X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32095
Przesłano:

Wpływ działalności człowieka na stan środowiska. Scenariusz lekcji biologii

SCENARIUSZ DO LEKCJI BIOLOGII

Temat: Wpływ działalności człowieka na stan środowiska.

Cele operacyjne:
1.Wiadomości:
Uczeń:
- wymienia rodzaje i źródła zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby;
- nazywa i rozróżnia rodzaj substancji zanieczyszczających wody, gleby, powietrze;
- wyjaśnia na przykładach negatywny wpływ człowieka na stan środowiska;
- wyjaśnia jaki wpływ mają substancje na elementy przyrody ożywionej i nieożywionej.
2. Umiejętności:
Uczeń:
- charakteryzuje substancje zanieczyszczające powietrze, wody, gleby;
- ocenia działalność człowieka w środowisku;
- analizuje w jaki sposób działalność człowieka przyczynia się do przekształcania środowiska;
- przewiduje skutki działalności człowieka na stan środowiska;
- wybiera prawidłowe sposoby ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami.
3. Postawy:
Uczeń:
- docenia wartość środowiska przyrodniczego;
- postępuje w taki sposób aby skutki tego postępowania nie wpływały negatywnie na stan środowiska przyrodniczego.

Metody: pogadanka, drzewko decyzyjne, dyskusja, mini wykład.

Forma organizacyjna: grupowa, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, schematy drzewka decyzyjnego, flamastry, arkusz papieru, plansza ewaluacji.

Przebieg zajęć:
A) Faza wprowadzająca
1. Sprawdzenie listy obecności.
2. Zapisanie tematu lekcji.
3. Zapoznanie uczniów z tematyką zajęć i z celami lekcji.
B) Faza realizacyjna
1. Pogadanka na temat źródeł i rodzajów zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby. Uczniowie wymieniają znane im substancje jakie mogą się znajdować w zanieczyszczonych wodach, powietrzu i glebie. Określają ich wpływ na elementy przyrody ożywionej i nieożywionej.
2. Nauczyciel przeprowadza mini wykład, przy pomocy prezentacji multimedialnej, przedstawia rodzaje, źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby.
3. Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy. Każda grupa dostaje schemat drzewka decyzyjnego (załącznik nr 1) i zadaniem każdej grupy będzie dokonać analizy problemu: „Czy człowiek ma wpływ na stan środowiska?”.
Nauczyciel podaje sytuację wymagającą podjęcia decyzji oraz ustala wspólnie z uczniami 3 możliwe rozwiązania. Następnie wyjaśnia sposób wypełniania schematu. Uczniowie przystępują do realizacji zadania.
4. Liderzy grup przedstawiają wyniki swojej pracy.
5. Z każdej grupy sekretarz zapisuje na dużym arkuszu papieru wnioski z pracy grupy.
6. Dyskusja na temat: W jaki sposób możemy skutecznie chronić powietrze, wody, gleby?
C) Faza podsumowująca:
1.Uczniowie oceniają stopień zanieczyszczenia środowiska własnej okolicy. Określają jaki rodzaj działalności człowieka ma największy wpływ na stan wód, gleb, powietrza.
2. Praca domowa: Uczniowie wykonują plakaty (w grupach 2-3 osobowych) przedstawiające negatywny wpływ substancji na organizmy żywe.
3. Ewaluacja pracy na lekcji – Nauczyciel przedstawia planszę ewaluacji (załącznik nr 2), każdy uczeń pod koniec lekcji podchodzi do planszy i zaznacza znakiem „+” stopień atrakcyjności lekcji.

ZAŁĄCZNIK NR 2.

:)Jestem zadowolony, lubię tego typu lekcje.
:]Jestem częściowo zadowolony, mogę czasami brać udział w tego typu lekcjach.
:(Jestem zły, forma lekcji wcale mi nie odpowiada.


Opracowały: mgr Marzena Paszko, mgr Sylwia Golec-Ścioch

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.