X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33036
Przesłano:

Plan rozwoju zawodwego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kąclowej
.
Nauczyciel języka angielskiego
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2019r.

ZADANIA ORGANIZACYJNE :
1) Poznanie procedury awansu zawodowego.

2 ) Opracowanie planu rozwoju zawodowego zintegrowanego z dokumentacją placówki.

3 ) Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu zawodowego.

4) Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- dyskusje i wymiana spostrzeżeń z innymi nauczycielami
-sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu

- Analiza dokumentacji szkoły, statutów, regulaminów.

- Podsumowanie swojej pracy za cały okres stażu i opracowanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego
-uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

-po zakończeniu stażu przygotowanie
i złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

sierpień/wrzesień 2016r.

sierpień /wrzesień 2016

czerwiec 2019.

czerwiec 2019 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania Formy realizacji Termin realizacji
I. Poszerzenie wiedzy i umiejętności a także podniesienie efektywności pracy poprzez udział w różnorodnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego. 1.Udział w doskonaleniu zawodowym, szkoleniach, warsztatach.
2. Przygotowanie nowoczesnego warsztatu pracy.
3. Systematyczne wzbogacanie posiadanego zbioru pomocy dydaktycznych.
4. Studiowanie dostępnej literatury wykorzystywanie publikacji internetowych. cały okres stażu
II. Udział w tworzeniu dokumentów i procedur mających wpływ na zapewnienie jakości pracy szkoły. 1. Współtworzenie, aktualizowanie dokumentacji obowiązującej w szkole. cały okres stażu

III. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja własnych programów zajęć pozalekcyjnych. 1.Przygotowanie programów zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów.
2. Przygotowanie programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. cały okres stażu

IV. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. 1.Przygotowanie systemu badań osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2. Badanie osiągnięć wraz z przedstawieniem wniosków do dalszej pracy. cały okres stażu

V. Aktywny udział w życiu szkoły. 1.Organizowanie i współpraca przy organizacji różnych uroczystości i imprez szkolnych, przedstawień i konkursów.
2.Pomoc przy organizowaniu dyskotek szkolnych oraz pełnienie dyżurów. cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji
I. Wykorzystywanie zasobów internetowych w pracy zawodowej. 1.Systematyczne korzystanie ze stron internetowych i z wyszukiwarek internetowych w celu uzyskania informacji dla potrzeb własnych (pedagogicznych) i uczniów w celu podniesienia atrakcyjności zajęć.
2. Korzystanie z portali internetowych skierowanych do nauczycieli i wykorzystanie w praktyce pomysłów tam zawartych.
3. Współpraca z administratorem szkolnej strony internetowej.
4. Korzystanie z e-dziennika.
5. Korzystanie z tablic interaktywnych. cały okres stażu

II. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. 1.Przygotowywanie materiałów dydaktycznych i innej dokumentacji pedagogicznej.
2. Publikacja planu rozwoju zawodowego.
3. Korzystanie z komputera podczas tworzenia materiałów wchodzących w skład szkolnej dokumentacji, sprawozdań, planów, wniosków.
4. Przygotowywanie dokumentacji na stopień nauczyciela dyplomowanego. cały okres stażu

październik 2016
cały okres stażu

cały okres stażu
III. Udział w formach doskonalenia związanych z podwyższeniem umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnych. 1.Udział w formach doskonalenia zarówno w sposób tradycyjny jak również on-line. Według potrzeb

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania Formy realizacji Termin realizacji
I. Upowszechnianie i promocja własnych kompetencji zawodowych, metod i form pracy z młodzieżą. 1.Opracowanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych oraz pomoc innym nauczycielom w działaniach dydaktycznych. Cały okres stażu
II. Aktywny udział w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 1.Przeprowadzenie w ramach WDN-u szkolenia dla nauczycieli
2.Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych Rok szkolny 2018/2019

Cały okres stażu
III. Prowadzenie zajęć otwartych Opracowanie i przeprowadzenie zajęć. Rok szkolny 2017/2018
IV. Dzielenie się wiedz?

i doświadczeniem z innymi nauczycielami. 1. Systematyczne przekazywanie wychowawcom klas i pozostałym nauczycielom aktualnych informacji dotyczących pracy z uczniem oraz zdobytych materiałów i umiejętności na szkoleniach.
cały okres stażu

8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych zawiązanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowanie w sprawach nieletnich.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji
I. Opracowanie, wdrożenie i realizacja programu dla Koła Miłośników Języka Angielskiego. 1. Opracowanie planu pracy Koła Miłośników Języka Angielskiego.
2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych i prowadzenie zajęć. Rok szkolny 2018/2019
II. Opracowanie, wdrożenie i realizacja programu zajęć dodatkowych dla klasy 0b 1.Przygotowanie planu i prowadzenie dodatkowych zajęć. Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji
I. Wspieranie rozwoju dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 1.Współpraca z pedagogiem szkolnym.

cały okres stażu

II. Prowadzenie zajęć dodatkowych. 1.Prowadzenie Koła Europejskiego przy współpracy z Gimnazjum
2. Praca z uczniami w ramach dodatkowych zajęć. II i III rok stażu

III. Organizacja konkursów i przygotowywanie uczniów do udziału. 1.Zaplanowanie konkursów i ich realizacja.
2. Praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów. Cały okres stażu
IV.Organizacja imprez i uroczystości szkolnych. 1.Przygotowywanie scenariuszy i realizacja zaplanowanych działań. Cały okres stażu
V. Udział w projekcie edukacyjnym łączącym Przedszkole, Szkołę Podstawową i Gimnazjum. 2. Przygotowanie i realizacja projektu. II i III rok stażu

VI. Dokumentowanie przeprowadzonych działań . 1. Prowadzenie dziennika zajęć i różnego rodzaju zestawień. cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania a w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji
I. Współpraca z placówkami
i specjalistami w najbliższym środowisku. 1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i pedagogiem.
cały okres stażu

II. Współpraca z wydawnictwem OXFORD. 1.Pozyskiwanie nagród dla uczniów, dodatkowych pomocy i materiałów. cały okres stażu
III. Rozpoznawanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych szkoły 1. Zapoznanie z warunkami bytowymi i sytuacją rodzinną uczniów poprzez rozmowy indywidualne z wychowawcami, rodzicami i uczniami, jak również z pedagogiem. cały okres stażu

IV. Udział w akcjach charytatywnych. 1.Organizacja bądź współudział przy akcjach:
„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,
„Góra Grosza”,
„Zbiórka zakrętek,
i innych według potrzeb
2.Pomoc w organizacji i przebiegu imprez szkolnych, np. Piknik Rodzinny
3. Współpraca z Biblioteką Wiejską.
Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji
I. Opracowanie przypadku edukacyjnego. 1. Opis i analiza przypadku edukacyjnego :
- analiza zaistniałych sytuacji- analiza literatury specjalistycznej dotyczącej problemu
- konsultacje
- opisanie przypadków, a następnie dokonanie podsumowania działań Wg potrzeby
II. Samodzielne poszerzanie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii i pedagogiki. 1. Studiowanie fachowej literatury.

2. Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki.

3. Wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych szkół.
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu
III. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów uczniów. 1. Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub/i wychowawczymi Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.