X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32456
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Aneta Taranek
Nazwa szkoły: Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu
Adres szkoły: ul. Jana Pawła II 50d, Bolesławiec
Dyrektor: mgr Mariola Bakalarz
Stanowisko: nauczyciel
Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017r.
Opiekun stażu: mgr Brygida Wojtyra

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż, w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzprzedszkolnych, pozaprzedszkolnych i samokształcenia.
7. Poszerzanie własnych kompetencji i umiejętności zawodowych.


POWINNOŚCI W OKRESIE STAŻU ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI UWAGI O REALIZACJI

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
(§ 6 ust.2 pkt 1)
1. Zapoznanie się z procedurami związanymi z rozwojem zawodowym nauczyciela stażysty
1.1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Wrzesień 2016
Rozpoczęcie stażu z dniem 02.09.2016

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
2.1. Rozmowa wstępna.
2.2. Określenie zasad współpracy. Wrzesień 2016
Harmonogram spotkań, ustny kontrakt pomiędzy opiekunem i stażystą

3. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego
3.1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2016
Plan Rozwoju Zawodowego

4. Analiza przepisów prawa oświatowego
4.1. Zapoznanie się z Kartą Nauczyciela, Ustawą o systemie oświaty. Wrzesień 2016
Notatki własne

5. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania przedszkola oraz obowiązującą dokumentacją
5.1. Zapoznanie się ze Statutem przedszkola, regulaminami, programami oraz innymi dokumentami regulującymi organizację przedszkola. Wrzesień 2016
Zbiór dokumentów obowiązujących na terenie przedszkola

6. Zapoznanie się z podst. zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu
6.1. Udział w szkoleniu BHP, lektura obowiązujących aktów prawnych. Wrzesień 2016
Zaświadczenie

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwojowego 7.1. Gromadzenie niezbędnej dokumentacji, zaświadczeń itp. Na bieżąco Dokumentacja stażysty

8. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji zadań Planu Rozwoju Zawodowego
8.1. Opis realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Na bieżąco Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
9.1. Sporządzenie wniosku.
9.2. Złożenie wniosku do dyrektora przedszkola. Maj 2017 Wniosek do dyrektora przedszkola oraz dokumentacja z realizacji stażu


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań statutowych przedszkola
(§ 6 ust.2 pkt 2)

10. Udział w realizacji zadań przedszkola
10.1. Wykonywanie przydzielonych zadań ujętych w Przedszkolnym Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki.
Na bieżąco

11. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela 11.1. Prowadzenie dziennika przedszkolnego.

Na bieżąco Dziennik zajęć

12. Doskonalenie umiejętności i wymiana doświadczeń 12.1. Prowadzenie zajęć i hospitacja zajęć obserwowanych.
12.2. Współpraca z radą pedagog.
12.3. Porady w zakresie metodyki prowadzenia zajęć.
Na bieżąco Notatki własne

13. Konsultacje z pracownikami Poradni Psychologiczno-pedagog.
13.1. Pozyskiwanie wsparcia w sprawie uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
13.2. Pozyskiwanie wsparcia w sprawie uczniów nie objętych stałą pomocą a wymagających niezaplanowanych interwencji.
W miarę potrzeb

14. Pogłębianie kwalifikacji zawodowych, metod, form i technik pracy, doskonalenie własnego warsztatu pracy
14.1. Warsztaty, kursy, szkolenia, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania.
14.2. Studiowanie literatury i czasopism branżowych.
14.3. Gromadzenie pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć.
Wg terminarza kursów i warsztatów Na bieżąco
Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy itp. Literatura branżowa, podręczniki, ilustracje, materiały graficzne itp.

15. Wykorzystanie technologii informacyjnej i technik multimedialnych w pracy zawodowej
15.1. Przygotowywanie materiałów dydaktycznych, zawodowych, doku-mentacji związanej z awansem zawodowym w formie elektronicznej.
15.2. Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie.
15.3. Zapoznawanie się z tematycznymi stronami internetowymi.
15.4. Prowadzenie strony internetowej oraz obsługiwanie monitoringu.
Na bieżąco
Nośnik elektroniczny – CD
Adres strony internetowej
Wpisy na stronie przedszkola

16. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć prowadzonych i obserwowanych.
16.1. Harmonogram zajęć obserwowanych przez stażystę.
Wrzesień 2016
Harmonogram

17. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć 17.1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
17.2. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu.
17.3. Rzetelne omawianie i analizowanie zajęć.
17.4. Nauka opracowywania konspektów zajęć. Według harmonogramu
Wykaz zajęć przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu, konspekty zajęć

18. Udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie
18.1 Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagog.
18.2 Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb.
Według harmonogramu Na bieżąco
Listy obecności Zaświadczenia


Znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy stażysty ze środowiskiem uczniów
(§ 6 ust.2 pkt 3)
19. Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów
19.1 Indywidualne rozmowy z uczniami, dyrekcją, wychowawcami i rodzicami.
19.2 Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami.
19.3 Współpraca z pracownikami PPP, pedagogiem.
19.4 Pomoc w realizacji zadań profilaktyczno - wychowawczych.
19.5 Pomoc w organizacji uroczystości i innych imprez przedszkolnych.
Na bieżąco Według planu pracy przedszkola
Notatki własne Dziennik zajęć

20 Współpraca z rodzicami uczniów
20.1 Porady i konsultacje dla rodziców i uczniów.
20.2 Pedagogizacja rodziców podczas zebrań.
Na bieżąco W miarę potrzeb Rozmowy z rodzicami, dokumentacja przedszkolna, broszury, konspekty

21 Wdrażanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej 21.1 Współpraca z wychowawcami, nauczycielami w zakresie kwa-lifikowania uczniów do pomocy psych.-pedagogicznej.
21.2 Wspieranie nauczycieli we wdrażaniu Planu Działań Wspierających i Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego.
Na bieżąco Opracowanie Kart Indywidualnych potrzeb
PDW i IPET

22 Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb psycholog. uczniów
22.1 Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
Na bieżąco Wyniki we współpracy z uczniem


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
§ 6 ust.2 pkt 4

23 Dokumentacja własnych działań pedagogicznych
23.1 Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków
Na bieżąco

24 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
24.1 Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom w szkole.
24.2 Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena.
Na bieżąco Adres strony internetowej
25 Ewaluacja własnych działań
25.1 Analiza własnych zajęć, notatek i rozmów pohospitacyjnych. Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy


Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

........................................ ........................................
podpis opiekuna stażu podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.