X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32575
Przesłano:
Dział: Świetlica

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty

mgr ..................... Zabrze, dn. 02.06. 2015 r.
nauczyciel mianowany
opiekun stażu Pani ...................


Pani mgr ........................
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr
W ....................

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty
pani ........................za okres: od 01.09. 2014 r. do 31.05. 2015 r.

Pani ................... podczas odbywania stażu pracowała na stanowisku wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej ..............w pełnym wymiarze godzin. W okresie stażu zrealizowała następujące zadania zaplanowane w zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego:
I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły oraz dokumentacji funkcjonującej w szkole.
(§6 ust. 1 pkt 1, §6 ust. 2 pkt 1)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli pani........... opracowała plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły panią mgr ........... Na rok szkolny 2014/ 2015 przygotowała roczny plan pracy świetlicy, który został dostosowany do wieku wychowanków oraz ich potrzeb i zainteresowań. Plan zawierał główne zagadnienia do prowadzenia zajęć, był opracowywany szczegółowo i podzielony na poszczególne tygodnie tematyczne, z uwzględnieniem kalendarzowych świąt, rocznic ,imprez i tradycji. Zapoznała się z dokumentacją szkoły, odbyła szkolenie BHP oraz w miarę możliwości uczestniczyła w posiedzeniach rady pedagogicznej. Pracując jako wychowawca świetlicy pani Joanna poznała procedury przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej. Treść karty zgłoszeniowej oraz karty odbioru dziecka. W trakcie całego stażu skrupulatnie gromadziła wszelkie dokumenty oraz zaświadczenia potwierdzające wykonywanie wytyczonych zadań.( scenariusze zajęć, zdjęcia z uroczystości i imprez, aktualna prezentacja zdjęć na stronie internetowej szkoły).

II. Rozwijanie umiejętności dydaktycznych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków, umiejętność omawiania obserwowanych zajęć.
(§6 ust. 1 pkt 2, §6 ust. 2 pkt 2 )

Pani............ systematycznie przeprowadzała zajęcia w obecności opiekuna stażu. Uczestniczyła, poprzez obserwacje, w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu. Na początku roku szkolnego został podpisany kontrakt między opiekunem stażu a stażystą oraz wstępnie ustalony harmonogram hospitacji oraz obserwacji zajęć. W celu lepszego poznania wychowanków świetlicy oraz umiejętnego rozwiązywania problemów i konfliktów systematycznie współpracowała z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym panią mgr.......... Omawiano przede wszystkim metody i sposoby radzenia sobie z uczniami, którzy swoim zachowaniem stwarzali sytuacje konfliktowe. W celu rozwiązywania konfliktów w grupie, bądź z poszczególnymi uczniami ,pani ........ utrzymywała systematyczne kontakty z rodzicami. Należy nadmienić również, że pani Joanna ma bardzo dobre kontakty z rodzicami swoich wychowanków. Pozytywne relacje z rodzicami wpływają bardzo korzystnie na jakość pracy. W czasie odbywania stażu Pani....... w celu lepszej komunikacji z rodzicami uruchomiła skrzynkę internetową email.III. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły
(§6 ust. 1 pkt 3, §6 ust. 2 pkt 4)

W trakcie odbywania stażu, pani ............ prowadziła grupę uczniów klas II. Systematycznie i rzetelnie przygotowywała się do zajęć, wykorzystując technologie komputerową i informatyczną a także własne pomysły twórcze. Proponowane zajęcia były ciekawe i bardzo różnorodne (zajęcia kulinarne- wykonywanie gofrów, sałatki jarzynowej, tostów oraz pieczenie pizzy),zajęcia plastyczno- techniczne, muzyczne, ruchowe( na świeżym powietrzu, w sali zabaw, zabawy z wykorzystaniem chusty klanza). Uczniowie chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Dzięki temu, zamierzone cele były w pełni zrealizowane. Doskonale układały się kontakty interpersonalne pomiędzy wychowawcą i grupą. Pani.......... poprzez odpowiednie metody wychowawcze wypracowała sobie autorytet potrzebny do utrzymania dyscypliny w grupie Chętnie uczestniczyła i przygotowywała wraz z innymi wychowawcami imprezy ogólnoszkolne:
Konkurs Plastyczny: „ Górnik i jego praca” ,
Konkurs Ekologiczny z okazji Tygodnia Ziemi ,
Akademia z okazji Dnia Górnika,
Konkurs recytatorski : wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.
Na bieżąco przygotowywała tematyczne gazetki ścienne powstałe na bazie prac uczniów. Wystawki prac dzieci motywowały je do dalszych działań i podnosiły poczucie własnej wartości.. Wspólne prace grupowe prezentowane były na korytarzu szkolnym, dzięki czemu rodzice uczniów mogli być świadkami prac swoich dzieci. Pani ............ również zachęcała wychowanków swojej grupy do uczestnictwa w różnorodnych konkursach plastycznych oraz muzycznych na terenie miasta:
• międzyświetlicowym konkursie plastycznym: „Miś- bohater bajek i opowiadań dladzieci”
• międzyświetlicowym konkursie plastycznym: Kopalnia w oczach dziecka. Kopalnia dawniej i dziś”
• -międzyświetlicowym konkursie techniczno- literackim „Jesienna gra barw – kukiełka Pani Jesieni”
• międzyświetlicowym konkursie plastycznym „Piękna nasza Polska cała” org. przez
• ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Klocko-Przygoda” org. przez SP
w Olsztynie
• szkolny konkurs na plakat „Zdrowie na talerzu” org.
• międzyświetlicowym konkursie piosenki „Wiosenne ćwierkanie – międzyświetlicowa bitwa na głosy”
Oprócz konkursów szkolnych i międzyświetlicowych pani .............uatrakcyjniając zajęcia świetlicowe organizowała konkursy oraz imprezy wewnątrz grupy. Były to następujące konkursy i uroczystości:
• konkurs plastyczny Jesień inspiracje niesie- zwierzątka z liści,
• konkurs literacki Wiersz o Pani Jesieni,
• konkurs plastyczny Portret świętego Mikołaja,
• konkurs wiedzy Krzyżówka- Mleczny łańcuch
• Zabawa andrzejkowa, na której dzieci miały okazje do przeprowadzenia wielu wróżb,
• Kawiarenka z okazji Halloween, na której dzieci przebrane za urocze stworki straszyły siebie wzajemnie, pozowały do zdjęć i częstowały się wykonanymi przez rodziców strasznymi smakołykami
• Mikołajki, w czasie których dzieci zostały obdarowane słodkimi upominkami
• Spotkanie wigilijne, podczas którego dzieci wykonywały własnoręcznie zrobione kartki świąteczne na kiermasz bożonarodzeniowy.
• Zabawa karnawałowa z licznymi zabawami oraz mini dyskoteką

IV. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
(§6 ust. 1 pkt 4)
Doskonaląc swój warsztat pracy uczestniczyła w warsztatach i szkoleniach:
• Szkolenie dla nauczycieli stażystów zorganizowane przez ZNP 16.10.2014 r
• Zabawy i ćwiczenia oddechowe w przedszkolu- logopedyczny przybornik nauczyciela 25.11.2014 r
• Ekologiczne bombki 26.11.2014 r
• Nowe pomysły na bożonarodzeniową kartkę- rozwijanie kreatywności uczniów 27.11.2014 r
• Bożonarodzeniowe cuda z filcu 9.12.2014
• Drewniane czary- zabawy ruchowe do wierszy i piosenek z przyborami wykonanymi z drewna 19.01.2015 r
• Szkolenie internetowe Tydzień z eTwinning zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, w programie eTwinning 16-23.03.2015 r
• Szkolenie internetowe Tydzień na projekt zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, w programie eTwinning 16-23.03.2015 r
• Metoda KLANZY w pacy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 14-15.03.2015 r
• Kurs kierownika wypoczynku zorganizowany przez Gaudeamus 23.05.2015 r
• Kurs kierownika wycieczek szkolnych zorganizowany przez Gaudeamus
23-24.05.2015 r

W/w szkolenia i warsztaty bardzo pomogły stażystce w realizacji zamierzonych celów. Zdobyła nowe doświadczenie, pomysły oraz wiedzę. Warsztaty o tematyce plastycznej czyli poznanie nowych technik plastycznych pozwoliły na uatrakcyjnienie zajęć świetlicowych. Natomiast szkolenie z eTwinningu, na zapoznanie się z różnorodnymi technikami oraz metodami pracy nauczycieli z różnych stron świata. Kurs kierownika wycieczek szkolnych umożliwia pani ...........organizowanie w przyszłości wycieczek świetlicowych.


V. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
(§6 ust.2 pkt. 3)

Pani............. systematycznie współpracowała z rodzicami swoich wychowanków. Jak już wcześniej wspomniałam w celu polepszenia kontaktów z rodzicami uruchomiła skrzynkę internetową email oraz na bieżąco prowadziła stronę internetową szkoły (strona dotycząca świetlicy), uaktualniając najważniejsze wydarzenia z życia świetlicy i swojej grupy. W związku z tym jej kontakty z rodzicami układają się bardzo dobrze i wykraczają poza obowiązkowe rozmowy na temat zachowań uczniów. Dzięki pozytywnym relacjom , rodzice chętnie służą pomocą, pomagają na miarę możliwości podczas prowadzenia zajęć kulinarnych, organizują drobne nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursach. Na miesiąc czerwiec zaplonowano wycieczkę grupy świetlicowej, w którą również angażują się rodzice. Będą służyć pomocą podczas podróży do świetlicy środowiskowej FENIX w Zabrzu.

Podczas trwania stażu, pani .............., w celu doskonalenia własnego warsztatu pracy korzystała z czasopism pedagogicznych oraz stron internetowych, czerpiąc wskazówki do dalszej pracy, a także wspomagając się propozycjami do prowadzenia zajęć.
Pani ......... cały czas sumiennie i systematycznie dokumentowała swój dorobek zawodowy, chętnie korzystała z porad opiekuna stażu, notowała swoje spostrzeżenia, wnioski i uwagi do dalszej pracy. Na bieżąco tworzyła teczkę metodyczna ,którą wykorzystuje w swojej pracy. Z dużym zaangażowaniem brała udział w ogólno-świetlicowych akcjach:
• zbiórka przyborów szkolnych oraz środków czystości dla Domu Dziecka;
• Konkurs międzyszkolny graficzno – literacki: Z życia mojej szkoły i świetlicy –komiks;
• Konkurs międzyświetlicowy: Portret mojej mamy- II edycja;

Sama również proponowała ciekawe formy zajęć i imprez dla wszystkich grup świetlicowych. Chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w imprezach proponowanych przez innych wychowawców świetlicy. Pani ................ jest nauczycielem z ciekawymi pomysłami, ma życzliwy stosunek do dzieci. Jest osobą zorganizowana, chętną do współpracy z innymi wychowawcami oraz nauczycielami. Jest otwarta na nowe propozycje pracy oraz na wprowadzanie zmian ułatwiających organizację pracy oraz realizację zamierzonych celów.
opiekun stażu:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.