X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31888
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel: Jolanta Jastrzębska
Szkoła: Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada 1918 Roku w Domanicach Kolonii
Stanowisko: nauczycielka języka angielskiego
Dyrektor szkoły: Teresa Młynarczyk
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2013 r.
Data zakończenia stażu: 31 V 2016 r.
Powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli):

I. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust.1 pkt 1)

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną. Uczestniczenie w kursach doskonalących, szkoleniach, warsztatach z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej. okres stażu Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia
2. Umiejętne posługiwanie się komputerem w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych i wychowawczych przy pomocy różnych programów komputerowych.
Uzupełnienie pomocy dydaktycznych.
Uatrakcyjnienie zajęć. przykładowe testy, ćwiczenia dla uczniów, scenariusze, ankiety, zestawienia i inne pomoce wykonane komputerowo
Opracowanie dyplomów za udział w konkursach z języka angielskiego.
3. Wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wykorzystanie Internetu do kontaktu z innymi nauczycielami, wydawnictwami językowymi, instytucjami. Szybkie zdobywanie informacji.
Korzystanie z internetowych serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka obcego, słowników i programów multimedialnych w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych. spis adresów odwiedzanych stron internetowych

Prowadzenie zajęć z użyciem komputera i Internetu. Uatrakcyjnienie zajęć. przykładowe scenariusze zajęć
Opracowanie informacji o szkole w języku angielskim i umieszczenie na stronie internetowej szkoły. Uatrakcyjnienie internetowej strony szkoły. wydruk fragmentu
angielskiej wersji strony internetowej
4. Wdrażanie uczniów do wykorzystania technologii komputerowej i Internetu. Wykorzystywanie technologii komputerowej i zasobów Internetu w przygotowaniu prezentacji językowych i innych prac. okres stażu Aktualizacja wiedzy uczniów. Utrwalenie materiału poprzez wizualizację treści. prace uczniów

Zorganizowanie konkursu z języka angielskiego z wykorzystaniem Internetu. regulamin i protokół z przebiegu konkursu, strona www konkursu

II. Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły (§ 8 ust.1 pkt 2)


LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Udział w pracy zespołu nauczycieli klas 4-6. Współ opracowywanie planów pracy, sporządzanie sprawozdań. okres stażu Sprawnie działający zespół. Podnoszenie jakości pracy szkoły. plany pracy, sprawozdania
Wzajemna wymiana doświadczeń. protokoły posiedzeń zespołu
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami. Prowadzenie lekcji koleżeńskich dla pozostałych nauczycieli. okres stażu

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. listy obecności, konspekty
Ukończenie form doskonalenia zawodowego i podjęcie się wyszkolenia grupy nauczycieli. opracowane referaty, protokoły spotkań
Udostępnianie własnych materiałów i pomocy dydaktycznymi oraz materiałów ze szkoleń innym nauczycielom. opracowane materiały dydaktyczne
3. Publikowanie własnych materiałów dydaktycznych. Udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych w czasopismach pedagogicznych, edukacyjnych portalach internetowych. okres stażu Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. zaświadczenia o publikacjach,
wybrana publikacja
4. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli w ramach lekcji otwartych. Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem. okres stażu Poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności. notatki
5. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć koła języka angielskiego. okres stażu
Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego. program zajęć koła,
opis realizacji,
ewaluacja, dziennik zajęć koła
Opracowanie cyklu zajęć ukierunkowanych na rozwój słownej twórczości uczniów w języku angielskim. scenariusze zajęć
Opracowanie zestawu ćwiczeń kształtujących umiejętności konwersacji i efektywnej komunikacji w języku angielskim. opracowany zestaw ćwiczeń
6. Organizacja konkursu ogólnoszkolnego. Przygotowanie i przeprowadzenie corocznego konkursu z języka angielskiego dla klas IV-VI. okres stażu
Doskonalenie umiejętności uczniów, wyrabianie ich samodzielności. protokół z konkursu
7. Praca na rzecz prezentacji szkoły. Przygotowanie i przeprowadzenie projektów w ramach programu eTwinning. Rozwijanie kompetencji językowych, informacyjnych i społecznych. Promocja szkoły w środowisku lokalnym. strony www projektów
8. Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły. Organizacja Dnia Języków Obcych.
Integracja uczniów przez wspólną zabawę. publikacje na stronie internetowej szkoły
9. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI. Rozwijanie zdolności uczniów. Wyrównywanie szans edukacyjnych. dzienniki zajęć pozalekcyjnych
10. Sprawowanie opieki nad praktykantami wyższych uczelni. Dzielenie się wiedzą i materiałami dydaktycznymi z osobami przygotowującymi się do zawodu nauczyciela. okres stażu Wspieranie działań uczelni. dokumentacja praktyk
11. Nawiązanie współpracy z wydawnictwami językowymi. Pozyskiwanie darmowych pomocy dydaktycznych, książek, filmów w języku obcym do biblioteki szkolnej. Poszerzenie wiedzy o nowości na rynku wydawniczym. faktury z wydawnictw
Otrzymywanie darmowych nagród książkowych dla uczniów w ramach szkolnych konkursów językowych, Europejskiego Dnia Języków. Uatrakcyjnienie konkursów. faktury wydawnictw, protokoły z konkursów
12. Organizowanie akcji charytatywnych. Nawiązanie współpracy z nauczycielem opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych. dyplomy, podziękowania
13. Współpraca z rodzicami uczniów. Konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie postępów w nauce i zachowania. Poszukiwanie wspólnych rozwiązań i dróg postępowania. zapisy w dziennikach
14. Współpraca z organizacjami szkolnymi. Współpraca z biblioteką szkolną i Samorządem Uczniowskim. Korzystanie ze zbiorów biblioteki. Rozwijanie samorządności uczniów. dziennik biblioteki szkolnej, protokoły Samorządu Uczniowskiego
15. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Wdrażanie zaleceń poradni do pracy z uczniem. Prowadzenie dokumentacji. Niesienie właściwej pomocy uczniom. dokumentacja uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczna
16. Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży. Udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych. okres stażu Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. zaświadczenia
Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki. wykaz literatury
17. Diagnoza wybranych problemów
edukacyjnych lub wychowawczych.
Rozpoznanie, opis i analiza przypadku edukacyjnego lub wychowawczego.

okres stażu (zgodnie z
rzeczywistą sytuacją i
potrzebami) Przygotowanie opisu i analizy problemów. opis i analiza przypadku

Znalezienie konstruktywnego rozwiązania i zastosowanie go.
18. Inne zagadnienia i problemy mogące wyniknąć w czasie trwania stażu. okres stażu
III. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż. (§ 8 ust.1 pkt 3)


LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego. Śledzenie ewentualnych zmian. IX 2013
Znajomość przepisów dotyczących awansu zawodowego.
Prawidłowy przebieg stażu. zgromadzone materiały
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. wniosek o rozpoczęcie stażu
Sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły. plan rozwoju zawodowego
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. V 2016 sprawozdanie z realizacji planu
2. Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Analiza dokumentacji szkolnej:
• Statut Szkoły,
• Program Wychowawczy,
• Program Profilaktyczny Szkoły
• PSO okres stażu
Dobra znajomość prawa wewnątrzszkolnego. potwierdzenie dyrektora szkoły

3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Powiększanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych. Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. przykładowe materiały, testy


Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu: słowniki, literatura, itp. wykaz literatury i innych pomocy
4. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli. Uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych. zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej, materiały,
notatki ze szkoleń
5. Uczestnictwo w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły. Udział w kursach doskonalących, konferencjach, warsztatach, szkoleniach, organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, wydawnictwa językowe. zaświadczenia o udziale w różnych formach doskonalenia
6. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego. Studiowanie literatury i czasopism metodycznych (Języki Obce w Szkole, The Teacher). wykaz literatury


7. Rozwijanie zainteresowań i motywowanie uczniów do nauki języka obcego.
Przygotowanie uczniów do udziału w pozaszkolnych konkursach języka angielskiego. Promowanie uzdolnień uczniów. Wzrost osiągnięć uczniów. zaświadczenia, dyplomy, zdjęcia

Organizowanie i przeprowadzanie szkolnych konkursów języka angielskiego, konkursów kultury krajów anglojęzycznych. regulaminy konkursów, testy, protokoły z przebiegu konkursów
Współorganizowanie Europejskiego Dnia Języków. scenariusze, sprawozdania, zdjęcia
8. Prowadzenie pomiaru dydaktycznego. Przeprowadzanie badania wyników znajomości języka w klasie czwartej. wrzesień
Gromadzenie informacji na temat postępów uczniów w zakresie języka angielskiego. kserokopia testu pomiaru, analiza wyników
9. Pogłębianie wiedzy i umiejętności wychowawczych.
Podnoszenie kompetencji i umiejętności wychowawczych poprzez udział w różnych formach doskonalenia. okres stażu
Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. zaświadczenia o udziale w szkoleniach
Studiowanie literatury dotyczących spraw wychowawczych. wykaz literatury

Opracowanie planu wychowawczego klasy zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły. Prawidłowo skonstruowany plan wychowawczy klasy. plan wychowawczy klasy
10. Uczestniczenie z młodzieżą w różnych formach kultury. Organizowanie wyjść dydaktyczno-wychowawczych do kina, teatru, muzeum. Pogłębienie wiedzy uczniów z różnych dziedzin. dokumentacja wycieczki,
sprawozdania,
zdjęcia

Organizowanie wycieczek krajoznawczych dla swoich wychowanków.
11. Współpraca z rodzicami. Przeprowadzanie zebrań i indywidualnych spotkań z rodzicami. zgodnie z harmonogramem pracy szkoły na dany rok szkolny Włączanie rodziców w działania wychowawcze szkoły. listy z podpisami rodziców w dzienniku lekcyjnym,
protokoły z zebrań
Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów mających problemy w nauce i sprawiających problemy wychowawcze. wg potrzeb Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów. adnotacje w dzienniku lekcyjnym i dokumentacji wychowawcy
Pedagogizacja rodziców. okres stażu
Wzbogacenie wiedzy rodziców. protokoły z zebrań
12. Przeprowadzenie analizy własnej pracy. Hospitacje zajęć przez dyrektora szkoły. Poznanie mocnych i słabych stron oraz wyciągnięcie wniosków. arkusze hospitacyjne
Autorefleksja. arkusz samooceny

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.