X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32952
Przesłano:

Zbieramy baterie - program edukacji ekologicznej

PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

„ZBIERAJMY BATERIE”

Autorzy programu:
mgr Monika Dreger – nauczyciel dyplomowany
mgr Aleksandra Szczyglińska – nauczyciel mianowany

Cel główny:
* kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko.
* zbiórka baterii i akumulatorów.

Cele szczegółowe:
* wyrobienie prawidłowych nawyków dbałości o otoczenie
* rozpowszechnianie problemów ekologicznych
* uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie
dewastacji środowiska
* kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł
informacji
* uzmysłowienie uczniom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych
i nasze spokojne życie
* aktywizacja uczniów niesłyszących
* integracja społeczności Ośrodka

Czas realizacji programu:
Rok szkolny 2016/2017

Charakterystyka programu.
Udział w programie jest alternatywnym sposobem spędzania czasu wolnego po zajęciach szkolnych.
Edukacja ekologiczna to nie siedzenie w ławkach i przyswajanie wiedzy zawartej w książkach. To również nie podawanie uczniom gotowej wiedzy, ale wspólne działania, mające na celu ochronę świata przed zanieczyszczeniami, wzbudzanie u uczniów niesłyszących (od najmłodszych lat) poczucia dbania o środowisko.
„Zbierajmy baterie” to program edukacyjno - wychowawczy na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów.
Zbiórka baterii i akumulatorów będzie odbywała się zarówno w szkole, jak również w internacie. Program „Zbierajmy baterie” przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej. Obejmie wszystkie klasy, od klasy I do VI. W czasie realizacji programu nie będzie podziału na klasy ani na grupy wychowawcze. Treści programowe będą omawiane na różnych poziomach wiedzy w łączonych zespołach uczniów z różnych klas.
Na poszczególnych poziomach będzie on się różnił stopniem trudności, objętością zagadnień i zakresem osiąganych umiejętności.
Zbieranie baterii będzie obejmować całą społeczność uczniowską, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców.
Program, przez praktyczne działanie oraz systematyczną (na miarę możliwości dzieci niesłyszących) edukację ekologiczną będzie zachęcać dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, jakimi są baterie i akumulatorki.
Zajęcia będą realizowane jeden raz na dwa tygodnie (w zależności od omawianego tematu) w świetlicy grupy III, VII, świetlicy szkolnej, w czasie wyjść na wycieczki, na boisku szkolnym.
Program łączy w sobie treści z różnych dziedzin edukacji: języka polskiego, matematyki, przyrody, plastyki, techniki, muzyki z rytmiką.
Będzie realizowany w taki sposób, aby angażował nie tylko wychowanków Ośrodka, ale również ich rodziców poprzez różnego rodzaju zajęcia, począwszy od zbierania baterii, jak również udział w warsztatach tematycznych wspólnie ze swoimi dziećmi, czy wspólny udział w happenningu, nauczycieli i innych pracowników.
Realizatorami programu są:
Monika Dreger – nauczyciel dyplomowany
Aleksandra Szczyglinska – nauczyciel mianowany
Teresa Rutkowska – Wojciechowska – nauczyciel dyplomowany.
Nowatorstwo tego programu polegać będzie na połączeniu treści programowych przeznaczonych do realizacji przez uczniów, (opracowanych przez autorów programu), z treściami ogólnopolskiego programu „Zbieram baterie”.
Firma Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Krakowie po podpisaniu umowy z dyrektorem Ośrodka dostarczy do SOSW dla Dzieci Niesłyszących pojemniki do zbierania i przechowywania zużytych baterii oraz odbierze zebrane baterie do utylizacji. Dostarczy również materiały informacyjne na temat baterii, szkodliwych związków chemicznych, z których są zbudowane oraz sposób utylizacji.

Formy pracy:
* udział w różnych akcjach dotyczących ochrony środowiska, w tym.
„Sprzątanie świata” „Zbieranie baterii”, happenningu.
* grupowa
* zespołowa
* indywidualna

Metody pracy:
* zabawy, gry dydaktyczne
* manualne
* praktycznego działania
* przykład osobisty dawany przez dorosłych
* rozwiązywanie rebusów
* zajęcia ruchowo – muzyczne
* słowna wspomagana językiem migowym
* totalnej komunikacji
* prowadzenia słowniczka tematycznego
* filmy dydaktyczne
* drama
* wykonanie plakatu

Środki dydaktyczne niezbędne do realizacji programu:

pojemniki na baterie
papier – brystol różnokolorowy
materiały papiernicze
przybory szkolne
instrumenty muzyczne
pomoce do zajęć rytmiczno - ruchowych
tablica
klej
zszywki, zszywacz, dziurkacz
plakaty, ulotki, foldery
albumy o treściach przyrodniczych
nagrania melodii na płytach CD
odtwarzacz płyt CD
wzory prac do wykonania przez dzieci
flamastry, markery, kredki
filmy na płytach DVD, odtwarzacz DVD, telewizor.

Treści programowe:
1. Co to jest przyroda.
2. Co to jest środowisko. Obserwacja środowiska w zależności od pór
roku.
3. Dobre uczynki dla przyrody
* pomagamy żyć roślinom i zwierzętom
* zbieramy śmiecie, baterie i akumulatory.
4. Nasza mała gazetka.
* Nazwa gazetki "Bateria"
* Redagowanie gazetki przez dzieci w ścisłym kontakcie z
nauczycielami
5. Wycieczki do:
* lasu
* parku
* nad jezioro
* do muzeum przyrody
* do muzeum techniki
6. Warsztaty dla rodziców
* Zachęcanie w swoim środowisku zamieszkania do zbiórki baterii i
akumulatorów.Zabawy ruchowe przy muzyce wspólnie z dziećmi.
7. Mini konferencja naukowa
8. Heppenning
* ekspozycja gazetek i prac dzieci
* przemarsz ulicami miasta przyległymi do Ośrodka
9. Kącik :Zbieramy baterie i akumulatory"
10.Konkurs plastyczny.
11.Grupowe wykonanie plakatów, ulotek na temat zbiórki baterii i
akumulatorów.
12.Wystawa prac dzieci.

Procedury osiągania celów:
* Wyrażanie swoich myśli w formie plastycznej, technicznej, werbalnie.
* Odsłuchiwanie dźwięków przyrody z nagrań na kasetach CD
* Praca z tekstem wiersza :Wiosna czarodziejka"
* Praca z encyklopedią, słownikami, albumami dotyczącymi środowiska
naturalnego.
* Wykonywanie prac plastycznych, kolorowanek.
* Wycieczki.
* Integracja dzieci podczas wspólnej zabawy.
* Udział w pracach przygotowawczych do "Mini konferencji naukowej".
* Ekspozycje gazetek, plakatów.
* Samodzielne wyszukiwanie materiałów do gazetki szkolnej "Bateria".
* Zbiórka baterii do pojemników dostarczonych przez firmę utylizacji
baterii i akumulatorów.

Ewaluacja programu:

1. Bieżąca ocena zajęć przez prowadzonego nauczyciela.
2. Wypełnienie ankiety przez rodziców (po każdych warsztatach).
3. Wypełnianie kart ewaluacyjnych przez dzieci
4. Sprzężenie zwrotne po każdych zajęciach.
5. Wystawa prac dzieci na holu przed stołówką.
6. Uproszczona karta ewaluacyjna dla uczniów.

LITERATURA:

* Elektroniczny Atlas Środowiska Polski, Warszawa, 2001.
* Grochowski W.1992-Las skarbiec człowieka Fundacja Wyd.
Upowszechniania Wiedzy Tech. Warszawa.
* Leńkowa A. Aby świat nie stał się pustynią, Warszawa, 1985.
* Pyłka-Gutowska. Ekologia z ochroną środowiska, Oświata,
Wrocław 2004.
* B. Campabell, Ekologia człowieka, Warszawa 1995,
* E. Jarmołkiewicz, Encyklopedia zwierząt,
* A. Krah – Schmid, Podróż kropli wody, Poznań 1995
___________________________________________________________________
Załączniki:

Karty ewaluacyjne dla dzieci:

Karta Nr 1.

Podkreśl zajęcia, które najbardziej ci się podobały na dzisiejszym spotkaniu:

słuchanie dźwięków przyrody

wiersz „Wiosna czarodziejka

wyklaskiwanie słów związanych z przyrod?

zajęcia plastyczne

Data: ______________________________

______________________________________________________________________

Karta ewaluacyjna dla ucznia (Nr 2)

1. Podkreśl, co na dzisiejszych zajęciach sprawiało ci trudność:

nowe słowa

wyszukiwanie informacji w słownikach

oglądanie albumów

wyszukiwanie informacji w encyklopedii

wypełnienie karty pracy

Data________________
____________________________________________________________________

Karta ewaluacyjna dla ucznia (Nr 3)

Podkreśl, co najbardziej podobało ci się na zajęciach

wykonanie kolorowanki ”Dokarmianie ptaków”

film o ptakach, które pozostają w kraju na zimę

wpisy do słowniczka tematycznego

zabawy przy muzyce

Data____________________

_________________________________________________________________

Karta ewaluacyjna do ucznia (Nr 4)

Co najbardziej interesowało cię na zajęciach związanych z przygotowaniem się do konferencji: (podkreśl)

wyszukiwanie w czasopismach artykułów, obrazków, ilustracji

praca z encyklopedią, słownikiem

przygotowanie plakatów

przygotowanie referatów do wystąpień

przygotowanie prezentacji multimedialnych.

Data______________________
_________________________________________________________________

Karta ewaluacyjna dla ucznia ( Nr 5)

Podkreśl
I. Co najbardziej Ci się podobało podczas realizacji programu „Zbierajmy baterie”

konferencja naukowa

zajęcia plastyczne

zajęcia rytmiczne i muzyczne

wycieczki do lasu

wycieczki do parku

wycieczki nad jezioro

wykonywanie plakatów

udział w „Mini konferencji naukowej”

Inne, napisz jakie?

II. Czy chciałbyś w przyszłości brać udział w podobnym programie? Podkreśl.

TAK NIE

Data _________________
________________________________________________________________
ANKIETA DLA RODZICÓW

W związku z realizacją programu edukacyjno – wychowawczego "Zbierajmy baterie" oraz uczestniczenie Państwa w naszych zajęciach uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej.

1. Czy uważacie Państwo, że program Zbierajmy baterie” warto było realizować w naszym Ośrodku?
(proszę podkreślić)

TAK NIE

2. Czy wg Państwa realizowany program ma dodatni wpływ na postawy Państwa dzieci?
(proszę podkreślić)

TAK NIE

3. Czy Państwa dzieci w domu wpływają na rodziców i rodzeństwo aby zbierać baterie i nie
wyrzucać ich do śmieci?

TAK NIE

4. Czy dzisiejsze zajęcia uważacie Państwo za dobrą integrację?

TAK NIE

Dziękujemy za wypełnienia ankiety.

Data _______________
____________________________________________________________________

Powiedzenia, cytaty, wiersze do wykorzystania podczas realizacji programu.

Jeśli myślisz rok naprzód sadź ryż,
jeśli myślisz 10 lat naprzód sadź drzewo,
lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód ucz ludzi.

          przysłowie chińskie

II. Wiersz „Wiosna czarodziejka”

Wiosna czarodziejka

Blaskami rozświetlona,
mała, radosna wróżka,
idzie w lesie zielonym
gdzie sosny i gdzie brzózka.

Rozgląda się na boki,
swą różdżką zmienia świat,
pąka małego muśnie,
z niego powstaje kwiat.

Tak chodzi przez dnie całe,
pachnie wszystko dokoła,
pod każdym jej dotknięciem
kwitną drzewa i zioła.

Ta wróżka czarodziejka
to wiosna się nazywa,
w marcu do nas przychodzi,
zielenią świat ożywia.
Teresa Rutkowska – Wojciechowska

III.
Baterie bardzo potrzebne, lecz gdy już je zużyjesz, nie wyrzucaj ich do kosza, na nasz konkurs przynieś.
Teresa Rutkowska – Wojciechowska

IV.
Żeby coś stało się możliwe
trzeba stale, od nowa
pracować nad niemożliwym.
Hermann Hesse

V.
Nie będzie łatwo obudzić w człowieku 
takiej odpowiedzialności za świat, 
która dotrzyma kroku 
rozwojowi cywilizacji.
Ale ci, którzy chcą, 
mogą zacząć już dziś.
Vaclaw Havel

VI.
Mamy tylko jedną Ziemię
a jej przyszłość zależy od
każdego na pozór niewielkiego
ludzkiego działania, zależy
od każdego z nas.
Florian Plit

VII.
Jeżeli chcemy, żeby ten kraj
sprawnie funkcjonował,
muszą istnieć obszary,
gdzie przyroda jest ważniejsza
niż człowiek.
Andrzej Kassenberg

VIII

nie proś świata aby się zmienił
- to Ty zmień się pierwszy.
O. Anthony de Mello

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.