X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32574
Przesłano:
Dział: Świetlica

Plan pracy świetlicy

Plan pracy świetlicy na rok szkolny 2016/2017
Szkoła Podstawowa nr 6 w Zabrzu


I. CELE I ZADANIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH W ŚWIETLICY.

1. Organizacja pracy świetlicy.
- Zapoznanie z regulaminem świetlicy.
- Ustalenie norm obowiązujących w świetlicy.
- Integracja zespołu świetlicowego
- Poznanie praw i obowiązków świetliczanina

2. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.

- Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych.
- Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie.
- Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów.
- Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole.
- Kształtowanie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej.
- Dbanie o estetykę i porządek w świetlicy i w szkole.
- Ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się wobec innych, zachowania się przy stole.
- Wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku.
- Dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej.
- Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
- Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi.
- Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
- Wprowadzenie programu wychowawczego pt. „ Wspomaganie umiejętności komunikacyjnych u dzieci.”

3. Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym.
- Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy.
- Pomoc i kontrola w odrabianiu zadań domowych
- Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu.
- Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków.
- Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się.
- Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci.
- Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie.


4. Rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć:
• plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych na terenie szkoły oraz w innych placówkach;
• teatralnych – przygotowywanie przedstawień i inscenizacji, odgrywanie scenek sytuacyjnych, zabawy w teatrzyk pacynkowy;
• czytelniczo-medialnych – udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych w szkole (zabawy, apele, uroczystości), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych, współpraca z biblioteka szkolną;
• umuzykalniających – prowadzenie zabaw muzyczno-rytmicznych, nauka nowych piosenek i utrwalanie już znanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, tańce integracyjne;
• hobbystycznych;
• sportowo – zabawowych.

5. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych.
- Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych.
- Wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych.
- Poznanie tradycji szkoły i jej patrona.
- Organizowanie i udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych według kalendarza imprez.
6. Edukacja ekologiczna.
- Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na środowisko naturalne.
- Wyrabianie nawyków segregowania śmieci.
- Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”
- Udział w warsztatach przyrodniczych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu.

7. Edukacja prozdrowotna.
- Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu i w sali gimnastycznej).
- Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie się).
- Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.
-Wprowadzenie programu prozdrowotnego „ Wiem co jem-czyli jak zdrowo się odżywiać.”

8. Edukacja czytelnicza i medialna.
- Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych.
- Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem.
- Współpraca z biblioteką szkolną przy organizowaniu imprez związanych z książką.

II. Plan zajęć.

• Zajęcia relaksacyjne.
• Odrabianie pracy domowej.
• Gry i zabawy integracyjne.
• Zajęcia artystyczne (teatralne, plastyczne, muzyczne).
• Czytanie ze zrozumieniem.
• Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej, w sali zabaw)
• Konkursy, turnieje, zagadki, krzyżówki, rebusy.
• Gry edukacyjne i planszowe.
• Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej.
• Oglądanie filmów edukacyjnych., filmów familijnych oraz bajek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.