X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32061
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Dominika Domańska Warszawa 12.09.2013 r.
nauczyciel mianowany
Zespołu Szkół Nr 107 w Warszawie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

WYMAGANIA ZADANIA FORMY REALIZACJI
§8 ust.2 pkt 1
"uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły" Wstępna ocena własnych umiejętności, podsumowanie dokonań. Podsumowanie własnej pracy, skompletowanie dokumentów ocenianych w pracy.

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych
Analizowanie planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły oraz planu imprez
i uroczystości szkolnych. Zapoznanie z dokumentami szkoły: program wychowawczy szkoły, szkolny program profilaktyczny itp.
Zapoznanie z dokumentami szkoły: program wychowawczy szkoły, szkolny program profilaktyczny. Zbieranie informacji
o realizacji zadań.
Stałe uczestniczenie w pracach szkoły. Analiza dokumentacji rozwoju szkoły. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
Praca w zespole przedmiotowym i wychowawczym. Organizowanie konkursów na terenie szkoły. Pomoc w organizacji imprez szkolnych. Podejmowanie dodatkowych zadań.

Wzbogacanie warsztatu pracy Gromadzenie pomocy do zajęć, opracowywanie scenariuszy , kart pracy. Opieka nad salą lekcyjną.
Praca z uczniem zdolnym.
Praca z uczniem mającym deficyty rozwojowe. Rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez wdrażanie
i aktualizację autorskiego programu socjoterapeutycznego, ekologiczno-technicznego
Współpraca
z nauczycielami i wychowawcami pogotowia opiekuńczego.
Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opracowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego, autorefleksja.


WYMAGANIA ZADANIA FORMY REALIZACJI
§8 ust. 2 pkt 2
„wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej” Stosowanie technologii komputerowej
w opracowywaniu dokumentacji
i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy
z wychowankami.
Korzystanie z komputerowych programów multimedialnych
Opracowywanie dokumentów, przygotowanie prezentacji multimedialnych.

Wykorzystanie Internetu
do pracy własnej oraz do pracy
z wychowankami.
Wykorzystywanie serwerów edukacyjnych do wymiany poglądów i materiałów. Wykonywanie dyplomów, zaproszeń oraz elementów dekoracyjnych, wykonanie kart pracy. Gromadzenie materiałów z Internetu przydatnych w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
Motywowanie wychowanków
do korzystania z programów multimedialnych.

WYMAGANIA ZADANIA FORMY REALIZACJI
§8 ust. 2 pkt 3
„umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli Opracowanie konspektów zajęć.
Zorganizowanie biblioteczki wychowawcy Pozyskiwanie pozycji książkowych, prasy, udostępnianie tych materiałów innym nauczycielom, rodzicom i uczniom.
Studiowanie literatury pedagogicznej. Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej, wzbogacanie własnego warsztatu pracy.


WYMAGANIA ZADANIA FORMY REALIZACJI
§8 ust. 2 pkt 4 lit. a
„opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich” Uczestnictwo w realizacji zadań programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. Opracowanie planów pracy wychowawcy klasowego.
Planowanie i organizowanie imprez szkolnych (pełnienie funkcji opiekuna).
Opracowanie programów: socjoterapeutycznego i ekologiczno-technicznego. Wdrożenie programów, praca z uczennicami w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Praca z uczniami słabymi i mającymi trudności w nauce.

Zajęcia wyrównawcze.
Dbałość o bezpieczeństwo i higienę uczniów, uświadamianie zagrożeń. Współpraca ze Strażą Miejską, pielęgniarką.

WYMAGANIA ZADANIA FORMY REALIZACJI
§8 ust. 2 pkt 4 lit. c
„poszerzanie zakresu działań szkoły,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych” Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły. Wykorzystywanie nowych rozwiązań metodycznych i merytorycznych zdobytych dzięki ukończeniu odpowiednich form doskonalenia zawodowego.
Organizacja imprez i uroczystości szkolnych. Przygotowywanie scenariuszy, koordynacja i nadzór prac.
Udział w akcjach charytatywnych, pomocy uczniowskiej. Zorganizowanie akcji na terenie szkoły.

WYMAGANIA ZADANIA FORMY REALIZACJI
§8 ust. 2 pkt 4 lit. e
"wykonywanie zadań
na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami"
Promowanie wśród młodzieży idei wolontariatu. Współpraca z parafią, pogotowiem opiekuńczym.
Współpraca z rodzicami
i opiekunami wychowanków. Prowadzenie wywiadów z rodzicami
i opiekunami wychowanków związanych z trudnościami wychowawczymi, dydaktycznymi oraz problemami zdrowotnymi.
Współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas. Udział w pracach zespołu wychowawczego.

Współpraca z psychologiem szkolnym. Udział w pracach zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Dbałość o zapewnienie fachowej opieki diagnozującej niedobory rozwojowe uczennic. Redagowanie opinii na temat funkcjonowania wychowanek w szkole.
Praca w komisjach podczas sprawdzianu klasy VI i egzaminów gimnazjalnych. Pełnienie funkcji członka zespołu egzaminacyjnego i udział w pracach komisji.

WYMAGANIA ZADANIA FORMY REALIZACJI
§8 ust. 2 pkt 5
„umiejętność rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony" Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu wychowawczego lub edukacyjnego. Indywidualne spotkania i rozmowy z rodzicami, nauczycielami uczennicami. Współpraca z pracownikami pogotowia opiekuńczego.
Rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów poprzez stosowanie odpowiednich działań, metod, oddziaływań wychowawczych. Zapoznanie się z opinią poradni, zapoznanie się z sytuacją rodzinną ucznia, wyznaczenie celu działań, podjęcie działań w celu rozwiązania problemu.


Opracowanie: Dominika Domańska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.