X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32640
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela kontraktowego

Terminarz:
Sprawozdanie obejmuje okres: 01.09.2008 – 31.05.2011
Data sporządzenia sprawozdania: 08.06. 2011
Data oddania sprawozdania: 10.06. 2011

Podstawa Prawna:
Art. 9c ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982r. ( tekst jedn. Dz. U. z 1997r. Nr 56,poz. 357 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004 ( Dz. U. Nr 260, poz. 2593) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14.11.2007 ( Dz. U . Nr 214, poz.1580)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO


Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej i wzmożonej pracy, podczas której skupiłam się przede wszystkim na doskonaleniu swojego warsztatu pracy. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze, uczestniczyłam w pracach organów szkoły oraz realizowałam zadania ogólnoszkolne, edukacyjne i wychowawcze.

W okresie odbywania stażu, realizując swój Plan Rozwoju Zawodowego, podjęłam działania określane jako:

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§ 7 ust. 2 pkt. 1)

Z chwilą rozpoczęcia stażu:
• Zapoznałam się z procedurą uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zawartą w Rozporządzeniu MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego oraz w rozdziale 3 artykuł 9 Karty Nauczyciela. Na podstawie informacji tam zawartych sformułowałam Wniosek o rozpoczęcie stażu, a następnie Plan Rozwoju Zawodowego. Na bieżąco śledziłam informacje związane z aktami prawnymi dotyczącymi awansu, zamieszczane w Przeglądzie Prawnym w części Prawo Oświatowe oraz na adekwatnych stronach internetowych.

• Podjęłam współpracę z opiekunem stażu mgr Lucyną Kowalkowską. Ustalając zasady współdziałania położyłyśmy nacisk na wzajemne wspieranie się w codziennej pracy oraz dzielenie się doświadczeniami. Podczas całego okresu stażu korzystałam ze wskazówek i rad udzielanych mi przez opiekuna oraz innych nauczycieli.

• Obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. W celu wzbogacenia własnego warsztatu pracy, szczególną uwagę zwracałam na metody i formy pracy oraz na sposoby dyscyplinowania i motywowania uczniów. Uczestniczyłam także w imprezach szkolnych organizowanych przez opiekuna , mogłam podczas nich nabyć cenne doświadczenia dotyczące spraw organizacyjnych, a także pracy z uczniami w warunkach innych niż lekcje.

• Prowadziłam lekcje hospitowane przez opiekuna stażu i Dyrekcję Szkoły. Opiekun był także obecny na organizowanych przeze mnie konkursach, akademiach, wycieczkach oraz lekcjach otwartych. Uwagi pozytywne i krytyczne po przeprowadzonych zajęciach i imprezach pomogły mi dostrzec moje mocne i słabe strony, a co za tym idzie wprowadzić pewne zmiany w zakresie działań edukacyjno – wychowawczych.

• Uczestniczyłam w spotkaniach i realizowałam założenia zawarte w planie pracy Komisji Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych oraz Komisji Wychowawców.

• W kwietniu 2009 r. przygotowałam dla Rady Pedagogicznej specjalną prezentację multimedialną i wygłosiłam referat nt: „ Zbrodni Katyńskiej”. Sprawiło mi to wyjątkową radość, gdyż mogłam podzielić się z nauczycielami moimi osobistymi doświadczeniami i wrażeniami z podróży jaką odbyłam do miejsc kaźni polskich oficerów w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Stopień przygotowania prezentacji został bardzo wysoko oceniony przez Dyrekcję jak również grono pedagogiczne. Następnie powtórzyłam prezentację ( listopad 2009 r.) przed rodzicami dzieci klasy w której objęłam wychowawstwo. Trzeci raz przedstawiłam swoją prezentację przed uczniami klas :4a,4b,5a,5b,6a,6b i 6c ( kwiecień 2010r.)

• W listopadzie 2009 r. w ramach obchodów 20 – rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, której byłam koordynatorem ( współpraca z UNICEF ), zorganizowałam dwie lekcje otwarte dla klas 2a/2b oraz 5a/5b, o temacie „ Prawa dziecka ". Lekcja była uatrakcyjniona konkursem dla klas piątych , wierszami oraz wystawą prac plastycznych.

• W listopadzie 2010 w ramach Tygodnia Patrona Szkoły „ Państwo środka – Chiny” zorganizowałam lekcję otwartą dla klas 6a i 6b o temacie „ Słynni Chińczycy” . Zajęcia była wzbogacone o pokaz slajdów i krzyżówkę.

• W listopadzie 2010 zorganizowałam i przeprowadziłam lekcję otwartą dla klas 6a i 6b. Tematem zajęć były historyczne aspekty wydarzenia jakie miało miejsce podczas II wojny światowej a mianowicie aresztowanie polskich uczonych w Krakowie przez gestapo. Wydarzenie to zostało nazwane przez historyków „ Sonderaktion Krakau”. Lekcja była wzbogacona o pokaz zdjęć z obozów zagłady, tj. Dachau, Sachsenhausen i Mauthausen, które osobiście zwiedziłam.

• W ramach poszerzania własnej wiedzy i podnoszenia jakości mojej pracy korzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego wewnątrzszkolnych i zewnętrznych:
- październik 2008 :warsztaty: „ Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego”
- marzec 2009 :seminarium : „Śladami przeszłości...Obecność historyczna i kulturowa
Żydów w Polsce do II wojny światowej”.
- marzec 2009 :seminarium: „ Od „Solidarności „ do końca PRL
- maj 2009 : Kurs Pilotów Wycieczek
- styczeń 2010 : szkolenie: „ Metody pracy z uczniem o wysokiej absencji,
drugorocznym, zagrożonym społecznym wykluczeniem”.
- luty 2010 : kurs : „ Opiekun Samorządu Uczniowskiego”
- marzec 2010 : warsztaty : „ Projekty współpracy międzynarodowej”
- październik 2010 : szkolenie : „ Metodyka odrabiania zadań domowych w świetlicy.
Pomoc dzieciom z trudnościami w uczeniu się”.
- październik 2010 : spotkanie konsultacyjne dotyczące zmian w obszarze kształcenia uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
- październik 2010 : warsztaty : „ Prezentacja dorobku zawodowego jako element
postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela
mianowanego”.
- listopad 2010 : studia podyplomowe : „ Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i terapia
pedagogiczna”.
- styczeń 2011 : szkolenie : „ Dziecko z zespołem FAS. Trudności i perspektywy
wychowawcze oraz edukacyjne”.
- luty 2011 : szkolenie: „ Dzieci autystyczne i z zespołem Aspergera – sposoby pracy”.


• Uczestniczyłam w następujących spotkaniach Komisji :
- Prawa i obowiązki nauczyciela na wycieczkach i zielonych szkołach.
- Zmiany w WSO dotyczące oceny z zachowania.
- Analiza wyników próbnych Sprawdzianów klas 6.
- zmiany w szkolnym regulaminie nagrody im. Arkadego Fidlera
- zmiany w regulaminie przyznawania uczniom nagrody Super Uczeń

• W ramach organizowania i doskonalenia własnego warsztatu pracy czytałam literaturę przedmiotową, metodyczną i pedagogiczną. Szczególnie wartościowe dla mojej pracy okazały się książki:
H. Jaklewicz , „ Autyzm wczesnodziecięcy”
H. Narkowska, „ Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo „
D. Nosowska, R. Kreczman – Madej, „ 5 największych problemów u dzieci”
M. Sowisło , „ Dla dobra dziecka”

• Gromadziłam i wykorzystywałam, w celu urozmaicenia moich lekcji, różnorodne materiały dydaktyczne : książki historyczne i psychologiczno-pedagogiczne, podręczniki, płyty VCD i DVD z filmami edukacyjnymi, mapy, artykuły z czasopism, konspekty, testy .

• Swój warsztat pracy wzbogacałam także poprzez samodzielnie przygotowywane pomoce dydaktyczne: testy, krzyżówki, gry edukacyjne, karty pracy, zestawy zadań i doświadczeń oraz pokazy slajdów. Zaletą tych osobiście wykonanych materiałów było ich dostosowanie do bieżących możliwości i potrzeb moich uczniów.

• Narzędziem ewaluacji, które zastosowałam, była przeprowadzana w grudniu 2010 anonimowa ankieta w kl. 6a ( w której byłam wychowawczynią ) mająca na celu zbadanie, znanych przez uczniów sposobów uczenia się i odrabiania lekcji. Ankieta ta zawierała m.in. pytania o pomoc rodziców podczas odrabiania zadań domowych; czas nauki; najlepsze systemy uczenia się oraz miejsce odrabiania zadań domowych. Po przeanalizowaniu ankiet dowiedziałam się, że ponad 70% uczniów prosi o pomoc swoich rodziców przy odrabianiu lekcji, jedynie 30% jest samodzielnych; ponad 40% badanych, uczy się krócej niż jedną godzinę dziennie; ponad 80% uczniów odrabia zadania w domu. Następnie wyniki ankiety przedstawiłam na posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz rodzicom na zebraniu.

• Innym narzędziem ewaluacji mojej pracy była analiza wyników próbnych sprawdzianów i właściwego Sprawdzianu w klasie 6. Zwracałam szczególną uwagę na te umiejętności, które uczniom sprawiły największą trudność , a następnie doskonaliłam je podczas ćwiczeń na lekcjach.


• W ramach organizowania i doskonalenia własnego warsztatu pracy opiekowałam się także przez trzy lata salą geograficzną, która została przydzielona mojej klasie. Mimo, że jestem historykiem starałam się, nie zmieniać pierwotnego charakteru sali. Dbałam o estetykę klasy , przygotowywałam wystawy edukacyjne o treści historyczno – dydaktycznej np. „ W grodzie i na podgrodziu” ( makiety ). Wspólnie z uczniami przygotowywałam gazetki ścienne dotyczące np. „70 – rocznicy wybuchu II wojny światowej; „ Mody 20 – lecia między wojennego”; „ Sylwetki królów polskich”. Również przygotowywałam dekorację i kostiumy do przedstawień o treści historycznej np. Uchwalenia Konstytucji 3 maja; Święta Odzyskania Niepodległości; Wieczornicy związanej z Powstaniem Warszawskim; Spektaklu pt: „ Dziewczyny, róże i zegary”.

• Warsztat pracy nauczyciela kontraktowego doskonaliłam również poprzez uwzględnianie w nauczaniu historii treści ścieżek edukacyjnych. Opracowałam własny plan wdrażania uczniów w historię lokalnego środowiska. Program był skierowany do wszystkich uczniów klas IV – VI i nosił tytuł: „ Skarby Krakowa”. Pomysł polegał na napisaniu krótkiego życiorysu danej postaci historycznej, której zdjęcie lub podobizna była umieszczana raz w miesiącu na tablicy koła historycznego. Dzieci w ten sposób zapoznawały się bliżej z sylwetką osoby, która zasłużyła się dla miasta i dzielnicy w której mieszkają. Program trwał dwa lata.

• W roku szkolnym 2010/2011 opracowałam jeszcze jeden program wzbogacający wiedzę historyczną dla klas IV-VI, który zatytułowałam „ Pomysł na 6 z historii”. Projekt był podzielony na trzy sfery : multimedialną ( dla wielbicieli technologii komputerowej ), techniczno – plastyczną ( dla uzdolnionych manualnie i artystycznie ) oraz odkrywców ( dla uczniów specjalizujących się w penetrowaniu i rozwiązywaniu zagadek historycznych ). Oto niektóre pomysły : - biografia ( życiorys ) jednej znanej postaci historycznej, która zasłużyła się dla historii
Polski ( min.20 slajdów ); - gdzie znajduje się bursztynowa komnata; - kto i kiedy jako pierwszy odkrył Amerykę; - przedstaw techniką kolażu następujący problem „ Polska- jej sukcesy i porażki w XX wieku”; - przedstaw w formie makiety osadę w Biskupinie.
Program cieszył sie wielkim zainteresowaniem i uznaniem uczniów, skorzystało z niego ok. 45 dzieci.2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. (§ 7 ust. 2 pkt. 2)

• W okresie stażu pracowałam jako nauczyciel historii w klasach IV-VI. Rozpiętość wiekowa uczniów wymagała umiejętnego dostosowania metod i technik pracy do potrzeb rozwojowych uczniów w klasach młodszych i starszych. Niejednokrotnie związane to było z różnicowaniem własnego stylu nauczania, tempa prowadzenia lekcji oraz z samodzielnym przygotowywaniem pomocy dydaktycznych. Dla uatrakcyjnienia lekcji, a jednocześnie wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, często wykorzystywałam w czasie zajęć filmy edukacyjne, krzyżówki, rozsypanki, plansze i mapy, a także rysowałam schematyczne rysunki na tablicy w celu lepszego wyjaśnienia procesów i zjawisk historycznych

• Kolejnym zadaniem wynikającym z mojego planu rozwoju była praca z uczniem zdolnym. Samodzielnie opracowałam program pracy kółka historycznego, który wdrożyłam w roku szkolnym 2008/2009. Program koła obejmuje liczne prezentacje multimedialne dotyczące różnych ciekawych , historycznych miejsc w Europie. Zdjęcia zamieszczane w prezentacjach stanowią dokumentację moich prywatnych podróży. Tak więc uczniowie przenosili się w czaso – przestrzeni m.in. do : Rosji, Białorusi, Niemiec, Czech, Austrii, Słowacji, Węgier, Włoch oraz na Ukrainę i Litwę. Każda prezentacja była opatrzona specjalnym komentarzem. Szczególną uwagę zwracałam na aspekty rozwoju różnych dzieł sztuki, niepowtarzalny klimat odwiedzanych krajów i różnorodność kulturową narodów tam mieszkających. Pragnęłam tym, nie tylko przybliżyć atmosferę miejsc, ale również wdrażać uczniów do poczucia tolerancji i akceptacji inności religijno – obyczajowej. Chciałam także rozbudzić w umysłach dzieci zainteresowanie podróżami i poznawaniem tego co obce, wszak „ podróże kształcą”.

• Innym sposobem rozbudzania zainteresowania historią wśród uczniów, było organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych:
- listopad 2008 „ Mitologia Majów” dla klas V i VI
- grudzień 2008 „ Legenda – ziarenko prawdy” dla klasy IV
- styczeń 2009 „ Dziedzictwo starożytności” dla klasy V
- maj 2009 „ Kampania wrześniowa” dla klas VI
- październik 2009 „ Renesans w Polsce” dla klas VI
- listopad 2009 „ Legenda – ziarenko prawdy” dla klasy IV
- listopad 2009 „ Konwencja o Prawach Dziecka” dla klas V
- styczeń 2010 „ Dziedzictwo starożytności” dla klas V
- czerwiec 2010 „ Kampania wrześniowa” dla klas VI
- marzec 2011 ” Dziedzictwo starożytności” dla klas V

• Moi uczniowie uczestniczyli również w konkursach pozaszkolnych, odnosząc przy tym znaczne sukcesy:
- listopad 2008 uczniowie klasy IVa , której byłam wychowawczynią wzięli udział w konkursie
organizowanym przez Muzeum Krzysztofory pt: „ Droga do Watykanu”.
Radosław Sasulski za napisanie recenzji z wystawy uzyskał wyróżnienie i otrzymał nagrodę
książkową.

- styczeń 2009 : udział klas IV- VI w ogólnopolskich konkursie historycznym „ Olimpus”
(klasy IV: 6 miejsce : Greta Front; 7 miejsce : Weronka Gambuś; 7 miejsce: Mikołaj Bogusz; 9 miejsce : Filip Bialik; 9 miejsce: Agnieszka Laskowicz; 10 miejsce : Małgorzata Grochowicz; 10 miejsce : Oliwia Łukomska. Klasy V: 4 miejsce: Oskar Mencel; 8 miejsce: Mateusz Kisiel; 9 miejsce: Joanna Marszałkowska; 9 miejsce: Patryk Wojtowicz; 9 miejsce: Sylwia Głogowska; 9 miejsce: Wiktor Wiater; 9 miejsce: Piotr Szarkowski; 10 miejsce: Marcin Pinkas; Klasa VI : 10 miejsce: Joanna Marszałek ).

- listopad 2009 : udział uczniów klas VA i V B w konkursie organizowanym przez UNICEF w ramach obchodów 20. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

- grudzień 2009 : udział uczniów klas IV- VI w konkursie plastycznym zorganizowanym przez IPN, którego tematem była „ 30.rocznica powstania „ Solidarności” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Małopolsce”. Laureatem konkursu został Radosław Sasulski, natomiast wyróżnienie otrzymał Piotr Szarkowski.

- styczeń 2010 : udział klas IV- VI w ogólnopolskich konkursie historycznym „ Olimpus”
( klasy IV: 3 miejsce : Wojciech Pełka; 4 miejsce: Piotr Kijak; 6 miejsce: Julia Szpar; 10 miejsce : Konrad Fijałkowski. Klasa V: 9 miejsce: Mikołaj Bogusz. Kasy VI: 3 miejsce: Mateusz Grzegorzak; 4 miejsce: Mateusz Kisiel; 5 miejsce: Piotr Szarkowski; 9 miejsce : Jakub Łukaszewski; 9 miejsce: Patryk Wójtowicz; 10 miejsce: Aleksandra Ogrodnik; 10 miejsce: Konga Halastra; 10 miejsce : Marcin Pinkas ).

- kwiecień 2010 : uczniowie klas VI wzięli udział w konkursie organizowanym przez Muzeum Narodowe Miasta Krakowa pt: „Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności”.

-maj 2010 : uczniowie klas V- VI brali udział w konkursie zorganizowanym przez Zakład Historii Ruchu Ludowego pt: „Wojenne Losy”.

- maj 2010: udział uczniów klas IV – VI w konkursie zorganizowanym przez Dzielnicę III Miasta Krakowa pt: „Wirtualny spacer po Dzielnicy III”.
Uczennica Dominka Bożek zajęła 3 miejsce.

-styczeń 2011: udział klas IV- VI w ogólnopolskich konkursie historycznym „ Olimpus”
( klasy IV: 1 miejsce: Aleksandra Łanda; 5 miejsce : Szymon Janas; 7 miejsce: Karol Miernowski; 9 miejsce: Elias Smurzyński; 9 miejsce: Jakub Leśkiewicz; 9 miejsce: Weronika Macheta; 9 miejsce: Natalia Maciaszek; 10 miejsce: Magdalena Pyzik. Klasa V: 9 miejsce: Piotr Kijak ).

- kwiecień 2011: udział klas IV- VI w konkursie zorganizowanym przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie pt: „Wynalazek i odkrycie a codzienne życie”.
Wyróżnienie otrzymał Mikołaj Chudoba.

-maj 2011: dział klas IV- VI w konkursie zorganizowanym rzez Muzeum Archeologiczne w Krakowie pt: „ Mój rówieśnik z przeszłości”.
Wyróżnienie otrzymała Ida Jedlińska.

• W latach 2008/2009 odbywałam lekcje historii z Sebastianem Augustynkiem w ramach indywidualnego nauczania, które przyznano mu z uwagi na ADHD i zaburzenia zachowania. Przygotowanie tych lekcji wiązało się z dostosowaniem zakresu materiału, sposobu ich prowadzenia oraz systemu oceniania do możliwości ucznia i ograniczonej ilości godzin. Zajęcia te uświadomiły mi na jak ogromne trudności napotykają niektórzy uczniowie mimo ich najlepszych chęci i zaangażowania.

• Zawsze byłam otwarta na pomoc uczniom, którzy mieli trudności z nauką historii.
W czasie lekcji podchodziłam do takich uczniów indywidualnie , tłumaczyłam trudne zagadnienia, dostrzegałam ich chęci i motywowałam do pracy poprzez pochwały, choćby za drobne osiągnięcia. Wielu uczniom pomagałam w nauce w ramach konsultacji dla ucznia lub w innym czasie ustalonym z uczniem. Najwięcej uczniów miało problemy z poruszaniem się w czasoprzestrzeni jak również z wyciąganiem logicznych wniosków z wydarzeń ( przyczyny i skutki ).

• Angażowałam się w ważne wydarzenia z życia szkoły adresowane także do środowiska lokalnego:
- Inauguracja Tygodnia Patrona 2008, 2009,2010: pełniłam opiekę nad Samorządem Uczniowskim , który witał zaproszonych gości i prosił o pamiątkowe wpisy do Kroniki Szkolnej.
- Inauguracja Tygodnia Patrona Szkoły 2010: przygotowywałam z uczniami klas VI A i VIB relację z ich podróży do Pekinu , która odbyli w ramach międzynarodowej wymiany nad którą czułą Instytut Konfucjusza przy UJ.
- Spotkanie Wigilijne dla Seniorów 2008, 2009 i 2010: przygotowywałam poczęstunek w kuchni, podawałam barszcz oraz przygotowałam szatnie dla gości i pełniłam opiekę nad uczniami, którzy w nich dyżurowali.
- W roku szkolnym 2008/2009 przygotowywałam z uczniami klas IV- VI przedstawienia upamiętniające ważne wydarzenia dla historii Polski, a mianowicie Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada. Osobną akademią przygotowałam dla klas I-III, przystosowaną do ich poziomu wiedzy i stopnia zrozumienia problemu . Samodzielnie wykonywałam dekorację, przygotowywałam stroje uczniów oraz zadbałam o aranżację muzyczną.
- W roku szkolnym 2008/2009 przygotowałam również akademię z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości 11 listopada dla klas IV- VI, która podkreślała poważny i historyczny aspekt tego święta. Zajęłam się również strojami i dekoracją. Oprawa muzyczna należała do Pani Beaty Grabowskiej – Czarnota ( nauczyciela muzyki ).
- Listopad 2008: przygotowałam dla klasy 4a, w której byłam wychowawcą, zabawę andrzejkową. Dzieci miały możliwość zapoznania się z tradycjami związanymi z tym świętem oraz magią Andrzejków .
- Styczeń 2009 : wraz z uczniami klas IV i VI z okazji Dnia Babci i Dziadka przegotowałam inscenizację bajki pt : „ Czerwony Kapturek”. Na spektakl zostali zaproszeni wszyscy dziadkowie uczniów klas I – VI.
- Maj 2009: przygotowałam z uczniami klas IV-VI uroczystą Akademię z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Czuwałam nad dekoracją oraz strojami dzieci.
- Wrzesień 2009 : wraz z wychowawcą klasy równoległej przygotowaliśmy dyskotekę dla uczniów klas Va i V b.
- Październik 2009 : wraz z kółkiem historycznym przygotowałam wieczornicę nt Powstania Warszawskiego. Uczniowie śpiewali harcerskie piosenki oraz recytowali powstańcze wiersze oraz fragmenty pamiętników.
- Listopad 2009: wraz z uczniami klas IV-VI zajęłam się organizacją Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada. Akademia była kompilacją gry aktorskiej moich uczniów z prezentacją multimedialną, przedstawiającą najważniejsze dzieła malarstwa polskiego .
- Luty 2010: w ramach Dnia Promocji Szkoły, przygotowałam wraz z uczniami klas VI , lekcję dla dzieci przedszkolnych , które odwiedziły naszą szkołę. Lekcja dotyczyła legend i znanych zabytków architektonicznych Krakowa.
- Kwiecień 2010 : w ramach wymiany międzynarodowej do naszej szkoły zawitała grupa Rosjan z Moskwy. Wraz z wychowawcą świetlicy zorganizowałam wycieczkę po Krakowie, w czasie której opowiadałam historię powstawania najważniejszych zabytków miasta.
- Czerwiec 2010: zaprezentowałam talent aktorski uczniów Szkoły Podstawowej Nr 114 na Dniu Promocji Dzielnicy III – Prądnik Czerwony. Przygotowałam z uczniami klas VA i VB przedstawienie pt : „ Dziewczyny , róże i zegary”. W przygotowaniu dekoracji i strojów pomogli mi : Pani Iwona Piotrowska i Pan Piotr Leśkiewicz.
- Październik 2010 : zorganizowałam oraz koordynowałam pokaz grupy artystycznej „ Bractwo”, która prezentowała obyczaje i zwyczaje rycerskie. Pokaz został przygotowany osobno dla klas : I- III i IV- VI .
- Listopad 2010 : współorganizowałam Andrzejki w świetlicy szkolnej.
- Styczeń 2011: zorganizowałam zabawę karnawałową dla uczniów klasy 6a.
- Marzec 2011: w ramach Dnia Promocji Szkoły pomagałam w przygotowaniu wystroju i dekoracji szkoły. Pełniłam opiekę nad grupą przedszkolaków , którą oprowadzałam po szkole.
- Maj 2011 : z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja zorganizowałam akademię. Istotną częścią przedstawienia był Poloneza, zatańczony przez uczniów, którego samodzielnie ich uczyłam . Zadbałam także o dekorację oraz stroje nawiązujące do mody XVIII wieku.


• Organizowałam wycieczki dla klas IV-VI, celem ich było zawsze poznawanie historii ojczyzny przez obcowanie z nią i obserwacje :
- 2008 – wycieczka z klasą IVa do Muzeum Krzysztofory na ekspozycję pt: „ Droga do Watykanu”
- 2008 - wycieczka autokarowa z klasą IVa do „wioski nordyckiej” mieszczącej się w Krzywaczce ( całodniowa )
- 2008 – wyjście z klasą IVa do kina na film pt : „ Piorun”
- 2009 – wyjście z klasa IVa do Teatru Ludowego na spektakl pt : „ Pyza”
- 2009 – wyjście z klasą Vc do Muzeum Judaistycznego ( Stara Synagoga )
- 2009 - wycieczka do Muzeum Krzysztofory na ekspozycję pt: „ Rycerz i jego
obyczaje”
- 2009 – „ zielona szkoła” z klasą IVa w Szczyrku
- 2009 – „ zielona szkoła” z klasą Vc w Bieszczadach
- 2009 – wycieczka autokarowa z klasą Va do Ogrodzieńca ( całodniowa )
- 2009 – wycieczka z klasą VIc na Wawel
- 2009 – wycieczka z klasą Va na Wawel ( Wawel zaginiony )
- 2009 – wyjście do kina na film pt : „ Mikołajek”
- 2010 – wyjście z klasami Va, Vb, VIa i Vc do Jamy Michalika na spektakl „Zielony
Balonik”
- 2010 – wyjście z klasą Va do Teatru Ludowego na spektakl pt: „ Skrzydlak”
- 2010 - „zielona szkoła” z klasą Va we Władysławowie
- 2010 – wyjście z klasą Va na pokaz robotyki do Centrum Handlowego M1
- 2010 – wycieczka autokarowa z klasą VIa do Pszczyny ( całodniowa )
- 2010 – wycieczka z klasą VIa na Wawel ( Renesansowy Wawel )
- 2011 – wycieczka z klasą VIa do Muzeum Miasta Krakowa – podziemia Rynku
Głównego
- 2011 - wyjście z klasą VIa do Muzeum Emalii Oskara Schindlera
- 2011 – wycieczka z kołem historycznym śladami Młynówki Królewskiej w ramach Dni
Ziemi
- 2011 – wyjście z klasą VIa do Aqua Parku
- 2011 – wyjście z klasą VIa do kina na film : „ Gnomeo i Julia”
- 2011 – „zielona szkoła” z klasą VIa w Radkowie
- 2011 – wycieczka autokarowa z klasą Vb do Inwałdu i Wadowic

Wszystkie zorganizowane wycieczki umocniły integrację klasy, a także wpłynęły na poprawę relacji między wychowankami. Były formą wzajemnego budowania zaufania i bycia razem ze sobą w przyjaznej atmosferze. Ponad to pozwoliły mi jako wychowawcy lepiej poznać swoich uczniów, ich poglądy i problemy. Uczeń w sytuacjach pozaszkolnych jest bardziej otwarty i szczery, łatwiej integruje się z grupą oraz nauczycielami.

• Jednym z zadań, które uwzględniłam w planie rozwoju zawodowego była opieka nad Samorządem Uczniowskim. Cieszę się, że objęłam opiekę nad tym organem szkolnym, ponieważ dzięki temu mogłam przeprowadzić szereg akcji nie tylko o zasięgu lokalnym ale również ogólnopolskim. Oto działania Samorządu Uczniowskiego, których byłam inicjatorką, oraz koordynatorką :
- Na początku każdego roku szkolnego, tj. 2008/2009; 2009/2010 i 2010/2011 przeprowadzałam demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Każdy kandydat miał obowiązek przygotować swój oryginalny program wyborczy.
- Przy współpracy z uczniami opracowywałam harmonogram korzystania ze stołów ping – pongowych, gdyż właśnie Samorząd Uczniowski sprawował opiekę nad tym sprzętem.
- Raz w miesiącu przez trzy lata stażu prowadziłam , tradycyjny już w naszej szkole konkurs czystości. Sprawdzałam wraz z Samorządem porządki w klasach IV – VI. Klasa która wygrywała konkurs czystości , była nagradzana przez szkołę gratisowym wyjściem do kina.
- Październik 2008 r. - reprezentanci Samorządu Uczniowskiego w ramach Dnia Nauczyciela, podjęli inicjatywę przygotowania laurek ( serduszek ) z odpowiednimi wierszami dla wszystkich nauczycieli.
- listopad 2008 r. - Samorząd Uczniowski przygotował zabawę helloweenową dla klas IV- VI.
- grudzień 2008 i 2009 - Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję charytatywną „ Góra grosza” .
- Grudzień 2008, 2009 i 2010 - uczniowie zorganizowali na terenie szkoły akcję charytatywną, zainicjowaną przez Towarzystwo Ochrony Zwierząt w Krakowie. Zbierali żywność, koce i miski dla psów i kotów dla krakowskiego azylu.
- Styczeń 2009, 2010 i 2011 – Samorząd Uczniowski w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizował na terenie szkoły zabawy karnawałowe podczas których kwestował do puszki wolne datki.
- Kwiecień 2009r. – opracowałam harmonogram dla klas IV – VI wyjść na boisko szkolne w czasie przerw międzylekcyjnych.
- Maj 2009 r. – Samorząd Uczniowski włączył się do międzynarodowej akcji na rzecz pomocy chłopcu – Heroldowi Daringowi choremu na nowotwór złośliwy.
- Maj 2009r. – przedstawiciele Samorządu roznosili ulotki promujące Święto Ogrodów, którego szkoła była współorganizatorem. Sprawowałam wówczas bezpośrednią opiekę nad dziećmi .
- Październik 2009r. – uczniowie przygotowali na Dzień Nauczyciela przyjęcie dla grona pedagogicznego. Zorganizowali zabawy i poczęstunek.
- Luty 2010r. – uczniowie zorganizowali na terenie szkoły pocztę walentynkową w ramach Święta Zakochanych – Walentynki. Następnie życzenia i wiersze walentynkowe były odczytywane przez radiowęzeł. Odbyła się również dyskoteka walentynowa.
- Maj 2010r. – Samorząd Uczniowski zorganizował akcję charytatywną, zbierając fundusze na powodzian.
- Wrzesień 2010r. – przedstawiciele Samorządu uczestniczyli w akcji „ Bezpieczny marsz do szkoły” zainicjowanej przez policję. Dzieci pod baczną opieką nauczycieli i policjantów, rozdawali na skrzyżowaniach w pobliżu szkoły, marchewki z doczepionymi karteczkami, informującymi kierowców o celu akcji.
- Październik 2010r - Samorząd zorganizował z własnej inicjatywy konkurs pt : „ Rozpoznaj nauczyciela ” dla uczniów klas IV- VI w ramach Dnia Nauczyciela. Dzieci umieściły na tablicy zdjęcia nauczycieli z dzieciństwa , natomiast uczniowie mieli za zadanie rozpoznać swoich wychowawców.
- Listopad 2010r. – obył się konkurs dla klas IV- VI na najciekawszą dekorację helloweenową.
- Kwiecień 2011r. – przedstawiciele Samorządu zorganizowali akcję charytatywną w postaci Kiermaszu Wielkanocnego. Sprzedawali rodzicom i uczniom ozdoby wielkanocne , które sami przygotowali. Pieniądze z akcji zostały przekazane na „Caritas”.

• Na bieżąco pełniłam opiekę nad dziećmi podczas przerw śródlekcyjnych, imprez szkolnych
oraz wyjść pozaszkolnych. Pełniłam także konsultacje pedagogiczne dla rodziców.

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (§ 7 ust. 2 pkt. 3)

W swojej pracy na bieżąco wykorzystywałam komputer oraz internetowe bazy danych. Cele dydaktyczne , do których realizacji stosowałam technikę komputerową to:

• Opracowywanie i przygotowywanie scenariuszy lekcji, testów, sprawdzianów, ćwiczeń, kart pracy, rozkładów materiału, wymagań edukacyjnych, planów wynikowych, informacji dla uczniów o organizowanych wycieczkach itp. w programie Microsoft Word

• Pisanie opinii o uczniach dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub Sądu w Programie Microsoft Word

• Opracowywanie wyników próbnych sprawdzianów w klasach VI – ze szczególnym uwzględnieniem wyników jakie uczeń otrzymał w poszczególnych standardach egzaminacyjnych ( szablony tabel z formułami obliczeń przekazałam wychowawcom obecnych klas szóstych); obliczanie średnich ocen w programie Microsoft Excel


• Wykorzystanie komputera i rzutnika multimedialnego podczas lekcji historii i zajęć Koła Historycznego do odtwarzania uczniowskich prezentacji multimedialnych, oglądania fotografii miejsc związanych z tematem lekcji oraz odtwarzania filmów historycznych z płyt VCD i DVD

• Korzystanie z encyklopedii internetowych np. www.wikipedia.pl, www.wiem.pl,

• Wykorzystywanie zasobów stron dla nauczycieli www.portaledukacyjny.krakow.pl www.profesor.pl, www.interklasa.pl.

• Korzystanie z poczty internetowej Outlook Express do korespondencji, przesyłania dokumentów i danych dla Dyrekcji oraz nauczycieli.

• Uwzględniając w swojej pracy wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, opublikowałam kilka własnych materiałów na portalach edukacyjnych. Dzieląc się wiedzą z innymi nauczycielami , miałam nadzieję, że opublikowanie materiały pomogą innym, tak jak mi pomogły publikacje innych nauczycieli.

- „Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego”
http://www.edukacja.edux.pl/p- 2876-plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-stażysty.php
- „ Konspekt lekcji dla klasy VI: Germanizacja i rusyfikacja”
http://www.edukacja.edux.pl/p- 2808-kospekt-lekcji-dla-klasy-vi-germanizacja.php
- „Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego”
http://www.edukacja.edux.pl/p-2693-plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-kontraktowego.php
- „ Wieczór poezji patriotycznej. Scenariusz akademii z okazji Święta Niepodległości”
http://www.edukacja.edux.pl/p-2700-wieczor-pozezji-patriotycznej-scenariusz.php
- przygotowanie własnej strony internetowej
www.anetaszczerba.weebly.com
- „ Kształtowanie się nowoczesnego narodu litewskiego – konspekt zajęć „
http://www.edukacja.edux.pl/p-5258-ksztaltowanie-sie-nowoczesnego-narodu-litewskiego.php
- „Ponary – gehenna Wschodu”
http://www.edukacja.edux.pl/p-9804-ponary-gehenna-wschodu.php
- „Okupacja oczyma dziecka”
http://www.edukacja.edux.pl/p-6238-opupacja-oczyma-dziecka.php
- „ Kultura urbanistyczna Wilna ( od czasów pełnego średniowiecza do 1939r. )
http://www.edukacja.edux.pl/p-6255-kultura-ubanistyczna-wilna-od-czasow.php

• Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 114 w Krakowie opublikowałam dalsze swoje materiały ( „ Zbrodnia Katyńska”; „Patriotyzm – wartość przemijająca?”; Regulamin Samorządu Uczniowskiego ). Umieściłam również prace dzieci ( „ Mój przyjaciel”; „ Wojenne losy”; „ Życie codzienne w czasach II wojny światowej”; „ Młodość w cieniu wojny” ) oraz filmy z przedstawień , które organizowałam ( „ Uchwalenie Konstytucji 3 maja”; „Polonez”; „ Dziewczyny, róże i zegary” )

Komputer i Internet wykorzystywałam także do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego tj. do napisania Planu Rozwoju Zawodowego i Sprawozdania z jego realizacji oraz zdobywania potrzebnej wiedzy na temat prawa oświatowego oraz awansu zawodowego. Potrzebnej wiedzy szukałam na stronach: www.menis.gov.pl., www.awans.net www.oswiata.org.pl., www.kuratorium.krakow.pl.

4.Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. (§ 7 ust. 2 pkt. 4)

• W ciągu całego okresu stażu pracowałam jako wychowawca jednej klasy ( 4a,5a,6a). Na bieżąco prowadziłam ścisłą współpracę z rodzicami uczniów. W zależności od sytuacji spotykałam się z nimi na zebraniach klasowych, dniach otwartych lub indywidualnych konsultacjach. Biorąc pod uwagę dobro uczniów, które jest zarówno dla mnie, jak i dla innych rodziców wartością nadrzędną, staraliśmy się wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy dydaktyczne lub wychowawcze. W miarę możliwości angażowałam rodziców w pracę na rzecz klasy. Rodzice udzielali się przy organizowanych przeze mnie imprezach, wspierali mnie i zawsze aprobowali moje przedsięwzięcia na rzecz klasy. Kilkakrotnie rodzice oferowali swoją pomoc, piekąc ciasta z okazji różnych klasowych uroczystości. Dzięki uprzejmości jednego z rodziców dwukrotnie udało się opłacić wyjazd na „ zieloną szkołę” jednej z uczennic. Z paroma matkami nawiązałam również współpracę polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie różnych wyjść i wycieczek klasowych.

• Będą nauczycielem wychowawcą starałam się podnosić świadomość pedagogiczną rodziców prowadząc pedagogizację podczas klasowych zebrań.


• Sporym wyzwaniem wychowawczym była klasa, której wychowawcą byłam przez 3 lata stażu. Klasa powstała z połączenia uczniów z trzech klas trzecich. Zespół liczył początkowo 30 uczniów. Była to moja pierwsza klasa , której stałam się wychowawcą. Te trzy lata stażu były dla mnie bardzo ważnym okresem , podczas którego musiałam się wiele nauczyć.

W pracy z ww. uczniami starłam się nawiązać kontakt wykraczający poza ramy nauki, oparty na zrozumieniu ich problemów, wsparciu i dowartościowaniu ich. Szczególny nacisk kładłam na poznanie ich sytuacji rodzinnej, gdyż to ona często determinowała ich problemy szkolne.
Sądzę, że w pracy z każdym uczniem, a szczególnie z tym sprawiającym trudności wychowawcze ważne są umiejętności komunikacyjne, takie jak: okazywanie ciepła, autentycznego zainteresowania, uwagi i troski, umiejętne prowadzenie rozmowy, okazywanie akceptacji, zrozumienia, ale połączone ze stanowczością i konsekwencją. Uważam, że w relacjach z młodymi ludźmi należy pamiętać, że często czują oni napięcie w związku z nieumiejętnością radzenia sobie w różnych sytuacjach. Brak akceptacji może powodować, że jedyną możliwością na zbudowanie sobie wizerunku siebie, jako osoby wartościowej, postrzeganej „pozytywnie” przez grupę kolegów jest postępowanie niezgodne z normami społecznymi. Brak poczucia bezpieczeństwa i akceptacji ze strony rodziny przenosi się na środowisko rówieśnicze, szkolne. W swojej pracy wychowawczej zawsze staram się (nie tylko w odniesieniu do uczniów trudnych) okazać zrozumienie, zainteresowanie, staram się wysłuchać, dostarczyć potrzebnych informacji, wyjaśnień, pomóc.

• Z uwagi na różnorodność problemów moich uczniów przez cały czas musiałam podnosić moją wiedzę dotyczącą radzenia sobie z nimi ( książki, szkolenia), a także stosować wiele rodzajów działań:
- Rozmowy dyscyplinujące lub pozytywnie - motywujące ucznia.
- Rozmowy z rodzicami, których celem było informowanie i poszukiwanie rozwiązań problemów
- Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz przewodniczącą Komisji Wychowawczej.
- Kierowanie uczniów na badania do PPP i stosowanie zaleceń zapisanych w opiniach.
- Realizacja założeń Programów Wychowawczych: spisywanie kontraktów, kontrola zeszytów na wpisy zachowania, cotygodniowe kontakty z rodzicami i comiesięczne spotkania z nimi, udzielanie nagród, egzekwowanie kar.

• W pracy wychowawczej duży nacisk kładłam na integrację klas. W tym celu na początku każdego roku szkolnego ustalałam wspólnie z uczniami plan imprez klasowych, zwracając uwagę na ich celowość i możliwości organizacyjne. Wspólnie z uczniami organizowałam : Dni Chłopca, Andrzejki, Mikołajki, Wigilie klasowe , Walentynki a także Dzień Kobiet. Uczniowie brali także udział w dyskotekach szkolnych oraz w wyjściach do kina i do teatru. Klasy wyjeżdżały na wycieczki min. do Ogrodzieńca, Pszczyny, Władysławowa, Radkowa i Szczyrku.
Wspólnie z uczniami mojej klasy przygotowałam różnorodne przedstawienia , które szerzej opisałam wyżej.
Wszystkie spotkania z uczniami poza salą lekcyjną były dla mnie okazją do nieformalnych rozmów i do lepszego ich poznania.

• Jako wychowawca zwracałam dużą uwagę na umiejętność okazywania sobie wzajemnego szacunku oraz podnoszenie kultury zachowania i kultury słowa. Cele te starałam się realizować poprzez pogadanki, dyskusje oraz analizowanie przypadków na lekcjach wychowawczych.

• W celu doskonalenia swojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w roku szkolnym 2010/2011 rozpoczęłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku : Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i terapia pedagogiczna.


• Wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii wzbogacałam również poprzez lekturę pozycji książkowych oraz odpowiednio dobranych czasopism. Samodzielnie studiowałam również publikacje dostępne w internecie.

• Od 2009 r jestem również kuratorem społecznym przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Swoją piecze sprasowuję nad małoletnimi, nieletnimi oraz osobami uzależnionymi od alkoholu. Jest to praca wymagająca niebywałej cierpliwości, umiejętności negocjacyjnych jak również wiedzy z zakresu resocjalizacji. Podczas mojej pracy kontaktowałam się z Ośrodkiem Kuratorskim, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej , różnymi Szkołami do których uczęszczali moi podopieczni, Klubami Abstynenta i Domem Dziecka. Dodatkowe doświadczenia, jakie zyskałam poprzez pracę w charakterze kuratora społecznego wykorzystywałam do pracy w szkole. Niejednokrotnie biorąc udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dzieliłam się swoją wiedzą z innymi nauczycielami.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż. (§ 7 ust. 2 pkt. 5)

Dążąc do umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty analizowałam dokumenty Szkoły , w której pracuję. Wnikliwie zapoznałam się ze:
-Statutem,
-Programem wychowawczym,
-Programem profilaktyki,
-Wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
-Szkolnym zestawem programów nauczania.

Uczestniczyłam w pracach zespołów wprowadzających zmiany do Statutu Szkoły:
- Współtworzyłam zmiany do Regulaminu Szkoły dotyczących: obowiązków i praw ucznia oraz kar i nagród statutowych;
- Samodzielnie opracowałam nowy regulamin Samorządu Uczniowskiego, który został włączony do Statutu Szkoły
- Współtworzyłam, nowy regulamin uzyskiwania nagrody Arkadego Fiedlera i Super Ucznia

• Podczas całego okresu stażu byłam członkiem Komisji Wychowawców, Komisji Humanistycznej, członkiem Kapituły nadawania nagrody Arkadego Fiedlera i opiekunem Samorządu Uczniowskiego.

W swojej pracy na bieżąco staram się stosować zasady sprecyzowane w powyższych dokumentach.

Zapoznałam się z najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty tj.:
-Ustawa o systemie oświaty,
-Karta Nauczyciela,
-Przepisy BHP,
-Rozporządzenia:
- w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego,
- o pomocy psychologiczno pedagogicznej
- o podstawie programowej
- w sprawie oceny nauczyciela,


Przez cały okres stażu zapoznawałam się również z bieżącymi rozporządzeniami MENiS, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.

PODSUMOWANIE

Okres stażu to tylko niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem i okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem i wychowawcą. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiłam działania, jakie podjęłam, aby uzyskać awans na stopień nauczyciela mianowanego. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji. To co zrobiłam z całą pewnością przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy oraz lepszego funkcjonowania szkoły. Udało mi się zrealizować zadania, dzięki którym poszerzyłam zarówno wiedzę, jak i umiejętności pedagogiczne. Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca moich działań. Stoję dopiero na początku zawodowej drogi. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by lepiej realizować zadania szkoły. Mam nadzieję, że każdy następny rok będzie równie owocny jak minione i przyniesie równie wiele satysfakcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.