X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32204
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Magdaleny Szwedkowicz

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Szwedkowicz
Miejsce pracy:
Stanowisko: Wychowawca oddziału przedszkolnego
Imię i nazwisko dyrektora placówki:
Posiadane kwalifikacje nauczyciela kontraktowego:
1. Studia licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej
2. Studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika wczesnoszkolna z terapią specyficznych trudności w uczeniu się
Okres trwania stażu: 01. 09. 2015 r. – 31. 05. 2018 r. (2 lata 9 miesięcy)
Opiekun stażu:

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami)
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami)

Powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli

I Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(§ 7, ust. 2, pkt. 1)
Zadania
Formy realizacji zadań
Termin realizacji

1. Współpraca z opiekunem stażu

Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Rozmowy, spotkania, konsultacje, wymiana doświadczeń

Początek stażu
W trakcie odbywania stażu według ustalonego harmonogramu
Cały okres stażu, w miarę potrzeb

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej

Prowadzenie dokumentacji szkolnej (nauczyciela –wychowawcy), dziennik lekcyjny
Przygotowywanie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych (własnoręcznie i/lub za pomocą technologii informacyjnej)
Dekorowanie sali przedszkolnej, wykonywanie ozdób z papieru, przygotowywanie gazetki tematycznej, organizowanie kącika przyrody
Korzystanie z różnorodnych metod pracy oraz narzędzi podnoszących atrakcyjność zajęć, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod aktywnych (np. metoda M. Bogdanowicz, W. Sherborne, C. Orffa, Batti Strauss, M. Montessori, R. Steiner, Klanza)
Udział w radach, szkoleniach w ramach WDN
Poprowadzenie rady szkoleniowej na temat „Wychowanie artystyczne według pedagogiki waldorfskiej”
Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach (np. muzykoterapia dziecięca, aktywne słuchanie muzyki, działania wspierające uczniów)
Udział w lekcjach oraz zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
Lektura czasopism i książek o tematyce pedagogicznej
Współpraca z Niepublicznym Przedszkolem „Tom Bombadil” w Grudziądzu (korespondencja mailowa, spotkania, wymiana doświadczeń)

W ciągu całego stażu

Według harmonogramu

Według harmonogramu

W okresie trwania stażu

3. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły

Organizowanie lub współorganizowanie imprez przedszkolnych i/lub szkolnych
Praca w zespole przedmiotowym, zespole ewaluacyjnym

W okresie trwania stażu

II Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7, ust. 2, pkt. 2)
Zadania
Formy realizacji zadań
Termin realizacji

1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych

Obserwacja dziecięcych zachowań w toku różnych czynności
Diagnozowanie gotowości szkolnej dzieci
Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych lub pozaszkolnych
Organizowanie konkursów na forum szkoły
Studiowanie literatury pedagogiczno-psychologicznej, medycznej
Rozmowy z gronem pedagogicznym, własne poszukiwania, odwiedzanie stron internetowych

Cały okres stażu

2. Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie z przedszkolnym programem wychowawczym oraz profilaktycznym

Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi (policjant, pielęgniarka szkolna, artyści, naukowcy, wojskowi, itp.)
Organizowanie wycieczek w ciekawe miejsca, połączonych z profilaktyką (biblioteka, muzeum, galeria sztuk pięknych, festiwale, koncerty, itp.)
Aktywna współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym (zapraszanie psychologa i/lub pedagoga szkolnego na obserwacje dzieci podczas zajęć, organizowanie pogadanek, inicjowanie spotkań/prelekcji psychologa lub pedagoga z rodzicami)
Przygotowywanie gazetek ściennych lub ulotek o treści wychowawczej i profilaktycznej, przeznaczonych zarówno dla dzieci, jak i rodziców

W trakcie odbywania stażu

W miarę potrzeb

Według potrzeby

III Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 7, ust. 2, pkt. 3)
Zadania
Formy realizacji zadań
Termin realizacji

1. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy zawodowej

Opracowywanie dokumentacji nauczycielskiej, prezentacji multimedialnych, pomocy dydaktycznych
Opracowywanie i dostarczanie materiałów na stronę internetową szkoły
Przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań
Dokumentowanie przebiegu stażu

Cały okres stażu

2. Wykorzystanie technologii informacyjnej do zdobywania wiedzy i pozyskiwania różnych informacji

Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego (strony MEN oraz programy komputerowe: Poradnik nauczyciela mianującego się, wyd. Forum; Publikacje edukacyjne)
Opracowanie bazy linków stron internetowych związanych z edukacją, pedagogiką oraz awansem zawodowym nauczyciela

Początek stażu oraz w trakcie trwania stażu w miarę potrzeb

3. Publikowanie na stronach internetowych

Zamieszczenie na wybranych stronach www: planu rozwoju zawodowego, przykładowych scenariuszy przedstawień i/lub imprez przeprowadzonych w oddziale przedszkolnym

Początek stażu jak i cały okres trwania stażu

IV Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej
(§ 7, ust. 2, pkt. 4)
Zadania
Formy realizacji zadań
Termin realizacji
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych

Udział w kursach, warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy metodyki pracy
Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z psychologii, pedagogiki i dydaktyki

Cały staż, w miarę potrzeb
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych

Analiza opinii i orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, uwzględnianie zaleceń do pracy z dzieckiem w procesie dydaktycznym i wychowawczym
Rozwiązywanie na bieżąco problemów wychowawczych, dydaktycznych, reagowanie na sytuacje kryzysowe
Uwzględnianie w pracy z dziećmi specjalnych potrzeb edukacyjnych (w tym tworzenie warunków i opracowywanie programów wspierających rozwój dziecka)
Praca indywidualna z dziećmi
Organizowanie dodatkowych ćwiczeń dla dzieci wykazujących trudności w uczeniu się
Prowadzenie zajęć przy użyciu atrakcyjnych pomocy dydaktycznych i przy wykorzystaniu metod aktywizujących wszystkie zmysły
Aktywna współpraca z rodzicami (zebrania, pedagogizacja, gazetki dla rodziców)

Cały staż, na bieżąco

V Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
(§ 7, ust. 2, pkt. 5)
Zadania
Formy realizacji zadań
Termin realizacji

1. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli

Udział w warsztatach, szkoleniach, analiza dokumentów
Opracowanie dokumentacji koniecznej do odbycia stażu

Początek stażu i w trakcie trwania stażu
Cały okres stażu
2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty oraz Rozporządzeń MEN (w tym m. in.):
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
Nowa Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego

Systematycznie, na bieżąco

3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego

Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
Udział w Radach Pedagogicznych
Organizacja wycieczek klasowych/szkolnych

Cały okres stażu, według potrzeb
Według harmonogramu
Według potrzeb

Niniejszy plan w trakcie trwania stażu może ulec zmianie
........................................
mgr Magdalena Szwedkowicz


Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.