X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32744
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

ANNA SULEJ

Imię i nazwisko: Anna Sulej – nauczyciel mianowany
Kwalifikacje: magister historii, ukończone Studium Nauczycielskie - wychowanie przedszkolne, kurs kwalifikacyjny - bibliotekoznawstwo
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nazwa szkoły/przedszkola:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy tj. od 01.09.2016 do 31.05.2019
Dyrektor: mgr Magdalena Ostrowska
Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

1.
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
*Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

*Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

*Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
*Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
IX 2016r.

V 2019r.
• Wniosek o rozpoczęcie stażu
• Plan rozwoju zawodowego
• Dokumentacja

• Sprawozdanie z realizacji planu

2.
Organizowanie uroczystości przedszkolnych.

*Jasełka
*Dzień Babci i Dziadka
*Dzień Matki

• Harmonogram uroczystości, zdjęcia
• Scenariusze

3.
Udział w różnych formach doskonalenia
*Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe,

• Zaświadczenia

zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
*Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
*Czytanie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki i portali edukacyjnych, np. Interkl@sa; śledzenie treści czasopism dla nauczycieli, np.”Wychowanie przedszkolne”.
*Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.

Okres stażu

4.
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
*Prowadzenie dziennika zajęć przedszkola.
*Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
*Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
*Pisanie protokołów.
*Praca w zespole do przeprowadzenia
ewaluacji wewnętrznej.

Na bieżąco
• Dzienniki zajęć

• Teczka obserwacji dzieci, arkusze diagnozy

• Semestralne sprawozdania
• Protokoły

5.
Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy. *Stosowanie metod aktywizujących, np. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Matematyka Dziecięca prof.Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej, Metoda Marii Montessori, Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Metoda twórczego myślenia J. Osborne (burza mózgów),Pedagogika zabawy Klanza, metoda projektów.

Okres stażu

6.
Współpraca z rodzicami. *Prowadzenie gazetki dla rodziców (prace dzieci).Umieszczanie potrzebnych informacji.
*Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami tzw. wywiadówek.
*Samodzielne prowadzenie szkoleń dla rodziców.
*Konsultacje indywidualne z rodzicami.
*Zajęcia otwarte dla rodziców.
* Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
*Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica. Rozmowa, poznanie interesujących zawodów.

Okres stażu

• Lista obecności rodziców Sprawozdania

• Lista kontaktów indywidualnych

• Scenariusze zajęć
• Zdjęcia, podziękowania, potwierdzenia


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. *Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
*Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy, planów korzystając z komputera.
*Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
*Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu. Śledzenie stron, np. ministerialnych, kuratoryjnych, ORE.
*Wykorzystanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu.
*Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.

Okres stażu

Na
bieżąco
• Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
• Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany.
• Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.

2.
Współpraca w prowadzeniu strony internetowej zespołu szkół.

*Aktualizowanie strony internetowej- przekazywanie materiałów, np. zdjęć z wydarzeń przedszkolnych.
Okres stażu

3.
Wykorzystywanie w pracy nośników audiowizualnych. *Korzystanie z poczty elektronicznej, drukarki, kserokopiarki, tablicy interaktywnej.
*Relacjonowanie przedszkolnych wydarzeń za pomocą aparatu cyfrowego.
*Wykorzystanie programów komputerowych.
*Publikacja materiałów na portalu Edux.pl Okres stażu

Okres stażu

• Zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
*Opublikowanie na stronie internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
*Udostępnianie materiałów w bibliotece szkolnej.
*Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.

Okres stażu
• Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
• Potwierdzenia

2.
Współpraca w przedszkolnym zespole samokształceniowym nauczycieli.

*Wymiana doświadczeń, opinii, materiałów.
*Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, konferencjach- prowadzenie Rad szkoleniowych w przedszkolu.
*Wspólne rozwiązywanie problemów.
Okres stażu

• Sprawozdania

3.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
*Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami przedszkola.
*Zapraszanie na zajęcia.
Okres stażu • Scenariusze.
• Lista obecności nauczycieli.

4.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami w ramach szkolnych zespołów samokształceniowych. *Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów, wymiana opinii ).
*Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobyt?

na kursach i szkoleniach.
*Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
*Wzmocnienie współpracy i wymiany doświadczeń.

Okres stażu • Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.


§ 8 ust. 2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. *Opracowanie i realizacja autorskiego programu dla dzieci przedszkolnych pt.”W krainie baśni”.
*Ewaluacja programu. Okres stażu • Program i dokumentacja z nim związana.


§ 8 ust. 2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.
Organizowanie i prowadzenie warsztatów plastycznych dla chętnych dzieci.
*Prowadzenie zajęć warsztatowych.
*Zapraszanie osób prowadzących.
*Urządzanie wystaw prac.
*Przeznaczenie tych prac na loterię fantową organizowaną w szkole.

Okres stażu

• Zdjęcia

2. Prowadzenie zajęć z zakresu programowania. *Samodzielne wykonanie pomocy dydaktycznych do zajęć.
*Włączanie elementów programowania podczas pracy z dziećmi.

3. Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.
*Zaproszenie m.in. policjanta, strażaka, pielęgniarki.
*Pokaz ręcznego wyrabiania czekolady przez cukiernika.

• Zdjęcia

4.
Współpraca z lokalnymi instytucjami.
*Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, Urząd Gminy, poczta, przychodnia itp.
*Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ułężu.
*Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczn?

Okres
stażu
• Adnotacje w dzienniku
• Zaświadczenia
• Zdjęcia

*Nawiązanie współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Ułężu.

5.
Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
*Zamieszczanie informacji dotyczących przedszkola w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej szkoły.
Na bieżąco
• Wycinki z prasy lokalnej.
• Strona internetowa szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 4e Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Rykach.
*Kierowanie dzieci na badania i realizacja wskazówek.
*Zasięganie porad specjalistów.
*Uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez Poradnię.
Wg potrzeb

• Opinie

• Zaświadczenia

2.
Współpraca ze szkolnym pedagogiem.
*Prowadzenie konsultacji z pedagogiem.

Wg potrzeb

3.
Współpraca ze Szkołą Podstawową w Sobieszynie.

*Udział dzieci w konkursach i uroczystościach organizowanych w szkole.

Zgodnie z potrzebami

• Zdjęcia

4. Współpraca z Policją. *Zapraszanie przedstawicieli Policji na spotkania z dziećmi.
*Pogadanki na temat bezpieczeństwa. Okres stażu • Zdjęcia

5. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ułężu. *Wymiana informacji o wychowankach. Okres stażu

6.
Nawiązanie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Ułężu.
*Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej.
*Zaproszenie przedstawicieli straży na pogadanki. Zainteresowanie zawodem strażaka.

Okres stażu

• Zdjęcia

7.

Udział w różnych akcjach i zbiórkach. *Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”,
,,Góra grosza”, „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę, „Cała Polska czyta dzieciom”.
*Udział w zbiórkach nakrętek. Okres stażu

• Podziękowania
• Zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

1.

Opis i analiza dwóch
przypadków -
rozpoznawanie i
rozwiązywanie
problemów
edukacyjnych,
wychowawczych lub
innych.
*Identyfikacja problemu.
*Geneza i dynamika zjawiska.
*Znaczenie problemu.
*Prognoza negatywna i pozytywna.
*Propozycje rozwiązania.
*Wdrażanie oddziaływań.
*Efekty oddziaływań.
Okres stażu
• Opis przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.