X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31975
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program koła języka angielskiego "English is fun"

1 Charakterystyka programu
Koło języka angielskiego dla klas trzecich powstało w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej
i wychowawczej naszej szkoły. Adresowane jest do wszystkich uczniów pragnących utrwalić oraz poszerzyć wiedzę w zakresie sprawności językowej i kulturoznawczej, jak również jest rozszerzenie zagadnień związanych z kulturą, przede wszystkim, Wielkiej Brytanii. Nadrzędnym zadaniem programu jest, aby wczesne zetknięcie dzieci z angielskim było inspirujące i zachęcające do dalszej nauki.
Zajęcia kółka powinny przyzwyczajać uczestników do samodzielnej pracy, budzić aktywność, rozwijać zdolności i umiejętności, uczyć tworzenia własnych wypowiedzi (zarówno w formie ustnej jak i pisemnej). Nauczyciel bierze oczywiście pod uwagę potrzeby i możliwości dziecka adekwatne do wieku. Praca w ramach koła powinna zachęcać do udziału
w konkursach i olimpiadach z języka angielskiego. W trakcie zajęć przekazujemy uczniom podstawowe wiadomości i jednocześnie poznajemy ich zainteresowania i zdolności.

2 Cele nauczania
Cele główne:
• pogłębienie i doskonalenie posiadanych umiejętności i wiadomości z zakresu języka angielskiego
• pogłębienie sprawności językowych
• wyrobienie pracowitości i systematyczności
• wzmacnianie wiary dziecka we własne możliwości
• wzbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz językiem angielskim
Cele szczegółowe:
• przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego
• rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości
• zapewnienie uczniom dostępu do materiałów autentycznych
• zapewnienie kontaktu z językiem obcym
• popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki
• utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno – gramatycznych
• wzbogacenie biernego i czynnego zasobu słownictwa
• rozbudzania zainteresowań innymi kulturami, obyczajami
• wspieranie twórczości uczniów poprzez zabawę i gry
• podniesienie kompetencji językowych uczniów w zakresie sprawności mówienia, czytania i pisania, a w szczególności słuchania ze zrozumieniem
• efektywne spędzanie wolnego czasu

3 Treści nauczania.
Treści nauczania, które będą realizowane na zajęciach koła języka angielskiego są spójne
z programem nauczania i wychowania w szkole, nawiązują do treści zawartych w podstawie programowej.

Zakres materiału leksykalnego:
• dni tygodnia
• miesiące
• liczebniki główne oraz porządkowe
• alfabet
• rodzina
• dom, meble
• jedzenie, posiłki
• czynności codzienne
• wskazywanie godziny
• sport, czas wolny
• części ciała
• tradycje świąt obchodzonych w krajach anglojęzycznych
• Halloween
• Christmas
• Easter
• Wielka Brytania życie codzienne, ciekawe miejsce, geografia, kuchnia brytyjska, zwyczaje świąteczne itp

Zakres materiału gramatycznego
Utrwalenie wiadomości z zakresu gramatyki poznawanej podczas zajęć szkolnych oraz
poznanie nowych zagadnień zaprezentowanych w poszczególnych zadaniach,
w szczególności :
• przyimki miejsca
• zaimki osobowe
• czasownik ‘to be’
• czasownik ‘have got’
• wyrażanie umiejętności can / can’t
• Present Simple czynności codzienne
• Present Continuous opisywanie ilustracji


4 Formy pracy
• praca całą grupą
• praca w parach
• praca indywidualna kierowana przez nauczyciela

5 Metody i techniki pracy
• gry i zabawy komunikacyjne
• gry ruchowe
• gry planszowe
• gry zgadywanki
• gry typu ‘role-plays’
• gry zespołowe
• gry słowne
• gry zabawy logiczne typu krzyżówki, rebusy, Bingo itp.
• ćwiczenia praktycznych,
• metoda komunikacyjna,
• metoda audiolingwalna,
• piosenki, wierszyki
• tworzenie plakatów, prac projektowych itp.
• metoda reagowania całym ciałem ( TPR)


6 Podstawowe materiały
• kserokopie przygotowane przez nauczyciela
• materiały autentyczne (zdjęcia, broszury, filmy DVD)
• poradniki metodyczne
• płyty CD
• materiały wyszukane w Internecie na stronach edukacyjnych, prezentacje multimedialne,
• pomoce wizualne – plansze, zdjęcia, obrazki, rekwizyty
• nożyczki, kredki, papier kolorowy, karton, bloki rysunkowe

7 Spodziewane efekty
Regularne uczestnictwo w zajęciach koła z języka angielskiego powinno przynieść
następujące efekty. Uczestnik:
• rozszerzy słownictwo
• utrwali umiejętne stosowanie struktur gramatyczno – leksykalnych
• rozwinie poprawną wymowę
• wzbogaci wiadomości o krajach anglojęzycznych
• rozwinie kreatywność
• pokonana nieśmiałości związaną z wypowiedzią ustną
• efektywnie spędzi czas wolny
• rozwinie umiejętności społeczne(pójście na kompromis, porozumienie się z innymi; wspólne dochodzenie do wniosków; stworzenie planu działania, współpraca w trakcie zabawy i pracy)

8 Ewaluacja programu

Najistotniejszym elementem ewaluacji programu będzie obserwacja postępów dzieci na zajęciach oraz w czasie konkursów i olimpiad przedmiotowych. Istotna będzie również frekwencja uczestników na zajęciach kółka, zaangażowanie uczniów w realizację przedsięwzięć koła oraz zainteresowanie rodziców.
Istotnym elementem ewaluacji będą także ankiety przeprowadzone wśród uczestników zajęć pod koniec roku szkolnego, co stanowić będzie materiał do wnioskowania i wprowadzania ewentualnych korekt.
9 Uwagi dotyczące realizacji programu
Program jest przeznaczony do realizacji na zajęciach koła j. angielskiego dla uczniów pragnących rozwijać swoje zdolności i umiejętności dotyczące znajomości j. angielskiego oraz zainteresowanych kulturą i tradycją krajów anglojęzycznych. Proponowany przydział godzin w grupie nie przekraczającej 10 osób w wymiarze 1 godzin lekcyjnych co tydzień
( lub co dwa tygodnie w zależności od potrzeb i możliwości).
Tematyka zajęć może zostać nieznacznie zmodyfikowana w zależności od zainteresowań
i potrzeb uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.