X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32191
Przesłano:

Opis i analiza punkt § 8 ust. 2 pkt. 3

OPIS I ANALIZA

REALIZACJI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH
W §8 UST.2
ROZPORZĄDZENIA M E N
Z DNIA 1 MARCA 2013 R. (DZ. U.2013 POZ. 393)


NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2013 - 31.05.2016 ROKU


Larysa Ewa Gruszka
nauczyciel mianowany przedmiotów: wiedza o kulturze i zajęcia artystyczne
I Liceum Ogólnokształcące
im. T Kościuszki w Koninie


WSTĘP

Swoją pracę w I Liceum Ogólnokształcącym w Koninie rozpoczęłam w dniu 1 września 2006 roku jako nauczyciel WOK-u i zajęć artystycznych.
Od 2012 r jestem nauczycielem mianowanym.
Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2013 roku i trwał on 2 lata i 9 miesięcy. Podjęłam go w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły.
Organizację swojej pracy związanej z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam od szczegółowego poznania regulacji prawnych dotyczących awansu zawodowego. W tym celu we wrześniu 2013 roku dokonałam analizy dokumentów takich jak:
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• ustawa - Karta Nauczyciela,
• ustawa o systemie oświaty,

Zgodnie z wyznaczonymi w nich wymaganiami na początku września 2013 r. złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego. Następnie przejrzałam kolejno dokumentację szkolną:
• statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie,
• program wychowawczy szkoły,
• wewnątrzszkolny system oceniania,
• program profilaktyczny,

Po przeanalizowaniu wyżej wymienionych dokumentów stworzyłam własny plan rozwoju zawodowego, który we wrześniu 2013 r został zatwierdzony do realizacji przez dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie - panią Jolantę Fabisiak.
Opracowując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę nie tylko wymagania ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu dotyczącym uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, ale również realność osiągnięcia planowanych celów uwzględniając nauczane przeze mnie przedmioty, potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego, a także potrzeby placówki, w której jestem zatrudniona.
Ponadto śledziłem na bieżąco zmiany w systemie prawnym związanym z oświatą pojawiające się na stronach internetowych www.men.gov.pl oraz www.sejm.gov.pl.
Po analizie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, rozpoczęłam porządkowanie wymaganej dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

UZYSKANE EFEKTY

• Wnikliwa analiza przepisów prawa oświatowego i rozporządzeń w sprawie awansu zawodowego nauczyciela pozwoliła mi na przygotowanie i opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Realizacja zaplanowanych w planie rozwoju zawodowego zadań przyczyniła się do usprawnienia planowania i organizacji działań na rok szkolny i kolejne lata pracy.
• Potrzeba dokumentowania i ewaluacji wykonywanych zadań, projektów przyczyniła się do rozwoju umiejętności dokonywania ich opisu i analizy .
• Powtórna analiza podstawowej dokumentacji funkcjonowania szkoły umożliwiła mi zwrócenie uwagi na te aspekty pracy nauczyciela, które wymagają ciągłej ewaluacji i samodoskonalenia.
• Podjęte działania oraz gromadzona dokumentacja umożliwiły mi stworzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz dokonanie analizy podjętych przeze mnie działań.

Niniejszy opis pokazuje realizację zamierzeń zaplanowanych przeze mnie we wrześniu 2013r. w planie rozwoju zawodowego oraz zawiera informacje o tych działaniach, które wynikły w trakcie trwania kolejach 3 lat szkolnych, a których nie zawarłam w moim planie rozwoju zawodowego. Są one uzupełnieniem i poszerzeniem mojej pracy jako nauczyciela mianowanego. Postaram się też dokonać oceny efektywności podjętych przeze mnie działań i ich przydatności dla szkoły,w której pracuję, jak i w procesie samodoskonalenia.
Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w §8, punkt 2 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


§ 8 UST.2. PKT 1

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

OPIS I ANALIZA

1. Udział w pracach zespołu wychowawców

Obejmując w roku szkolnym 2014/2015 wychowawstwo w klasie Ia starałam się poznać dokładnie swoich wychowanków, ich potrzeby, zainteresowania, środowisko rodzinne oraz panujące w nim zwyczaje. Mając tę wiedzę mogłam stworzyć plan pracy wychowawczej, które uwzględniają zarówno potrzeby rozwojowe uczniów, jak i współczesne problemy cywilizacyjne i społeczne. Jako wychowawca przeprowadziłam szereg lekcji, na których zostały omówione zagadnienia poruszające najważniejsze problemy dzisiejszej cywilizacji tj. zanieczyszczenie środowiska, środki uzależniające, zdrowe odżywianie, stres czy wpływ mediów na rozwój dziecka. Jako wychowawca podejmowałam się wszelkich działeń, aby stworzyć zespół klasowy zintegrowany, w którym każde dziecko będzie czuło się akceptowane i szanowane. Dlatego wspólnie z innymi wychowawcami starałam się rozwiązywać problemy wychowawcze wychodzące często poza strefę moich wpływów i umiejętności.

2. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych

W okresie stażu wielokrotnie brałam udział w pracach komisji egzaminacyjnej nadzorującej przebieg egzaminu maturalnego. W czasie egzaminu czuwałam nad jego prawidłowym przebiegiem. Po jego zakończeniu wykonywałam wszystkie obowiązki, jakie wynikały z racji pełnienia roli członka komisji, którego zadaniem jest zebranie prac uczniów, kodowanie, spisanie protokołów oraz przygotowanie prac w celu przekazania ich do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

3. Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno-wychowawczych

Jako wychowawca we wrześniu 2014 r. brałam udział w zespole wychowawców klas I , z którym to przeprowadzaliśmy ewaluację wewnętrzną wybranego obszaru dydaktyczno-wychowawczego na podstawie wypełnionych ankiet przez uczniów i rodziców.
Pytania brzmiały następująco:
Ankieta dla uczniów
1. Czy jesteś zadowolony(a) ze szkoły, do której uczęszczasz?
2. Czy twoim zdaniem szkoła posiada wyraźne określone cele i kierunki?
3. Czy uczniowie uczestnicza w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły?
4. W jaki sposób możesz przekazywać swoje pomysły i oczekiwania dotyczące pracy szkoły?
5. Czy dyrekcja szkoły, nauczyciele zachęcają i motywują uczniów do działania i aktywności?
6. Czy znasz podstawowe dokumenty szkolne? Jeśli tak, to jakie?
7. Wymień atuty naszej szkoły.
8. Co należałoby zmioenić lub udoskonalić w funkcjonowaniu pracy szkoły?

Ankieta dla rodziców
1. Czy Państwa zdaniem szkoła posiada wyraźne określone cele i kierunki?
2. Jaki jest preferowany przez Państwa sposób przekazywania uwag i sugestii dotyczących szkoły.
3. Czy znają Państwo podstawowe dokumenty szkolne? Jeśli tak, to jakie?
4. Wymień atuty naszej szkoły.
5. Co należałoby zmioenić lub udoskonalić w funkcjonowaniu pracy szkoły?
6. Czy Państwa zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły? Jeśli tak, to w jaki sposób?
7. Czy decyzja o wyborze naszej szkoły była słuszna?
8. W jaki sposób kontaktuje się Pan /Pani z wychowawcą i nauczycielami naszej szkoły?

Raport z ewaluacji wewnętrznej został zaprezentowany Radzie
Pedagogicznej, Radzie Rodziców i pani Dyrektor I LO.

UZYSKANE EFEKTY
Dla szkoły
• Przeprowadzona ewaluacja pozwoliła określić w jakich obszarach szkoła musi poprawić swoje działania.
Dla ucznia
• Działania podejmowane na rzecz profilaktyki uważam za bardzo ważne. Zapobiegają one wielu problemom i pozwalają unikać trudnych sytuacji, a jeśli pojawi się problem, to otwarte mówienie na forum klasy przyczynia się do przełamania barier i ułatwia uczniom podejmowanie trafnych decyzji.
• Ankieta miała uświadamiać uczniów jakie istnieją dokumenty szkoły i które z nich powinni znać.
• Uczniowie dzięki pytaniom zawartym w ankiecie zdali sobie sprawę z tego, że mogą mieć również osobisty wpływ na pracę szkoły.

Dla mnie

• Przeprowadzone ankiety pozwoliły mi na ocenę dotychczasowego sposobu prowadzenia działań wychowawczych .
• Praca w komisjach egzaminacyjnych dała mi możliwość poznania procedur egzaminacyjnych, a szkolenia z nimi związane wyczuliły na problemy maturalne napotykane przez uczniów.
• Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej klas I uświadomił mi jak uczniowie postrzegają szkołę, nauczycieli co wpłynęło na osobistą ewaluację pracy dydaktycznej.

4. Doskonalenie kompetencji zawodowych

Każdy nauczyciel ma obowiązek doskonalić swoje metody pracy i poszerzać swoją wiedzę w zakresie danego przedmiotu. Będąc zwolennikiem takiego podejścia do swoich kwalifikacji, poświęcałam prywatny czas na doskonalenie, uczestnicząc w szkoleniach, kursach i warsztatach organizowanych poza szkołą zarówno w kraju jak i za granicą. W okresie stażu, ale także jeszcze przed, aktywnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego zewnątrz i wewnątrzszkolnego zgodnie z potrzebami moimi i szkoły.
(Przed rozpoczęciem stażu) były to:
-Ogólnopolskie Warsztaty Filmowe „Film w edukacji szkolnej” w Łodzi.
( sierpień 2010)
- Rada Szkoleniowa „ Świadoma komunikacja w Szkole” ( sierpień 2010)
-Rada szkoleniowa „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych
osobowych” ,przeprowadzonych przez dyr. Szkoły mgr J. Fabisiak
(kwiecień 2011)
-Umiejętności posługiwania się e-dziennikiem( sierpień 2011)
-Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (październik 2011)
-Konferencja Naukowa „Wspieranie potencjału dydaktycznego
nauczycieli muzyki” odbywająca się w PWSZ w Koninie (styczeń 2012)
-Kurs z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy „Okresowe
szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony ppoż.” –
marzec 2011 r.
W trakcie stażu były to::
-Szkolenia z organizacji i procedur przeprowadzania egzaminu
maturalnego przeprowadzane w każdym roku szkolnym.
-Regularne szkolenia dotyczące programu „e-Dziennik”, „e-Świadectwa”
przeprowadzane na radach szkoleniowych.
-Szkolenie „ Ochrona Danych Osobowych” –Rada Pedagogiczna
-Studia Podyplomowe „z Emisji Głosu” –Akademia Muzyczna w
Bydgoszczy ( 2 lata 2013-2014)
- Udział w sesji naukowej w Centrum Kultury w Knurowie
„Psychoakustyka i psychofizjologia czynności emocjonalnych człowieka
podstawą prawidłowej emisji mowy i śpiewu” prowadzone przez Prof.,
Jadwigę Gałęską –Tritt ( luty 2014)
- „ Warsztaty wokalne Top Music Festiwal w Gdyni organizowane przez
Fabrykę Wokalu, Fundację QArtystom i Akademię Muzyki
Rozrywkowej ( 10 dniowe -lipiec 2015)
- Udział w językowo-edukacyjnym projekcie Niemcy –Szwajcaria-
Francja (maj 2016). Hospitacja lekcji w szkole w Niemczech na zajęciach
( j. angielski, zajęcia artystyczne).
- Wyjazdy do muzeów, wystawy, koncerty etc.( we własnym zakresie)
- Samodoskonalenie
Przez cały okres stażu starałam się pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności poprzez lekturę dotyczącą różnorodnych zagadnień z dziedziny psychologii, pedagogiki, metod emisji głosu, a także odnoszących się do dydaktyki i metodyki nauczania przedmiotów artystycznych. Materiały te pomogły mi zgłębić i zrozumieć problemy pojawiające się w pracy z uczniem, które mogą również mieć podłoże psychologiczne. Przeczytałam wiele publikacji z Internetu dotyczących coraz częściej pojawiających się w środowisku szkolnym problemów takich jak: dysleksja, dysortografia czy ADHD. Internet był dla mnie pomocny również w ramach samokształcenia z dziedziny przedmiotów artystycznych. Bardzo cenne okazywały się porady metodyczne zawarte na stronach internetowych promujących zainteresowania artystyczne min. Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie ( Eurydice),która podkreśla bardzo dużą rolę edukacji artystycznej w rozwoju kreatywności uczniów. Inne ciekawe strony to: Edukacja Muzyczna.org .

UZYSKANE EFEKTY
• Udział w powyższych szkoleniach dał mi sposobność do poszerzenia wiedzy i umiejętności o nowe metody pracy z uczniem na lekcji. Wzorując się na profesorach wykładających w AM w Bydgoszczy, stosowałam różnorodne metody aktywizujące.

• Wzbogaciłem warsztat pracy o nowe umiejętności metodyczne i materiały do wykorzystania na lekcjach WOK-u i zajęciach artystycznych.

• Dzięki zastosowaniu nowych metod i form pracy na lekcjach podniosłam skuteczność i atrakcyjność prowadzonych zajęć.

• Zdobycie wiedzy oraz umiejętności związanych z zabezpieczaniem danych oraz prowadzeniem dokumentacji zgodnej z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

• Udział w wykładach Pani prof. Tritt i innych specjalistów w dziedzinie emisji głosu, prowadzenia zespołów wokalnych i teatralnych - pozwoliły mi spojrzeć na nauczanie wyżej wymienionych przedmiotów oczami doświadczonych dydaktyków i prześledzić zmiany, jakie się dokonywały i dokonują w tej dziedzinie.

• Kontakt z nauczycielami w szkole niemieckiej(ECM) dał mi możliwość wymiany doświadczeń, które wzbogaciły mój warsztat pedagogiczny i pozwoliły spojrzeć z dystansem na prowadzenie zajęć i rolę nauczyciela na zajęciach.

• Pogłębiłam znajomość technik komunikacji interpersonalnej do wykorzystania w relacjach nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, a także między nauczycielami w zespole.

• Udział w tych formach doskonalenia, poszerzył moją wiedzę i umiejętności pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, przyczynił się do podniesienia jakości pracy szkoły.

• Dwuletnie studia podyplomowe pod kierunkiem Pani prof. Jadwigi Gałęski–Tritt uświadomiły mi jak wielką łamigłówką dla nauczyciela śpiewu jest proces prowadzenia wokalnego .Staje on bowiem równocześnie przed problemami z takich dziedzin jak anatomia, fizjologia i fizyka wraz z całym balastem akustyki wyobrażeniowej i tej realnej, w której płynące fale głosowe docierają do słuchaczy. Cenną uwagą było zwrócenie uwagi na tendencję do pewnego rutynizowania przekazywanej przez siebie wiedzy przez pedagogów różnych dyscyplin . Zaczęłam postrzegać swoich podopiecznych wielowymiarowo w odniesieniu do różnych dziedzin egzystencji, które składają się na osobowość człowieka i artysty. Podpatrując wykonawstwo różnych wokalistów, poparłam tezę Pani prof. Tritt na temat błędnie funkcjonującego w Polsce przekonania opartego o metodę tzw. „technika podparcia oddechowego” .Osobowość przyszłego adepta sztuki wokalnej ma być wyzwolona, interpretując swobodnie, tak jak to ma miejsce u najmłodszych, którzy nie są obciążeni balastem różnego rodzaju „napięć-blokad” .Ciekawa kwestią było uświadomienie mi , że „wokal” jest dyscypliną sportową, a więc w związku z tym, koniecznością jest wykształcenie w podopiecznym nawyków sportowego utrzymania ciała do końca swojego aktywnego życia. Dokładnie też zapoznałam się z anatomią instrumentu głosu. Poszerzyłam swój wachlarz odnośnie propozycji ćwiczeń gimnastyczno-wokalnych.

• Udział w projekcie językowym dał mi wyśmienitą okazję do sprawdzenia moich umiejętności językowych. Zadania językowe różnego stopnia trudności stwarzały szansę interakcji językowej, co stanowiło nie lada wyzwanie, ale jednocześnie przynosi bardzo dobry efekt językowy. Dodatkowo wyjazd dał mi możliwość poznania wyjątkowego obszaru trójkąta trzech krajów : Niemiec, Francji i Szwajcarii. Każde z tych państw różni się pod względem historii, kultury, przyrody a całość stanowi ciekawą i nietypową mozaikę. Uzupełnieniem były zajęcia językowe w Konstancji, Stuttgardzie, Tuttlingen oraz Strassburgu ( Parlament Unii Europejskiej), a także w Stein am Rhein w Szwajcarii.

• Udział w 10 dniowych warsztatach na Festiwalu Top Music inaczej zwanym Festiwalem Indywidualności Muzycznych, wzbogacił moją wiedzę na temat wspierania młodych, utalentowanych artystów oraz pobudzania ich do kreatywnego eksperymentowania w świecie muzyki. Warsztaty były prowadzone przez znaną wokalistkę Panią Grażynę Łobaszewską, która dzieliła się zarówno swoim doświadczeniem wokalnym jak i estradowym oraz opowiadała o pierwszych krokach i pułapkach młodego artysty w Show-biznesie.

• Udział w tygodniowej sesji pt. Psychoakustyka i psychofizjologia czynności emocjonalnych człowieka podstawą prawidłowej emisji mowy i śpiewu w Knurowie miał na celu min. poparcie hipotezy badań, że ciało człowieka stwarza warunki do akustycznego wzmacniania fali dźwiękowej wypływającej z krtani jednocześnie uświadamiał słuchaczy-nauczycieli o prawidłowej pracy głosem na który wpływ ma tak wiele czynników psychofizjologicznych w życiu zawodowym i kształtowania głosu przyszłego artysty( śpiewaka , aktora, dziennikarza, spikera, konferansjera etc.)

• W trakcie stażu poprzez samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i czasopism udoskonaliłam warsztat i metody pracy pedagogicznej, dokonywałem ewaluacji własnych działań oraz wprowadzałam stosowne korekty.

5. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Na początku pracy w każdej klasie, w której uczyłam, przeprowadzam diagnozę wstępną wiadomości i umiejętności uczniów.
Uzyskałam w ten sposób odpowiedź na pytanie o poziom wiedzy zarówno klasy, jak i poszczególnych uczniów.
Każdy uczeń zostaje oceniony w kilku kategoriach działalności, tak by ocena była wieloaspektowa.
Pierwsze miesiące pracy poświęcam na wnikliwą obserwację uczniów, ich możliwości, styl pracy. Pomaga mi to dobierać odpowiednie treści, metody i formy do pracy na lekcjach woku jak i zajęć artystycznych. Każdy rok pracy kończę sprawdzianem podsumowującym i porównaniem obu testów. Pozwala mi to jeszcze lepiej zorganizować pracę w kolejnym roku szkolnym.
We wstępnej diagnozie uczniów dokonuję obserwacji pod kątem zdolności intelektualnych, by móc jak najwcześniej wykryć specyficzne problemy u uczniów i podjąć skuteczne działania.
Mając pełne rozeznanie co do możliwości moich uczniów, tak konstruuję plany pracy, scenariusze lekcji, dobieram formy ćwiczeń i metody, by każdy uczeń w mojej klasie otrzymał takie wparcie, na jakie zasługuje. Umożliwia mi to maksymalne wykorzystanie predyspozycji uczniów i przynosi efekty w postaci osiąganych pozytywnych ocen klasyfikacyjnych.
Tworzyłam plany pracy do lekcji woku i zajęć artystycznych. Zawarte w nich treści, metody i formy wychodzą naprzeciw potrzebom uczniów.
We wzbogaceniu mojego warsztatu pracy istotną rolę odegrał opracowany przeze mnie przedmiotowy system oceniania, w którym zawarłam kryteria oceniania z wok-u i zajęć artystycznych . Określiłam w nim wymagania na dany stopień. Następnie przedstawiłam je uczniom i rodzicom w celu jasnego i przejrzystego organizowania własnej pracy i wdrażałam je na bieżąco. Przypominałam na początku każdego semestru wymagania w nim zawarte.
W celu podniesienia jakości mojej pracy dydaktycznej i pracy szkoły systematycznie przeprowadzałam sprawdziany, testy i zadania klasowe. Po których wyciągałam wnioski do dalszej pracy w następnym śródroczu lub roku szkolnym.

UZYSKANE EFEKTY
• Przygotowywane przeze mnie testy i sprawdziany były doskonałym narzędziem do ewaluacji moich działań dydaktycznych

• Przeprowadzone badania wskazywały mi stopień opanowania
wiedzy przez uczniów, określały dalszy kierunek i sposób pracy .

• Kryterialny sposób oceniania pozwolił mi na odpowiednie kontrolowanie wiedzy i umiejętności uczniów . Wpływał na ich mobilizację do nauki, stał się dla nich pewną wykładnią. Przyczynił się też do uniknięcia wielu nieporozumień. Był i jest podstawą do obiektywnego oceniania uczniów.

• Przeprowadzenie i omówienie lekcji pozwoliło mi określić mocne i słabe
strony uczniów, zaplanować działania w celu uzupełnienia braków, jak
również dostrzec te elementy mojej pracy, nad którymi powinnam głębiej
popracować. Wzbogaciło mnie to o cenne wskazówki i uwagi dotyczące
prowadzenia lekcji, dzięki którym dokonywałam autorefleksji.

§ 8 ust.2. pkt 2

WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

OPIS I ANALIZA

W codziennej pracy nauczyciela wielką rolę odgrywa znajomość technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Komputer z dostępem do Internetu jest w naszej szkole wyposażeniem każdej sali lekcyjnej. Każdy nauczyciel wykorzystuje go podczas dokumentowania w e-dzienniku przebiegu nauczania: sprawdza obecność, wpisuje oceny, uwagi, notatki itd.
Komputer jest powszechnie stosowanym przeze mnie narzędziem pracy używanym do celów zawodowych i osobistych. Posiadane umiejętności w tym zakresie wykorzystuję do:

• budowania narzędzi sprawdzających umiejętności uczniów (korzystam w tym celu z programu Microsoft Word )
• wyszukiwania w Internecie potrzebnych materiałów w zakresie dydaktyki przedmiotu, przepisów prawa oświatowego etc.
• przygotowywania dokumentów szkolnych: planów dydaktycznych, przedmiotowego systemu oceniania, sprawozdań itd.
• dokumentowania bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej
• w e-dzienniku nanosząc do niego właściwe dane (obecności uczniów, oceny, uwagi, notatki), analizując statystyki, drukując zestawienia ocen i frekwencji,
• komunikowania się z dyrekcją, nauczycielami, uczniami, ich rodzicami poprzez e-dziennik,
• komunikacji za pomocą poczty elektronicznej z dyrekcją szkoły, sekretariatem szkoły, organizatorami szkoleń, konkursów
• Komputerowe wspomaganie nauczania umożliwia uczniom wyrównywanie szans w dostępie do informacji.
• Uczniowie często wykonują prace domowe z komputerem. Wszyscy muszą w nich brać aktywny udział, a samodzielność poszukiwania, rozwiązań trudnych zagadnień, pozwala im zdobyte wiadomości lepiej rozumieć i zapamiętywać.
• Wzrost zainteresowania uczniów tematyką zajęć wpływa pozytywnie na ich motywację do dalszej pracy, a co za tym idzie zmierza do podnoszenia jakości pracy szkoły.
• Wykorzystywanie technologii informacyjnej sprawia mi mnóstwo przyjemności i daje satysfakcję w życiu zawodowym, ale też w codziennych kontaktach z innymi. Stosuję i wykorzystuję Internet w życiu codziennym oraz w pracy.
• Internet to bogate źródło informacji i niezwykle przydatne narzędzie dydaktyczne. Wykorzystując jego usługi mam stały kontakt z innymi nauczycielami, oraz dostęp do wszelkich aktualności.
• Zabieram głos w forach dyskusyjnych dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami np. facebook.
• Wykorzystując pocztę elektroniczną, komunikuję się z różnego rodzaju instytucjami i wydawnictwami (np. zamawiam publikacje –płyty CD „Wygraj Sukces” ).
• Korzystam z własnego portalu społecznościowego w celu kontaktu ze swoim podopiecznymi (uczniowie bardzo chętnie komunikują się w ten sposób polepszają się relacje-uczeń nauczyciel, uczniowie przesyłają mi np. propozycje prac, utworów etc. To bardzo usprawnia moja pracę przy organizacji różnych imprez szkolnych.
• Promuję na własnym portalu społecznościowym dokonania moich uczniów.
• Opublikowałam w Internecie na portalach takich jak www.edux.pl www.edui.pl, swoje dokumenty związane z awansem na nauczyciela dyplomowanego.

• UZYSKANE EFEKTY


Dzięki stałemu pogłębianiu umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną moja praca wychowawcy i pedagoga przyniosła następujące efekty:

dla szkoły:
• podniesienie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczyciela
• szkoła zyskała poprzez uatrakcyjnienie materiałów dydaktycznych nauczanego przeze mnie przedmiotu jak również materiałów przygotowywanych dla uczniów
• wzrosła jakość pracy szkoły poprzez stosowanie nowoczesnych środków przekazu wiedzy
• szkoła jest atrakcyjna w oczach uczniów, gdyż stwarza szanse dostępu do nowych środków przekazu
• usprawnienie wykonywania różnorodnych zadań wynikających z potrzeb tworzenia ankiet, testów i sprawdzianów
• opracowanie trwałych materiałów dydaktycznych, prezentacji
multimedialnych ( kanon dzieł sztuki)

dla uczniów:
• rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości poprzez kontakt z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi
• urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych
• kształtowanie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej
• zdobywanie nowych umiejętności
• rozbudzanie zainteresowania technologiami informatycznymi

dla mnie:
• wykorzystanie technologii komputerowej ułatwia mi pracę w charakterze nauczyciela oraz skraca czas przygotowania się do zajęć
• wykorzystując komputer, wzbogacam swój warsztat pracy,
• zyskałam możliwość sprawnego zbierania i analizy danych
• pogłębiłam swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie technologii informacyjnej
• mam możliwość wygodnego i estetycznego obrabiania materiałów informacyjnych (zaproszenia, programy, regulaminy, wyniki, dyplomy) i ich drukowania
• dzięki poczcie elektronicznej i grupom dyskusyjnym mam możliwość wygłoszenia swoich opinii, bądź polemizowania z poglądami innych nauczycieli
• korzystanie ze stron internetowych wydawnictw edukacyjnych pozwala na uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego poprzez pozyskiwanie nowych materiałów do nauczania przedmiotów artystycznych.
• usprawnienie oraz wzrost efektywności pracy własnej i zespołu,
• rozwój współpracy między nauczycielami oraz uczniami poprzez sprawną komunikację,
• możliwość uporządkowanego, systematycznego i rzetelnego dokumentowania wszystkich działań oraz możliwość gromadzenia materiałów w formie elektronicznej
• estetyczne wykonywanie różnorodnych dokumentów
• stosowanie atrakcyjnych form audiowizualnych z zastosowaniem komputera i projektora multimedialnego tak, aby zgodnie z piramidą efektywnego przyswajania wiadomości zaktywizować ten proces
• wdrożenie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej pozwoliło mi w sposób ciekawy i atrakcyjny realizować podstawę programową z wok-u (kanały youtube, wiele ciekawych filmów wzbogacających lekcje wok-u, ale także wiele inspiracji na zajęcia artystyczne)
Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tych pomocy są lekcjami
teoretyczno-praktycznymi, wymagającymi aktywności młodzieży.
Starając się urozmaicać moje zajęcia, podnoszę jakość pracy placówki, gdyż uczniowie przekazują informacje o szkole i lekcjach swoim rodzicom, kolegom i koleżankom. A jeżeli chwalą szkołę, to jej prestiż wzrasta.


§ 8 ust. 2 pkt. 3
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ,
W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ

1.Prowadzenie zajęć hospitowanych i obserwacja zajęć prowadzonych przez innych

Dzielenie się wiedzą jest umiejętnością bardzo cenną w zawodzie nauczyciela i wynika z natury tego zawodu. Współpraca w tym zakresie umożliwia wymianę doświadczeń i myśli, które z kolei prowadzą do poprawy efektywności pracy czy wprowadzenia nowych metod pracy z uczniem. Konieczność przekazywania naszej wiedzy młodym ludziom, nakłada na nas obowiązek nieustannego samodoskonalenia i zdobywania coraz szerszych kompetencji w tym zawodzie.

W związku z powyższym od początku pracy w zawodzie nauczyciela uczestniczyłam w różnego typu konferencjach, kursach i szkoleniach, co w znaczący sposób przekładało się na lepsze wykonywanie zadań dydaktyczno-wychowawczych. Równie istotne okazało się czerpanie wiedzy i doświadczeń od starszych koleżanek i kolegów-nauczycieli. Po kilku latach takich doświadczeń również sama zaczęłam dzielić się swoją wiedzą z nauczycielami młodszymi stażem. Nasza współpraca to niezwykle cenne doświadczenie, które wpływa na poszerzenie naszych kwalifikacji, odnoszenie sukcesów dydaktyczno-wychowawczych, a przez to podniesienie poziomu kształcenia w naszej szkole.
Jako nauczyciel stażysta/kontraktowy obserwowałam zajęcia prowadzone przez nauczyciela historii , wiedzy o kulturze , zajęć artystycznych oraz godziny wychowawcze prowadzone przez nauczyciela wychowawcę.
Jako nauczyciel mianowany w tym roku szkolnym prowadziłam zajęcia obserwowane przez praktykantkę.
Tematy:
-” Historia Kina amerykańskiego” –
-„Analiza porównawcza wybranych dzieł sztuki na przykładzie epoki
renesansu i baroku,”
-„Konin miasto 4 kultur-ślub w kulturze żydowskiej(nawiązania do twórczości
Marca Chagalla-tworzenie prac plastycznych)

W takcie trwania stażu prowadziłam lekcje otwarte, w których uczestniczyli nauczyciele przedmiotów humanistycznych oraz ścisłych. Zaproszeni nauczyciele obserwowali zajęcia artystyczne w związku z realizacją następujących projektów:

• Projekt„ Czym dla nas jest niepodległość“
Wykonywane przez uczniów zadania i ćwiczenia dotyczyły
następujących obszarów:
- Burza Mózgów na temat jak stworzyć widowisko mające zarówno
przekaz artystyczny jak i edukacyjny.
-Pisanie dialogów do scenki ławeczkowej.
-Praca nad dykcją, poprawnością wymawianych tekstów, prezentacją
na scenie.
- Dobór rekwizytów, kostiumów.
-Ćwiczenie poszczególnych elementów przedstawienia.
-Tworzenie elementów przejściowych.

• Projekt „ W starym kinie“
Wykonywane przez uczniów zadania i ćwiczenia dotyczyły
następujących obszarów:
-Poprawna dykcja i interpretacja w przemówieniach polityków na przykładzie
wystąpienia J. Piłsudskiego i J. Becka.
-Kreatywne myślenie w tworzeniu przedstawienia-„ W starym kinie”.
-Ćwiczenia umiejętności improwizacji scenicznej.
- Scenki sytuacyjne w przedstawieniu.
-Praca ze zespołem muzycznym.
- Burza mózgów- „Wizja scenografii”

• Projekt –Gala Belferkowa-
Wykonywane przez uczniów zadania i ćwiczenia dotyczyły
następujących obszarów:
-Tworzenie przez uczniów scenariusza Gali Belferkowej.
-Realizacja poszczególnych zaplanowanych w scenariuszu zadań w
grupach.
-Jak poprawnie zaprezentować się na scenie
-Jak stworzyć scenografię
-Jak poprawnie wypowiadać kwestie
-Jak dobrać oprawę muzyczną
-Jak ćwiczyć poszczególne elementy
-Jak stworzyć ciekawą kreację sceniczną
-Jak dbać o szczegóły widowiska

• Projekt: „Konin –miasto 4 kultur”
Wykonywane przez uczniów zadania i ćwiczenia dotyczyły
następujących obszarów:
- Burza mózgów-tworzymy scenariusz
- Podział zadań poszczególnym grupom
- Dobór scenografii do widowiska scenicznego
- Praca nad odpowiednim zachowaniem scenicznym
- Praca nad odpowiednią impostacją głosu
- Umiejętność przemawiania na przykładzie prezentowanych tekstów
-Odpowiednia intonacja głosu w czytaniu tekstów
- Ćwiczenie poszczególnych elementów widowiska
- Umiejętność wytworzenia odpowiedniej aury sceniczne, stworzenia
kreacji scenicznej
- Interpretacja tekstów piosenek i umiejętność zaprezentowania ich na
scenie.

Przygotowując zajęcia lekcyjne:
-pisałam konspekty lekcyjne,
-dobierałam odpowiednie metody aktywizujące,
-stosowałam różnorodne środki dydaktyczne

UZYSKANE EFEKTY

• Wymiana poglądów i uwag po zajęciach była źródłem obopólnych korzyści:
• poznanie warsztatu pracy
• obserwacja tematu lekcji w innym ujęciu,
• obserwacja kontaktów nauczyciel-uczeń,
• możliwość wychwycenia mocnych / słabych stron zajęć.

2.Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.

a) Współpraca ze zespołem polonistyczno-artystycznym i historycznym

Jedną z ważniejszych form wewnątrzszkolnego dzielenia się wiedzą i doświadczeniem była praca w zespole nauczycieli polonistów. Do zadań naszej grupy należało przede wszystkim:
-planowanie i organizowanie pracy na rok szkolny,
-przygotowywanie i organizacja projektów i konkursów,
-opracowanie testów i ich analiza,
-wymiana uwag i doświadczeń na temat nowości wydawniczych na rynku podręczników szkolnych,( aby były kompatybilne)
-dzielenie się wiedzą zdobytą w różnych formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego.
Za najcenniejszą formę współpracy uznaję jednak codzienną wymianę doświadczeń z nauczycielami podczas prywatnych rozmów, np. w pokoju nauczycielskim. Pozwalają one na szybkie rozwiązanie problemów i stają się inspiracją do podjęcia konkretnego tematu na spotkaniach zespołu samokształceniowego, czy też wprowadzania nowych rozwiązań podczas lekcji.
Najczęściej dzieliłam się wiedzą na temat stosowanych przez mnie metod pracy, sposobu oceniania na lekcjach, oceniania oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i organizacyjnych. Przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu, testy, sprawdziany i materiały ćwiczeniowe innym nauczycielom.
Brałam udział w tworzeniu przedmiotowego systemu oceniania (PSO) dokonywaniu jego ewaluacji z uwzględnieniem zainteresowań artystycznych.
Opracowywałam wspólne scenariusze przedstawień, projektów etc.
Warto w tym miejscu opisać wspólny projekt z nauczycielem j. polskiego Panią D. Romanczuk-Klaczek, historii D. Ganowicz oraz Renata Bielińską
pt „. Konin-miasto 4 kultur” , którego I edycja odbyła się w 2015 roku.
Projekt był realizowany przez klasę III A VERBA (artystyczna). Klasa była podzielona na 4 zespoły ( historyczny-poetycki, muzyczny i plastyczny). Uczniowie przygotowując spotkanie z historią szukali śladów kultury polskiej, żydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej w Koninie i okolicach.
Przygotowali program przedstawiający zabytki, historyczne miejsca, wspomnienia, zdjęcia, wiersze tworzone przez poszczególne kultury oraz muzykę. Na I edycję zaprosiliśmy wielu konińskich specjalistów w zakresie mieszania się różnych nacji w Koninie.
W tym roku 2016 w ramach II edycji Projektu „ Konin-miasto 4 kultur” skupiliśmy się na jednej kulturze - żydowskiej. Wcześniej klasa II a( artystyczna), odbyła wycieczkę do Muzeum i Teatru Żydowskiego w Warszawie . Zainspirowana wiadomościami jakie zdobyła na wycieczce fakultatywnej wspólnie z wyżej wymienionymi nauczycielami opracowaliśmy właśnie scenariusz II edycji Projektu –Konin Miasto 4Kultur”.

b) Lekcje otwarte

W trakcie odbywania stażu starałam się na bieżąco śledzić nowe trendy w metodyce wykładanego przeze mnie przedmiotu. Wiele pomysłów zaczerpnęłam też z warsztatów metodycznych i szkoleń, na których byłam obecna.
Jednym ze sposobów dzielenia się wiedzą z nauczycielami jest organizowanie i prowadzenie lekcji koleżeńskich, oraz dzielenie się spostrzeżeniami podczas obserwacji lekcji otwartych.
W ramach współpracy i wymiany doświadczeń w gronie pedagogicznym zapraszałam koleżanki z grona pedagogicznego na zajęcia artystyczne. Mogłam w ten sposób podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, oraz nowymi pomysłami. Podczas lekcji stosowałam metody aktywizujące, a także korzystałam z projektora multimedialnego, co niewątpliwie wpłynęło na atrakcyjność tych zajęć oraz na większe zaangażowanie uczniów.
Do grona zaproszonych koleżanek należą: D. Ganowicz, D.R-k, R. Bielińska, Arleta Kurz-Kędziora , P.G., W.O.
Panie D. G. i D. R-K oraz R.B. brały udział w lekcji klasy III A ( artystycznej) 2015. Koleżanki skorzystały z mojego zaproszenia w ramach realizacji wspólnego projektu „ Konin –miasto 4 kultur”. Przeprowadziliśmy wtedy wspólną lekcję z młodzieżą w oparciu o metodę „burza mózgów”, której rezultatem było wypracowanie z młodzieżą scenariusza wyżej przeze mnie wspomnianego projektu. Oprócz tej lekcji brały udział w wyżej przeze mnie wymienionych, poszczególnych tematach związanych z realizacja projektu.
Pani A. K-K uczestniczyła w zajęciach artystycznych w których pracowałam z uczniami w zakresie dykcji i interpretacji tekstu oraz gry scenicznej. Zaproszenie Pani Arleta przyjęła w ramach wspólnego projektu związanego z przedstawieniem w „ Starym Kinie-Odzyskanie niepodległości”. Podczas zajęć, na których przygotowywałam uczniów, pragnęłam podzielić się doświadczeniem w zakresie gry aktorskiej jakie nabyłam na studiach z emisji głosu- (zajęcia aktorskie z Panem Andrzejem Skibą –aktorem Teatru Opolskiego).
Przedstawienie i omówienie krok po kroku scenariusza koleżance G, który był kompilacją scenariuszy opracowanych w poszczególnych grupach na zajęciach artystycznych klasy III a (artystyczną 2014 rok), a w pełni dopracowany przeze mnie. Zapraszałam koleżankę na zajęcia na których realizowaliśmy z klasą artystyczną w całości wyżej wspomniany scenariusz. Na zajęciach pokazywałam jak ćwiczyć poszczególne elementy przedstawienia, które składało się z trzech aktów, jak dbać o szczegóły- kostiumów, scenografii i efektów specjalnych oraz wypowiadanych kwestii. Wynikiem tej współpracy było napisanie przez koleżankę dialogów wg moich wskazówek do tzw. sceny ławeczkowej w której to mowa była o odzyskaniu niepodległości zważając na fakt, iż koleżanka G>G. jest nauczycielem historii. Starałam się młodszej koleżance przekazać wiedzę i doświadczenie w zakresie reżyserowania, ćwiczenia poszczególnych elementów jak i tworzenia w całości przedstawienia o charakterze edukacyjnym. Sukcesem dla mnie i potwierdzeniem moich umiejętności była informacja w mediach o „Nietypowej lekcji historii”( konin naszemisto.pl ) oraz wiele komplementów ze strony kolegów i koleżanek o nowatorskim podejściu stworzenia przedstawienia ”Czym jest Niepodległość”.
Pani W.O, która jest matematykiem, udział w zajęciach artystycznych potraktowała jako cenne doświadczenie. Uczestniczyła w zajęciach
( wrzesień 2015) , których tematem było tworzenie scenariusza na uroczystość DEN , podział grupy uczniów na zespoły, przydział zadań oraz ich realizacja na kolejnych zajęciach artystycznych.
Pani W. O. nie ukrywała, że jest to dla niej obca materia i tym bardziej zdobyte doświadczenie przede wszystkim w zakresie organizacji imprezy kulturalnej dla szkoły, stworzenia scenariusza i jego realizacja było dla niej nowym cennym doświadczeniem. Usatysfakcjonowaniem dla mnie były słowa koleżanki, że jest to bardzo trudna praca która wymaga wielu zdolności na polu wielu dziedzin
( organizacja, podział ról, zespołów, wyćwiczenie elementów od strony artystycznej, dyscyplina pracy na lekcji, pobudzanie kreatywności uczniów, wywiązanie się poszczególnych grup z przydzielonych im zadań oraz praca zespołowa klasy mająca na celu pogłębić jej integrację. )

c) Opieka nad praktykantką M.B.

W czasie trwania stażu pełniłam funkcję opiekuna praktykantki p. M.B. – studentki Studium Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
W ramach swoich obowiązków zapoznałam stażystkę :
-z podstawą programową przedmiotu wiedza o kulturze,
-obowiązującym podręcznikiem „ Spotkania z kulturą”,
- z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
- sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej m.in. dziennika elektronicznego,
-programem wychowawczym,
-obowiązkami nauczyciela jako wychowawcy i członka Rady Pedagogicznej,
- metodami nauczania przedmiotu WOK,
-sposobem .formułowania celów lekcji
Pokazałam praktykantce różnice w metodach i zasadach prowadzenia zajęć WOK-u i zajęć artystycznych.
Prowadziłam zajęcia otwarte poprzedzone omówieniem celów lekcji, metod oraz planowanych zadań.
Tematem lekcji była „Historia Kina amerykańskiego”.
Podczas lekcji zastosowałam metodę podającą, pogadankę oraz opis. Korzystałam z poglądowych pomocy dydaktycznych np. krótkich fragmentów filmów, dzięki którym uczniowie mogli rozpoznać podstawowe gatunki kina amerykańskiego. Podczas lekcji WOK-u zaprezentowałam mojej podopiecznej także „Festiwal Klasowej Twórczości Filmowej”. Uczniowie prezentowali zrealizowane w grupach 5 osobowych krótkie etiudy filmowe. Etiudy były tworzone wg określonych zasad mających na celu wyćwiczenie zastosowania planów filmowych oraz podstawowych składników, budowy filmu-ujęcia scena i sekwencja. Uczniowie otrzymywali oceny wg określonych kryteriów, z którymi zapoznałam podopieczną.
Stażystka przeprowadziła również samodzielnie trzy tematy lekcyjne na poziomie wszystkich pierwszych klas oraz jednej drugiej (zaj.artystyczne) po wcześniejszym okazaniu scenariusza :
- „ Definicja współczesna dzieła sztuki –nadzieje i kontrowersje”
- „Analiza porównawcza wybranych dzieł sztuki na przykładzie epoki
renesansu i baroku,”
- „Konin miasto 4 kultur-ślub w kulturze żydowskiej(nawiązania do
twórczości Marca Chagalla.”

Wcześniej omówiłam praktykantce projekt, jaki jest realizowany w porozumieniu z 4 katedrami w naszej szkole.
Dzieliłam się z praktykantką doświadczeniem w prowadzeniu projektów
Zarówno zajęcia lekcyjne przeprowadzone przeze mnie dla praktykantki jak i zajęcia przez nią prowadzone były wspólnie omawiane pod kątem osiąganych celów lekcji, doboru metod pracy i związanej z nimi aktywności uczniów w czasie wykonywania zadań poleconych do wykonania, atmosfery pracy .

UZYSKANE EFEKTY

Efektem prowadzonych zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli oraz opieka nad praktykantką była samorealizacja i analiza własnych kompetencji.
Podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy pogłębiałam umiejętności i
doświadczenie oraz podwyższałam jakość funkcjonowania pracy szkoły tj.:
• Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.
• Wypracowanie dokumentów w zespole: planów dydaktycznych.
• Doskonalenie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
• Doskonalenie umiejętności organizatorskich.
• Zwiększenie skuteczności i atrakcyjności lekcji wiedzy o kulturze i zajęć artystycznych dzięki wymianie pomysłów i materiałów dydaktycznych między członkami zespołu, praktykantką.
• Realizacja niektórych treści programowych j. polskiego na wiedzy o kulturze.
• Dobra atmosfera panująca w zespole, sprzyjająca podejmowaniu nowych inicjatyw.
• Zacieśnienie relacji w zespole nauczycieli zespołu przedmiotowego poprzez wspólną realizację nowych wyzwań i zdobywanie nowych doświadczeń.
Współpraca i opieka nad praktykantką były dla mnie cennym doświadczeniem. Nadzór praktykantki pomógł mi na nowo dokonać ewaluacji moich metod pracy i kontaktu z uczniami oraz zwróceniem uwagi na ich potrzeby, jak i utwierdził mnie w satysfakcji wykonywanego zawodu. Było to bardzo cenne doświadczenie móc podzielić się wiedzą, jak i skonfrontować się z o wiele lat młodszą osobą.
Każde spotkanie ze studentami zastanawiającymi się nad wyborem zawodu nauczyciela jest „odświeżającym doświadczeniem”, a ich ocena prowadzonych przeze mnie zajęć i następujące po nich pytania stają się momentem na refleksję i analizę własnych działań w zakresie dydaktyczno-wychowawczym.

Wszystkie wymienione w tym punkcie działania podejmowane przeze mnie i mój zespół pozwoliły mi wzbogacić mój warsztat pracy i doskonalić metody pracy z uczniem.

Systematyczna współpraca z pedagogiem szkolnym.

Na początku każdego roku szkolnego zapoznaję się z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Ucząc we wszystkich pierwszych klasach, moim obowiązkiem było podpisywanie orzeczeń uczniów z dysfunkcjami oraz zapoznawanie się z trudnymi sytuacjami rodzinnymi niektórych uczniów. Informacje te pozwalały mi podejść w indywidualny sposób do moich podopiecznych. Jako wychowawca staram na bieżąco przekazywać informacje na temat niepokojących zachowań moich wychowanków.

Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń , metod pracy.

W trakcie trwania stażu opublikowałam swój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego oraz scenariuszy uroczystości szkolnych w Internecie na stronie...... § 8 UST.2. PKT 4A
OPRACOWANIE, WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH .

OPIS I ANALIZA
Opracowanie , wdrożenie i realizacja programu dydaktyczno-wychowawczego dla zespołu muzycznego(artystycznego).

Od początku mojej pracy w 1 LO, każdego roku prowadziłam dla chętnych uczniów wszystkich klas dodatkowe zajęcia muzyczno-artystyczne. W związku z tym na podstawie moich wcześniejszych doświadczeń postanowiłam opracować program takich zajęć.
Program zawiera uwagi wstępne, założenia, cele ogólno - dydaktyczno - wychowawcze, cele kształcenia w formie zoperacjonalizowanej oraz przewidywane osiągniecia ucznia.
Program jest propozycją realizowania edukacji muzycznej wśród młodzieży licealnej w formie zajęć pozalekcyjnych. Daje możliwość rozwijania uzdolnień muzycznych, kształcenia zainteresowań muzycznych, przygotowuje do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej. Młodzież, swoje umiejętności i wiedzę, zaprezentuje w formie występów w uroczystościach szkolnych i muzycznych konkursach.
Realizacja programu przyczyniła się do rozwijania umiejętności muzykowania w zespole, rozbudziła twórcze postawy oraz wpłynęła na wrażliwość estetyczną uczniów, kształtując ich jako świadomych odbiorców sztuki. Ważny był też aspekt wychowawczy zajęć, gdzie uczniowie ksztłtowali w sobie poczucie odpowiedzialności, systematyczności, świadomego wykorzystania czasu wolnego oraz umiejętność współdziałania w grupie.
Niniejszy program jest kolejną propozycją realizowania edukacji muzycznej wśród młodzieży licealnej w formie zajęć pozalekcyjnych w celu m.in. wyszukiwania ukrytych, niezauważonych talentów muzycznych oraz osób posiadających już określone umiejętności wokalne i w zakresie gry na instrummencie.
Realizacja programu dała uczniom możliwość rozwijania uzdolnień muzycznych, doskonalenia umiejętności wokalnych jak i związanych z grą na instrumencie, kształtowania umiejętności muzykowania w zespole. Uczestnictwo w zajęciach zespołu muzycznego przyczyniło się do wytworzenia trwałych i wartościowych estetycznie nawyków kontaktu z muzyką różnego typu.

PROGRAM ZAJĘĆ ZESPOŁU MUZYCZNEGO w I LO w Koninie.
Program realizowany w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
I. Wprowadzenie
Cele programu zostały dobrane z myślą o spełnieniu trzech podstawowych funkcji zespołu muzycznego w szkole;
poznawczo-kształcącej, wychowawczej i użytkowej.
Zajęcia zespołu muzycznego przeznaczone są dla pragnących rozwijać swoje zamiłowania do śpiewu i grania na instrumentach na zajęciach pozalekcyjnych. Do zespołu może należeć każdy uczeń z dobrym słuchem muzycznym i głosem, grający na instrumencie. Udział w zajęciach jest dobrowolny, a zadaniem prowadzącego jest starać się utrzymać zainteresowanie uczniów zespołowym muzykowaniem m.in. poprzez:
• ciekawy sposób prowadzenia zajęć:
• atrakcyjny i zarazem wartościowy repertuar
• unikanie schematycznego sposobu prowadzenia zajęć
• organizowanie występów zespołu w festiwalach, przeglądach, konkursach
• organizowanie wyjazdów z zespołem, np. na koncerty, imprezy muzyczne środowiskowe itp.
II. Cele ogólne:
• kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych
• umożliwienie uczniom przeżycia różnych doświadczeń muzycznych
• kształtowanie kultury muzycznej (umiejętność włączania sztuki we własne, osobiste życie)
• ukazanie wielkiego bogactwa świata sztuki
• stwarzanie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, kontemplacji a także autorefleksji
• ukazanie różnych funkcji sztuki – estetycznej, poznawczej, wspólnotowej, emocjonalno – terapeutycznej, religijnej
• rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej ucznia oraz jego indywidualnych zdolności
• stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji muzycznej (improwizacje)
• umożliwienie uczniom kontaktu z żywą, profesjonalną muzyką np.wyjazdy na koncerty
• wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestniczenia w kulturze muzycznej

III. Szczegółowe cele edukacyjne
• kształtowanie zainteresowań i upodobań muzycznych
• kształtowanie głosu i umiejętności gry na instrumencie
• kształtowanie słuchu muzycznego oraz wrażliwości intonacyjno – emisyjnej
• kształtowanie umiejętności grania zespołowego
• wyposażenie uczniów w podstawowe umiejetności przearanżowania utworu, zmiany tonacji, doboru instrumentów itp.
• umiejętność pojmowania tzw. „przestrzenie muzycznej”
• wyposażanie uczniów w podstawowe umiejętności wokalne
• wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania swojego wolnego czasu
• opanowanie różnorodnego repertuaru utworów muzycznych związanych z kalendarzem imprez szkolnych
• kształtowanie systematyczności, obowiązkowości oraz umiejętności współdziałania w grupie
• dostarczanie radości ze wspólnego muzykowania, a także pozytywnych przeżyć związanych z występami oraz możliwością wykazania się własnymi umiejętnościami
• wytwarzanie trwałych i wartościowych estetycznie nawyków kontaktu z muzyką różnego typu
• kształcenie umiejętności współżycia w grupie zjednoczonej wspólnymi zainteresowaniami
• wartościowe,w sensie poznawczym i wychowawczym, wypełnienie czasu wolnego od zajęć lekcyjnych
• ułatwienie kontaktu z muzyką oraz podniesienie kultury muzycznej środowiska
• wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę z zakresu teorii muzyki
• rozwijanie techniki gry na poszczególnych instrumentach
• kształcenie słuchu muzycznego i wrażliwości intonacyjnej
• przeżywanie radości i satysfakcji ze wspólnego grania
• budowanie inteligencji emocjonalnej-eliminowanie stresu związanego z występem
• kształtowanie systematyczności, punktualności, cierpliwości, wytrwałości
• wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania wolnego czasu
• uczenie kultury odbioru muzyki
• przygotowanie uczniów do uprawiania amatorskiego ruchu artystycznego
• wpływanie przez sztukę na obyczaje i kulturę uczniów oraz atmosferę szkolną


IV. Treści nauczania (kształcenia)
Program zakłada realizację następujących treści związanych z problematyką prawidłowego kształcenia i rozwoju głosu oraz biegłości gry na instrumencie:
wokalnie
• nauka piosenek i pieśni z zachowaniem naturalnego głosu
• stopniowe rozszerzanie skali głosu
• systematyczne doskonalenie głosu i techniki śpiewania przez stosowanie specjalnie dobranych ćwiczeń emisyjnych
• kształcenie techniki zespołowego śpiewu przez ćwiczenia wyrównujące barwę samogłosek i poprawną dykcję
• doskonalenie intonacji przez ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową na wysokość dźwięku
• stosowanie zmian dynamiki, tempa i różnorodnej artykulacji w śpiewie
• przygotowanie do śpiewu wielogłosowego poprze kanony, proste układy dwu- i trzy głosowe
• śpiewanie ćwiczeń harmonicznych w różnych skalach i tonacjach ( w zależności od opracowanego repertuaru)
• śpiewanie pieśni i piosenek w układzie dwu- i trzygłosowym
• posługiwanie się zapisem nutowym podczas nauki piosenek
Instrumentalnie
• kształcenie gry zespołowej porzez wzajemne kontrolownie się
• umiejętność tworzenia ze słuchu lini melodycznej, harmonicznej, swobodnego kontrapunktu na instrumencie i zapisania tego w nutach
• dobieranie do melodii akompaniamentu akordowego
• granie utworów z uwzględnieniem dynamiki, agogiki, artykulacji
• granie utworów z pamięci
• szczegółowa praca nad wizerunkiem scenicznym
• aktywna percepcja muzyki-koncert na żywo


V. Repertuar utworów
• pieśni patriotyczne i okolicznościowe
• piosenki popularne i młodzieżowe
• pieśni artystyczne i ludowe

VI. Przewidywane osiągnięcia uczniów

Program skupia się na kształtowaniu praktycznych umiejętności ucznia i rozwijaniu
u niego samodzielności w działaniu.

UCZEŃ:
wokaliści
Uczeń potrafi zaśpiewać w grupie z poprawną dykcją, czystą intonacją, dobrym „podparciem oddechowym”, właściwą postawą śpiewaczą i prawidłową artykulacją:
• pieśni artystyczne
• pieśni patriotyczne
• pieśni ludowe polskie i obcych krajów
• pieśni młodzieżowe, popularne
• wybrane kanony dwu- i trzygłosowe
• wybrane piosenki z akompaniamentem instrumentów
• wybrane gamy i trójdźwięki triady harmonicznej śpiewanych piosenek
• ćwiczenia emisyjne przygotowujące do prawidłowego śpiewu
Uczeń wykonuje ćwiczenia kształtujące:
• oddech
• słuch wysokościowy, barwowy, harmoniczny
• rozszerzające skale głosu
• poczucie rytmu
• wrażliwość na tempo, dynamikę, artykulację
• umiejętność interpretacji piosenek
• uczeń uczy się prawidłowej postawy scenicznej
instrumentaliści
• potrafi tworzyć własne linie kontrapunktowe, zapisać utwór harmonicznie
• potrafi przetransponować utwór
• potrafi pełnić rolę akompaniatora
• potrafi grać rytmicznie
• potrafi grać zespołowo
• rozumie pojęcie” prestrzeni muzycznej”
• potrafi grać w różnych stylach muzycznych
• potrafi szukać innych ciekawych aranżacji utworów
• potrafi odpowiednio się zachować na ważnych uroczystościach szkolnych( odpowiedni ubiór, postawa sceniczna)
• potrafi współżyć w grupie zjednoczonej wspólnymi zainteresowaniami
• potrafi akceptować wszelkie zasady i reguły obowiązujące w zespole
VII. Metody pracy
• analityczno -percepcyjna - stosuje się przy pracy nad piosenką (zapamiętanie utworu ze słuchu).Istotą tej metody jest zaprezentowanie pewnego wzoru wykonania oraz przeprowadzenia z uczniem analizy słuchowej w celu świadomego zapamiętania
• ekspresji - jest to metoda zapewniająca uczniowi zetknięcie się z dziełem artystycznym ( np. Wysłuchanie utworu, filmu, teledysku, itp.)
• odtwórcza polegają m.in. na samodzielnym odczytaniu zapisu nutowego (piosenki, utworu instrumentalnego), wykonaniu utworu, muzykowaniu. Zastosowanie tego rodzaju metod służy kształtowaniu i rozwijaniu muzycznych umiejętności ucznia w zakresie śpiewu, gry na instrumentach, wspólnego muzykowania.
• twórcza stosuje się podczas kreatywnego rozwiązywania zadań wyznaczonych przez nauczyciela. Polegają one m.in. na improwizacji, ruchu przy muzyce, tworzeniu muzyki (melodii, akompaniamentu). Metody te wykorzystuje się w celu rozwinięcia fantazji uczniów, a także stworzenia im warunków do samoekspresji muzycznej oraz twórczego muzykowania.
• metoda organizowania i rozwijania działalności muzycznej ucznia (integrująca różnorodne metody pracy nauczyciela) stwarza młodym ludziom okazję do artystycznego prezentowania nabytych umiejętności na lekcjach i poza nimi – przed koleżankami i kolegami, rodzicami itd. Chodzi tu o autentyczne muzykowanie poprzez śpiew, grę na instrumentach, a także o prezentacje artystyczne i ruchowo-taneczne.
• praktycznego działania
• podająca- mini wykład

VIII. Formy pracy:
indywidualna - grupowa -zespołowa

VIII. Warunki realizacji programu
Realizacja programu wymaga przeznaczenia dwóch godzin tygodniowo ( jeśli zaistnieje tak potrzena to i więcej) dla każdego ucznia.W sali prób zespołu muzycznego powinno znajdować się następujące wyposażenie:
• pianino lub inny instrument klawiszowy
• instrumenty perkusyjne
• sprzęt audio-video
• dostęp do internetu
• nagłośnienie( mikrofony, piecyki,)
Uczniowie powinni być wyposażeni w zeszyty oraz teksty i nuty utworów przygotowane przez nauczyciela.

IX. Ewaluacja
Aby przekonać się , czy program ma pożądany wpływ na uczniów, w jakim stopniu osiągane cele, czy metody i formy aktywności są skuteczne, konieczne było przeprowadzenie ewaluacji. Ewaluacja była prowadzona na bieżąco. Opierała się na obserwacji:
• zaangażowaniu uczniów na zajęciach
• samodzielności i umiejętności współpracy
• ważnym elementem ewaluacji jest:
• udział w konkursach
• prezentacja uczniów podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych
• karty oceny zajęć zespołu muzycznego (po zakończeniu zajęć w danym roku szkolnym czy śródroczu -uczniowie dokonują oceny opisanie na kartkach co im się najbardziej podoba i czy taka forma zajęć im odpowiada).

Podsumowanie
Szkoła, jako jeden z nadrzędnych celów swojego działania, stawia za zadanie wykształcenie człowieka wszechstronnego, któremu należy stworzyć warunki do wielopłaszczyznowego rozwoju jego zainteresowań i uzdolnień. Dowiedziono naukowo, iż gra na instrumencie uczy wytrwałości w dążeniu do celu. Dzieci, które śpiewają, grają mają lepszą pamięć, szybciej wpadają im w ucho języki obce, a przede wszystkim stają się wrażliwe na otoczenie. Ufam, że realizacja programu ma szansę powodzenia i że będzie to inicjatywa wartościowa, potrzebna. Wszak "muzyka łagodzi obyczaje "; muzyka rozluźnia napięcia i zahamowania, sprzyja pozytywnemu nastawieniu do świata. Nie każdy musi zostać solistą wirtuozem, czy też "filharmonikiem wiedeńskim ",ale każdy dzięki rozwijaniu swojego talentu, wytrwałej i cierpliwej pracy może osiągnąć swoiste mistrzostwo w śpiewie bądź grze na instrumencie, sprawiając satysfakcję samemu sobie, ale także wielką radość tym, którzy go słuchają. Współczesna szkoła dostrzegając zdolnych uczniów, musi wychodzić im naprzeciw, podejmując takie działania, które pozwolą rozwijać i pielęgnować ich talenty. Pamiętajmy, że nie zawsze uczeń zdolny muzycznie ,musi osiągać sukcesy w nauce innych przedmiotów. Dlatego tak ważne jest właściwe rozpoznanie indywidualnych możliwości każdego ucznia, a być może odkrycie drzemiących w nim, a do tej pory nieujawnionych talentów. W tym zakresie nikt tak naprawdę nie zastąpi nauczyciela-to jego pierwsze, bardzo ważne zadanie. Kolejnym będzie tworzenie optymalnych warunków do osiągania sukcesu na miarę prezentowanego przez ucznia poziomu i rodzaju uzdolnień.
29 sierpnia 2014 r. podczas zatwierdzania planu pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015 powyższy program uchwałą Rady Pedagogicznej został przyjęty do realizacji .

UZYSKANE EFEKTY

Dla szkoły:

• W trakcie roku szkolnego zespół muzyczno-artystyczny uświetniał większość uroczystości szkolnych.
• Zespół muzyczno-artystyczny promował szkołę w środowisku lokalnym występując dla zapraszanych gości z Urzędu Miasta i innych miejscowych instytucji.
• Integrowanie środowiska szkolnego poprzez wspólny udział w uroczystościach olnych .

Dla ucznia:

• Rozwijanie zainteresowań artystycznych ucznia.
• Doskonalenie umiejętności pracy w grupie .
• Propagowanie wśród młodzieży szkolnej gry w zespole muzycznym jako formy rozwoju muzycznych i artystycznych umiejętności.
• Wdrażanie do samodzielnego, kreatywnego i twórczego myślenia.
• Kształcenie umiejętności wyrażania artystycznego.
• Doskonalenie wśród młodzieży zaangażowanej w przygotowanie imprezy szkolnej umiejętności organizacyjnych.
• Wyrabianie nawyku systematyczności, pracowitości i wytrwałości.
• Kształcenie umiejętności planowania pracy i jej prawidłowej organizacji.
• Dążenie do sumiennej realizacji wyznaczonych zadań.
• Dążenie do osiągania wyznaczonych celów tym samym poczucie odpowiedzialności za własne wykształcenie.
• Wzmacnianie wiary we własne możliwości, wyrabianie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
• Kształtowanie postaw uczciwości „fair play” i respektowania ustalonych zasad.
• Nabycie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i doboru repertuaru.
• Rozwijanie umiejętności dyskutowania na temat nowych rozwiązań w utworach , aranżacjach, tekstach

Dla mnie:

• Doskonalenie zdolności organizacyjnych podczas przygotowywania występów artystycznych na różne uroczystości szkolne.
• Wyrabianie umiejętności odkrywania w grupie ucznia uzdolnionego artystycznie i indywidualnego podejścia do każdego z nich.
• Kształtowanie umiejętności współpracy z nauczycielami innych przedmiotów podczas wspólnego przygotowywania różnych imprez okolicznościowych na terenie szkoły. Wyrabianie umiejętności uczenia się od siebie nawzajem.
• Wzbogacanie znajomości repertuaru muzycznego na różne okoliczności.
• Nabywanie coraz większych umiejętności tworzenia nowych rozwiązań i aranżacji do znanych utworów muzycznych na potrzeby danego występu artystycznego.
§ 8 UST.2 PKT 4C

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH,
WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

OPIS I ANALIZA

1. Przygotowywanie do konkursów

W każdej klasie, w której uczę, staram się identyfikować uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wspierając rozwój artystyczny uczniów, przygotowywałam i zgłaszałam ich udział do konkursów międzyszkolnych. W zależności od potrzeby prowadziłam dodatkowe indywidualne zajęcia pozalekcyjne tzw.” Konsultacje”, przekazując swoje sugestie majace na celu poprawienie jakości wykonywanego utworu. Wiele godzin poświęciłam na pracę ze zespołem „2,54”, a obecnie zespołem muzyczno-artystycznym. Uczniowie grający na instrumentach, śpiewający i uzdolnieni teatralnie często biorą udział w imprezach szkolnych co natomiast wiąże się z bardzo dużą ilością przepracowanych przeze mnie godzin w ramach indywidualnych konsultacji. Do każdego dziecka trzeba podejśc indywidualnie, gdyż każdy z nich posiada znamiona ucznia uzdolnionego. Oddzielną grupę stanowią wokaliści oraz uczniowie z zajęć artystycznych uzdolnieni plastycznie.
Warto tutaj wspomnieć o wcześniejszych sukcesach zespołu 2,54, którego byłam opiekunem przez 3 lata ich pobytu w szkole.
Docenieniem działalności członków zespołu muzycznego”2,54” było zaproszenie grupy młodych ludzi wraz ze mną jako opiekunem i Dyrektora Szkoły p. Jolantą Fabisiak przez Prezydenta Miasta Konina do magistratu. Prezydent wyraził zachywt nad pięknym „Koncertem Kolęd” wykonanym w I Liceum ,na którym był obecny (adnotacja w mediach http://www.konin.pl/index.php/jeden-news/items/muzycy-z-i-liceum-odwiedzili-prezydenta.html).

- Poza I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszko w Koninie pracuję także jako nauczyciel w klasie skrzypiec w SOM w Konińskiem Towarzystwie Muzycznym, tutaj pragnę uwzględnić sukces mojego ucznia Michała H., który biorąc udział w Regionalnym Przeglądzie Ognisk Muzycznych otrzymał wyróżnienia : w 2014 i w 2016.

UZYSKANE EFEKTY
Do największych sukcesów mogę zaliczyć:
• I Miejsce w Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w III Liceum w Koninie – Natalii Michalak 2016
• III Miejsce Michaliny Frątczak –praca plastyczna( Czerpiemy radość z życia bez nałogów) organizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich) 2015
• wyróżnienia –prace plastyczne( Czerpiemy radość z życia bez nałogów) organizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich) 2015
Jagoda Bilewska. ,Patrycja Długokęcka , Karolina Malicka.
• I Miejsce w Konkursie Piosenki Żołnierskiej w Koninie dla zespołu 2,54
• - II Miejsce w Konkursie Kolęd „Anioły” dla zespołu 2,54 organizowane przez CkiS w Koninie
• zachęcanie do konkursów stworzyło okazję do zaprezentowania umiejętności uczniów na terenie szkoły, mobilizowało do wysiłku
• rozwój artystycznych zainteresowań, a także zwiększenie motywacji
• poznanie poziomu naszych uczniów poprzez obiektywną ocenę uczestników konkursów na tle innych szkół
• poczucie satysfakcji z osiągniętych dobrych wyników – po stronie ucznia jak i nauczyciela
• spotkania uczniów i ich opiekunów z różnych szkół pomagają rozbudzać, rozwijać i kształcić zainteresowania artystyczne, owocują też nowymi przyjaźniami między uczniami i wymianą doświadczeń wśród nauczycieli przedmiotów artystycznych
• wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji
• rozwijanie umiejętności pracy w zespole
• udoskonalanie metod i form pracy z uczniem zdolnym
• promocja szkoły w środowisku lokalnym, a przez to utrwalanie jej pozytywnego wizerunku
• podwyższenie prestiżu szkoły i podniesienie jakości pracy szkoły

2.Rozwijanie zainteresowań młodzieży, współpraca z instytucjami kulturalno-oświatowymi.

Jako nauczyciel wiedzy o kulturze za cel postawiłam sobie promowanie życia kulturalnego Miasta Konina. Organizowałam wspólne wyjścia klas pierwszych w czasie wolnym od zajęć w celu zapoznania się z życiem kulturalnym i instytucjami promującymi kulturę i sztukę w naszym mieście. Ustaliłam w ramach zajęć z wiedzy o kulturze dzienniczek imprez kulturalnych. Obecność na wytypowanej przeze mnie imprezie była liczona do oceny z aktywności.

• VI Festiwalu Kultur Regionów Europy-Rumuńska Wołoszczyzna organizowanym przez CKIS w Koninie .Festiwal składał się z wernisażu fotografii, pokazu filmów rumuńskich oraz spektaklu „ Mistrz Manole”. W tej ostatniej formie uczniowie spotkali się z niecodzienna formą teatralna, która pełniła rolę tzw. obrzędu scenicznego na pograniczu koncertu, performance i działania teatralnego ( uczniowie klas pierszych, minimum po 20 uczniów z każdej klasy- październik 2014).
• Koncert na zakończenie ogólnopolskich warsztatów klarnetowych i saksofonowych p. Kornela Wolak – klarnet i p. Doroty Samsel – saksofon ( wyjście z grupą uczniów) marzec 2015 -PSM I i II w Koninie
• Udział w koncercie kompozytorskim w PSM w Koninie( grudzień 2014) z okazji Jubileuszu 40 lecie PSM ( wyjście z grupą uczniów).
• Udział (corocznie) w Chopinowskich interpretacjach młodych PSM w Koninie ( wyjście z grupą uczniów).
• Udział ( corocznie) w Ogólnopolskim Konkursie Filmów Niezależnych OKFA Oskard Konin ( organizator CKIS w Koninie) .( Wyjście z grupą uczniów)
• Udział w wystawach ( dla chętnych).
• Wyjazd z młodzieżą z klasy I b jako opiekun do Muzeum w Chełmnie ( marzec 2014)
• Coroczny udział grupy uczniów w konińskich Jazzonaliach w Oskardzie. ( CKIS w Koninie)
• Udział w projekcie „ Europa w kinie - filmowa edukacja młodzieży” . Oskard Konin ( klasa II a). Projekt był działaniem o charakterze edukacyjno-animacyjnym, który miał wzbogacić młodzież w nową wiedzę oraz umiejętności. Głównym celem zadania było kształtowanie świadomych odbiorców kultury dzięki wykorzystaniu przystępnego dla młodych ludzi medium, jakim jest film.
• Udział w projekcie „Nie boję się muzyki”- Wzór na utwór - klasy Ia (artystycznej) w KDK ( wrzesień 2014 r.)
- projekt edukacyjny, który miał na celu uświadomienie młodzieży, że muzyka jest jak puzzle- składa się z wielu elementów i trzeba dobrze ją ułożyć, żeby zabrzmiała.Uczniowie dowiedzieli się z ilu elementów składa się muzyka i czy matematyczne wzory są potrzebne muzykom.
• Promowanie imprezy” Noc Muzeów” Konin, wzorem innych polskich i europejskich miast, włącza się w akcję Noc Muzeów. Uczniowie, oprócz stałych ekspozycji, mogą obejrzeć specjalnie przygotowane wystawy, posłuchać wykładów, uczestniczyć w pokazach, warsztatach, projekcjach. W akcję włączają się Miasto Konin, Muzeum Okręgowe w Koninie-Gosławicach, Miejska Biblioteka Publiczna, Galeria CKiS Wieża Ciśnień, CKiS- DK Oskard, Galeria Giotto, Galeria Łaźnia i Galeria na Glince oraz konińskie PTTK.
• Zachęcanie młodzieży do udziału w szerokiej ofercie zajęć takich instytucji w Koninie jak MDK i KDK.
• Zorganizowanie w ramach I edycji projektu "Twórca Kultury Lokalnej" spotkania autorskiego z konińską poetką Danutą Olczak pt. ,Dotyk poezji-dotyk anioła''. Poetka, felietonistka, autorka dziesięciu tomików poetyckich, zdobywczyni wielu nagród w Ogólnopolskich Konkursach Poetyckich, opowiadała o swoich przeżyciach i poetyckich pasjach( marzec 2016 r.).

• Współorganizacja projektu „ Konin miasto 4 kultur” w I liceum , którego pomysłodawczynią była koleżanka D. Romańczuk –Klaczek. Młodzież z klasy artystycznej przygotowując spotkanie z historią szukała śladów kultury polskiej, żydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej w Koninie i okolicach. Przygotowała program przedstawiający zabytki, historyczne miejsca, wspomnienia, zdjęcia, wiersze tworzone przez poszczególne kultury. Spotkanie wzbogaciły reprodukcje prac plastycznych i muzyka związana z tematem. Zaproszeni goście to:
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Konina- P. Rybczyński, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie- H. Janasek, Kierownik Filia Starówka MBP w Koninie-M. Zelek, Jerzy Łojko- historyk i archiwista współpracujący z MBP w Koninie, Członek zarządu TPK –D. Kruczkowski, Przedstawiciel Związku Sybiraków w Koninie oraz lokalne Media ( marzec 2015, maj 2016).

• Współpraca z PSM I i II stopnia w Koninie .Współpraca dotyczyła wspomagania potencjału muzycznego uczniów I LO będących jednocześnie uczniami PSM. W ramach porozumienia I LO otrzymało fortepian, który znajduje się w auli szkoły.


UZYSKANE EFEKTY
• Szkoła współpracuje ze światem sztuki i kultury- wspiera Instytucje Upowszechniania Kultury w Mieście .
• Absolwent I Liceum staje się świadomym, wrażliwym uczestnikiem Świata Kultury .
• Udział uczniów w różnych imprezach kulturalnych i miejscach związanych z kulturą przyczyniła się do:
- formowania wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki, sztuki,
Kultury,
-przygotowania uczniów do dalszego kształcenia,
-uczenia się interpretacji krytycznej( osąd estetyczny),
- relaksowania się,
- zetknięcia się z różnymi doświadczeniami i różnymi sposobami wyrazu
Artystycznego,
-znajomości Instytucji Upowszechniania Kultury w Mieście,
-poznania i zrozumienia dziedzictwa kulturowego, tożsamości ,
narodowej różnorodności kulturowej, europejskiej, światowej,
-poznawania różnorodności i rozmaitości sztuk-zetknięcie się z różnymi
rodzajami sztuki,
-rozpoznawania w sobie potencjału artystycznego,
-poznawania środowiska lokalnego przez uczniów I LO,
-kształtowania postawy szacunku i aprobaty do Twórców Kultury,
-umiejętności zachowania się w Instytucjach Kultury,
- poznania się z szeroką ofertą kulturalną Miasta,
- rozwijania własnych zainteresowań artystycznych,
-rozbudzania zainteresowania sztuką,
-rozumienia roli animatora kultury,
• Efektem mojej współpracy z PSM było przekazanie na potrzeby I LO w Koninie fortepianu. Uczniowie wykorzystują instrument podczas różnych imprez szkolnych, co jednocześnie podnosi ich poziom artystyczny.
• Celem sprowadzenia dobrego instrumentu(fortepianu) do naszej szkoły było zachęcenie uczniów szkoły muzycznej do podjęcia nauki w I LO. Uczniowie mają stworzone warunki do doskonalenia umiejętności gry na fortepianie .Nauczyciel zyskał bardzo dobre i przydatne narzędzie pracy na zajęcia artystyczne, co wpływa na podwyższenie jakości pracy szkoły.
§ 8 UST.2. PKT 4E

WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI. UZYSKIWANIE ZNACZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ W PRACY ZAWODOWEJ

OPIS i ANALIZA

1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.

Ważnym elementem mojej pracy jako nauczyciela i opiekuna zespołu muzyczno-artystycznego jest udział w akademiach oraz uroczystościach szkolnych. W ramach rocznego Planu Imprez Szkolnych w większości z nich biorę czynny udział będąc współodpowiedzialną za scenariusz danej uroczystości lub dbając tylko o jej oprawę muzyczną . Były to między innymi :
• Śpiewanie hymnu państwowego a capella na ważnych uroczystościach szkolnych
• Dzień Patrona( corocznie)
• Dzień Sybiraka( wrzesień 2014 r.)
• Dzień Edukacji Narodowej ( corocznie)
• Dzień Niepodległości ( corocznie) np.(„ Nietypowa lekcja historii” - „ Czym jest niepodległość”- listopad 2014r.)( „ W starym kinie –Niepodległość”-
listopad 2015r.)
• Koncert Kolęd ( grudzień- corocznie)
• Zaduszki poetyckie ( listopad 2015)
• Spotkanie z twórcą kultury lokalnej( I edycja w 2016 r. z p. Danutą Olczak)
• Projekt „Konin - miasto 4 Kultur” ( I i II edycja)( marzec 2015 r., maj 2016r.)
• Drzwi otwarte szkoły bądź Forum Oświatowe (corocznie)
• Tradycyjne zakończenie roku szkolnego ( corocznie)

2. Chętnie też podejmuję współpracę z lokalnym środowiskiem. Między innymi jest to:

• Tworzenie programu artystycznego na uroczystość oddania do użytku
Izby Pamięci Sybiraka w I Liceum w Koninie.
Izbę Pamięci oddano do użytku w przededniu obchodów Światowego Dnia Sybiraka – 16 września 2014 roku. W wydarzeniu zatytułowanym "Znaki Pamięci Sybiru" uczestniczyli uczniowie, samorządowcy, nauczyciele i oczywiście Sybiracy. Ci ostatni w ramach współpracy też są często zapraszani na inne ważne uroczystości szkolne, których jestem współtwórcą.
• Udział uczennic z mojej klasy I a (artystycznej) Marty Żak i Michaliny
Krysztofowicz w koncercie WOŚP w Kaźmierzu Biskupim( styczeń 2015 r.) .
Wykonane utwory przygotowane zostały w ramach dodatkowych zajęć artystycznych .
• 8 stycznia oraz 12 stycznia 2016 r. przygotowałam koncert noworoczny, który był częścią tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie naszej szkoły. Grupa uczniów pod moją opieką wykonała wiązankę utworów muzycznych o świątecznym charakterze.
• Udział klasy ( obecnie IIa), której jestem wychowawcą, w akcji Szlachetna Paczka(grudzień 2015 r.)
• Oprawa muzyczna na Uroczystość 150- lecia szkoły( wrzesień 2013r.)
I Liceum w Koninie obchodziło 3 lata temu swój jubileusz w Konińskim
Domu Kultury, na który zostały zaproszeni nie tylko absolwenci szkoły
obecnie przebywający na terenie całego kraju, jak i globu, ale również ważne osobistości związane z miastem Konin.
„Mało jest szkół w Polsce, które mają tak długą i bogatą historię łącząc w jeden łańcuch pokoleń czasy jeszcze rozbiorowe, dwudziestolecie międzywojenne, okres po II Wojnie Światowej i współczesność, którą wciąż wspólnie tworzymy i zamieniamy na.... historię.....” To fragment tekstu napisanego przez obecnego na jubileuszu Andrzeja Mosia(konińskiego instruktora ds. filmu AKF Muza), który między innymi wymienił również moje nazwisko, jako jednej z trzech osób odpowiedzialnych za oprawę artystyczną uroczystości. Pisał dalej:
„ Artystyczną oprawę przygotowały panie Dorota Romańczuk – Klaczek, Arleta Wydrzyńska- Roszak i Larysa Gruszka. Pokierowani przez nie młodzi artyści zebrali gromkie brawa, a muzyczny akompaniament w wykonaniu szkolnej orkiestry komplementował sam mistrz Jan A.P. Kaczmarek”.

• Projekt „Konin-miasto 4 kultur” był realizowany nie
tylko dla społeczności uczniowskiej, ale także dla osób działających w
innych Instytucjach Kulturalnych zainteresowanych tematem mieszania
się różnych nacji na terenie Konina (Prezes Towarzystwa Przyjaciół Konina- P. Rybczyński, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie- H. Janasek, Kierownik Filia Starówka MBP w Koninie-M. Zelek, Jerzy Łojko- historyk i archiwista współpracujący z MBP w Koninie, Członek zarządu TPK –D. Kruczkowski, Przedstawiciele Związku Sybiraków w Koninie oraz lokalne Media ( marzec 2015 r., maj 2016 r.).
W ramach I edycji projektu( marzec 2015 r.) uczniowie przygotowując spotkanie z historią szukali śladów kultury polskiej, żydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej w Koninie i okolicach.
Opracowali program przedstawiający zabytki, historyczne miejsca, wspomnienia, zdjęcia, wiersze tworzone przez poszczególne kultury oraz muzykę.
W tym roku ( maj 2016 r.) w ramach II edycji Projektu „ Konin- miasto 4 kultur” skupiliśmy się na jednej kulturze - żydowskiej. Młodzież klasy II a (artystycznej) zaprezentowała dorobek ostatnich miesięcy, w których zbierała materiały do drugiej edycji projektu. Program przybrał formę swoistej relacji z miejsc przechowujących ślady historii i kultury żydowskiej: Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”, warszawskiej dzielnicy „Muranów” czy Teatru Żydowskiego. Artystycznym zwieńczeniem spotkania był program muzyczno - kabaretowy w wykonaniu uczniów. Wyjątkowym gościem spotkania był pan Jack Zimmermann, Żyd pochodzący z Przemyśla i ocalony przez dwie siostry Polki. Jego losy wojenne i późniejsze to materiał na książkę lub scenariusz filmowy. Wszyscy byli pod wrażeniem zaprezentowanego programu oraz wspomnień naszego gościa.

• Zorganizowane przeze mnie na terenie I LO spotkanie autorskie z poetką
Danutą Olczak przyciągnęło nie tylko publiczność uczniowską , ale i osoby z regionu konińskiego zakochane w twórczości poetki.

• Współpraca z Konińskim Towarzystwem Muzycznym, które jest
odpowiedzialne za krzewienie, rozpowszechnianie kultury muzycznej na
terenie powiatu konińskiego.
Jestem pracownikiem Ogniska Muzycznego, które jest instytucją
edukująca młodzież w ramach KTM.

• W ramach akcji Konin Miasto Kobiet (III 2016) zaprezentowałam
wykład pt. „ Kobiety w miejskim folklorze” dla Stowarzyszenia ONA
w CKIS w Koninie, przybliżając tym samym znaczenie kobiet w tworzeniu wspólnej tradycji kultury duchowo-artystycznej, stanowiącej kulturę folkloru miejskiego. Swój wykład wzbogaciłam dodatkowo własnym występem artystycznym wraz z Kapelą Folkloru Miejskiego „ Z Kopyta” .
3. Rozwijanie własnych umiejętności poza szkołą, wzbogacenie doświadczeń.

Oprócz tego, że jestem nauczycielem WOK-u ( na pół etatu) i prowadzę
zajęcia artystyczne w I LO , swoje muzyczne wykształcenie doskonalę pracując również jako :

- nauczyciel skrzypiec w SOM w Koninie
Moi podopieczni często biorą udział w koncertach muzycznych dla społeczności lokalnej na terenie Powiatu Konińskiego jak i w samym Koninie m.in.: Koncert kolęd w Ratuszu( KTM corocznie), Rodzinna niedziela w parku Chopina (organizowane przez MDK -lipiec 2015 r.).
-muzyk instrumentalista w orkiestrze KWB Konin (m.in. udział w różnych lokalnych uroczystościach patriotycznych)
- muzyk instrumentalista Kapeli Folkloru Miejskiego „Z Kopyta”, która występuje na terenie całej Polski, biorąc udział w różnych konkursach i festiwalach. Działamy przy KDK w Koninie, a swoją działalnością wpisujemy się w historię tutejszej kultury lokalnej . Nadmienię, że na jednym z festiwali (w Koronowie sierpień 2014 r.) zostałam nagrodzona nagrodą indywidualną w kategorii instrumentalista.

Za szczególne wyróżnienie, uznające moje kompetencje odnośnie wiedzy o sztuce uważam coroczne powoływanie mnie do komisji „Przeglądu Twórczości Bożonarodzeniowej” w Golinie jako członka jury, bądź przewodniczącej .
„Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej” organizowany jest cyklicznie przez Dom Kultury w Golinie, w którym młodzież ma okazję zaprezentować różnorodną twórczość artystyczną, związaną tematycznie ze zwyczajami okresu Bożego Narodzenia. Impreza niejako syntetyzuje całoroczną działalność miejscowego domu kultury i cieszy się wielkim splendorem w środowisku lokalnym .
Za wyróżnienie również uważam powołanie mnie jako członka jury obok znanego basisty Wojciecha Pilichowskiego na Festiwalu Top Music w Gdyni –Indywidualności Twórczych, gdzie przebywałam jako uczestnik warsztatów wokalnych. ( lipiec 2015 r.)
Tam również doceniono moją wiedzę odnośnie znajomości tematu wokalno -muzycznego wynikającą z wieloletniego doświadczenia pracy z młodzieżą uzdolnioną muzycznie oraz ukończonych Studiów w zakresie Emisji Głosu.
Również prywatnie staram się wzbogacać swoją wiedzę z przedmiotu wiedza o kulturze odwiedzając najważniejsze miejsca, Muzea Świata między innymi takie jak:
Muzeum w Kairze, piramidy w Gizie, świątynie w stylu bizantyjskim oraz świątynie Islamu w Turcji, akropol w Atenach i najważniejsze zabytki starożytnej Grecji, zabytki starożytnego Rzymu, najważniejsze zabytki włoskiego renesansu( Florencja, Wenecja ) oraz zabudowa typowo średniowiecznego miasta-Asyż, Muzeum Watykańskie, Wyspa Muzeów w Berlinie, Muzeum Luwr i najważniejsze zabytki Paryża, katedry Notre Dame( Paryż, Kolonia, Strasburg) Muzeum Prado w Madrycie, wystawa prac Salwadora Dali w Madrycie, architektura Gaudiego w Barcelonie, kościół Santiago de Compostella w Hiszpanii , wystawa czołowych impresjonistów i ekspresjonistów w Berlinie etc.

UZYSKANE EFEKTY:

Dla szkoły

• Promowanie I LO w środowisku lokalnym, co jest tak ważne w trwającym okresie niżu demograficznego.
• Integracja ze środowiskiem lokalnym, z różnymi instytucjami i podmiotami
• Promocja szkoły w mediach lokalnych (naszemiastokonin, konin.pl, konin.lm).
• Efektywna współpraca grona pedagogicznego w celu realizowania
wymienionych zadań.
• Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.

Dla ucznia

• Uczniowie poznają tradycję szkoły, historię i uczą się jej poszanowania.
• Udział uczniów w akcjach charytatywnych uwrażliwia ich na czyjeś nieszczęście, wyrabia nawyk pomagania będącym w trudnej sytuacji, eliminuje postawy egocentryczne tak często promowane we współczesnym świecie.
• Poprzez zaangażowanie w uroczystościach szkolnych uczniowie uczą się samodyscypliny i odpowiedzialności za przydzielone im zadania.
• Poprzez prezentację własnych umiejętności uczniowie zyskują pewność siebie, szacunek.
• Stają się znani na arenie międzyszkolnej jak i wśród społeczności lokalnej.
( przykł. Zespół „2,54”).
• Rozpoznają w sobie potencjał artystyczny.
• Zdobywają umiejętność pracy w grupie.
• Sami wzajemnie się edukują poprzez wymianę informacji.
• Wielogodzinne próby integrują młodzież, często zawiązują się długotrwałe przyjaźnie, a nieraz jest tak , jak np. zespół instrumentalny, który powstał we wrześniu 2008 roku na potrzeby Zjazdu Szkoły , rozwinął swoją działalność poza jej murami jako formacja „Second of Life” .
• Poprzez wdrażanie wymienionych działań następuje aktywizacja w procesie dydaktyczno- wychowawczym oraz kształtowanie postaw prospołecznych.

Dla mnie

• Podnoszenie zdolności organizacyjnych.
• Poszerzanie współpracy z instytucjami celem doskonalenia własnych kompetencji.
• Pogłębianie wiedzy na temat wychowanków i metod pracy.
• Odczuwanie satysfakcji osobistej z osiągnięć uczniów.
• Udział w przygotowaniu Imprez poszerzył mój warsztat pracy, wzbogacił metody i formy pracy. Organizując sama i we współpracy z innymi nauczycielami te działania, przyczyniłam się do podwyższenia jakości pracy szkoły.
• Osobisty kontakt ze sztuką podczas odbywanych wycieczek fakultatywnych pogłębił moją wiedzę na temat historii sztuki, co wpłynęło bezpośrednio na podnoszenie jakości mojej pracy.
• Będąc nauczycielem skrzypiec w SOM jak i członkiem Kapeli Folkloru Miejskiego oraz instrumentalistą orkiestry KWB Konin czerpię wiele wiedzy i doświadczenia, co wykorzystuję w pracy z młodzieżą w zespole muzyczno-artystycznym, którego jestem opiekunem.
• Będąc członkiem jury potwierdziłam własne kompetencje zawodowe, uznanie wśród społeczności lokalnej- muzycznej, wzajemne dzielę się wiedzą i doświadczeniem z innymi.

4.Pogłębienie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.

Od września 2014 roku pełnię funkcję wychowawcy klasy II a (artystycznej). Jako wychowawca na bieżąco informowałam rodziców o zaistniałych problemach ich dzieci. Mam przekonanie, że rodzice darzą mnie dużym zaufaniem ponieważ często przekazują mi poufne informacje na temat ich życia osobistego i relacji z ich dziećmi. Podczas spotkań z rodzicami starałam się zwrócić uwagę na ważność częstych kontaktów ze szkołą.
Spotkania z rodzicami nie ograniczały się tylko do spraw dydaktyczno-wychowawczych, ale poruszaliśmy również wspólnie bieżące tematy nurtujące rodziców.
W wyniku prowadzonych rozmów, wywiadów starałam się poznać warunki w jakich żyją uczniowie mojej klasy. Interesowałam się ich sytuacją zdrowotną i materialną. Zdobyte informacje służyły mi do indywidualizacji w pracy wychowawczej i dydaktycznej. Zawsze byłam otwarta na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci. Wspólnie staraliśmy się rozwiązywać napotkane problemy. Uważam, iż dobra współpraca z rodzicami jest jednym z ważnych czynników wpływających na jakość pracy szkoły. Pomagając rozwiązywać ich problemy wykorzystywałam całą swoją wiedzę pedagogiczno-psychologiczną zdobytą podczas studiów, różnych rad szkoleniowych, oraz 10 letniego stażu pracy w szkole.
W pracy wychowawczo-opiekuńczej staram się zadbać o kontakt z uczniem nie tylko w szkole, ale również na zewnątrz, wpajając młodym ludziom zasady dobrego i bezpiecznego zachowania, oraz odpowiedniej uczniowskiej postawy.
Przez cały okres stażu współpracuję z panią pedagog Hanną Piotrowską. Na bieżąco staram się rozwiązywać powstałe problemy i konflikty w mojej klasie. Przekazuję także moim wychowankom informacje od pedagoga dotyczące stypendiów. Przeprowadzałam lekcje wychowawcze o uzależnieniach i profilaktyce w oparciu o materiały jakie uzyskałam od pedagoga szkoły.
Współpracuję także z wychowawcami I klas, przekazując sobie informację na temat uczniów sprawiających problemy wychowawcze i ich ewentualnie trudnej sytuacji rodzinnej. Staram się być wnikliwym obserwatorem nie tylko moich wychowanków, ale i wszystkich uczniów klas ,w których uczę. Jeśli zauważyłam jakieś nieprawidłowości w zachowaniu starałam się szybko reagować, przekazując informacje wychowawcom, bądź pedagogowi szkolnemu.

UZYSKANE EFEKTY:

• Dzięki stałej współpracy z pedagogiem szkoły potrafię w sposób kompetentny pomagać moim uczniom w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
• Uczniowie korzystają w sposób optymalny z pomocy psychologiczno- pedagogicznej, znają osoby do których mogą zwrócić się z prośbą o radę, a ja mam świadomość, że chcą z tej pomocy skorzystać.
• Działania wynikające z profilaktyki szkoły pomagają uczniom kształtować właściwe postawy.
• Dobry kontakt z rodzicami pomaga szybko rozwiązywać zaistniałe problemy.
• Rodzice maja poczucie zaufania, zrozumienia i wsparcia, co wpływa na pozytywne postrzeganie naszej szkoły.
• Uzyskane informacje na temat ucznia pozwalają mi spojrzeć na niego bardziej indywidualnie jak również zareagować w odpowiednim momencie.
• Dobra współpraca między nauczycielami koordynowana przez pedagoga szkolnego pozwala szybko wyeliminować źródło problemu wychowawczego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.