X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32802
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Adam Krzysztof Czajkowski
2. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Błoniu
3. Stanowisko: nauczyciel - wychowawca świetlicy
4. Posiadane kwalifikacje:

a) Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu. Kierunek: Pedagogika Specjalna, specjalność:
Pedagogika Resocjalizacyjna z Wychowaniem Fizycznym

b) Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu. Kierunek: Pedagogika,
specjalność: Pedagogika Resocjalizacyjna.
c) Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Studia podyplomowe, kierunek: Edukacja w zakresie wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjną, promocja zdrowia i pierwsza pomoc medyczna.
d) Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Studia podyplomowe, kierunek: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagog szkolny.

II. STAŻ

1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2017r.
3. Czas trwania stażu: 9 miesięcy.
4. Imię i nazwisko opiekuna stażu: Agnieszka Szczech
III. CELE STAŻU
Cel główny:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i przepisów związanych z jej funkcjonowaniem.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
5. Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętna współpraca ze środowiskiem uczniów.
6. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy szkolnej oraz w szkole.
7. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omówienie ich.
8. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenie zawodowego
- wewnątrzszkolnych
- pozaszkolnych
- samokształcenie
9. Przeprowadzanie i planowanie zajęć z uczniami tak, aby przyczynić się do realizacji celów rozwojowych szkoły.
10. Poprawne planowanie czynności opiekuńczo-wychowawczych.
11. Właściwe opracowanie konspektów zajęć i scenariuszy imprez pozalekcyjnych.
12. Pogłębienie kontaktów z rodzicami, uczniami i wychowawcami klas.
IV. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) – art.9d ust.1 i 7, art.9c ust.4 i 6
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.) – § 3 i 4
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2010 r., nr 235, poz. 1543).

V. PLAN DZIAŁAŃ
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ AWANSU ZAWODOWEGO.
§6, ust.2, pkt 1 Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
L.p. Działania i zadania nauczyciela Forma/metoda realizacji Dowody realizacji/ dokumentacja Termin realizacji
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
a) Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami),
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli)
c) Ustawa o Systemie Oświaty
• Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego
• Znajomość wymienionych aktów prawnych
• wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego wrzesień 2015
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu • Rozmowa wstępna z opiekunem stażu dotycząca sposobu realizacji stażu, określająca wzajemne oczekiwania i współpracę.
• Zawarcie kontraktu z opiekunem • Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem
wrzesień 2015
3. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, harmonogramem pracy świetlicy szkolnej, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami • Obserwacja
• Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej oraz spotkaniach zespołów przedmiotowych

• Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołów przedmiotowych Na bieżąco
4. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji • Omówienie z opiekunem stażu jak prowadzić
a)dziennik
b)dokumentację wychowawcy oraz napisać protokół z Rady Pedagogicznej • Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania Okres stażu
5. Poznanie aktów prawnych oraz dokumentacji obowiązującej w szkole • Analiza dokumentów:
a) Statut Szkoły
b) Program Wychowawczy
c) Wewnątrzszkolny System Oceniania
d) Regulamin Dyżurów
e) Regulamin Rady Pedagogicznej
f) Program Profilaktyczny
g) Plan Pracy Szkoły
h) Plan Pracy Świetlicy
i) Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla Szkół podstawowych
j) Regulamin Rady
k) Dzienniki zajęć
Rodziców
dokumentowanie samodzielnych wpisów do dziennika • Notatki własne wrzesień 2015
6. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających
z nich zadań • Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
• Współpraca z Radą Rodziców
• Listy obecności
• Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

Na bieżąco

7. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego • Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć (konspektów) • Teczka stażysty Na bieżąco

8. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu • Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg realizacji przyjętego planu rozwoju • Sprawozdanie z realizacji stażu maj 2016
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją • Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji • Wniosek
• Dokumentacja z realizacji stażu maj 2016
10. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy szkoły • Udział w szkoleniu BHP
• Zapoznanie z obowiązującymi aktami prawnymi • Świadectwo ukończenia kursu
• Przedstawienie przepisów BHP w pracy październik 2015
§ 6 ust. 2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
11. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu • Obserwacja zajęć, omówienie z opiekunem • Notatki z obserwowanych zajęć
• Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji. raz w miesiącu
12. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu • Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych
• Konsultacje z opiekunem stażu
• Scenariusze zajęć edukacyjnych
• Notatki i wnioski z rozmów raz w miesiącu
13. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli • Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły • Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
• Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych cały okres stażu
14. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych • Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej • Spis literatury metodyczno – pedagogicznej w ciągu stażu
15. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej • Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
• Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
• Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera • Teczka stażysty
• Płyta z zapisem elektronicznym
cały okres stażu
16. Rozwijanie aktywności twórczej u dzieci • Udział wychowanków w konkursach, warsztatach • Notatki, zdjęcia cały rok
17. Współpraca z pedagogiem szkolnym • Rozmowy z pedagogiem (p. Grażyna Czajkowska). • Potwierdzenie w dokumentacji pedagoga szkolnego okres stażu
18. Współpraca z logopedą • Rozmowa z logopedą, obserwacja i analiza zajęć (p. Katarzyna Krukowska). • Potwierdzenie w dokumentacji logopedy. okres stażu
19, Udział w akcjach charytatywnych • Zbiórka żywności dla schroniska.
• Góra grosza.
• Zbiórka dla dzieci z rodzin zaniedbanych wychowawczo "I Ty możesz zostać Św. Mikołajem". • zaświadczenia, sprawozdania z realizacji. w/g terminu akcji
20, Wspomaganie aktywności twórczej dzieci • Udział wychowanków w konkursach
• Organizacja uroczystości świetlicowych
• Pasowanie na Świetliczaka
• Karnawał
• Konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu, wspierający projekt "Owoce w szkole"
• Konkurs plastyczny "Ulubiona postać z bajki" • Sprawozdania
• Kronika szkolna
• Dokumentacje zdjęciowa W czasie trwania stażu
Październik 2016

Styczeń 2017

Listopad 2016

Luty 2017
21, Rozszerzenie społecznej działalności pozaszkolnej • Udział w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata"
• Opiekun wycieczki do kina w Łęczycy • Sprawozdanie z akcji
• karta wycieczki Zgodnie z harmonogramem
22, Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności • Działania autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy. • Samoocena i wnioski do dalszej pracy. Na bierząco
23, Doskonalenie multimedialnych technik pracy. • Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera
• Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej. • Strona www.szkolablonie@
tlen.pl Na bierząco
§ 6 ust. 2 pkt 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
24, Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Diagnoza • Spotkania i rozmowy z rodzicami i pedagogiem szkolnym. • Charakterystyka grupy świetlicowej w formie pisemnej. okres stażu
25. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych • Rozmowy w zespole wychowawczym
• Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne) • Notatki własne
•Adnotacje w dzienniku
• Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy. okres stażu
26. Współpraca z rodzicami • Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie
• Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki • Notatki własne
okres stażu
27. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych • Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
• Udział w kursach • Notatki własne
• Zaświadczenie okres stażu
28, Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych. • spotkania i rozmowy z rodzicami, współpraca z pedagogiem szkolnym, kuratorem dla nieletnich • Dokumentacja pedagoga szkolnego
• notatki z rozmów z rodzicami
• wywiady środowiskowe
• spis niezbędnych telefonów do instytucji wspomagających proces wychowawczy. Okres stażu
29, Współpraca z nauczycielami i wychowawcami klas. • Poznanie metod gromadzenia informacji o środowisku uczniów
• bezpośrednie rozmowy z wychowawcami klas • Udział w spotkaniach zespołów klasowych
• Notatki z rozmów
• Wpisy w dziennikach wychowawcy Okres stażu
§ 6 ust. 2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
30. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć • Rozmowa z opiekunem stażu
• Notowanie spostrzeżeń
• Wyciąganie wniosków • Notatki, spostrzeżenia
• arkusze obserwacji Raz w miesiącu
31. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności • Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem • Teczka stażysty okres stażu
32 Przygotowanie sprawozdania • sprawozdanie z realizacji planu rozwoju • teczka stażysty Maj 2017

ZADANIA WYNIKAJACE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI
33. Zadania związane z planem rocznym szkoły • Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych typu: bale szkolne, Dzień Nauczyciela, Apele, itp. • Notatki, scenariusze, zdjęcia okres stażu
34. Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych • Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego, studiowanie fachowej literatury • Zaświadczenia, okres stażu
35. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów o niskich możliwościach edukacyjnych • Uczestnictwo uczniów słabszych na zajęciach wyrównawczych
• Sporządzenie planu pracy z uczniem o niższych możliwościach edukacyjnych.
• Zapisy w dzienniku zajęć
okres stażu

........................................ ........................................
podpis opiekuna stażu podpis nauczyciela stażysty

........................................
Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

Błonie, dnia.................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.