X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31891
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć z języka angielskiego w klasie VI w roku szkolnym 2015/2016

Program zajęć z języka angielskiego
w klasie VI
w roku szkolnym 2015/2016

Program zajęć z języka angielskiego dla uczniów klasy VI został przygotowany w oparciu o program nauczania języka angielskiego realizowany w roku szkolnym 2015 / 2016 w klasie VI.
ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
Program ma umożliwić uczniom biorącym udział w zajęciach uzyskanie lepszych wyników w nauce, utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości z języka angielskiego i zdobycie nowych, uzyskanie jak najlepszych wyników na Sprawdzianie szóstoklasisty.
CELE PROGRAMU:
W zakresie wiedzy:
Uczeń posługuje się zakresem środków językowych pozwalających mu na realizację działań językowych
w wybranych aspektach następujących bloków tematycznych:
1. Człowiek.
2. Dom.
3. Szkoła.
4. Praca.
5. Życie rodzinne i towarzyskie.
6. Żywienie.
7. Zakupy i usługi.
8. Podróżowanie i turystyka.
9. Kultura.
10. Sport.
11. Zdrowie.
12. Świat przyrody.
W zakresie umiejętności:
SŁUCHANIE:

Uczeń rozumie znane mu słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące go osobiście, jego rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna.

CZYTANIE:

Uczeń rozumie znane nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np.: na tablicach informacyjnych i plakatach
lub w katalogach.
MÓWIENIE:

Uczeń używa prostych wyrażeń i zdań, aby opisać miejsce, w którym mieszka oraz ludzi, których zna.

Uczeń bierze udział w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca jest gotów powtarzać lub inaczej formułować swoje myśli, mówiąc wolniej oraz pomagając mu ująć w słowa to, co usiłuje opowiedzieć. Uczeń formułuje proste pytania dotyczące najlepiej mu znanych tematów lub najpotrzebniejszych spraw i odpowiada na tego typu pytania.

PISANIE:

Uczeń pisze krótki, prosty tekst na widokówce, np. z pozdrowieniami z wakacji, wypełnia formularze (np. w hotelu) z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo.
Formy pracy: indywidualna, grupowa, całą klasą.
TREŚCI PROGRAMU:
Nr lekcji Temat
1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z wymogami sprawdzianu z języka obcego. Analiza zadań w arkuszu przykładowym.
2 Describing people. Dane personalne i wygląd zewnętrzny. Zwroty grzecznościowe Dane personalne. Części ciała Wygląd zewnętrzny Ubrania – dodatki. What are you interested in? Zainteresowania i cechy charakteru. Uczucia emocje Cechy charakteru Zainteresowania.
3 What's this? What are these? Zaimki wskazujące this/that/these/those. Odmiana czasownika to be. She's got brown hair. Odmiana czasownika to have got.
4 Reading and listening. Comprehension activities. Człowiek – ćwiczenia doskonalące umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem. Słownictwo z rozdziału 1. Struktury gramatyczne z rozdziału 1.
5 My house. Opisywanie miejsca zamieszkania i pomieszczeń. Miejsce zamieszkania. Opis domu. Pomieszczenia w domu. In my room. Opisywanie wyposażenia domu. Wyposażenie domu. Przyimki miejsca.
6 There's a garden. Opisywanie obrazków z wykorzystaniem konstrukcji there is/there are. A desk and two chairs. Liczba mnoga rzeczowników. Przedimki a, an, the.
7 Reading and listening. Comprehension activities. Dom – ćwiczenia doskonalące umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem. Słownictwo z rozdziału 2. Struktury gramatyczne z rozdziału 2.
8 My school. Przedmioty i przybory szkolne. Miejsca w szkole. Życie szkolne. Polecenia. What time is Art? Podawanie czasu oraz określanie dni tygodnia.
9 This is your game. Przymiotniki i zaimki dzierżawcze. Dopełniacz saksoński ('s) Which is your bag? Zaimki pytające i względne.
10 Reading and listening. Comprehension activities. Szkoła – ćwiczenia doskonalące umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem. Słownictwo z rozdziału 3. Struktury gramatyczne z rozdziału 3.
11 My mum's a doctor. Zawody i miejsca pracy. You sing and dance. Opisywanie czynności z użyciem spójników. Czasowniki opisujące pracę. Spójniki and, because, but, so.
12 He can sing. Czasowniki can/could. I want to be a doctor. Czasowniki: love, like, hate, want, would like.
13 Reading and listening. Comprehension activities. Praca – ćwiczenia doskonalące umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem. Słownictwo z rozdziału 4. Struktury gramatyczne z rozdziału 4.
14 Will's photo album. Opisywanie członków rodziny i przyjaciół. What do you like doing? Czynności życia codziennego i formy spędzania wolnego czasu. Kultura i media.
15 Do you often watch TV? Czas Present Simple – forma i użycie. Przysłówki częstotliwości. Don't go! Tryb rozkazujący. Tryb rozkazujący z użyciem Let's ... Czas Present Simple
16 Reading and listening. Comprehension activities. Rodzina i przyjaciele. Ćwiczenia doskonalące umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem. Słownictwo z rozdziału 5. Struktury gramatyczne z rozdziału 5.
17 Food pyramid. Artykuły spożywcze i posiłki. Fast Frank's diner! Smaki i potrawy. Opakowania. Miejsca związane z jedzeniem. Przymiotniki określające smak. Gotowanie.
18 There is some cheese. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Użycie Lots of/a lot of. We've got no milk! Zaimki nieokreślone: some, any, no, much, many.
19 Reading and listening. Comprehension activities. Żywienie. Ćwiczenia doskonalące umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem. Słownictwo z rozdziału 6. Struktury gramatyczne z rozdziału 6.
20 My favourite shop. Rodzaje sklepów, punkty usługowe, towary. Let's do some shopping! Sprzedawanie i kupowanie.
21 He's taller than my sister. Stopniowanie krótkich i długich przymiotników. I like the blue one. Zaimki one/ones.
22 Reading and listening. Comprehension activities. Zakupy i usługi – ćwiczenia doskonalące umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem. Słownictwo z rozdziału 7. Struktury gramatyczne z rozdziału 7.
23 Visit London! Opisywanie środków transportu i miejsc. Where is the music shop? Wskazywanie drogi. Podróżowanie. Kierunki świata.
24 What are you doing? Czas Present Continuous – forma i użycie. Present Simple vs Present Continuous. Ćwiczenia kontrastujące użycie czasów teraźniejszych.
25 Reading and listening. Comprehension activities. Podróżowanie i turystyka – ćwiczenia doskonalące umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem. Słownictwo z rozdziału 8. Struktury gramatyczne z rozdziału 8.
26 Popular festivals. Święta i obrzędy obchodzone w krajach angielskiego obszaru językowego. Nazwy miesięcy. English speaking countries. Kraje angielskiego obszaru językowego.
27 My 13th birthday is in February. Liczebniki porządkowe i przyimki czasu. How is she going to celebrate her birthday? Konstrukcja to be going to.
28 Reading and listening. Comprehension activities. Kultura – ćwiczenia doskonalące umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem. Słownictwo z rozdziału 9. Struktury gramatyczne z rozdziału 9.
29 New sports centre. Popularne dyscypliny i miejsca, w których można uprawiać sport. Czasowniki wyrażające ruch. Meet the Olympic champion! Sprzęt sportowy i imprezy sportowe.
30 I will play. Czas przyszły Future Simple – forma i użycie. He can play very well. Przysłówki. Zaimki osobowe w roli podmiotu i w roli dopełnienia. Przysłówki pochodzące od przymiotników.
31 Reading and listening. Comprehension activities. Sport – ćwiczenia doskonalące umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem. Słownictwo z rozdziału 10. Struktury gramatyczne z rozdziału 10.
32 What's wrong with Will and Rik? Opisywanie samopoczucia: choroby i kontuzje, leczenie. Healthy living. Higiena codzienna. Opisywanie przeszłości: last month, two days ago, yesterday.
33 He wasn't at school yesterday. Czas przeszły czasownika to be. You should eat healthy food. Czasowniki should, have to i must.
34 Reading and listening. Comprehension activities. Zdrowie – ćwiczenia doskonalące umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem. Słownictwo z rozdziału 11. Struktury gramatyczne z rozdziału 11.
35 Have a wild day on safari! Opisywanie pogody, pór roku i zwierząt. Zjawiska pogodowe. Rośliny. This is an island. Opisywanie elementów krajobrazu. Spójniki after that, first, then.
36 Where did you go last weekend? Czas przeszły Past Simple – forma i użycie. Czas Past Simple – czasowniki regularne i nieregularne. Have you ever been to a desert? Czas Present Perfect – forma i użycie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.