X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32683
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Termin zakończania stażu: 31.05.2019 r.
Nauczyciel kontraktowy: mgr Paulina Mroczkowska
Opiekun stażu: mgr Beata Tomczak
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach
Dyrektor szkoły: mgr Anna Rudy

Plan Rozwoju Zawodowego opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 marca 2013 roku, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Wymaganie §7 ust.2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN UWAGI O REALIZACJI
Doskonalenie zawodowe 1.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej: kursy, warsztaty, seminaria, szkolenia, kursy e-learningowe:
- czytanie literatury pedagogicznej („Życie Szkoły”, Świat problemów”, „Głos nauczycielski”, itp.)
- śledzenie stron internetowych (literka.pl, profesor.pl, edukator.pl, eduforum.pl, eduinfo.pl, eduseek.pl, interklasa.pl)
2. Podwyższenie kwalifikacji poprzez udział w studiach podyplomowych – „Logopedia”
3.Korzystanie z oferty ośrodków doskonalenia nauczycieli według własnych potrzeb:
-kurs związany z uatrakcyjnieniem zajęć plastycznych w klasach I-III
-kurs kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
-udział w szkoleniu dotyczącym podsumowania awansu zawodowego
4. Praca w zespole samokształceniowym:
-dzielenie się wiedzą zdobytą podczas szkoleń w których uczestniczyłam w okresie stażu poprzez organizowanie warsztatów dla rodziców lub nauczycieli.
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

2016/2017

2016/2017

2017/2018

2018/2019

cały okres stażu, wg. harmonogramu zespołu

Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania

1.Wyszukiwanie w biuletynach pedagogicznych artykułów nt. aktywizujących metod takich jak: burza mózgów, inscenizacja, itp.
2.Stosowanie poznanych metod w pracy z dziećmi z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań na bazie wiadomości i umiejętności zdobytych podczas kursów i szkoleń.
3.Wykorzystanie metody projektu podczas przygotowania i realizacji następujących projektów edukacyjnych:
-Projekt „Nie łam się”,
-Projekt „Spotkanie przy choince”,
-Projekt „Mój rower”.

4.Organizowanie konkursów:
- konkurs ortograficzny dla klas III pt. „Mistrz ortografii”
-konkurs „Łamigłówki Mądrej Główki” dla klas III
- konkurs pt. „Pierwszakowo – rebusowo” dla klas I,
- konkurs plastyczny pt.”Anioł” dla klas II
na bieżąco w toku pracy dydaktyczno-wychowawczej

okres stażu

II semestr 2016/2017
I semestr 2017/2018
II semestr 2018/2019

2016/2017

2016/2017

2017/2018
2018/2019
Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych
1.Przygotowanie zajęć otwartych dla rodziców, nauczycieli:
- opracowanie scenariuszy:
• Noc w szkole – „Noc z duchami”
• „Pięknie ozdobione lukrem”
• „Dzień Rodziny” - Pedagogika zabawy- zabawy z chustą animacyjną
2. Prowadzenie zajęć zgodnie ze szkolnym harmonogramem obserwacji dyrektorskich.
•diagnoza techniki czytania ze zrozumieniem
-opracowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego,
-analiza przeprowadzonej diagnozy,
-przedstawienie wyników rodzicom, nauczycielom, dyrekcji.

1 raz w roku szkolnym/ okres stażu

XI 2016
XII 2017
2018/2019

II 2017

Przygotowanie uroczystości szkolnych i klasowych


1.Przygotowanie uroczystości klasowych (scenariuszy, dekoracji, zaproszeń, upominków): -„Dzień Chłopca”,
-„Andrzejki”,
-„Wigilia klasowa”,
-„Balik karnawałowy”,
-„Śniadanie wielkanocne”,
-„Dzień Dziecka”.

2.Przygotowywanie części artystycznej do apeli szkolnych wg kalendarium:
- Apel „Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka”
-Przedstawienie wielkanocne
-Apel zakończenie roku szkolnego 2018/2019
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Co najmniej jeden raz w roku szkolnym/ okres stażu

XII 2016

II semester 2017/2018
VI 2019
Tworzenie i bogacenie własnego warsztatu pracy
Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych (filmy, książki, płyty), stała aktualizacja materiałów:
-karty pracy, wykreślanki, rebusy, sprawdziany, słowniczki itp.,
-filmy, prezentacje multimedialne.
Okres stażu

Wymaganie §7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN UWAGI O REALIZACJI

Realizacja programu profilaktycznego „Strażnicy uśmiechu

1.Prowadzenie zajęć zgodnie z programem profilaktycznym „Strażnicy uśmiechu”
Tematyka zajęć:
-Świadomość, Moje miejsce relaksu, Co mnie martwi, Wyrażanie uczuć, Moje obowiązki,
- Współpraca, Sny, Moja złość, Skarżypyta, Konflikty,
-Moje pragnienia, Co mnie martwi, Prawa dzieci, Mogę swobodnie się wypowiadać, Wymarzona szkoła.
co na mniej 5 razy w roku szkolnym


2016/2017

2017/2018

2018/2019

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
1.Zapoznanie się z orzeczeniami i opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dzieci wykazujących problemy w nauce i dzieci zdolnych i dostosowanie formy pracy do potrzeb indywidualnych poszczególnych uczniów.
2.Opracowanie planu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych we współpracy z psychologiem i pedagogiem szkolnym.

3.Prowadzenie zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach:
-zajęcia wspierające „Mogę więcej”

4.Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych:
-koło rytmiczno- ruchowe dla las I-III
-koło gimnastyczne – wady postawy klasy I
-koło plastyczne – klasy II


IX 2016,
IX 2017,
IX 2018

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

2016/2017
2017/2018
2018/2019

Przygotowanie uczniów do konkursów, przeglądów, festiwali, udział w imprezach środowiskowych


1.Zachęcanie, wspieranie oraz przygotowywanie uczniów do konkursów na szczeblu międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, ogólnopolskim (według propozycji innych szkół i instytucji działających na rzecz oświaty):
-„Festiwal Piosenki Dziecięcej” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 we Wronkach
- Szkolony Konkurs Recytatorski „Barwy jesieni” dla uczniów klas I-III
-Happening z okazji Tygodnia Bibliotek – kontynuacja programu „Cała Polska czyta dzieciom”
-Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” dla klas III
-Biegi Uliczne o Puchar Burmistrza MiG Wronki
-„Odblaskowo-bezwypadkowo” – Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach
-„Zapobiegajmy pożarom” – Straż Pożarna we Wronkach
- Międzyszkolny Konkurs Pięknego Pisania o „Pióro Pani Dyrektor” dla klas I i II

co najmniej 1 raz w roku szkolnym/ okres stażu


2016/2017

IX 2016

V 2017, 2018, 2019


IV 2017

IV- V 2017, 2018, 2019

2017/2018

2016, 2017, 2018

V 2018, 2019

Upowszechnianie kultury 1.Organizowanie wyjść do opery, teatru, muzeum, kina, galerie sztuki:
-koncert muzyczny pt. ”Latający dywan”
-Teatr Wielki w Poznaniu - balet „Dziadek do orzechów”
-spektakl teatralny pt. ”Baśnie braci Grimm”
-Muzeum Ziemie Wronieckiej we Wronkach
-Teatr Animacji w Poznaniu
-Teatr Muzyczny w Poznaniu
co na mniej 1 raz w semestr przez cały okres stażu
XI 2016
XII 2016

XII 2016
II semester 2017/2018/2019
2017/2018
2018/2019

Współpraca z rodzicami

1. Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez prowadzenie pogadanek i warsztatów na temat:
-Pewność siebie,
-Nowy etap szkolny – klasa czwarta,
-Uczeń i praca domowa, czyli jak rodzic może pomóc dziecku w odrabianiu zadań domowych,
-Nasza rodzina jada smacznie i kolorowo,
-Agresja u dziecka- jak sobie radzić,
-Chwalenie ma znaczenie.

2.Pełnienie dodatkowych dyżurów zgodnie z potrzebami rodziców.

3.Zachęcanie rodziców do współorganizacji klasowych imprez i wycieczek, wspólnego tworzenia „Planu pracy wychowawcy klasowego” oraz „Szkolnego Programu Wychowawczego”.

4.Spotkania integracyjne rodziców i dzieci:
- „Noc z duchami” – noc w szkole, integracja rodziców i uczniów klasy IIIa
-„Nasze pierwsze spotkanie wigilijne”
-„Dzień Rodziny” - Pedagogika zabawy- zabawy z chustą animacyjną.
wg harmonogramu / okres stażu


I semestr 2016/2017
II semestr. 2016/2017
I semestr 2017/2018

II semestr 2017/2018
I semestr 2018/2019
II semestr 2018/2019

1 raz w tyg. / okres stażu

co najmniej 1 raz w roku szkolny/ okres stażu


XI 2016

XII 2017

2018/2019
Udział w akcjach charytatywnych
1.Zachęcanie uczniów do udziału:
-zbiórka pieniędzy w ramach akacji „Góra grosza”

-zbiórka żywności „Podziel się”

-zbiórka karmy dla zwierząt

-zbiórka nakrętek dla niepełnosprawnego dziecka
XI-XII 2016,2017,2018

XII i III/IV 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
XII 2016, 2017, 2018

IX-VI 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN UWAGI O REALIZACJI
Systematyczne korzystanie z Internetu, komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych
1.Wyszukiwanie materiałów potrzebnych do pracy, artykułów, scenariuszy, korzystanie ich w pracy z dziećmi.
–korzystanie z portali edukacyjnych: www.superkid.pl, www.zgrzyciaki.pl, www.e-podreczniki.pl, www.klasoteka.pl, www.matzoo.pl, www.sieciaki.pl, www.squla.pl.

2. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej:
- opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera,
- pisanie scenariuszy zajęć oraz dokumentacji z wykorzystaniem komputera,
- tworzenie prezentacji multimedialnych,
- opracowywanie dyplomów i podziękowań dla dzieci i rodziców, zaproszeń.

3. Zastosowanie w toku lekcyjnym ciekawych gier edukacyjnych: www.gryedukacyjne.pl, www.matzoo.pl, www.pisupisu.pl.

4.Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym: www.edux.pl

5. Promowanie placówki na forum miasta oraz na stronach internetowych: www.sp2wronki.pl, www.edux.pl, www.wronieckibazar.pl.

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

X 2016

okres stażu

IX 2016

okres stażu

Wykorzystanie technologii komputera i Internetu do czynności związanych z odbywaniem stażu
1. Systematyczne odwiedzanie strony internetowej MEN, portali edukacyjnych oraz stron poświęconych edukacji i dydaktyce w nauczaniu, śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego za pośrednictwem Internetu.

2. Aktualizowanie wiedzy na temat awansu zawodowego drogą multimedialną.

3. Wykorzystywanie zasobów Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w klasach I-III:
- gromadzenie programów komputerowych wspomagających pracę praktyczną i dydaktyczną dzieci,
- wykorzystanie edukacyjnych programów multimedialnych w celu podniesienia atrakcyjności zajęć:
• Woda i jej znaczenie,
• Dbajmy o nasz planetę,
• Ja i moje ciało,
• Nasi przyjaciele,
• Jesienne obserwacje,
• Prawidłowe odżywianie
• W ogrodzie,
• Na wiejskim podwórku,
• Dzikie zwierzęta. Wyprawa do zoo,
• Pogoda –kapryśna dama,
• Parki –miejsce wypoczynku,
• Kolorowe sady.

4.Porozumiewanie się z rodzicami za pomocą poczty elektronicznej.

5.Przesyłanie informacji na stronę szkoły drogą elektroniczną/internetową.

na bieżąco/okres stażu

co najmniej 2-3 razy w semestrze / okres stażu

na bieżąco/okres stażu

Wymaganie §7 ust.2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań


ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN UWAGI O REALIZACJI

Nawiązanie współpracy z osobami i instytucjami
działającymi na rzecz oświaty


1.Przeprowadzenie warsztatów i pogadanek przez służby ratunkowe:
-Policją – Bezpieczeństwo dziecka,
-Ratownictwo medyczne - Pierwsza pomoc przedmedyczna,
-Strażą pożarną – Zapobiegamy pożarom,
-Pielęgniarką szkolną – Jak dbać o zęby,
-Strażą miejską - Bezpieczna droga.

2.Współpraca z Kołem Łowieckim „Wrona” – zbiórka karmy dla zwierząt leśnych
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

jesień 2016/2017/2018

Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym

1.Systematyczna współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu skutecznego rozwiązywania problemów edukacyjno-wychowawczych uczniów
-zaproszenie pedagoga/psychologa na zajęcia z uczniami,
-zaproszenie pedagoga/psychologa na zebranie z rodzicami na temat:
• Gry komputerowe – na co uważać?
• Bezpieczeństwo w drodze do szkoły
• Jak wspierać dziecko w nauce?

2.Koordynowanie współpracy rodziców ze szkolnym pedagogiem, psychologiem, logopedą.

okres stażu

2016/2017
2017/2018
2018/2019

okres stażu

Bieżące rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów
1.Realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych:
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- rozmowy indywidualne z rodzicami,
- identyfikacja problemów dotyczących dzieci, podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązywania
okres stażu
(w wyniku zaistniałej potrzeby)
na bieżąco

Wymaganie §7 ust.2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż


ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN UWAGI O REALIZACJI
Aktywne uczestnictwo w pracach organów
szkoły
1.Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne.

2.Pełnienie funkcji przewodniczącej Komisji Socjalnej.

3.Prowadzenie kroniki szkolnej.

4.Ukończenie kursu - kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.

5.Organizowanie i prowadzenie wycieczek szkolnych, (przygotowanie wymaganej dokumentacji)
• park edukacyjno- rozrywkowy Deli Park,
• kompleks basenowo- rekreacyjny – Tarnowskie Termy,
• Manufaktura - Słodkie czary mary i Ogród Botaniczny w Poznaniu
• Teatr Wielki w Poznaniu okres stażu

2016/2017


IX-X 2017

2017/2018


okres stażu

IX 2016

IX 2016

X 2016
XII 2016

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.