X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32088
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Natalia Zuchowska
Szkoła Podstawowa nr 3 w Głownie
Nauczany przedmiot: edukacja przedszkolna w oddziale przedszkolnym
Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.
Dyrektor Szkoły: mgr Maria Alina Furga.

§ 7 ust.1 pkt.1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Formy realizacji
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym. i pedagogiem szkolnym.

2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• Współorganizacja zabaw (dyskotek) dla dzieci.
• Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.

3. Realizacja zadań opiekuńczo -wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły :
• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas spacerów, wycieczek, imprez
i wyjść pozaszkolnych.

4. Współpraca z Radą Rodziców.
• Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów: codzienne rozmowy, wywiadówki, konsultacje, spotkania indywidualne.
• Pozyskiwanie sponsorów na zakup pomocy dydaktycznych.

Termin
1. Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej.
2. Według terminarza.
3. W okresie trwania stażu.
4. Podczas stażu.

Dowody realizacji
Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady Pedagogicznej.
Potwierdzenia.

§ 7 ust.1 pkt.2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia
ustawicznego.

Formy realizacji
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.

2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.

3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, podnoszenie kwalifikacji.
• Konferencje szkoleniowe.
• Samodzielne pogłębianie wiedzy
z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ,indywidualizacji programu nauczania.
• Wykorzystanie zdobytych kwalifikacji w pracy z dziećmi, sprawdzenie skuteczności działań.

4. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa

Termin
1.W okresie trwania stażu.
2. W okresie trwania Stażu.

Dowody realizacji
1. Zaświadczenie z ukończonego szkolenia.
2. Potwierdzenia.
3. Zaświadczenia o ukończonych kursach.
4. Bibliografia.
5. Pisemna dokumentacja.


§ 7 ust.1 pkt.3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Formy realizacji

1. Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).

2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

Termin
1. W okresie trwania stażu.

Dowody realizacji
1. Potwierdzenia , notatki.

§ 7 ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Formy realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego,
regulujących system awansu zawodowego.
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
• Ustalenie zasad współpracy.
• Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna.
• Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna.
• Omówienie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji.
• Określenie mocnych
i słabych stron własnej działalności.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Udział w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, śledzenie stron internetowych.

4. Prowadzenie dokumentacji oddziału przedszkolnego:
• wpisy w dzienniku zajęć,
• założenie i prowadzenie kart obserwacji ( diagnozy) dziecka,
• miesięczne plany pracy.

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
• Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, przygotowanie pomocy do zajęć.
• Tworzenie dekoracji sali.
• Tworzenie kącików tematycznych.
6. Sprawozdanie półroczne z realizacji zadań
ujętych w planie rozwoju.

Termin
1. Wrzesień 2013.
2. W okresie trwania stażu.
3.Cały okres stażu.
4.Cały okres stażu.
5.Cały okres stażu.
6. Dwa razy w roku szkolnym.

Dowody realizacji
1. Plan rozwoju zawodowego.
2. Konspekty.Kryteria oceniania. Zdjęcia. Ksero. Potwierdzenia.
3. Zaświadczenia.
4. Dziennik zajęć, plany pracy, karty obserwacji dziecka.
5. Materiały, pomoce, dydaktyczne, scenariusze zajęć, przedstawień.
6. Sprawozdanie.

§ 7 ust.2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Formy realizacji
1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno- cywilizacyjnych:
• Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców:
- obserwacja,
- zebrania z rodzicami,
- spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb,
- rozmowy z rodzicami podczas “ dni otwartych”.
• Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole:
- opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno- psychologicznej,
- zapisy w protokołach
• Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym.
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
• Spotkania z rodzicami.
• Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, spacery).
• Indywidualne kontakty z dzieckiem

2. Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów środowiska
• Aktywna współpraca z rodzicami, dziadkami poprzez organizowanie:
- uroczystości Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy itp. oraz wycieczek,
- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, umożliwienie obserwacji dziecka na tle całej grupy,
- włączenie rodziców do aktywnego udziału w różnych akcjach prowadzonych w szkole „Cała Polska czyta dzieciom”,„Góra grosza”, ,,Sprzątanie Świata’’, „ Zbiórka dla Burka” itp..
• Dostosowanie metod i form pracy do zaistniałych problemów.
• Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów w trudnej sytuacji.

3. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego.
• Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach szkolnych.
• Udział dzieci w różnorodnych konkursach, szkolnych i pozaszkolnych. Przygotowywanie dzieci do konkursów, itp.
• Współudział w realizacji projektów tematycznych.
• Wycieczki do miejsc historii, muzeum, kina itp.


Termin
1. Cały okres. Według harmonogramu. Na bieżąco.
2. W ciągu całego stażu.
3. Na bieżąco.
Dowody realizacji

1. Notatki, listy obecności.
Dokumenty udostępnione przez Dyrektora, potwierdzenia.
Wnioski z rozmów przeprowadzonych z pedagogiem, psychologiem
Obserwacja, diagnoza grupy, rozmowy z dziećmi.
Rozmowy z rodzicami.
2. Pomoc rodziców w organizowaniu wycieczek oraz szkolnych i klasowych imprez. Konspekty zajęć.
3. Scenariusze, dokumentacje wycieczek, dyplomy

§ 7 ust.2 pkt.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Etapy realizacji
1. 1. Wykorzystanie nowoczesnej technologii w czasie zajęć.
• Wykorzystanie sprzętów audio i wideo podczas zajęć.
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputerów .
• Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową,
• Udział w życiu portali edukacyjnych.

2. Opracowywanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych, pisanie zaproszeń, dyplomów, ogłoszeń.

3. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera
i Internetu.
4. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.

Termin
Cały okres stażu.

Dowody realizacji

1. Potwierdzenia. Zaświadczenia. Adres strony.
2. Dyplomy. Zaproszenia. Ogłoszenia.
3. Konspekty.
4. Plan rozwoju zawodowego.


§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Etapy realizacji
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (udział w kursach, warsztatach, szkoleniach).

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

3. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów
z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.

4. Wykorzystanie wiedzy pedagogicznej i z zakresu dydaktyki w celu lepszej pomocy uczniom z rodzin dysfunkcyjnych.

5. Aktywna praca nad samokształceniem.

6. Współpraca z rodzicami.

Termin
Cały okres stażu.

Dowody realizacji

1. Potwierdzenie udziału. Dokumentacja własna.

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Etapy realizacji
1. Przeanalizowanie aktów prawnych
i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
• Udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów.
• Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu.
2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
• Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS,
• Analiza dokumentów wewnątrzszkolnych ( procedury, kodeks ucznia, statut, konwencja o prawach dziecka ).
• Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej i elektronicznej
• Aktywne uczesrnictwo w radach pedegogicznych.
3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
• Dogłębna analiza dokumentacji szkolnej: Statut Szkoły, WSO, Regulaminy
• Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego:
• Aktywne uczestnictwo w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołu wychowawców.
• Tworzenie planów wychowawczych.
• Organizacja imprez klasowych i szkolnych.
• Prawidłowa organizacja wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Termin
1. Według harmonogramu. Cały staż

Dowody realizacji
1.Zaświadczenia, sprawozdania.
2.Wypisy z obowiązujących aktów prawnych , biblioteczka.
3.Zapisy w protokołach.
4.Zaświadczenia opiekuna stażu.
5.Plany wychowawcze.
6.Karty wycieczek.
7.Regulamin obowiązującyc przepisów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.