X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32951
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: Halina Konrady – nauczyciel mianowany
Stanowisko : nauczyciel historii, przyrody, zajęć technicznych, bibliotekarz w Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi
Okres stażu : 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu :01.09.2014
Przewidywana data zakończenia stażu : 31.05.2017

Zagadnienia organizacyjne
1.Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju
-analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących uzyskania stopni awansu zawodowego
- śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego
-opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- opracowanie planu rozwoju zawodowego pod kątem potrzeb szkoły/ okres stażu/ wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju
2.Analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
- przeanalizowanie dokumentów szkoły
- określenie zadań własnych związanych z pełnieniem funkcji wychowawcy klasowego
- systematyczne analizowanie dokumentów szkoły : statut, WSO, plan wychowawczy szkoły
- plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentami szkoły
3.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie materiałów i dokumentów mających znaczenie dla podsumowania dotychczasowej pracy
potwierdzenia, zaświadczenia, plany, scenariusze i inne
4.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
-analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego
- wniosek o postępowanie kwalifikacyjne/ po zakończeniu stażu/ sprawozdanie

&8 ust.2 pkt1 „uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”
1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym
- udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli
- udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne/ okres stażu/ zaświadczenia
2.Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własnej pracy dydaktycznej- opracowanie i gromadzenie zestawów pomocy dydaktycznych
- poszerzenie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania; organizacja lekcji z ich wykorzystaniem
- pozyskiwanie materiałów dydaktycznych ze stron internetowych
- lektura literatury fachowej i dydaktycznej / okres stażu/ scenariusze, bibliografia,
3.Diagnozowanie i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
-przeprowadzanie diagnoz
- analiza i wnioski do dalszej pracy/ okres stażu/ opis działań i uzyskanych efektów
4.Współpraca z rodzicami
- pełnienie funkcji wychowawcy klasowego
- udział rodziców w spotkaniach, zebraniach i konsultacjach
- pomoc ze strony rodziców w organizowaniu imprez klasowych i uroczystości szkolnych / okres stażu/ zapisy w dzienniku lekcyjnym
5.Współpraca przy organizacji imprez, uroczystości i apeli szkolnych. Dbanie o poszanowanie i pielęgnowanie wartości narodowych i patriotycznych
- organizowanie samodzielnie i we współpracy z innymi nauczycielami imprez, apeli, uroczystości szkolnych, spotkań z twórcami kultury / okres stażu / scenariusze , zaświadczenia
6.Przygotowanie uczniów do konkursów
- spotkania z uczniami
- zapewnienie materiałów dydaktycznych / okres stażu
7.Cykliczne prowadzenie badań diagnostycznych dotyczących potrzeb czytelniczych uczniów- przeprowadzenie ankiety
- opracowanie i analiza ankiety
- realizacja wniosków / okres stażu/ ankiety, roczne zestawienia
8.Prowadzenie lekcji bibliotecznych
- realizacja zajęć
- współpraca z nauczycielami różnych przedmiotów
- opracowanie scenariuszy zajęć/ okres stażu/ scenariusze
9.Praca nad integracją zespołu klasowego. Kształtowanie prawidłowych relacji koleżeńskich i postaw społecznych. Kształtowanie postaw patriotycznych
- lekcje wychowawcze
- organizacja wycieczek klasowych oraz imprez ujętych w planie wychowawcy klasy
- współpraca z uczniami podczas organizacji imprez szkolnych / okres stażu/ scenariusze
10.Analizowanie własnej działalności dydaktycznej
- ocena skuteczności oddziaływania własnych narzędzi pedagogicznych: ankieta, monitoring własnych działań, ewaluacja/okres stażu/ ankiety, analizy

&8ust.2pkt2 „wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”
1.Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej
- opracowanie planu rozwoju oraz całej dokumentacji awansu zawodowego
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych oraz z Internetu na lekcjach historii, przyrody, techniki i lekcjach bibliotecznych
- wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowania różnorodnych materiałów
- wykorzystywanie technologii informacyjnej do przygotowania gazetek, dyplomów, zaproszeń
-przygotowywanie sprawdzianów, kart pracy, scenariuszy
-opracowywanie scenariuszy apeli, konkursów
- zamieszczanie na szkolnej stronie internetowej informacji i materiałów dotyczących konkursów i działalności biblioteki szkolnej/ okres stażu/ scenariusze, sprawdziany, karty pracy
2.Przygotowywanie prezentacji multimedialnych- wykorzystywanie prezentacji multimedialnych na lekcjach
- przygotowanie prezentacji multimedialnej na radę szkoleniową, spotkanie zespołu/ okres stażu/ poświadczenia
3.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
- wykorzystanie programów komputerowych do wykonywania pomocy dydaktycznych
- tworzenie testów przy użyciu edytora tekstu, przeglądarek internetowych, programów graficznych, drukarki / okres stażu/ scenariusze
4.Wykorzystywanie technologii komputerowej do samokształcenia – Internet
- śledzenie aktualności dotyczących warsztatu pracy nauczyciela na portalach internetowych
- systematyczne korzystanie ze stron internetowych związanych z awansem zawodowym
- aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego/ okres stażu/ wydruki

&8ust.2pkt3 „ umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”
1.Współpraca z nauczycielami
-prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli
-gromadzenie i udostępnianie materiałów opracowanych przez nauczycieli
-udostępnianie własnych materiałów innym nauczycielom np. scenariuszy lekcji, testów, kart pracy, scenariuszy apeli
-pomoc nauczycielom w docieraniu do interesujących ich materiałów
- aktywne uczestniczenie w pracach różnych zespołów powołanych według potrzeb
- udostępnianie materiałów gromadzonych w teczce na temat awansu zawodowego/ okres stażu/ zaświadczenia, scenariusze
2.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami
- aktywny udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym
- przekazywanie informacji zdobytych na kursach oraz szkoleniach,
- opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów, wymiana doświadczeń / okres stażu/ zaświadczenie
3.Upowszechnienie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy
- przekazanie do biblioteki scenariuszy imprez, okolicznościowych, scenariuszy lekcji, referatów
- opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego
-przygotowanie materiałów do publikacji na szkolnej stronie internetowej/ okres stażu/ zaświadczenie

&8ust.2pkt4a „opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”
1.Opracowanie i zrealizowanie projektu edukacyjnego/ okres stażu/ plan projektu, arkusz ewaluacyjny
2.Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce
- opracowanie i wdrożenie programu i planu pracy koła
-organizowanie imprez i apeli
- prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów / okres stażu/ opis działań, zaświadczenie
3.Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego biblioteki
- opracowanie i realizacja programu wychowawczego w pracy z uczniami/ okres stażu/ program wychowawczy biblioteki

&8ust.2pkt4c „ poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”
1.Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych i klasowych
- przygotowanie oraz przeprowadzenie imprez i uroczystości np. wigilia klasowa, Święto Szkoły, Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych
- opracowanie scenariuszy uroczystości
- współudział w uroczystościach przeprowadzanych przez innych nauczycieli
- przygotowanie gazetek ściennych o tematyce historycznej, przyrodniczej, czytelniczej/ okres stażu/ kronika szkoły, sprawozdania
2.Organizowanie konkursów szkolnych
- organizacja szkolnego konkursu BRD
- organizacja konkursów historycznych, przyrodniczych, czytelniczych
- opracowanie scenariuszy i regulaminów konkursów/ okres stażu / regulamin, sprawozdania
3.Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
4.Organizacja wycieczek szkolnych i klasowych
- organizowanie wycieczek dydaktyczno – krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju
-opracowanie i realizacja planów wycieczek / okres stażu/ dokumentacja wycieczek
5.Organizowanie imprez czytelniczych, wystaw
- opracowanie scenariuszy imprez, wystaw, regulaminów
- pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki szkolnej / okres stażu/ scenariusze
6.Promocja biblioteki szkolnej w środowisku lokalnym
- informowanie środowiska lokalnego poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły/ staż/ notatki

& 8ust.2pkt4e „wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”
1.Współpraca z pedagogiem szkolnym
- spotkania i rozmowy z pedagogiem/ okres stażu/poświadczenie
2.Współpraca z Biblioteką Publiczn?

- odwiedziny BP z uczniami
-wspólna organizacja imprez dla dzieci np. Święto Kubusia Puchatka, Dzień Pluszowego Misia, spotkania autorskie, konkursy , „Tydzień Bibliotek Szkolnych” / okres stażu/ scenariusze
3.Współpraca z pielęgniark?

-zaproszenie pielęgniarki na lekcję – pogadanka/ okres stażu/ zaświadczenie
4.Współpraca z Komendą Powiatową Policji
- organizowanie spotkań z pracownikami KPP ( pogadanki na temat bezpieczeństwa, profilaktyki uzależnień)
- przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową / okres stażu/ sprawozdanie
5.Nawiązanie współpracy z muzeum
- udział z zajęciach muzealnych proponowanych przez pracowników muzeum/ okres stażu/potwierdzenie
6.Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczn?

- dbałość o zapewnienie fachowej opieki diagnozującej niedobory rozwojowe uczniów
- redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole
-zorganizowanie spotkania dla klasy z pedagogiem/ okres stażu/ dokumentacja

&8 ust.2 pkt5 „ umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”
1.Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych / okres stażu/ dokumentacja.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.