X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32654
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego
na podstawie
powinności i wymagań
wynikających z rozporządzenia
MENiS z 01/03/2013
Imię i nazwisko: mgr Tadeusz Kłapyta
Przedmiot nauczania: język angielski
Data rozpoczęcia stażu: 01/09/2013
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 31/05/2016
Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie
§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Poznanie procedury awansu zawodowego i opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Zapoznanie się ze stosownymi przepisami prawa
oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego.

IX 2013

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i sporządzenie planu rozwoju zawodowegoOpracowanie sprawozdania z
realizacji planu rozwoju.
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego
planu rozwoju. V-VI 2016
Sprawozdanie z
realizacji planu
rozwoju zawodowego


Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia
zawodowego, kursach, warsztatach, szkoleniach
adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
Okres stażu
Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń

Uczestnictwo
w pracach organów
szkoły.

Udział w pracach zespołu przedmiotowego.

Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Współpraca przy tworzeniu planu rozwoju szkoły.
Okres stażu
potwierdzenie
Dyrektora, plan rozwoju szkoły

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
Zapoznawanie się na bieżąco z ukazującą się literaturą
metodyczną i przedmiotową
Na bieżąco

Bibliografia, notatki

Organizowanie konkursów i imprez szkolnych.

Przygotowanie konkursów z języka angielskiego.
Opracowanie regulaminu
konkursów.

Zgodnie z harmonogramem konkursów
2013-2016

Potwierdzenia udziału, sprawozdania

Przygotowanie i opracowanie raportu sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego klas VI.

Przygotowanie testu badającego wiadomości i umiejętności z języka angielskiego ucznia klasy VI.
Opracowanie raportu.

Okres stażu

Sprawdzian, raport

Stosowanie metod
aktywizujących w
pracy pedagogicznej.

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących. Okres stażu
Scenariusze zajęć

Prowadzenie dodatkowych zajęć
Prowadzenie koła zainteresowań lub zajęć wyrównawczych klas IV-VI .
.
2013-2016


Dziennik zajęć, scenariusze lekcji

Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego z języka angielskiego
Opracowanie, prowadzenie zajęć na podstawie programu autorskiego.

Okres stażu
Program, sprawozdanie

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej.

Opracowywanie sprawdzianów, pomocy naukowych. Pisanie sprawozdań, planów pracy, planów wynikowych, planu rozwoju zawodowego, itp.
Okres stażu
Dokumentacja

Stosowanie techniki komputerowej w
pracy pedagogicznej.
Wdrażanie uczniów do korzystania
z technologii komputerowej
podczas przygotowywania
różnorodnych materiałów.

Okres stażu
Scenariusze zajęć

Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania. Wymiana doświadczeń na forum dla pedagogów. Publikowanie planu rozwoju, scenariuszy lekcji i referatów
na stronach portali edukacyjnych.
Korzystanie ze stron MEN.
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.

Na bieżąco

Notatki

Korzystanie z programów komputerowych w pracy z uczniami
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
oraz z Internetu na lekcjach.

Okres stażu
Wykaz programów

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Opracowanie materiałów
Zamieszczenie na portalu edukacyjnym planu rozwoju, samodzielnie lub we współpracy opracowanych scenariuszy zajęć
Okres stażu
Adres szkoły

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych. Współpraca podczas przygotowania konkursów przedmiotowych..
Okres stażu
Scenariusze uroczystości szkolnych, protokoły, relacje

Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczeń

Konsultacje w sprawach dydaktycznych i wychowawczych. Okres stażu
Notatki

§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego z języka angielskiego


Przygotowanie programu i opracowanie planu zajęć. 2014-2015


Program, plan zajęć, dziennik zajęć

Współpraca z rodzicami
Rozmowy indywidualne.
Okres stażu
Program, zapis w dzienniku lekcyjnym

Praca z uczniem zdolnym, słabym
Przygotowanie planu i prowadzenie koła zainteresowań lub zajęć wyrównawczych.

Plan działań, sprawozdanie

§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Działania profilaktyczne

Zagrożenie sanitarne w szkole, zdrowa i bezpieczna szkoła (przeprowadzenie szkolenia w ramach WDN).
Okres stażu
Referat ze szkolenia

Rozwijanie zainteresowań uczniów
Organizowanie i pokaz filmów anglojęzycznych, piosenek itp.
Przeprowadzenie szkolnego turnieju szachowego. Okres stażu
Opis działań

Przygotowanie uroczystości szkolnych

Przygotowanie imprez szkolnych zgodnie z przydziałem
czynności
Okres stażu

Scenariusze uroczystości

Przygotowanie uczniów do konkursów

Spotkania z uczniami. Zapewnienie materiałów dydaktycznych.
Okres stażu
Harmonogram spotkań
§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami


Współpraca z pedagogiem szkolnym
Spotkania, konsultacje, Okres stażu
notatki

Współpraca z biblioteką szkolną

Zajęcia multimedialne pogłębiające wiedzę na temat historii krajów anglojęzycznych.

Okres stażu

dokumentacja

Udział w akcjach charytatywnych

Zbieranie darów na rzecz potrzebujących.
Okres stażu

Opis działań

Pogłębianie wiedzy na temat
problemów uczniów, ich sytuacji
rodzinnej, relacji w klasie
Prowadzenie, rozmów indywidualnych z rodzicami
pedagogizacji rodziców w ramach potrzeb

pomoc koleżeńska.
Organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej dla
wychowanków.
Okres stażu
Notatki, dokumentacja

Przeprowadzenie akcji „Góra Grosza”
Zbiórka drobnych monet w ramach akcji charytatywnej
Rokrocznie
Kopie przekazów pieniężnych, podsumowanie akcji
§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.

Okres stażu
Opis i analiza dwóch przypadków

§ 9 ust.3
Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Inne osiągnięcia zawodowe
Dokumentowanie osiągnięć zawodowych Okres stażu
Zgodnie z rozporządzeniem


Powyższy plan rozwoju może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.


Opracował: mgr Tadeusz Kłapyta

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.