X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32201
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


IMIĘ I NAZWISKO: mgr Magdalena Skrzypczyńska

NAZWA I ADRES SZKOŁY: Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2013 r.

CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy

DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2016 r.


Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Cele szczegółowe:
podniesienie jakości pracy szkoły
podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno – wychowawczych
własny rozwój zawodowy i nabywanie nowych kompetencji
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
wspieranie rozwoju szkoły

Zadania organizacyjne

L.p.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOKUMENTOWANIE EFEKTÓW
(Tabela - dop. red.)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2013 r.
Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego
2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie materiałów i dokumentów
Cały okres stażu
Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały, zdjęcia
3.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Maj 2016 r.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metody pracy pedagogicznej
Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych, tj. Kalendarz Imprez i Uroczystości Szkolnych, Księga SU, Koncepcja Pracy Szkoły, itp
Korekty i dostosowania w PSO
Aktywny udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
Przygotowanie uczniów do sprawdzianu klasy VI
Prowadzenie zajęć wyrównawczych wynikających z siatki godzin oraz – w razie potrzeb – zajęć dodatkowych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
Uczestnictwo w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Zgodnie z harmonogramem szkoły
Potwierdzenie dyrektora szkoły, dokumentacja szkolna
Zaświadczenia, potwierdzenia
Potwierdzenie dyrektora szkoły, harmonogram zajęć
Potwierdzenie dyrektora szkoły
2.

Organizacja przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych
Prowadzenie koła matematycznego którego celem będzie przygotowanie uczniów do konkursów
Koordynator ogólnopolskiego konkursu „Albus”
Członek komisji konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratorium Oświaty
Opracowanie planów pracy wychowawczej na poszczególne lata
Współpraca z rodzicami
Pedagogizacja rodziców podczas konsultacji i zebrań (specyficzne trudności w uczeniu się, trudności wychowawcze, profilaktyka uzależnień)
Cały okres stażu
Zgodnie z harmonogramem konkursów
Cały okres stażu
zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami
Harmonogram zajęć dodatkowych, dyplomy potwierdzające udział w konkursach, protokoły z przeprowadzonych konkursów, podziękowania, dyplomy uznań, potwierdzenie dyrektora szkoły
Plany pracy wychowawczej,
przykładowe referaty, notatki własne

3.
Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego matematyczno-przyrodniczego
Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego
Zgodnie z potrzebami szkoły
Sprawozdanie, potwierdzenie dyrektora szkoły

4.
Czynny udział w przeprowadzaniu egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych organizowanych przez OKE
Udział w przebiegu egzaminu zgodnie z funkcją wyznaczoną przez dyrektora szkoły
Zgodnie z harmonogramem
Potwierdzenie dyrektora szkoły
5.
Włączanie uczniów do ogólnoszkolnych zadań służących rozwijaniu aktywnych i twórczych postaw społecznych i kulturowych
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły

6.
Analizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, naukowej, wymiana doświadczeń
Cały okres stażu
Bibliografia


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.
Wykorzystanie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej, np.: planów, sprawozdań, zestawień
Wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole (testy, sprawdziany, karty pracy)
Wykorzystanie komputera do przygotowania wystroju klasy
Wykorzystanie programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych
Praca z komputerem podczas zajęć lekcyjnych, wykorzystanie tablicy interaktywnej
Wykonywanie dyplomów, podziękowań, itp.
W ciągu stażu
Przykładowe sprawozdania, sprawdziany, karty pracy, zdjęcia wystroju klasy, przykładowe dyplomy, podziękowania

2.
Opracowanie materiałów z okresu stażu z wykorzystaniem technologii komputerowej
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, korzystanie ze stron MEN
Dokumentacja awansu zawodowego
Cały okres stażu
Analizy, sprawozdania, ankiety, wnioski

3.
Publikowanie w Internecie swoich osiągnięć
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu kształcenia , psychologii i pedagogiki
Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
W ciągu stażu
Przesłanie planu na portal, adresy stron internetowych, wydruki internetowe


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1.
Praca w zespole przedmiotowym matematyczno-przyrodniczym
Dzielenie się doświadczeniem i spostrzeżeniami z członkami zespołu
Prezentacja scenariuszy i konspektów lekcji
Zgodnie z harmonogramem spotkań
Prezentowane scenariusze, konspekty, referaty

2.
Prowadzenie zajęć otwartych
Przygotowanie scenariuszy i prowadzenie zajęć
W ciągu stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły, innych nauczycieli, opracowane scenariusze zajęć

3.
Prowadzenie uroczystości, imprez szkolnych
Przygotowanie scenariuszy i prowadzenie uroczystości
Zgodnie z potrzebami szkoły
Potwierdzenie dyrektora szkoły, scenariusze uroczystości

4.
Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących z innymi nauczycielami
Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów
Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego
Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom
Aktywny i twórczy udział w posiedzeniach rady pedagogicznej
Pomoc nauczycielowi stażyście/kontraktowemu w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, obserwowanie zajęć otwartych prowadzonych przez nauczyciela stażystę/kontraktowego, służenie radą, doświadczeniem, sporządzenie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela
W okresie stażu
Zgodnie z potrzebami szkoły
Sprawozdania, referaty
Scenariusze lekcji koleżeńskich, potwierdzenie dyrektora szkoły

5.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Iławie
Analiza sytuacji uczniów, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych
Realizacja zadań PPP
Kierowanie uczniów na badania do PPP
Rozmowy w sprawie uczniów mających problemy w nauce
W okresie stażu
Dokumentacja szkolna, notatki własne


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.
Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego zgodnego z programem wychowawczym szkoły dla prowadzonej klasy
Praca podczas godzin wychowawczych
Imprezy klasowe, wycieczki, itp.
Cały okres stażu
Program wychowawczy klasy, przykładowe scenariusze uroczystości

2.
Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć wyrównawczych z matematyki
Opracowanie treści nauczania
Napisanie programu
Realizacja programu na zajęciach wyrównawczych z matematyki
Prowadzenie dziennika zajęć
W ciągu stażu
Program zajęć, potwierdzenie dyrektora szkoły o realizacji programu

3.
Współpraca z rodzicami
Przygotowanie i wdrażanie programu pedagogizacji
Rozmowy indywidualne
Zgodnie z harmonogramem spotkań
W ciągu stażu
Przykładowe referaty
Notatki własne


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.
Udział w konkursach szkolnych i olimpiadach przedmiotowych
Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad
Cały okres stażu
Dyplomy, podziękowania

2.
Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów
Rozmowa z rodzicami uczniów lub ich prawnymi opiekunami
Kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym
Cały okres stażu
Dokumentacja szkolna

3.
Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć wyrównawczych z matematyki
Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki
Cały okres stażu
Harmonogram zajęć, potwierdzenie dyrektora szkoły o prowadzonych zajęciach

4.
Udział w ogólnopolskich akcjach
Góra Grosza, Dzień Dobrych Uczynków
Zgodnie z harmonogramem pracy SU
Protokoły, podziękowania


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.
Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym
Współpraca z policją w Suszu (prelekcje, pogadanki)
Współpraca z pielęgniarka szkolną
Współpraca z PPPP w Iławie (opinie, pogadanki, szkolenia)
Współpraca z Radą Rodziców (akcje, konkursy, inne przedsięwzięcia)
Spotkania i rozmowy z pedagogiem szkolnym
Współpraca z wydawnictwami
Cały okres stażu
Dokumentacja szkolna

2.
Realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczyciela-wychowawcy w celu integracji społeczności klasowej, rozwoju i zapobiegania patologiom
Organizowanie imprez klasowych (Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, mikołajki, andrzejki, wigilia klasowa)
Organizowanie wycieczek
Pełnienie opieki podczas dyskotek szkolnych
Organizowanie dyskotek szkolnych
Rozpoznawanie trudnej sytuacji wychowanków (kontakty z pedagogiem, rodzicami, pielęgniarką, kuratorem)
Aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw śródlekcyjnych
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
W okresie stażu
Zgodnie z harmonogramem Kalendarza Imprez i Uroczystości Szkolnych
W okresie stażu
W okresie stażu
Przykładowe scenariusze uroczystości, karty wycieczki, przykładowe sprawozdanie z dyskoteki, notatki własne

3.
Udział w akcjach charytatywnych i społecznych
Prowadzenie i współuczestniczenie w akcjach
Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt
Zbiórka na rzecz Domów Dziecka
W czasie stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami
Podziękowanie, protokoły

4.
Współpraca z nauczycielami szkoły
Korelacja działań i zadań dydaktyczno-wychowawczych
W okresie stażu
Notatki własne


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.
Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych wśród uczniów
Zapoznanie się z opinią poradni
Zapoznanie się z sytuacją rodzinną
Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych
Podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemów
Współpraca z pedagogiem szkoły
w okresie stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami
Opisy przypadków, analiza podjętych działań i wnioski

2.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
Stała współpraca z rodzicami, poznawanie środowisk wychowanków, diagnozowanie problemów, ustalenie metod pracy i pomocy, ich wyniki i wnioski
Opieka nad uczniem mniej zdolnym, wyrównywanie braków, zachęcanie do korzystania z pomocy koleżeńskiej
Cały okres stażu
Ankiety, notatki własne
Dokumentacja szkolna
Plan rozwoju jest otwarty i może ulec zmianom (w zależności przydziału czynności osobie realizującej)

Magdalena Skrzypczyńska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.