X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32972
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Emilija Widniak
Placówka oświatowa: Przedszkole Miejskie nr 14 „Różany ogród” w Pruszkowie
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2014 – 31.05.2017 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Barbara Ponichter
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Zdzisława Pejas
Cel podstawowy podejmowanego stażu:
uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
Założone cele opracowanego planu:
poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości, podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów przedszkola,
pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe,
podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań,
aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola,
rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
Plan napisano na podstawie:
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz.393)

§7 ust. 1 pkt 1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1
Uczestniczenie w posiedzeniach Rad
Pedagogicznych i Szkoleniowych
Aktywny udział w posiedzeniach Rad pedagogicznych. Wymiana
doświadczeń z nauczycielkami. Protokołowanie wybranych Rad.
W ciągu stażu
Protokoły, notatki własne
2
Prowadzenie uroczystości w roli konferansjera
Prowadzenie wybranych uroczystości
W ciągu stażu
Scenariusze uroczystości, zdjęcia
3
Współpraca z nauczycielami podczas organizowania uroczystości i imprez okolicznościowych
Opracowanie scenariuszy, materiałów i dekoracji
W ciągu stażu
Scenariusze uroczystości, dekoracje
4
Współpraca z rodzicami
Organizacja świąt grupowych (Andrzejki, koncert Wigilijny, Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny, Zakończenie Roku) i świąt okolicznościowych, zajęć otwartych, zebrań, dni otwartych
W okresie stażu
Scenariusze uroczystości, zdjęcia, protokoły, notatki

§7 ust. 1 pkt 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1
Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrz przedszkolnym doskonaleniu nauczycieli
Udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych(WDN)
W okresie stażu
Zaświadczenia, materiały, notatki własne
2
Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli
Udział w różnego rodzaju szkoleniach, kursach
W okresie stażu
Zaświadczenia, materiały
3
Poszerzanie wiedzy z zakresy psychologii, logopedii
Studiowanie literatury psychologicznej i logopedycznej
W okresie stażu
Spis literatury
4
Praca w zespole ds szkoleń i warsztatów
Przygotowanie szkoleń wewnętrznych
W okresie stażu
Materiały do szkoleń, plany zespołu, zdjęcia, sprawozdania z działalności zespołu

§7 ust. 1 pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1
Analiza dokumentacji prawnej

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia w poszczególnych typach szkół
- Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Wrzesień- październik 2014
Zbiór aktów prawnych, wykaz dokumentów
2
Udział w różnych formach doskonalenia nauczycieli
Udział w szkoleniach i konferencjach o zmianach w systemie oświaty
W okresie stażu
Zaświadczenia, materiały
3
Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa
Śledzenie stron internetowych
W okresie stażu
Notatki w dzienniku stażu

§ 7 ust. 2 pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Rozmowa, ustalenie zasad współpracy:
-opracowanie kontraktu i harmonogramu spotkań,
-opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Wrzesień 2014

Wg ustalonego harmonogramu
Wg ustalonego harmonogramu
Kontrakt, harmonogram spotkań, plan rozwoju zawodowego

Scenariusze zajęć, notatki w dzienniku stażu

Scenariusze zajęć, notatki w dzienniku stażu
2.
Doskonalenie zawodowe, podnoszenie swoich kompetencji i umiejętności
Uczestnictwo w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, konferencjach, spotkaniach.
Okres stażu
Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów, materiały
3.
Samodoskonalenie
Czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych
Cały okres stażu
Notatki własne
4.
Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej
Udział w Radach Pedagogicznych, protokołowanie posiedzeń Rady.
Współpraca z członkami Rady Pedagogicznej.
Przygotowywanie Rad Pedagogicznych Szkoleniowych.
W okresie stażu
Protokoły
5.
Tworzenie własnych zasobów warsztatowych i metodycznych
Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych:
Internet,
czasopisma pedagogiczne,
przygotowywanie i opracowywanie przez siebie pomocy dydaktycznych
Cały okres stażu
Materiały, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, przedstawień, artykuły
6.
Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
Wpisy w dzienniku zajęć
opracowanie planów miesięcznych
arkusze obserwacji i diagnozy dziecka
dokonywanie wpisów do zeszytu obserwacji
Cały okres stażu
Co drugi miesiąc

Dwa razy w roku

Na bieżąco według potrzeb
Dziennik zajęć
Miesięczne plany pracy

Arkusze obserwacji i diagnozy dziecka
Zeszyt obserwacji
7.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy. Podsumowanie pracy w pisemnych sprawozdaniach.
Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja.
Cały okres stażu

Maj 2017
Segregator zawierający potwierdzone przez dyrektora i opiekuna stażu dokumenty

Sprawozdania
§ 7 ust. 2 pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
Obserwacja dzieci, rozmowy z dziećmi, zebrania i dni otwarte z rodzicami, konsultacje wynikające z potrzeb rodziców.
Cały okres stażu
Notatki w zeszycie obserwacji, wytwory prac dzieci, sprawozdania półroczne, protokoły zebrań z rodzicami, listy obecności
2.
Rozwiązywanie problemów wychowaczo – dydaktycznych

Pedagogizacja rodziców podczas zebrań i dni otwartych z rodzicami, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem.
Praca z dzieckiem zdolnym i z dzieckiem z trudnościami.

Współpraca z logopedą i psychologiem, rozwiązywanie zaistniałych problemów, opracowanie indywidualnych (grupowych) programów wspomagania i korygowania rozwoju dzieci, prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Cały okres stażu

Cały okres stażu według potrzeb
Protokoły zebrań z rodzicami, artykuły, karty pracy dzieci, wpisy w dzienniku zajęć

Dokumentacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
3.
Organizowanie i przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych
Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi.
Cały okres stażu
Scenariusze spotkań, imprez okolicznościowych, zdjęcia
4.
Promowanie placówki
Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w konkursach organizowanych w placówce, przez inne przedszkola i placówki
Wykonywanie dekoracji związanych z porami roku
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Zaświadczenia, podziękowania, zdjęcia

Zdjęcia dekoracji
5.
Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi – przedstawicielami różnych zawodów
Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli policji, straży miejskiej, itp.
W okresie stażu
Dokumentacja fotograficzna, potwierdzenie opiekuna stażu
6.
Współorganizowanie wycieczek przedszkolnych
Wycieczki po najbliższej okolicy, wycieczki jednodniowe.
W okresie stażu
Dokumentacja fotograficzna, potwierdzenie opiekuna stażu
7
Koordynowanie i realizowanie programów edukacyjnych
Koordynowanie programów edukacyjnych
Realizacja programu „Przyjaciele Zippiego”
Cały okres stażu

2014-2015 r. szk.
Potwierdzenie opiekuna stażu, sprawozdania na koniec roku szkolnego

Zaświadczenia
8
Praca z dzieckiem zdolnym
Prowadzenie kółka plastycznego dla dzieci wykazujących zdolności plastyczne
W okresie stażu
Program kółka plastycznego, prace dzieci, zdjęcia, sprawozdanie z działalności kółka na koniec każdego roku szkolnego

§ 7 ust. 2 pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego
Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji.
Cały okres stażu
Zbiór aktów prawa oświatowego, wykaz dokumentów
2.
Wykorzystanie Internetu do prowadzenia zajęć multimedialnych z dziećmi z użyciem projektora, rzutnika, itp.
Wyszukiwanie ciekawych propozycji zajęć dla dzieci. Szukanie ilustracji, zdjęć na zajęcia.
Okres stażu
Scenariusze zajęć, karty pracy, materiały do zajęć, kolorowanki
3.
Wykorzystywanie umiejętności obsługi komputera
Przygotowanie pomocy dydaktycznych , scenariuszy zajęć, planów, protokołów.
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, plany, protokoły
4.
Opracowanie dokumentacji planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie dokumentacji.
Przygotowanie prezentacji
Cały okres stażu
Maj 2017
Dokumentacja planu rozwoju zawodowego
Prezentacja multimedialna
§ 7 ust. 2 pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami
Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych.
Praca z dzieckiem zdolnym i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
Cały okres stażu
Arkusze obserwacji dzieci, scenariusze zajęć otwartych dla rodziców, listy obecności
2.
Współpraca z instytucjami użyteczności publicznej
Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego:
- udział w lekcjach pokazowych
- udział w comiesięcznych prelekcjach organizowanych przez pielęgniarkę szkolną na terenie przedszkola, zwiedzanie gabinetu.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczn?

Włączenie się w akcje prowadzone przez:
Fundację Jurka Owsiaka (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy); Towarzystwo "Nasz Dom" („Góra grosza”);
Stowarzyszenie Dom- Rodzina- Człowiek (zbieranie nakrętek).
Cały okres stażu
Zaświadczenia, podziękowania, zdjęcia
3.
Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami i innymi nauczycielami
Publikacja prac:
- plan rozwoju zawodowego,
- wybrane scenariusze zajęć, uroczystości grupowych
W okresie stażu

Zaświadczenia

§ 7 ust. 2 pkt 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego:
Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.
Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r ;
Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Cały okres stażu
Wykaz aktów prawnych

Wniosek do dyrektora

Plan rozwoju zawodowego
2.
Pogłębianie wiedzy z zakresu podstawowych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty
Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach oświatowych.
Cały okres staży
Zbiór aktów prawnych, wykaz dokumentów
3.
Aktualizowanie wiedzy dotyczącej aktów prawnych obowiązujących w przedszkolu
Analiza dokumentacji przedszkola: statutu, planów, regulaminów, programów
Cały okres stażu
Wykaz dokumentów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.