X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32658
Przesłano:

Projekt edukacyjny - "Nasza Mała Ojczyzna"

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klasy piątej szkoły podstawowej.
Na etapie szkoły podstawowej celem wychowania patriotycznego i edukacji regionalnej jest kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do społeczności szkolnej , środowiska lokalnego, regionu i kraju. Najważniejszym zadaniem jest uświadomienie dzieciom , że wspólnoty takie jak: rodzina, środowiska lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i , że każdy ma wobec tych wspólnot określone obowiązki.
Najważniejsze zadania w zakresie wychowania patriotycznego i edukacji regionalnej zawiera Podstawa Programowa :
Kształtowanie postawy obywatelskiej , postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje wszelkie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.
Uczeń :
- w kontakcie z dziełami kultury kształtuje hierarchię wartości, swoją wrażliwość, gust estetyczny, poczucie własnej tożsamości i postawę patriotyczną,
- rozwija umiejętność wypowiadania się w mowie i w piśmie na tematy poruszane na zajęciach,
- określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w swoim środowisku lokalnym i regionalnym, a także uczestniczy w życiu kulturalnym tego środowiska,
- zbiera informacje o rozmaitych formach upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości ,, małej Ojczyzny’’
- wymienia i tłumaczy znaczenie najważniejszych świąt narodowych, symboli państwowych i miejsc ważnych dla pamięci narodowej.

O PROJEKCIE
Ze względu na zbliżającą się rocznicę 600-lecia nadania praw miejskich naszej miejscowości, postanowiłam zainteresować moich wychowanków tym zagadnieniem.
Głównym założeniem projektu jest zdobycie i pogłębienie wiedzy o naszym miasteczku Kocku przez uczniów . Poznanie jego historii, zabytków, Miejsc Pamięci Narodowej i sylwetek wybitnych osób związanych z naszą „małą Ojczyzną”. Celem jest również utrwalenie symbolu miasta – herbu . Ważne jest także kształtowanie postawy patrioty i świadomego obywatela.
Realizacja tego projektu ma także na celu pobudzanie uczniów do aktywności w kierunku samodzielnego zdobywania wiedzy z różnych źródeł informacji, kształtowania dociekliwości w ich poszukiwaniu oraz inspirowania do pracy indywidualnej i zespołowej.

SOJUSZNICY : dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice.

KOORDYNATOR PROJEKTU:
Renata Prantel – nauczyciel języka polskiego

CZAS TRWANIA PROJEKTU: rok szkolny 2016/2017

UCZESTNICY: uczniowie klasy V a

CELE PROJEKTU
Cel główny:
- rozwijanie poczucia przynależności do ,,małej Ojczyzny’’ i kształtowanie dumy ze swojego miasta
Cele szczegółowe:
- rozwijanie zainteresowania własną miejscowością,
- wzbogacenie wiedzy na temat historii Kocka i jego herbu,
-poznanie wybranych zabytków i miejsc historycznych Kocka i okolic,
- uczestniczenie w wycieczkach do Miejsc Pamięci Narodowej,
- poznanie postaci ważnych osób zasłużonych dla miasta,
- kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach,
- rozbudzanie poczucia więzi z ,,małą Ojczyzną’’,
- kształtowanie postawy patriotyzmu,
- wykorzystanie wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu,
- rozwijanie umiejętności prezentacji dokonań własnych i grupy na forum publicznym.

METODY, TECHNIKI I FORMY:
- metody słowne : pogadanka, rozmowa ,dyskusja,
- metoda praktycznego działania, portfolio,
- uczenie się przez odkrywanie, działanie i przeżywanie,
- wycieczki, drzewko decyzyjne, burza mózgów,
- praca : indywidualna, zespołowa , grupowa.

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU
Projekt będzie realizowany w czasie całego roku szkolnego na lekcjach wychowawczych i po zajęciach w wymiarze 20 godzin.

Planowane działania:
1. Zajęcia lekcyjne z cyklu ,, Kock – moje miasto’’ na godzinach wychowawczych . Wyszukiwanie w różnych źródłach informacji na temat zabytków miasteczka.
2. Zajęcia w sali komputerowej- wyszukiwanie informacji na temat sylwetek wybitnych Polaków związanych z Kockiem: gen. Fr. Kleeberga, księżnej Anny Jabłonowskiej, Berka Joselewicza, Tadeusza Kościuszki.
3.Zajęcia w bibliotece – korzystanie z księgozbioru w celu odnalezienia informacji na temat herbu Kock i etymologii nazwy naszego miasteczka.
4. Konkurs plastyczny – wykonanie samodzielnie i według własnego pomysłu herbu miasta. Zorganizowanie wystawy prac, która ozdobi korytarz szkolny.
5. Wykonanie portfolio wybitnych postaci historycznych związanych z naszą „małą Ojczyzną”.
6.Wycieczka do Miejsc Pamięci Narodowej w Kocku i okolicy : cmentarza wojennego, pomnika gen. Fr. Kleeberga, pomnika Tadeusza Kościuszki i mogiły Berka Joselewicza. Zapalenie zniczy i oddanie hołdu bohaterom narodowym.
7. Wycieczka – zwiedzanie zabytków Kocka : pałacu Anny Jabłonowskiej , kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP, „Rabinówki” i rynku.
8. Własnoręczne wykonanie wiązanki okolicznościowej z okazji 76 rocznicy śmierci patrona szkoły gen. Franciszka Kleeberga i złożenie kwiatów pod pomnikiem.
9. Wykonanie gazetki ściennej, na której prezentowane będą fotografie zabytków i najpiękniejszych zakątków miasta , zrobione samodzielnie przez uczniów podczas wycieczki.
10. Klasowy konkurs literacki –,, Napisz wiersz o naszej małej Ojczyźnie’’. Zamieszczenie najlepszych utworów na stronie internetowej szkoły.

EWALUACJA PROJEKTU :
Do ewaluacji projektu posłużą wykonane przez uczniów prace plastyczne, portfolio ,gazetka i ankieta sprawdzająca zdobytą wiedzę w trakcie realizacji projektu. Następnie przeprowadzona również zostanie ankieta badająca atrakcyjność zajęć dla uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.