X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3279
Przesłano:

Regulamin konkursu piosenki dziecięcej i młodzieżowej

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

Serdecznie zapraszamy do udziału w ................................. KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

Mamy gorącą nadzieję, że zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli nie zabraknie entuzjastów dobrej muzyki i śpiewu, co pozwoli nam spotkać się w bardzo licznym gronie. Zachęcamy więc serdecznie do współzawodnictwa tych, którzy uczestniczyli już w konkursach piosenki, jak również te osoby, które dotąd nie brały udziału, a miałyby ochotę sprawdzić swoje umiejętności wokalne. Jesteśmy przekonani, że udział w Konkursie będzie dla Was wielką przygodą, możliwością zdobycia nowych doświadczeń oraz poznania ciekawych ludzi.
Komitet Organizacyjny

REGULAMIN
....................................

KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

§1
......................... Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej organizowany jest przez ........................................, we współpracy z ...............

§2
Celem Konkursu jest:
a) wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
b) propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
c) twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży oraz ich opiekunów,
d) promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości,
e) promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie,
f) popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych,
g) wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki,
h) rozwijanie talentów estradowych,
i) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
§3
Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Jego uczestnikami mogą być uczniowie szkół spełniających kryteria określone w §4.

§4
Rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach:
a) solistki i soliści: od .... do .... lat,
b) solistki i soliści: od .... do .... lat,
c) solistki i soliści: od .... do .... lat,
d) solistki i soliści: od .... do .... lat.
§5
1. Konkurs jest dwustopniowy.
2. W pierwszym etapie należy przesłać na adres Sekretariatu Konkursu do dnia ........................................(decyduje data stempla pocztowego):
- wypełnione karty zgłoszeń,
- płyty CD z nagranymi dwoma piosenkami w wykonaniu solisty,
- zdjęcie solisty.
Brane będą pod uwagę piosenki o tematyce ........................................, dopasowane formą i treścią do wieku.
Łączny czas na wykonanie obu utworów ma wynosić około 10 minut. Płyty CD nie podlegają zwrotowi.
3. Informacja o zakwalifikowaniu się do finału Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej ..................................... w dniu ..................
4. Do dnia ...........................opiekunowie solistów, solistek zakwalifikowanych do finału zgłaszają potwierdzenie udziału pocztą e-mailową na adres ........................................lub telefonicznie, faxem ..............................
5. Drugi etap (finał) Konkursu odbędzie się........................................ w ....................................

6. Soliści zakwalifikowani do drugiego etapu wykonują jedną piosenkę z eliminacji (pierwszego etapu) wskazaną w dniu .................. na stronie internetowej Konkursu przez Komisję Artystyczną (Jury). W uzasadnionych przypadkach można zmienić piosenkę po uprzednim telefonicznym lub elektronicznym uzgodnieniu z organizatorami, ale nie później niż do ........................................
7. W drugim etapie uczestnicy Konkursu przywożą ze sobą podkłady muzyczne wyłącznie na dobrej jakości płycie CD zaopatrzone w następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy, numer podkładu na płycie, tytuł utworu, precyzyjny czas trwania nagrania.
§6
1.Komisja Artystyczna (Jury) powołana przez Komitet Organizacyjny Konkursu wyłania zwycięzców I etapu w poszczególnych kategoriach wiekowych na podstawie nadesłanych nagrań na płytach CD za:
dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników,
a) umiejętności wokalne,
b) wartości wychowawcze,
c) autorski tekst prezentowanej piosenki.
2.Z posiedzenia - Komisja Artystyczna (Jury) sporządza protokół z listą uczestników zakwalifikowanych do II etapu Konkursu wraz z wybranymi piosenkami, który zostanie opublikowany na stronie internetowej ........................................ w dniu ........................................

§7
1.Komisja Artystyczna (Jury) powołana przez Komitet Organizacyjny Konkursu wyłania zdobywcę GRAND PRIX oraz laureatów i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach wiekowych w II etapie Konkursu (finale) na podstawie zgromadzonych punktów za:
a) dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników,
b) umiejętności wokalne,
c) wartości wychowawcze,
d) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki,
e) autorski tekst prezentowanej piosenki.
2.Posiedzenie Komisji Artystycznej (Jury) odbywa się w dniu finałowego Konkursu – .................................. po wysłuchaniu piosenek w wykonaniu wszystkich zakwalifikowanych uczestników.
3.Z posiedzenia - Komisja Artystyczna (Jury) sporządza protokół z listą nagrodzonych i wyróżnionych w finałowym Konkursie, który zostanie przedstawiony - ........................................ oraz opublikowany na stronie internetowej ........................................
§8
Komisja Artystyczna Konkursu (Jury) ma prawo nie przyznawać nagród w danej kategorii, w przypadku, gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez organizatora.
§9
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Komisją Artystyczną Konkursu (Jury).

§10
W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu wchodzą:
........................................
........................................
........................................
§11
Wszyscy uczestnicy i opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu i ubezpieczenia.
§12
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się ........................ w ........................................
§13
Przewidziane są nagrody:
a) regulaminowe
•NAGRODA GRAND PRIX,
•NAGRODY RZECZOWE I DYPLOMY dla laureatów za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach,
•DYPLOMY dla wyróżnionych,
•DYPLOMY dla wszystkich uczestników II etapu Konkursu oraz ich opiekunów.
b) publiczności.
Istnieje także możliwość przyznawania nagród pozaregulaminowych, ufundowanych przez sponsorów.
Decyzję o przydziale takich nagród podejmuje Komisja Artystyczna (Jury).

Adres Sekretariatu Konkursu:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.