X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32631
Przesłano:

Innowacja pedagogiczna "Niezłomna - san. Danuta Siedzikówna"

Poniżej przedstawiam główne założenia innowacji pedagogicznej, której byłam pomysłodawczynią i koordynatorem.

3.Ogólne informacje dotyczące opracowania innowacyjnego
3.1. Rodzaj innowacji (zgodnie z klasyfikacją wynikającą z § 1 ust. 1 rozp. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej...)
Innowacja : metodyczna, programowa i organizacyjna

Innowacyjność metodyczna polega na propagowaniu działań kształtujących wartości patriotyczne, kształtowaniu postaw obywatelskich i społecznych poprzez praktyczne działanie i samodzielne dochodzenie do wiedzy. Zakłada wprowadzenie niekonwencjonalnych form i metod pracy: uczniowie poszerzają wiedzę poza programową dotycząca powojennej historii Polski poprzez poznanie życia i działalności Danuty Siedzikówny „ Inka”. Uczniowie biorą udział w spotkaniach., prelekcjach, akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości - 11 listopada; pokazach , warsztatach w Muzeum AK, grach terenowych przy współpracy z IPN, konkursach wewnątrzszkolnych oraz warsztatach dotyczących udzielania pierwszej pomocy.
Podsumowują swoją pracę w konkursach, działaniach artystycznych i przygotowaniu prezentacji multimedialnej.
Innowacyjność programowa polega na tym, że działania mają charakter interdyscyplinarny, łącząc wiedzę i umiejętności z dziedziny historii, j. polskiego, techniki, plastyki, informatyki i religii. Zdobywana przez uczniów wiedza i umiejętności w określonych dziedzinach znacznie wykraczają poza podstawę programową i w niekonwencjonalny sposób kształtują postawy patriotyczne i wartości moralne.
Innowacyjność organizacyjna polega na dostosowaniu czasu realizacji zajęć edukacyjnych do zróżnicowanego natężenia działań uczniowskich w trakcie roku szkolnego. Zajęcia odbywać się będą w dużej mierze poza terenem szkoły oraz wymagać będą samodzielnych działań polegających na zdobywaniu wiedzy z różnych źródeł informacji.

Cel główny :
• kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, społecznych i moralno – etycznych
Cele szczegółowe :
• uwrażliwianie na losy Ojczyzny
• pogłębianie wiedzy historycznej
• budowanie kreatywności uczniów
• pogłębianie samodzielności uczniów
• kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
• kształtowanie umiejętności wyrażania emocji poprzez działania artystyczne
• pogłębianie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną
• współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej i Muzeum AK

3.2. Zakres innowacji
Kto jest objęty innowacją ?
Działaniem innowacyjnym zostanie objęta grupa uczniów z klas IV - VI
Zajęcia edukacyjne, które obejmuje innowacja
Koło historyczne ( edukacja : j.polski, technika, plastyka, informatyka, religia )

Przewidywane efekty
Uczniowie :
• mają świadomość wpływu na losy Ojczyzny
• samodzielnie pogłębiają wiedzę
• nabywają cech wzorowego obywatela
• potrafią wyrażać emocje i prezentować je w formie artystycznej
• potrafią efektywnie współpracować w zespole
• czują się odpowiedzialni za efekty swoich działań oraz działań zespołu
• są kreatywni
Sposoby ewaluacji
Ewaluacja działań innowacyjnych :
• sprawozdanie w formie pisemnej – czerwiec 2016
• pokaz w formie prezentacji multimedialnej
• opinie uczestników programu – ankieta ewaluacyjna
• prezentacja działań artystycznych związanych z tematem projektu ( prace plastyczne i literackie )
• wyniki konkursu wiedzy historycznej

3.3. Źródła finansowania innowacji
Innowacja nie wymaga dodatkowego finansowania

4. Załączniki wynikające z rozporządzenia
1) Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji, wraz z opisem jej zasad.
2) Zgoda autora (autorów) na wprowadzenie innowacji w szkole.
3) Zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji.
4) Opinia Rady Szkoły, jeśli w szkole działa Rada Szkoły.
5) Zgoda organu prowadzącego na finansowania planowanych działań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.