X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32682
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Termin zakończania stażu: 31.05.2019 r.
Nauczyciel kontraktowy: Natalia Antoszewska
Opiekun stażu: mgr Izabela Świniarska
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach
Dyrektor szkoły: mgr Anna Rudy

Plan Rozwoju Zawodowego opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 marca 2013 roku, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Wymaganie §7 ust.2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN UWAGI O REALIZACJI
Współpraca z opiekunem staż 1. Obserwowanie zajęć z edukacji wczesnoszkolnej prowadzonych przez opiekuna stażu lub wyznaczonego przez niego nauczyciela innego przedmiotu.
2. Prowadzenie zajęć z edukacji wczesnoszkolnej w obecności opiekuna stażu (przygotowanie scenariusza zajęć, analiza mocnych i słabych stron, refleksje do dalszej pracy).
1 raz w roku szkolnym
2016/2017
2017/2018
2018/2019


Doskonalenie zawodowe 1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej poprzez kursy, warsztaty, seminaria, szkolenia odbywające się na terenie szkoły WDN, kursy e-learningowe.
2. Czytanie literatury pedagogicznej np.
· Faber, E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”,
· Faber, E. Mazlish „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci:,
· G.W. Green „Jak pomagać dziecku w nauce”,
· J. Korczak „Jak kochać dziecko”,
· J. Korczak „Prawo dziecka do szacunku”,
· R. J. MacKenzie „Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie”,
· M. Rosenberg „Wychowanie w duchu empatii”,
· E. Kirkilionis „Więź daje siłę”,
· D. Zawadzka „Misja szkoła”.
3. Czytanie czasopism np.
· „Życie szkoły”,
· „Świat problemów” ,
· „Głos nauczycielski”, itp.
4. Śledzenie stron internetowych (literka.pl, profesor.pl, edukator.pl, eduforum.pl, eduinfo.pl, eduseek.interklasa.pl,...)
5. Uzupełnianie zaplecza edukacyjnego o samodzielnie przygotowane środki dydaktyczne np. pomoce do nauki czytania z patyczków do lodów lub rolek po papierze toaletowym, liczydła z kasztanów, znaczki i tablica do systemu motywacyjnego.
6. Podwyższenie kwalifikacji poprzez udział w studiach podyplomowych – Logopedia
7. Korzystanie z ofert ODN-ów według własnych potrzeb
· kurs o metodach aktywizujących
· kurs jogi lub pilates dla dzieci
· kurs kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
· udział w szkoleniu dotyczącym podsumowania awansu zawodowego
8. Praca w zespole samokształceniowym z edukacji wczesnoszkolnej
· dzielenie się z innymi nauczycielami zdobytą podczas szkoleń wiedzą poprzez organizowanie warsztatów, prelekcji, zajęć otwartych.
· przeprowadzanie lekcji otwartej z prowadzonej w roku szkolnym 2015/2016 innowacji pedagogicznej „Muzycznie rozruszani”
· warsztaty pt. „Jogi i pilates są też dla dzieci”
· prelekcja połączona z ćwiczeniami praktycznymi na temat „Gimnastyka buzi i języka”

Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania

1. Wyszukiwanie w biuletynach pedagogicznych artykułów nt innowacyjnych metod nauczania w edukacji wczesnoszkolnej oraz w nauczaniu techniki w klasach IV-VI takich jak: metoda projektu, drzewko decyzyjne, inscenizacja, burza mózgów, rozwiązywanie problemów, działanie praktyczne, doświadczanie itp.
2. Stosowanie różnorodnych metod pracy z dziećmi z uwzględnieniem ich różnic wiekowych, rozwojowych oraz zainteresowań na bazie wiadomości i umiejętności zdobytych podczas kursów i szkoleń.
3. Realizacja następujących projektów edukacyjnych:
· Projekt „Zdrowe zęby to piękny uśmiech” klasa IIc
· Projekt „Potrawy regionalne” klasa IIIc
· Projekt „Z opłatkiem w ręku” klasa I
4. Organizowanie konkursów:
· konkurs ortograficzny dla klas II „Mistrz ortografii”
· konkurs matematyczny dla klas III „Młody Pitagoras”
· Konkurs plastyczno-techniczny „Ozdoba świąteczna moich dziadków” dla klas IV-VI
· konkurs dla klas I pt. „Główkowanki, wykreślanki” na bieżąco w toku pracy dydaktyczno-wychowawczej

Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych
1. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców:

· „Zabawy z muzyką”
· „Mama, tata i ja” – gry i zabawy sportowe dla dzieci i rodziców
· „Dekoruję z mamą i tatą” – warsztaty plastyczne

2. Przeprowadzenie zajęć zgodnie ze szkolnym harmonogramem obserwacji dyrektorskich:

· zajęcia rewalidacyjne z uczniem klasy I
· diagnozowanie sprawności rachunkowej w zakresie dodawania i odejmowania u uczniów klasy II:
- opracowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego
- analiza przeprowadzonej diagnozy
- przedstawienie wyników rodzicom, dyrekcji
3. Prowadzenie zajęć pokazowych dla praktykantki studiującej Edukację elementarną i język angielski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ilości 35 godzin co najmniej raz w roku szkolnym/ okres stażu
2016/2017
VI 2017/2018
XII 2017/2018

według harmonogramu hospitacji dyrektora szkoły
XII 2016

IV 2017

od 02.09.2016 do 22.09.2016

Przygotowanie uroczystości szkolnych i klasowych 1. Opracowanie i realizacja scenariusza uroczystości:
a. klasowych:
· „Powitanie jesieni”,
· „Andrzejki”,
· „Wigilia klasowa”,
· „Balik karnawałowy”,
· „Śniadanie wielkanocne”,
· „Festyn rodzinny”,
· Wieczór recytatorski dla rodziców uczestników koła teatralnego „Pacynka”
· „Dzień Dziecka”.
b. przygotowywanie części artystycznej do apeli szkolnych wg kalendarium
· Światowy Dzień Uśmiechu – Marzycielska Poczta
· Apel klas III z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018
Wg harmonogramu
Okres stażu

Co najmniej 1 raz w roku szkolnym
okres stażu


V/VI 2017

X 2016
I semestr 2018/2019Tworzenie i bogacenie własnego warsztatu pracy

1. Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych (filmy, książki, płyty), stała aktualizacja materiałów:
· karty pracy, wykreślanki, rebusy, sprawdziany, słowniczki itp.,
· filmy, prezentacje multimedialne:
־ naukowe: Nela mała reporterka, www.naukatolubie.pl
־ ekologiczne np. „Ekologiczny dom”, „Czysto, bez śmieci”, „Rady na odpady”
־ tolerancji „Jak motyl”, „N jak niewidomy”
־ bezpieczeństwie www.bezpiecznadroga.com.pl, www.wychowaniekomunikacyjne.org
־ symbolach narodowych, historii Polski np. Animowana historia Polski

okres stażu
Wymaganie §7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN Uwagi o realizacji

Realizacja programu profilaktycznego

1. Prowadzenie zajęć zgodnie z programem profilaktycznym „Strażnicy uśmiechu” dla uczniów klasy II
Tematyka zajęć:
· Słuchanie/niesłuchanie,
· Komunikacja i nieporozumienia,
· Moje pragnienia
· Mogę swobodnie się wypowiadać,
· Współpraca.
2. Prowadzenie zajęć zgodnie z programem profilaktycznym „Spójrz inaczej” dla uczniów klasy III
· Co podoba mi się u moich przyjaciół
· Dbamy o swoje ciało
· Rozpoznajemy i nazywamy uczucia
· Jesteśmy klasą
· W rodzinie wzajemnie sobie pomagamy
3. Prowadzenie zajęć zgodnie z programem profilaktycznym „Strażnicy uśmiechu” lub „Spójrz inaczej” dla uczniów klasy I wg zdiagnozowanych przez nauczyciela potrzeb uczniów

Przygotowanie uczniów do konkursów, przeglądów, festiwali, happeningów szkolnych i poza szkolnych
1. Zachęcanie, wspieranie oraz przygotowywanie uczniów do konkursów na szczeblu międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, ogólnopolskim (według propozycji innych szkół i instytucji działających na rzecz oświaty):
· Festiwal Piosenki Dziecięcej „Jedynkowo” – organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 we Wronkach
· Happening z okazji Tygodnia Bibliotek
– kontynuacja programu „Cała Polska czyta dzieciom” – Biblioteka Publiczna we Wronkach
· Biegi Uliczne o Puchar Burmistrza MiG Wronki
· „Odblaskowo-bezwypadkowo” – Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach
· „Zapobiegajmy pożarom” – Straż Pożarna we Wronkach
· Szkolony Konkurs Recytatorski „Barwy jesieni” dla uczniów klas I-III
· Szkolny Konkurs Matematyczny „Mistrz matematyki” dla uczniów klas II i III
· Międzyszkolny Konkurs Pięknego Pisania o „Pióro Pani Dyrektor” dla klas I i II
· Konkurs Przyrodniczy dla klas II i III
Co najmniej 1 raz w roku szkolnym/okres stażu

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
1. Zapoznanie się z orzeczeniami i opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dzieci wykazujących problemy w nauce i dzieci zdolnych i dostosowanie formy pracy do potrzeb indywidualnych poszczególnych uczniów.
2. Opracowanie planu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych we współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
3. Poprowadzenie zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
· Zajęcia wspierające „Mogę więcej”
· Zajęcia techniczne – tryb nauczania indywidualnego dla ucznia klasy V
· Zajęcia rewalidacyjne - tryb nauczania indywidualnego dla ucznia klasy I
4. Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie tematycznych kółek:
· Koło teatralne „Pacynka” dla klas II
· Koło kulinarne „Dziecięce smaki” dla klas III
· Koło taneczne „Tańczące brzdące” dla klas I

Współpraca z rodzicami

1. Nawiązanie systematycznej współpracy z rodzicami poprzez prowadzenie warsztatów/pogadanek podczas zebrań klasowych na temat:
a. pogadanki
· „Pozytywne aspekty czytania samodzielnego oraz wspólnie z rodzicami”
· „Ja, moje dziecko i zagrożenia”
· „Dziecko i telewizja”
· „Jak przygotować dziecko do nauki w klasie IV szkoły podstawowej?”
b. warsztaty
· „Role wychowawcze rodziców, a potrzeby psychiczne dziecka”
· „Nie bić, nie krzyczeć, więc jak wychowywać dzieci? - Kary i nagrody w wychowaniu”
· Postawy rodzicielskie
2. Pełnienie dodatkowych dyżurów według zgłaszanych przez rodziców potrzeb.
3. Zachęcanie rodziców do organizacji klasowych imprez i wycieczek, wspólnego tworzenia „Planu pracy wychowawcy klasowego” oraz składania propozycji do „Szkolnego Programu Wychowawczego”.
4. Spotkania integracyjne rodziców i dzieci:
· „Noc z duchami” – noc w szkole, integracja rodziców i uczniów klasy IIc
· „Mama, tata i ja” – gry i zabawy sportowe dla dzieci i rodziców w Olszynkach z wykorzystaniem Kompleksu Sportowego Orlik
· „Razem raźniej i wesoło” - stadninie koni w Głuchowie

Upowszechnianie kultury 1. Organizowanie wyjść i wyjazdów do :
a. teatru:
· Teatr Animacji w Poznaniu
· Teatr Muzyczny w Poznaniu
· Teatr Współczesny z Krakowa " Baśnie braci Grimm”
b. muzea
· Muzeum Ziemi Wronieckiej
· Muzeum Rogalowe w Poznaniu
· Muzeum Narodowe w Poznaniu
· Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach
c. opera
· Teatr Wielki w Poznaniu
· Koncert muzyczny "Latający dywan"
d. galerie
· Muzeum Ziemi Wronieckiej
· Muzeum Narodowe
e. kina
· Kinoteatr Gwiazda we Wronkach co najmniej 1 raz w semestrze przez cały okres stażu
Udział w akcjach charytatywnych
1. Zachęcanie uczniów do udziału w:
· zbiórce pieniędzy w ramach akcji „Góra grosza”
· zbiórce żywności „Podziel się”
· zbiórce karmy dla zwierząt
· zbiórce nakrętek dla niepełnosprawnego dziecka
2. Zainicjowanie i przeprowadzenie kiermaszu z ozdobami świątecznymi „Kup aniołka, uciesz pieska” i przekazanie datków do Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami we Wronkach.
3. Udział w akcji pisania Kartek-Wsparcia „WYLOSUJ ANIOŁA” – wysyłanie kartki do dziecka ze szpitala onkologicznego w Lublinie. XI 2017, 2018, 2019
XII i III/IV 2016-2019
okres stażu
okres stażu
co najmniej raz w roku szkolnym

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN
Systematyczne korzystanie z Internetu, komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych


1. Wyszukiwanie materiałów do nauczania edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęć technicznych w II etapie kształcenia (artykułów, scenariuszy), wykorzystanie ich w pracy z dziećmi:
· korzystanie ze stron internetowych:
• edukacja wczesnoszkolna: http://www.zamiastkserowki.edu.pl ,
www.scholaris.pl, www.e-podręczniki.pl, www.nauczyciel.pl, www.superkid.pl itp.
• zajęcia techniczne www.wychowaniekomunikacyjne.org, http://brd.andrej.edu.pl/
2. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
· opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera,
· pisanie scenariuszy zajęć oraz dokumentacji z wykorzystaniem komputera,
· tworzenie prezentacji multimedialnych,
· opracowywanie dyplomów i podziękowań dla dzieci i rodziców, zaproszeń www.123cetrificates.com lub www.senteacher.org
3. Zapoznawanie dzieci z ciekawymi programami (Paint, PowerPoint, Prezi)
4. Zastosowanie w toku lekcyjnym ciekawych gier edukacyjnych www.grydladzieci.edu.pl, http://www.krainakiko.pl, http://pisupisu.pl, http://www.zyraffa.pl.
5. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym: www.edux.pl
6. Promowanie placówki na forum miasta oraz na stronach internetowych: www.sp2wronki.pl, www.edux.pl, http://wronieckibazar.pl/

Wykorzystanie technologii komputera i Internetu do czynności związanych z odbywaniem stażu 1. Systematyczne odwiedzanie strony internetowej MEN, portali edukacyjnych oraz stron poświęconych edukacji i dydaktyce w nauczaniu, śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego za pośrednictwem Internetu.
2. Aktualizowanie wiedzy na temat awansu zawodowego drogą multimedialną.
3. Wykorzystywanie zasobów Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w klasach I-III oraz w procesie nauczania zajęć technicznych w klasach wyższych:
· gromadzenie programów komputerowych wspomagających pracę praktyczną i dydaktyczną dzieci,
· wykorzystanie edukacyjnych programów multimedialnych w celu podniesienia atrakcyjności zajęć z:
a. edukacji wczesnoszkolnej:
· Kolorowe sady
· Kapryśna pogoda
· Wiosenne przebudzenie
· Czas upływa
· Ja i moje ciało
· Woda i jej znaczenie
· Dbajmy o naszą planetę
· Barwy lata
· W królestwie Pani Zimy
· Prawidłowe odżywianie
· Nasi przyjaciele
· Jesienne obserwacje
b. zajęć technicznych:
· Woda i jej znaczenie
· Dbajmy o naszą planetę
4. Porozumiewanie się z rodzicami za pomocą poczty elektronicznej.
5. Korzystanie z zasobów tablicy interaktywnej podczas zajęć.
6. Wdrażanie uczniów do świadomego korzystania z technologii komputerowej np. www.sieciaki.pl
7. Przesyłanie informacji na stronę szkoły drogą
elektroniczną, internetową.
8. Napisanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.
9. Dokumentacja stażu w formie elektronicznej (prezentacja w programie Prezi lub PowerPoint)
10. Fotografowanie i dokumentowanie uroczystości szkolnych i umieszczanie ich na stronie internetowej szkoły.

na bieżąco/okres stażu


co najmniej 2 razy w semestrze/ okres stażu

okres stażu

VI 2018

okres stażu

Wymaganie §7 ust.2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN

Stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów występujących w klasie

1. Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzenie aktywizujących metod w pracy dydaktycznej.
2. Nawiązanie systematycznej współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu skutecznego rozwiązywania problemów edukacyjno-wychowawczych uczniów:
a. zaproszenie pedagoga na zajęcia z uczniami
· O agresji słów kilka.
· Kara, a konsekwencja.
· Tworzymy małą rodzinę.
b. Zaproszenie pedagoga, psychologa, logopedy na zebrania z rodzicami według potrzeb
c. Skoordynowanie współpracy rodziców ze szkolnym pedagogiem, psychologiem i logopedą.

Nawiązanie współpracy z osobami i instytucjami działającymi na rzecz oświaty

1. Przeprowadzenie warsztatów i pogadanek przez służby ratunkowe:
• Policję – „Bezpieczna droga”
• Straż Pożarną – „Co robimy, gdy się pali?”
• Ratownictwo medyczne – „I pomoc przedmedyczna”
• Higienistkę szkolną –„ Zdrowie jamy ustnej”

2. Współpraca z Kołem Łowieckim „Wrona” – zbiórka karmy dla zwierząt leśnych
3. Współuczestniczenie w warsztatach Terapii Zajęciowej we Wronkach

Okres stażu
X 2016
V 2017
2018/2019

co najmniej 1 raz w roku szkolnym
jesień 2016/2017/2018
II semestr 2017/2018

Bieżące rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów
1. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych poprzez:
· poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
· rozmowy indywidualne z rodzicami,
· identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązywania.

okres stażu
(w wyniku zaistniałej potrzeby)
na bieżąco

Wymaganie §7 ust.2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN
Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły

1. Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzplacówkowe.
2. Udział w pracach zespołu ds. ewaluacji oraz zespołu samokształceniowego.
3. Ukończenie kursu - pełnienie funkcji kierownika wycieczek.
4. Zorganizowanie wycieczek i wyjść klasowych (przygotowanie wymaganej dokumentacji: karty wycieczki i karty wyjść).
5. Pomoc rodzicom w wypełnianiu dokumentów, zaświadczeń, wniosków oraz kierowaniu ich do właściwego adresata (np. wydawanie opinii do sądu rodzinnego)

okres stażu

Sprawowanie opieki nad studentką odbywającą praktykę
1. Zapoznanie praktykantki z dokumentacją szkoły oraz przepisami regulującymi pracę placówki oświatowej.
2. Prowadzenie zajęć w obecności praktykantki i omówienie ich.
3. Udzielanie pomocy i wskazówek praktykantce w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez praktykantkę (wskazywanie jej słabych i mocnych stron),
5. Wydanie opinii o przebiegu praktyki studentki.
od 2 IX 2016
do 22 IX 2016

Zatwierdzam do realizacji: Podpis nauczyciela:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.