X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31904
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Edyta Majchrzak
nauczyciel mianowany
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Ruścu

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. „Karta Nauczyciela” (tekst jednolity). Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 97, poz. 674) http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2006-97-674
Rozporządzenie MENiS z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 393) http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-393

Z uwzględnieniem:
-Statutu ZS-P w Ruścu.
-Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki ZS-P w Ruścu.

Celem podstawowym niniejszego planu jest uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Rozpoczęcie stażu: 1 września 2013 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
Zakończenie stażu: 31 maja 2016 r.


Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody/sposób realizacji
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej dzięki wdrożeniu działań mających na celu
doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły. (§ 8 ust. 2 pkt 1)
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. -Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia, Karta Nauczyciela) VIII-IX 2013 r. Notatki, plan rozwoju zawodowego.
2. Wnikliwa analiza dokumentacji szkoły. -Analiza dokumentów:
Statut Szkoły,
Program Wychowawczy,
Program Profilaktyki,
Regulaminy wewnętrzne szkoły. IX-X 2013 r. Notatki.
3. Praca w zespole do spraw nowelizacji Statutu Szkoły. -Aktualizacja Statutu Szkoły zgodnie z rozporządzeniami. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
4. Współpraca z Samorządem Szkolnym przy organizacji uroczystości szkolnych. -Organizacja uroczystości szkolnych we współpracy
z Samorządem Szkolnym. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
5. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. -Wewnętrzne formy doskonalenia zawodowego.
-Zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, zaświadczenia.
6. Praca w komisjach egzaminacyjnych. -Praca w komisji egzaminacyjnej egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu po szkole podstawowej. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
7. Studiowanie literatury fachowej
o tematyce humanistycznej. -Zapoznanie się z literaturą fachową i wykorzystanie jej
w pracy nauczyciela. Cały okres stażu. Wykaz literatury.
8. Śledzenie literatury poświęconej problematyce młodego człowieka. -Zapoznanie się z literaturą i wykorzystanie jej w pracy. Cały okres stażu. Wykaz literatury.
9. Zapoznanie się z rozporządzeniami
i komunikatami MENiS i Kuratorium Oświaty. -Analiza rozporządzeń i komunikatów wydawanych przez MEN i Kuratorium Oświaty. Cały okres stażu. Notatki.
10. Pedagogizacja rodziców. -Rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów. Cały okres stażu. Dokumentacja
w dziennikach lekcyjnych.
11. Organizacja wycieczek. -Wycieczki przedmiotowe (muzea, kino, teatr) w celu wzbogacenia poznanej wiedzy.
Cały okres stażu. Karta wycieczki, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
12. Laureaci konkursów. -Uczniowie odnoszący sukcesy w konkursach: recytatorskich
i przedmiotowych. Cały okres stażu. Dyplomy.
13. Praca z uczniem zdolnym. -Wzbudzanie szerszych zainteresowań uczniów. Cały okres stażu. Opis działania, dyplomy.
14. Zaspokajanie potrzeb czytelniczych oraz podwyższanie jakości
pracy biblioteki.
- Systematyczne wzbogacanie księgozbioru biblioteki zgodnie
z potrzebami szkoły, nauczycieli, uczniów oraz wymaganiami programowymi:
• Pozyskiwanie książek z różnych źródeł (zakup, darowizna).
• Współpraca z księgarniami i wydawnictwami.
- Promocja działalności, zbiorów oraz usług biblioteki.
- Dbanie o estetykę pomieszczeń (gazetki tematyczne; prace organizacyjne). Cały okres stażu.

- Potwierdzenia.
- Faktury, protokoły.
15. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów. - Organizacja szkolnych konkursów czytelniczych.
- Pogadanki propagujące czytelnictwo w czasie lekcji bibliotecznych.
- Wycieczki do innych bibliotek. W trakcie trwania stażu - Regulaminy,
wyniki konkursów.

16. Rozwijanie u uczniów zdolności
i zainteresowań artystycznych oraz innych. - Przygotowanie uczniów do konkursów (recytatorskich, itp.).
- Angażowanie uczniów do udziału w kole zainteresowań. W trakcie trwania stażu - Dyplomy uczniów.
17. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego; opracowanie dokumentacji. - Gromadzenie dokumentów z przebiegu stażu.
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego (opis i analiza osiągniętych wyników). W trakcie trwania stażu - Potwierdzenia, zaświadczenia oraz
inne dokumenty.
- Sprawozdanie.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (§ 8 ust. 2 pkt 2)
1. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego. - Dokumentacja dotycząca awansu zawodowego przygotowana za pomocą różnych programów komputerowych. Cały okres stażu. - Dokumentacja dotycząca awansu.
2. Prowadzenie strony internetowej szkoły. -Prowadzenie strony internetowej szkoły. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
3. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. - Wykorzystanie programów komputerowych do przygotowania pomocy dydaktycznych, testów, scenariuszy, ankiet, materiałów na gazetki oraz dokumentacji związanej z awansem zawodowym i pracą biblioteki (protokoły, statystyki). Cały okres stażu - Dokumentacja dotycząca awansu.
- Sprawozdania z pracy biblioteki.
- Scenariusze, testy.
4. Wykorzystanie komputerów i Internetu
w codziennej pracy. - Przygotowanie zajęć przy użyciu technik multimedialnych.
- Pomoc uczniom przy tworzeniu materiałów z wykorzystaniem technologii komputerowej.
- Korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych oraz Internetu w czasie lekcji bibliotecznych.
- Aktualizacja informacji odnośnie pracy biblioteki na stronie szkoły. Cały okres stażu - Przykładowy wydruk opracowanych materiałów.
5. Śledzenie aktualności na portalach internetowych. - Zapoznanie z informacjami dotyczącymi:
• Pracy nauczyciela bibliotekarza, logopedy,
• Problematyki wychowawczej,
• Prawa oświatowego, itp. Cały okres stażu - Adresy stron.
- Wydruki.
6. Wdrażanie uczniów do korzystania
z technologii komputerowej poprzez pracę na multimedialnych programach logopedycznych. Systematyczna praca na programie komputerowym. Cały okres stażu
Zdjęcia, potwierdzenie.

7. Wykonywanie pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć logopedycznych
z wykorzystaniem technologii komputerowej. Systematyczna praca na programie komputerowym Cały okres stażu Opracowane pomoce dydaktyczne.
8. Korzystanie z informacji umieszczonych na internetowych stronach edukacyjnych. Systematyczna praca na programie komputerowym Cały okres stażu Spis odwiedzanych stron internetowych.
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych a w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust. 2 pkt 3)
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. -Przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, scenariusze lekcji, recenzje – informacje zwrotne.
2. Konsultacje z nauczycielami. -Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami. Cały okres stażu. Notatki.
3. Udostępnianie opracowanych materiałów. -Dzielenie się przygotowanymi materiałami, sprawdzianami, itp. Na bieżąco. Potwierdzenia nauczycieli.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą,
pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. (§ 8 ust. 2 pkt 4a)
1. Współpraca z rodzicami uczniów. -Pogadanki z rodzicami, rozmowy indywidualne;
-Przygotowanie zajęć otwartych dla rodziców – tematyka: praca z uczniem posiadającym trudności logopedyczne. Cały okres stażu. Zapisy w dzienniku lekcyjnym, scenariusze zajęć, lista obecności.
2. Opracowanie i wdrożenie programu Koła Czytelniczo-Teatralnego. - Przeprowadzenie cyklicznych spotkań członków Koła.
- Organizowanie imprez, inicjatyw z udziałem członków koła; pomoc w pracach biblioteki (opieka nad aktywem bibliotecznym). W trakcie trwania stażu - Program.
- Dziennik zajęć pozalekcyjnych
3. Pełnienie funkcji opiekuna Koła Czytelniczo-Teatralnego. Cały okres stażu. - Program kółka,
- Dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. (§ 8 ust. 2 pkt 4c)
1.Organizacja Konkursu Ortograficzno-Gramatycznego. -Organizacja i przeprowadzenie Konkursu Ortograficzno-Gramatycznego, XI 13/14 Protokoły, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. -Przygotowywanie uczniów do konkursów recytatorskich i przedmiotowych,
-Prowadzenie koła czytelniczo-teatralnego. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, dyplomy.
3. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. -Kursy, szkolenia. Cały okres stażu. Dyplom.
4. Współpraca w zorganizowaniu uroczystości szkolnych. -Współorganizacja różnych uroczystości i imprez szkolnych. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
- Aktywny udział młodzieży w życiu kulturalnym we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. W trakcie trwania stażu - Potwierdzenia udziału, dyplomy
6. Współorganizacja wycieczek szkolnych. - Wycieczki przedmiotowe (muzea, kino, teatr) w celu wzbogacenia wiedzy.
- Wycieczki krajoznawcze w celu zapoznania z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju oraz integracji grupy. W trakcie trwania stażu - Karty wycieczek
7. Promocja szkoły w środowisku, Internecie; dokumentacja „życia” szkoły. - Opracowanie i aktualizacja informacji z życia szkoły na stronę internetową. Na bieżąco – cały okres stażu - Materiały na stronie szkoły
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust. 2 pkt 4e)
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. -Praca z uczniem mającym opinię/orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej. Cały okres stażu. Opis działań.
2. Współpraca z Publiczną Biblioteką
w Ruścu. -Zachęcanie uczniów do korzystania z księgozbioru biblioteki, przeprowadzenie lekcji bibliotecznej. Cały okres stażu. Potwierdzenie.
3. Współpraca z Urzędem Gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ruścu. -Współorganizacja imprez kulturalnych. Cały okres stażu. Potwierdzenie.
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym. Spotkania i rozmowy z pedagogiem Cały okres stażu Poświadczenia pedagoga.
5. Współpraca Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
- Obserwacja uczniów
- Konsultacje z pedagogiem, psychologiem (w miarę potrzeb)
- Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno -Pedagogiczne
W okresie stażu Praca z dzieckiem
z opinią lub
orzeczeniem,
Kontrakt z uczniem
oraz jego rodzicami.
6. Współpraca ze stowarzyszeniem Księdza Orione Czyńmy dobro – adopcja na odległość. Czynny udział w organizowaniu akcji charytatywnych.
Cały okres stażu. Potwierdzenia współpracy.
7. Współpraca z pielęgniarką szkolną
w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
W razie potrzeb. Potwierdzenie.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony. (§ 8 ust. 2 pkt 5)
1. Opis i analiza indywidualnych przypadków rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. -Zdiagnozowanie wybranych problemów,
-Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
-Podsumowanie oraz wnioski,
-Wprowadzenie działań naprawczych. Cały okres stażu. Opis przypadków.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności
w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych. - Studiowanie literatury fachowej (pedagogiczno-psychologicznej).
- Udział w warsztatach, szkoleniach o tematyce wychowawczej. W trakcie trwania stażu - Wykaz literatury
- Zaświadczenia, potwierdzenia

Przedstawiony Plan Rozwoju Zawodowego traktuję jako otwarty i dlatego może podlegać on, po uzgodnieniu
z dyrektorem pewnym modyfikacjom, wynikającym z pojawienia się nowych i ciekawych pomysłów.


Rusiec, 3 września 2013 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.