X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33044
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
mgr Agata Bartuzi-Król
nauczyciel wychowania przedszkolnego Przedszkole nr 194
ul.Walerego Sławka 7 w Warszawie

Okres stażu: 01.09.2014 do 31.05.2017

Cele:
Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych
Podniesienie jakości pracy przedszkola
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
lp.
ZADANIA
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalającego ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Wrzesień 2014
Znajomość przepisów prawa oświatowego, sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Zgromadzone dokumenty
2.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2014
Plan rozwoju zawodowego
3.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola – udział w (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola;(kursy doskonalące, warsztaty, zajęcia koleżeńskie).

Okres stażu

Zaświadczenia
4.
Systematyczne zapoznanie się z literaturą, publikacjami i artykułami pedagogicznymi oraz aktualizowanie wiedzy w tych dziedzinach.

Okres stażu

5.
Prowadzenie arkusza obserwacji dzieci.
2 razy w roku
Kopia arkuszy obserwacji
6.
Dbanie o wystrój sali przedszkolnej - aktualizacja dekoracji związana z porami roku.

Pory roku
Potwierdzenie dyrektora
7.
Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych.
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
8.
Rozwijanie zainteresowań przedszkolaków
Okres stażu
Podziękowania, wyróżnienia, nagrody

9.
Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami- opracowanie planu współpracy z rodzicami:
-organizowanie uroczystości okolicznościowych, spotkań, warsztatów,
- prowadzenie spotkań problemowych: godzin otwartych, pogadanek
- prowadzenie spotkań z ekspertem dla rodziców: psychologiem

Okres stażu

Plan współpracy, referaty, scenariusze, notatki z godzin otwartych dla rodziców
10.
Organizacja konkursów oraz przygotowanie dzieci do udziału w konkursach między przedszkolnych, gminnych, wojewódzkich

Okres stażu

Dyplomy, wyróżnienia

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

lp.
ZADANIA
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Poszerzenie wiedzy dotyczącej technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Okres stażu
Zaświadczenia
2.
Opracowanie planów pracy, konspektów, scenariuszy imprez, kart pracy i pomocy dydaktycznych
- wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń:
- przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego,
- wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych

Okres stażu

Przykładowe scenariusze, materiały, arkusze, plany, konspekty zajęć, scenariusze imprez
3.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz programu autorskiego „Rozwijanie inwencji twórczej poprzez wykorzystanie różnorodnych form muzycznych i plastycznych”
2014/2015
Potwierdzenie wystawione przez serwis internetowy
4.
Redagowanie Informatora Przedszkola nr 194
Okres stażu
Informator
5.
Zamieszczanie informacji o grupie na Facebooku przedszkola
Okres stażu
Facebook przedszkola

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

lp.
ZADANIA
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Prowadzenie zajęć dla zainteresowanych nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz studentów:
- zastosowanie wiedzy zdobytej podczas kursów i warsztatów,
- wymiana wiedzy i opinii pomiędzy nauczycielami

Okres stażu

Materiały, notatki, scenariusze zajęć, potwierdzenia nauczycieli
2.
Sprawowanie funkcji opiekuna stażu oraz opiekuna praktykantów odbywających praktykę pedagogiczną w naszej placówce

Okres stażu
Potwierdzenia dyrektora, zaświadczenia
3.
Uczestniczenie w WDN i pracach zespołów powoływanych doraźnie przez dyrektora
Okres stażu
Potwierdzenie obecności

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

lp.
ZADANIA
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. Opracowanie i realizacja własnego programu. Wdrożenie programu
Okres stażu
2014/2015
2015/2016
Program „Rozwijanie inwencji twórczej i poprzez wykorzystywanie różnorodnych form muzycznych i plastycznych”

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

lp.
ZADANIA
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Czynny udział w życiu placówki.
Udział w organizacji i prowadzeniu uroczystości przedszkolnych
Okres stażu
Scenariusze. Potwierdzenie dyrektora
2.
Rozwijanie u dzieci zainteresowania literaturą dziecięcą:
- kontynuowanie akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
- czytanie literatury dziecięcej przez rodziców i zaproszonych gości

Okres stażu

Potwierdzenie dyrektora
3.
Prowadzenie akcji „Wymień się książką”
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
4.
Promowanie przedszkola w środowisku, pełnienie funkcji koordynatora projektu ekologicznego „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. Warszawy”

Okres stażu

Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenia
5.
Opracowanie i zrealizowanie projektu „Kuferek zmysłów” we współpracy z innymi nauczycielami przedszkola

Okres stażu

Potwierdzenie dyrektora, powstały „Kuferek zmysłów”

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

lp.
ZADANIA
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Warszawie
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
2.
Współpraca z Miejską Biblioteką w Ursusie
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
3.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ursusie
Okres stażu
Zaświadczenie
4.
Nawiązanie współpracy z Dziennym Domem Pobytu Seniora w Ursusie
Okres stażu

Zaświadczenie,
potwierdzenie dyrektora
5.
Współpraca z jednostką Komendy Policji i Straży Pożarnej
Okres stażu

Potwierdzenie dyrektora

6.
Udział w akcjach charytatywnych
Okres stażu
Podziękowania

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

lp.
ZADANIA
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych
- Opis i analiza indywidualnego przypadku, rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych i wychowawczych

Okres stażu

Pisemna charakterystyka podjętych działań i ich efektów

Plan może ulec modyfikacji w trakcie realizacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.