X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32451
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel mianowany

mgr Anna Rykowska
nauczyciel mianowany
Internat przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Dobryszycach

Plan Rozwoju Zawodowego
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego


Cel główny : uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Miejsce pracy : Internat przy ZSzCKR w Dobryszycach
Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2013 r.
Data zakończenia stażu : 31.05.2016 r.


§ 8 ust.2 pkt 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
.
Lp. Zadania / działania Formy realizacji zadań / działań Wskaźniki / dowody Termin realizacji
(Tabela)
1. Uaktualnienie informacji dotyczących procedury awansu zawodowego * Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego :
- Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 )
- Rozporządzenie MENIS z dnia 01.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli
* Uczestnictwo w szkoleniach dotyczących procedury awansu zawodowego nauczycieli
* Analiza stron internetowych zawierających materiały dotyczące awansu zawodowego nauczyciela
* Analiza czasopism
* Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
* Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego
IX . 2013
oraz w trakcie trwania stażu

2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych internatu, oraz udział w ich realizacji
* Analiza dokumentów regulujących pracę internatu i działanie zgodne z ich zapisami :
- plan pracy opiekuńczo – wychowawczej ;
- regulamin internatu ;
- regulamin nauki własnej
- program wychowawczy.
* Przypomnienie przepisów dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy
* Prowadzenie dokumentacji wychowawcy internatu :
- bieżące uzupełnianie zapisów w dzienniku ;
- prowadzenie zeszytu uwag i spostrzeżeń o wychowankach ;

* Plan rozwoju zawodowego skorelowany z dokumentacją internatu
W trakcie trwania stażu

3. Wstępna ocena własnych umiejętności, podsumowanie dokonań
* Podsumowanie własnej pracy, skompletowanie dokumentów ocenianych w pracy
* Złożenie do Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego wniosku o rozpoczęcie stażu
IX. 2013

4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
* Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć, ankiet. Gromadzenie informacji o realizacji zadań, założenie teczki „ awans zawodowy „
* Zgromadzona dokumentacja
Cały okres trwania stażu

5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
* Autorefleksja, autoanaliza, samoocena, opracowanie opisu realizacji planu rozwoju zawodowego.
* Sprawozdanie z przebiegu stażu
V. 2016

6. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym oraz samokształceniu. Samodzielne działania pogłębiające wiedzę i umiejętności * Udział w procesie wewnątrzszkolnego kształcenia nauczycieli :
- protokołowanie Posiedzeń Wychowawczych w internacie ;
- Warsztatach ;
* Studiowanie literatury pedagogicznej
* Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego w zależności od potrzeb i propozycji, min. poszerzanie wiedzy na temat współczesnych metod dydaktycznych i nurtów w edukacji.
* Aktywny udział w konferencjach, szkoleniach, zajęciach warsztatowych.
* Studiowanie artykułów, opracowań, programów zamieszczanych w publikacjach naukowych, literaturze i fachowych czasopismach a także w Internecie.
* Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących wychowania w Internacie oraz aktywizujących metod pracy.
* Opis wykorzystania zdobytej wiedzy w swojej pracy opiekuńczo – wychowawczej.
* Spis literatury
* Kserokopie zaświadczeń o ukończonych formach doskonalenia zawodowego
* Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo
* Notatki, wnioski, adresy stron www.
* Zestawienie bibliografii, notatki, recenzje oraz uwagi
Cały okres trwania stażu

7. Doskonalenie metod i warsztatu pracy pedagogicznej
* Tworzenie własnego warsztatu pracy :
- gromadzenie pomocy naukowych, przygotowanie pomocy do zajęć
- wykorzystywanie materiałów i zdobytej wiedzy do zajęć0
* Opis działań
Cały okres trwania stażu

8. Badanie jakości pracy Internatu i aktywna realizacja nowych pomysłów w pracy opiekuńczo – wychowawczej
* Ankietowanie uczniów, poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących opieki i wychowania
* Ankiety i wnioski, dokumenty
Cały okres trwania stażu i według potrzeb

9. Przeprowadzenie badań dotyczących opinii rodziców na temat pracy internatu
* Przeprowadzenie ankiety – „ Obawy oraz oczekiwania rodziców wobec wychowawcy internatu „
* Przeprowadzenie ankiety „ Moje dziecko w internacie „ – analiza wyników
* Opis

W trakcie trwania stażu
10. Podnoszenie jakości pracy placówki
* Monitorowanie postępów edukacyjnych i wychowawczych wychowanków poprzez hospitacje diagnozujące
* Ewaluacja działań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych
* Wzbogacenie bazy dydaktycznej internatu – wyposażenie świetlicy w pomoce naukowe ( książki )
* Udział w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego w internacie oraz protokołowanie takich posiedzeń
* Wykonywanie okolicznościowych dekoracji internatu
* Arkusze hospitacji diagnozującej
* Karty ewaluacji
* Potwierdzenie
* Książka protokołów
* Opracowane materiały, zdjęcia
Cały okres trwania stażu

11. Współudział w organizowaniu imprez internackich zgodnie z kalendarzem
* Organizacja imprez :
- otrzęsiny klas I
- wieczór wróżb andrzejkowych
- jasełka bożonarodzeniowe
- apel wielkanocny
I inne

* Scenariusze imprez, zdjęcia

Cały okres trwania stażu

12. Pełnienie dodatkowych funkcji w internacie, podejmowanie działań dodatkowych
* Prowadzenie Kroniki z życia internatu
* Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem imprez prowadzonych w internacie
* Zdjęcia
* Opis
Cały okres trwania stażu

13. Przeprowadzenie konkursu dla wychowanków
* Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu:
- „ Szkodliwości wynikające z palenia papierosów „
- „ 20 pytań o alkohol „ oraz inne
* Opracowanie pytań testowych. Sprawozdanie z przeprowadzonych konkursów
Okres stażu

14. Opracowanie konkursu : „ Jan Paweł Wielki „
- najciekawszy stroik bożonarodzeniowy
- najsmaczniejsze wypieki wielkanocne oraz inne
* Zorganizowanie szeregu konkursów o wybranej tematyce * Scenariusze konkursów oraz sprawozdania z ich przebiegu
Cały okres trwania stażu

15. Przeprowadzenie zawodów sportowych
* Zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych pod hasłem „ W zdrowym ciele – zdrowy duch „ połączone z ogniskiem
* Dyplomy, zdjęcia oraz opis
W trakcie trwania stażu

16. Sprawowanie opieki nad grupą chłopców
* Dbanie o estetykę pomieszczeń znajdujących się na piętrze chłopców ( świetlica, sypialnie, korytarz )
* Stworzenie kącika umożliwiającego rozwój zainteresowań
* Wzbogacenie bazy pomocy dydaktycznych
* Zdjęcia, zaświadczenia
Cały okres trwania stażu


§ 8 ust.2 pkt 2.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania / działania Formy realizacji zadań / działań Wskaźniki / dowody / Termin realizacji

1. Umiejętność posługiwania się komputerem jako narzędziem swojej pracy
* Opracowanie i realizacja planów pracy opiekuńczo – wychowawczej na dany rok szkolny z wykorzystaniem komputera
* Wykorzystanie programów edukacyjnych
* Wykorzystanie Internetu
* Korzystanie z domowego sprzętu komputerowego w codziennej pracy
* Samodzielne opracowywanie dokumentów, sporządzanie scenariuszy, sprawozdań, konspektów techniką komputerową
* Przygotowanie dokumentacji do awansu zawodowego, pomocy do zajęć, dyplomów, zaproszeń, ankiet i kwestionariuszy badań, regulaminów itp.
* Przykładowe plany pracy
* Wydruki komputerowe. Wzory opracowanych materiałów
* Opisy
Cały okres trwania stażu

2. Upowszechnienie osiągnięć własnych i placówki w Internecie
* Założenie własnej strony internetowej – udostępnienie osiągnięć własnych w Internecie
* Publikacje referatów, programów
* Adres strony
* Potwierdzenie
Cały okres trwania stażu

3. Konsultacje wychowawców z zakresu obsługi komputera i korzystania z usług internetowych
* Aktywne wsparcie dla nauczycieli przeprowadzających zajęcia z wykorzystaniem technik komputerowych * Potwierdzenia nauczycieli o udzieleniu pomocy
Cały okres trwania stażu

4. Udział w formach doskonalenia zawodowego, związanych z wdrożeniem technologii komputerowej i informacyjnej
* Tematyka i harmonogramy przygotowane przez WDN
* Zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia zawodowego
* Opis
Cały okres trwania stażu

5. Wykorzystanie posiadanej wiedzy do tworzenia prezentacji multimedialnych
* Stworzenie Regulaminu korzystania z Kafejki internetowej
* Opracowanie ulotki promocyjnej
* Opieka nad pracownią multimedialną w internacie
* Sprawozdanie
W trakcie trwania stażu


§ 8 ust.2 pkt 3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć , w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania / działania Formy realizacji zadań / działań Wskaźniki / dowody Termin realizacji

1. Organizowanie form wewnątrzszkolnego doskonalenia. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
* Wymiana doświadczeń poprzez opracowanie scenariuszy uroczystości, konspektów zajęć, artykułów i udostępnienie ich nauczycielom oraz w formie publikacji na stronach internetowych
* Przygotowanie i przedstawienie materiałów szkoleniowych na posiedzeniach Rad Pedagogicznych
* Udostępnienie do wykorzystania w placówce opracowanych programów i scenariuszy

* Zaświadczenie o prowadzonych zajęciach
* Potwierdzenia
Cały okres trwania stażu

2. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
* Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie
* Adres strony
W trakcie trwania stażu

3. Przygotowanie biblioteczki nauczyciela wychowawcy
* Pozyskiwanie pozycji książkowych i nagrań z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki przydatnych w pracy nauczyciela
* Spis pozycji książkowych oraz ewentualnych nagrań
Cały okres trwania stażu

4. Opublikowanie na stronach internetowych scenariuszy uroczystości internackich oraz ciekawostek z pracy w internacie
* Przygotowanie scenariuszy zajęć i ciekawostek w zakresie opieki, wychowania. Przesłanie ich do Internetu.
* Publikacje w Internecie
W trakcie trwania stażu

5. Przygotowanie referatów i prelekcji na spotkanie z rodzicami * Przygotowanie wystąpienia i ulotek informacyjnych dla rodziców
*Zaświadczenia, przygotowany referat, ulotka
Cały okres stażu

6. Opracowanie poradnika dla wychowawców internatu
* Opracowanie poradnika dla wychowawców internatu pt. „ Różnorodność form i metod pracy w internacie „ – opracowanie bibliografii. Zbieranie informacji i prasy pedagogicznej, prezentowanie ciekawych rozwiązań wychowawczych do wykorzystania w pracy z młodzieżą
* Kopia dokumentu
* Potwierdzenie
W trakcie trwania stażu


§ 8 ust.2 pkt 4a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania / działania Formy realizacji zadań / działań Wskaźniki / dowody Termin realizacji
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania programów autorskich
* Studiowanie literatury pedagogicznej i aktów prawnych. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności w praktyce
* Spis literatury
Cały okres trwania stażu

2. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego
* Wdrożenie i realizacja programu profilaktycznego : „ Żeby nie było za późno „
* Program, ocena stopnia realizacji zamierzonych efektów wychowawczych
* Sprawozdanie z programu
Cały okres trwania stażu

3. Przystąpienie do realizacji programu przeciwdziałania przemocy
* Realizacja działalności profilaktycznej Internatu wobec aktualnych zagrożeń
* Przeprowadzenie ankiety wśród wychowanków badającej zjawisko przemocy. Analiza wyników ankiety
* Opracowanie propozycji internackiego kodeksu zachowania się
* Ankiety, zestawienie wyników
W trakcie trwania stażu


§ 8 ust.2 pkt 4c.
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp. Zadania / działania Formy realizacji zadań / działań Wskaźniki / dowody / Termin realizacji

1. Organizowanie zajęć otwartych, imprez okolicznościowych dla rodziców
* Opracowanie scenariusza, realizacja zadania
* Zaproszenie na imprezy organizowane w internacie
* Plany, scenariusze zajęć i imprez, informacja zwrotna od rodziców
Cały okres trwania stażu
2. Ukończenie instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego
* Ukończę formy doskonalenia zawodowego, poszerzające wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie dodatkowych zajęć
* Kserokopie zaświadczeń o ukończonych formach doskonalenia zawodowego, opis przydatności szkolenia w pracy
Cały okres trwania stażu

3. Przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w organizowanych w internacie konkursach
* Pomoc w zbieraniu materiałów :
- rozmowy z wychowankami
- próby, ćwiczenia
- udział w konkursach
*Zaświadczenia, sprawozdania, dyplomy
Cały okres trwania stażu

4. Promowanie placówki w środowisku
* Udział w konkursach, wystawach, przeglądach, festynach
* Dyplomy

* Scenariusze
Cały okres trwania stażu

5. Integracja grupy wychowawczej
* Organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, grupowych imprez, ognisk integracyjnych
* Zdjęcia
* Sprawozdania Cały okres trwania stażu

6. Poznawanie stosunków interpersonalnych w grupie wychowawczej poprzez wykorzystanie opinii
społecznej w grupie
* Prowadzenie gazetki tematycznej z zakresu profilaktyki czy np. relacje w grupie
* Zdjęcia
W trakcie trwania stażu

7. Zintegrowanie grupy wychowawczej poprzez udział w akcji
* Wolontariat
* Pomoc wychowankom słabszym w nadrobieniu materiału
* Sprawozdanie z przebiegu akcji
Cały okres trwania stażu


§ 8 ust.2 pkt 4e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Zadania / działania Formy realizacji zadań / działań Wskaźniki / dowody Termin realizacji
1. Współpraca z rodzicami
* Opracowanie harmonogramu spotkań z rodzicami
* Pedagogizacja rodziców :
- postawy rodziców wobec dziecka;
- agresja w wieku szkolnym
*Harmonogram, sprawozdania
Cały okres trwania stażu

2. Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym
* Spotkania z nauczycielami w zakresie działań edukacyjnych
* Spostrzeżenia oraz uwagi
Okres trwania stażu

3. Współpraca z policją
* Spotkania i pogadanki z policjantem na temat bezpieczeństwa, uzależnień, przemocy itp.
*Potwierdzenie, sprawozdanie
Cały okres trwania stażu

4. Zorganizowanie cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi
* Zaproszenie do udziału w zajęciach osób o ciekawych zawodach. Zajęcia z udziałem psychologa, pielęgniarki.
*Potwierdzenie, sprawozdanie
Cały okres trwania stażu


§ 8 ust.2 pkt 5.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania / działania Formy realizacji zadań / działań Wskaźniki / dowody Termin realizacji
1. Rozpoznanie i rozwiązanie dwóch problemów wychowawczych lub innych
* Identyfikacja problemu, znaczenie, prognoza, propozycje rozwiązania problemu, wdrażanie rozwiązań, uzyskiwane efekty, oddziaływania
* Opis i analiza przypadku
W trakcie trwania stażu


Powyższy Plan Rozwoju Zawodowego może ulec modyfikacji w ciągu okresu stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.