X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31882
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Monika Kluska

1. Imię i nazwisko: Monika Kluska
2. Nauczany przedmiot: język angielski
3. Wykształcenie:
- magister filologii angielskiej – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
- licencjat z filologii angielskiej w zakresie nauczania języka angielskiego – Uniwersytet Warszawski
4. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
5. Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic im. Jana Pawła II
w Starym Waliszewie, Stary Waliszew 20a, 99 – 423 Bielawy
6. Wymiar odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
7. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013 r.
8. Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.
9.Opiekun stażu: mgr Małgorzata Całka
10. Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Ustawa Karta Nauczyciela


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli m.in. zapoznanie
z rozporządzeniem MEN
z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
IX 2013r.
• przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
• zbiór dokumentacji

2. Współpraca
z opiekunem stażu
• Rozmowa z opiekunem stażu
i zawarcie „kontraktu”
określającego przejrzyste
warunki współpracy i wzajemnej
obserwacji zajęć
• ustalenie terminów spotkań
IX 2013r.

• harmonogram współpracy

3. Diagnozowanie własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenie własnego warsztatu pracy
• analiza mocnych i słabych stron reprezentowanego przez nauczyciela warsztatu pracy (autorefleksja i samoocena)
• analiza efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela poprzez ogląd osiągnięć uczniów
cały okres stażu

• plan rozwoju zawodowego
• arkusze samooceny

4. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu
• udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia
w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
• uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego
• uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych
• udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli,
cały okres stażu

• zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale
w szkoleniach
• potwierdzenia udziału
w spotkaniach
• dyplomy, certyfikaty

5. Współpraca z przedstawicielami wydawnictw edukacyjnych i konsultantami ośrodków metodycznych
• współpraca z doradcą metodycznym ds. nauczanego przedmiotu
• konsultacje z metodykami w sprawie nowych metod pracy, podręczników i innych pomocy dydaktycznych z zakresu nauczania własnego przedmiotu

cały okres stażu
• potwierdzenie zadań zrealizowanych wspólnie z doradcą oraz udziału w konsultacjach

6. Rozbudowa własnego warsztatu pracy

• gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
• stosowanie aktywnych metod nauczania,
• organizowanie konkursów, turniejów oraz przygotowanie uczniów do nich
• opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy, flashcards, itp.
• dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania,
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
• analiza i wybór programów nauczania, podręczników
• gromadzenie pomocy dydaktycznych
systematycznie w okresie całego stażu

• zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć
• zestaw przykładowych metod oraz narzędzi ewaluacji wykorzystywanych w czasie zajęć
• notatki, spis lektur

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
• gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
• napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• złożenie wniosku o postępowanie
kwalifikacyjne
cały okres stażu
co pół roku


V 2016r.

VI 2016r.
• wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
• treść sprawozdania
• wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.


8. Pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych
• tworzenie scenariuszy apeli, przedstawień, przeprowadzanie prób, przygotowanie uczniów do wystąpień
zgodnie z harmonogramem imprez i uroczystości szkolnych
• scenariusze imprez
• zdjęcia na stronie internetowej szkoły

9. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
• udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach zespołów nauczycieli
• współpraca z Pedagogiem Szkolnym
• współpraca z Samorządem Uczniowskim
• współpraca z Radą Rodziców
cały okres stażu
• wpis do księgi Protokołów Rady Pedagogicznej,
• materiały, opracowania, sprawozdania ze spotkań;

§ 7 ust. 2 pkt. 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.”

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poznanie sytuacji wychowanków
• zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi (rozmowy indywidualne, ankiety dla rodziców),
• systematyczny kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym
cały okres stażu
• notatki własne
• arkusze ankiet

2. Współpraca z rodzicami
• udział w zebraniach rodziców
• rozmowy indywidualne z rodzicami
cały okres stażu
• zapisy w dzienniku


3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

• przygotowanie i przeprowadzenie imprez, w których uczestniczyć będą przedstawiciele organizacji ze środowiska lokalnego
• organizowanie i uczestniczenie w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły
• uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego

cały okres stażu

• scenariusze,
• zdjęcia

4. Promocja placówki
• pomoc w przygotowaniu Dni Otwartych szkoły i innych uroczystości i imprez promujących szkołę
zgodnie z harmonogramem imprez i uroczystości szkolnych
• zdjęcia
• informacje na stronie internetowej szkoły

5. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• analiza zdolności i umiejętności uczniów
• dostosowywanie wymagań do umiejętności i zdolności uczniów o specjalnych potrzebach
• współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą
cały okres stażu
• testy o obniżonym poziomie trudności, dodatkowe zadania

6. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
• identyfikacja problemu
• diagnoza przyczyn
• propozycje rozwiązań
• współpraca z rodzicami
• współpraca z pedagogiem, logopedą, wychowawcami klas
cały okres stażu .
• notatki i zapisy w dzienniku lekcyjnym

7. Organizacja zajęć pozalekcyjnych
• diagnoza zainteresowań uczniów i oczekiwań rodziców
• prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
• kółka zainteresowań dla uczniów zdolnych
cały okres stażu
• dziennik zajęć pozalekcyjnych

8. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie z Programem Wychowawczym Zespołu Szkół
• prowadzenie zajęć godzin z wychowawcą z uwzględnieniem tematyki zawartej w Programie Wychowawczym Zespołu Szkół
• realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
• organizowanie lub współorganizowanie wycieczek
• pomoc uczniom w tworzeniu gazetek
• opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach.
cały okres stażu
• scenariusze lekcji
• sprawozdania
• program wychowawczy szkoły
• notatki i wpisy w dzienniku

§ 7 ust. 2 pkt. 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
• doskonalenie umiejętności obsługi komputera,
• opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych, dokumentacji przy pomocy komputera,
• opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
• tworzenie szkolnej kroniki
okres trwania stażu
• plany pracy opiekuńczo – wychowawczej,
• scenariusze zajęć,
• karty pracy,
• wzory zaproszeń, dyplomów
• kronika szkoły

2. Korzystanie z Internetu, publikacje w Internecie
• korzystanie z informacji znajdujących się na portalach edukacyjnych,
• pozyskiwanie bieżących materiałów metodycznych,
• publikacje w Internecie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, konspektów,
• uczestniczenie w kursach
e – learningowych
• pomoc w redagowaniu strony internetowej Zespołu Szkół
okres trwania stażu
• spis stron internetowych
• strona internetowa Zespołu Szkół

3. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy z uczniami
• zajęcia z uczniami
z wykorzystaniem komputera,
• wykorzystanie na zajęciach multimedialnych programów edukacyjnych
• wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach
• elementy e-nauczania (korespondencja e- mailowa z uczniami, prezentacje multimedialne wykonywane przeze mnie i przez uczniów)
• wykonywanie gazetek, opracowywanie regulaminów konkursów
cały okres stażu
• scenariusze zajęć,
• spis wykorzystanych i wykonanych prezentacji multimedialnych
• spis wykorzystanych gier edukacyjnych

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
• udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych
cały okres stażu
• potwierdzenia udziału (zaświadczenia, certyfikaty)


2.Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki
• studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• sporządzanie notatek z przeczytanych książek
• wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej

cały okres stażu

• notatki (ksero) z literatury

3. Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

• poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów,
• współpraca z rodzicami
• bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych
i dydaktycznych
• wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii,
• praca w zespołach przedmiotowych
i wychowawczych
cały okres stażu
• potwierdzenia
• dokumentacja podjętych działań
• protokoły

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej
Analiza dokumentacji szkolnej,
a zwłaszcza:
• statutu Zespołu Szkół wraz z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania i Przedmiotowymi Zasadami Oceniania,
• Programu Wychowawczego Zespołu Szkół,
• Programu Profilaktyki Szkoły

Analiza przepisów prawa oświatowego, a zwłaszcza:
• systematyczne śledzenie stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej
• Ustawy o systemie oświaty,
• Ustawy Karta Nauczyciela,
• Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
cały okres stażu
• potwierdzenia opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów,
• znajomość przepisów,
• dokumentacja szkolna

2. Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
• udział w radach pedagogicznych oraz zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne
• praca w komisjach powoływanych w szkole
• dostosowanie własnej oferty edukacyjnej do wymogów prawa (podstawa programowa, standardy wymagań, ocenianie)


cały okres stażu
• listy obecności
• potwierdzenia
• sprawozdania
• konkretne dokumenty

3. Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego
• prowadzenie dokumentacji szkolnej
• udział w pracach komisji podczas egzaminów i sprawdzianu
• udział w radach klasyfikujących
cały okres stażu
• dzienniki
• zaświadczenia
• protokoły

Opracowała
Monika Kluska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.