X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33469
Przesłano:

Sprawozdanie z pracy op-wych grupy I w I semestrze roku szk. 2016 / 2017

1. Charakterystyka grupy /imię i nazwisko wychowawców, mocne i słabe strony, wychowankowie wyróżniający się/ działania wychowawcze zmierzające do poprawienia bezpieczeństwa wychowanków

Do grupy pierwszej uczęszcza 9 dziewcząt. Grupa jest bardzo rozpięta wiekowo - najstarsze wychowanki (3) w tym roku ukończą 24 lata, zaś najmłodsza ma 9 lat. Pięć wychowanek ma orzeczoną niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, trzy w stopniu znacznym i jedna jest niepełnosprawna w stopniu lekkim. Dwie wychowanki mają sprzężenie (Weronika B. i Andżelika G.), jedna wymaga stałej opieki dorosłej osoby ze względu na słabo rozwiniętą orientację w przestrzeni. W grupie przebywa jedna wychowanki, która chorują na epilepsję. W grupie pierwszej przebywają 2 wychowanki pampersowane na noc tj. Weronika B., która od końca listopada 2015r., przestała zgłaszać potrzeby fizjologiczne i notorycznie moczy się pomimo iż jest wysadzana co godzinę. Dziewczynka zaczęła dojrzewać, jest bardzo pobudzona seksualnie, regularnie – każdego dnia – podejmuje próby onanizowania się. Przerwanie jej chęci zaspokojenia potrzeb seksualnych niejednokrotnie kończy się złością wyrażaną poprzez gryzienie dłoni. Obecnie wychowanka przebywa pod stałą kontrolą lekarza psychiatry. Kolejną wychowanką pampersowaną na noc jest Michalina M., u której stwierdzono globalnie opóźniony rozwój psychoruchowy, opóźniony rozwój mowy, a także obniżoną sprawność manualną oraz słabo rozwiniętą sprawność lokomocyjną. Ponadto Michalina przejawia zachowania agresywne, gdy czegoś jej się zabrania, do czegoś zmusza lub coś zabiera. Podczas zajęć, zaobserwowałyśmy, że Michalina czerpie wielką przyjemność, radość z robienia krzywdy innym osobom. Jednocześnie, przy tak szerokim spektrum zaburzeń, Michasia bardzo dużo rozumie z tego, co do niej mówimy, jednak nie wpływa to w żaden sposób na zmianę w jej zachowaniu.
W tym roku szkolnym do grupy przybyły 2 nowe wychowanki: dnia 18.10.2016r. 9-letnia Oliwia W., wychowanka ma duże trudności z właściwą interpretacją reguł życia społecznego, dziewczyna przyswoiła nieliczne normy dotyczące oczekiwanych zachowań i sposobów radzenia sobie w codziennych sytuacjach. Dziewczynka bardzo szybko zaaklimatyzowała się w grupie. Kolejną wychowanką, która dołączyła do grupy I w dniu 06.12.2016r. jest 19-letnia Ewelina B. Wychowanka ma niski zasób słownictwa, a rozumienie jej wypowiedzi utrudnia zaburzenie wymowy pod względem artykulacyjnym . Ewelina w relacjach z koleżankami i nauczycielami wykazuje wycofanie i rezerwę, preferuje kontakt z młodszymi dziećmi. Jest samodzielna w zakresie samoobsługi, bardzo chętnie wykonuje czynności domowe ( sprzątanie, gotowanie). Ze względu na słabo rozwiniętą orientację w przestrzeni wymaga na co dzień stałej opieki dorosłej osoby. Jest wychowanka bardzo wrażliwą, bardzo emocjonalnie reagującą na różne sytuacje.
Uczennice są bardzo żywe, energiczne i ciekawe otaczającego świata, lubią spędzać czas ze sobą. W czasie wolnym chętnie biorą udział w zajęciach sportowych, kulinarnych, lubią spacerować, słuchać muzyki grać w gry komputerowe, oglądać telewizję. Atmosfera w grupie nie zawsze była zadowalająca, błahe konflikty, charakterystyczne dla tego wieku – plotki, relacje z chłopcami i wychowankami grupy drugiej utrudniały pracę z dziewczętami. Jednak wszystkie problemy były rozwiązywane na bieżąco i dlatego każda z wychowanek zna swoje miejsce w grupie (wie jakie zadania i obowiązki do niej należą, potrafią pomagać sobie nawzajem głównie Weronice, Karolinie i Michalinie).
Dziewczęta opanowały wiele umiejętności głównie zasad zachowania się i pobytu w internacie, mają wpojone nawyki higieniczne. Wychowawca nadal kontroluje poszczególne czynności (wykonywanie dyżurów, zadania wokół własnej osoby i najbliższego otoczenia). Wychowanki otrzymują wskazówki, co mają poprawić, co należy zmienić itp. Dziewczynki chętnie uczestniczą w zajęciach, często same składają propozycje dotyczące formy spędzania czasu wolnego, nie manifestują, gdy prowadzimy z nimi zajęcia indywidualne. Lubią doskonalić umiejętności praktyczne, zwłaszcza umiejętności kulinarne, chętnie uczestniczą w zajęciach plastycznych, angażują się w dekorowanie pomieszczeń grupowych, bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju konkursach głównie plastycznych.

Mocną stroną wychowanek jest chętne angażowanie się w życie grupy i internatu, udział w różnego rodzaju zajęciach i imprezach. Wytrwałość w dążeniu do celu, wysoka motywacja, ciekawość otaczającego świata, solidarność, troska o siebie nawzajem, przejawianie zachowań z własnej inicjatywy.

Słabą stroną grupy wychowawczej jest:
- konfabulacje, kłamstwa
- złe nawyki higieniczne u niektórych wychowanek,
- manipulowanie koleżankami dla własnych korzyści przez jedną wychowankę

Niwelowaniu problemów występujących w grupie pomaga organizowanie zebrań grupowych podczas, których dokonujemy wspólnej oceny zachowania i osiągnięć, każda z wychowanek ma możliwość wypowiedzenia się, zajęcia stanowiska na każdy temat dotyczący funkcjonowania grupy. Wychowanki odpowiednio zachęcone i zmotywowane potrafią zadbać o porządek w grupie, o wygląd i higienę osobistą. Odpowiednia motywacja wpływa również na aktywność dziewcząt podczas zajęć grupowych.

W pracy z wychowankami istotna jest stała i systematyczna współpraca ze specjalistami- psychologiem i pedagogiem szkolnym, liderem internatu – Bożeną K, a także prowadzenie rozmów indywidualnych, stały, systematyczny kontakt z rodzicami i opiekunami wychowanek.

Wychowanki wyróżniające się w grupie:

Wychowanką szczególnie wyróżniającą się w grupie jest Ewa D., która chętnie wykonuje wszystkie dyżury grupowe, oprócz tego w szczególny sposób opiekuje się młodszą i mniej sprawną koleżanką Weroniką B.

Działania wychowawcze zmierzające do poprawienia bezpieczeństwa wychowanków

W obecnych czasach troska o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży jest jednym z istotniejszych zagadnień pracy opiekuńczo - wychowawczej wychowawców w internacie. Wiąże się to z rolą jaką pełnimy. Stwarzamy bowiem "drugi dom" i zastępujemy poniekąd rodziców podczas całego tygodnia nauki. Wychowawcy grupy I w swoich oddziaływaniach dążą do uświadomienia wychowankom zagrożeń współczesnego świata, a także do wykształcenia nawyku dbania o własne bezpieczeństwo i zdrowie. Realizacja oddziaływań wychowawczych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa wychowanków w internacie służy również stymulowaniu życiowej zaradności dzieci i młodzieży przebywających w internacie.
W szeroko pojmowanym dążeniu do poszerzenia wiedzy i umiejętności na temat bezpieczeństwa i troski o zdrowie dzieci i młodzieży przebywających w internacie wychowawcy grupy I przeprowadzili z wychowankami zajęcia o następującej tematyce:

- 05.09.2016r. - Zebranie grupowe. Odczytanie i omówienie regulaminu internatu oraz przypomnienie i utrwalenie zasad bezpiecznego, właściwego korzystania z telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, MP4 na terenie placówki. Wyjaśnienie niezrozumiałych punktów. Przypomnienie praw i obowiązków wychowanków.
- 06.09.20016r. Pogadanka dotycząca bezwzględnego zakazu palenia papierosów na terenie placówki.
- 12.09.2016r. - Rozmowa kierowana na temat znajomości i przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach w terenie zabudowanym i niezabudowanym, a także na terenie OSW w Damnicy.
- 13.09.2016r. – Przeprowadzenie pogadanki na temat prawidłowego zachowania się podczas ewakuacji p.poż.
- 20.09.2016r. – Rozmowa na temat bezpiecznego zachowania się podczas jazdy autokarem.
- 27.09.2016r. Zapoznanie wychowanek z zasadami BHP w kuchni podczas przygotowywania pieczonych ziemniaków.
- 27.09.2016r. – Poznanie zasad bezpiecznego korzystania ze środków czystości podczas prac domowych.
- 11.10.2016r. – Przypomnienie zasad BHP w kuchni podczas pieczenia ciasta z okazji DEN.
- 25.10.2016r. – Przedstawienie przez wychowawcę instrukcji obsługi pralki automatycznej oraz zasad bezpieczeństwa podczas obsługi pralki automatycznej.
- 15.11.2016r. Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas pieszej wycieczki do pizzerii.
- 22.11.2016r. – Zajęcia z udziałem pedagoga szkolnego – przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej – odgrywanie scenek dramowych.
- 20.12.2016r. - Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas przerwy świąteczno-noworocznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpalanie fajerwerków.

2. Problemy występujące w grupie

-złe nawyki higieniczne u niektórych wychowanek
-kłamstwa i konfabulacje
- manipulowanie koleżankami dla własnych korzyści przez jedną wychowankę

3. Organizacja pomocy materialnej, rzeczowej itd. wychowankom :

Na bieżąco dbamy o schludny wygląd wychowanek oraz wystrój i estetykę pomieszczeń grupowych. Efektywnie pozyskujemy sponsorów, i tak m.in. udało nam się zdobyć :
*odzież używan?

*obuwie używane w dobrym stanie
* zabawki
* opakowania jednorazowe na potrzeby zajęć kulinarnych ( serwetki, foremki na zajęcia
kulinarne)
*zakup z własnych środków materiałów niezbędnych do pracy:
- kolorowe bibuły
- kolorowy papier
- kleje
- pastele
*zakup z własnych środków niektórych artykułów na zajęcia kulinarne we wrześniu, październiku, listopadzie, grudniu
*zakup z własnych środków niektórych środków czystości : płyn Ajax, worki na śmieci, płynu do mycia naczyń,
*zakup z własnych środków słodkich upominków na Mikołajki dla wychowanek
* wyprawianie z własnych środków urodzin wychowankom,
*zakup z własnych środków drobnych upominków urodzinowych dla wychowanek
*zakup z własnych środków materiałów niezbędnych do realizacji programu autorskiego „Zaopiekujmy się Ziemią, ponieważ Ziemia opiekuje się nami”

4. Przygotowanie i udział w konkursach zewnętrznych i wewnętrznych;
Wychowanki uczestniczyły w następujących konkursach:

a) zewnętrznych:

- październik 2016r. – wojewódzki konkurs plastyczno-fotograficzny „Moja rodzina”. MDK Słupsk – Anna Cz. Wyróżnienie

- grudzień 2016r. – ogólnopolski konkurs plastyczny „Świąteczne anioły” ZS w Toporzysku – brak laurelatów

- styczeń 2017r. – Ogólnopolski konkurs plastyczny „Puszysty ogon przyjaźni” SOSW Ostróda ( Oliwia W., Anna Cz.) – rozwiązanie w lutym

b) wewnętrznych:

- październik 2015r. - udział w konkursie na „Najciekawszy różaniec”( Ania Cz.)

5. Udzielanie pomocy i wsparcia wychowankom niedostosowanym społecznie, chorym itd.

Na bieżąco:
* dbamy o schludny wygląd wychowanek, pomagamy im we właściwym do okazji oraz pory roku doborze ubioru
*kompletujemy odzież, a w razie potrzeby, zakupujemy niezbędne rzeczy
*rozmawiamy z wychowankami nt. ich sytuacji szkolnej oraz rodzinnej
*w razie potrzeby - konsultujemy się z pielęgniarką, psychologiem, pedagogiem, policją, pracownikami GOPS-u, wzywamy pogotowie ratunkowe
*rozmawiamy z rodzicami /opiekunami, nauczycielami, liderem internatu oraz dyrektorem i wice-dyrektorem placówki
*zajęcia profilaktyczne prowadzone przez pedagoga i pielęgniarkę szkolną nt. zdrowego odżywiania i stylu życia
*stała, systematyczna współpraca z pedagogiem i psychologiem Placówki, w sytuacji doraźnych potrzeb zauważanych przez wychowawców;
*systematyczna opieka pedagogiczna wobec jednej z wychowanek, na podstawie wspólnego stanowiska wypracowanego przez wychowawcę i pedagoga;

6. Planowane działania w oparciu o wnioski, przeprowadzonej ewaluacji pracy z grupą wychowawczą w drugim półroczu.

- Utrwalanie nabytych umiejętności, podnoszenie poziomu umiejętności słabo wykształconych oraz praca nad słabymi stronami, takimi jak :
*konfabulacje, kłamstwa
*złe nawyki higieniczne u niektórych wychowanek,
*drobne wymuszenia
- Doskonalenie umiejętności w zakresie samoobsługi (mycia ciała, zębów, estetycznego spożywania posiłku, prania bielizny, układania ubrań w szafach, porządkowania grupy itd.)
- Naukę odczytywania godzin na zegarze;
- Naukę odliczania drobnych kwot pieniężnych;
- Naukę oraz doskonalenie umiejętności pisania, czytania,
- Rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w życiu internackim oraz środowisku lokalnym

Założone cele zadań opiekuńczo - wychowawczych w grupie zostały zrealizowane lub nie.

Planowana praca opiekuńczo – wychowawcza w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 grupy I tworzona była spójnie w oparciu o zalecenia PPP, Roczny plan pracy Grup Wychowawczych, Kalendarz Imprez Grup Wychowawczych oraz Program Profilaktyczno – Zdrowotny i Program Wychowawczy Ośrodka. Założone cele zadań ujmowane w miesięcznych planach pracy grupy I zostały zrealizowane.

Zespół wychowawców

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.