X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31876
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego


INFORMACJE O NAUCZYCIELU
Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Natalia Sobuta
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2016r.
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omówienie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrz placówki;
- poza placówką;
- samokształcenie.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r.
Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013., poz.393)

§ 6 ust. 2 pkt 1Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
I. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego oraz publikacjami (np. w Internecie) dotyczącymi awansu zawodowego. - notatki z analizy przepisów IX 2015
II. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Ustalenie w rozmowie zasad wzajemnej współpracy. Omówienie treści zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego. - kontrakt;
- harmonogram spotkań IX 2015
III. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego. Zredagowanie i złożenie planu do zatwierdzenia.
Gromadzenie dokumentów, scenariuszy zajęć, programów, zaświadczeń i świadectw.
Pisemna analiza przebiegu stażu, autorefleksja, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie podsumowujące realizację planu rozwoju zawodowego - Plan Rozwoju Zawodowego IX 2015
Systematycznie

V 2016
IV. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola. Analiza dokumentacji obowiązującej w szkole:
* Statut szkoły oraz Oddziału Przedszkol-nego
* Roczny plan pracy
dydaktyczno- wychowawczej
Prowadzenie dziennika i konspektów,
Udział w Radach Pedagogicznych.
Udział w zebraniach. - Zapis w dokumentacji stażu cały okres stażu
V. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy oraz zasadami obowiązującymi w przedszkolu. Szczegółowe poznanie przepisów BHP, zasad z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Zapoznanie się z regulaminem przedszkola pod względem bezpieczeństwa.
Uczestnictwo w szkoleniach BHP. - świadectwo ukończenia kursu lub szkolenia BHP cały okres stażu
VI. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji. Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji pracy nauczyciela:
-planów miesięcznych.
-zapisów w dzienniku.
- arkuszy diagnozy dojrzałości szkolnej dzieci.
- dokumentowanie współpracy z rodzicami.
- prowadzenie pracy kompensacyjno-korekcyjnej.
-Prowadzenie dokumentacji obowiązującej w grupie dzieci 2,5 -letnich - zapisy w dzienniku;
- scenariusze zajęć cały okres stażu
VII. Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz wybranego do realizacji programu. Zapoznanie się obszarami i celami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Analiza wybranego programu wychowania przedszkolnego w Akademii Przedszkolaka na rok szkolny 2015/2016 - zapis w dokumentacji stażu IX 2015
VIII. Dokumentacja realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Systematyczne gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego Planu Rozwoju Zawodowego. - zaświadczenia;
- scenariusze zajęć;
- arkusze hospitacji;
- fotografie, etc cały okres stażu
IX
.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Opis realizacji sporządzonego Planu Rozwoju Zawodowego. - sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego V 2016

§ 6 ust. 2 pkt 2Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
I. Poznanie sposobów właściwego opracowywania scenariuszy zajęć, prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz późniejsze ich omawianie. Przygotowywanie scenariuszy prowadzonych zajęć.
Analiza i ocena przeprowadzanych zajęć pod względem ich mocnych i słabych stron.
Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie z prowadzącym obserwowane zajęcia.
Obserwowanie innych zajęć np.:
1.Powitania pór roku itp.
2. Imprez przedszkolnych
3.Uroczystości przedszkolnych
Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej. - scenariusze zajęć, cały okres stażu
II. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnych w potrzebami własnymi oraz przedszkola. - zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów cały okres stażu
III. Poszerzanie we własnym zakresie posiadanej wiedzy oraz umiejętności. Czytanie różnych pozycji książkowych i artykułów o tematyce pedagogicznej oraz psychologicznej w prasie i Internecie. - spis przestudiowanej literatury cały okres stażu
IV. Czynne angażowanie się w życie i pracę przedszkola oraz działania na rzecz grupy. Włączenie się do organizacji uroczystości przedszkolnych i wycieczek.
Udział w uroczystościach przedszkolnych i wycieczkach.
Dbanie o estetyczny wygląd i dekoracje sali zgodnie z porami roku, świętami i uroczystościami przedszkolnymi.
Integracja grupy ze środowiskiem.
Udział w konkursach. - fotografie;
- potwierdzenia;
- podziękowania cały okres stażu
V. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Przygotowywanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera oraz Internetu.
Czytanie specjalistycznych stron i portali internetowych oraz wydawnictw elektronicznych.
Czynne dyskusje na temat oświaty na nauczycielskich forach internetowych.

- scenariusze zajęć;
- karty pracy dla dzieci’
- ogłoszenia;
- dokumentacja związana ze stażem cały okres stażu
VI. Uczestniczenie w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia. Uczestnictwo w Radach Szkoleniowych. - protokoły Rad Pedagogicznych cały okres stażu
VII. Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielkami. Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie. - plan dostępny w dokumentacji przedszkola 30.09.2015


§ 6 ust. 2 pkt 3Znajomość środowiska uczniów ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
I. Gromadzenie informacji o dziecku. Analiza dostępnej dokumentacji .Obserwacja dzieci, indywidualne rozmowy z rodzicami. . - dokumentacja wewnętrzna grupy, notatki cały okres stażu
II. Współpraca z rodzicami. Pozyskanie rodziców na rzecz grupy i przedszkola. - fotografie;
cały okres stażu
III. Pogłębianie wiedzy w zakresie realizacji zadań wychowawczych. Obserwacja dzieci. Udział w warsztatach dotyczących problemów rozwojowych dziecka. Lektura książek i artykułów z zakresu pedagogiki i socjologii. - karta obserwacji;
- zaświadczenia o ukończonych kursach V 2016
cały okres stażu
IV. Współpraca ze specjalistami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych Rozmowa, wywiad, kontakt z psychologiem i logopedą; - notatki Cały okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 4Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
I. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obserwowanie zajęć i omawianie ich. - scenariusze zajęć;
- karty obserwacji;
- notatki własne cały okres stażu
II. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora Przedszkola. Opracowanie scenariuszy zajęć, omówienie ich z osobami obserwującymi. - scenariusze zajęć cały okres stażu
III. Ocena własna: analiza mocnych i słabych stron oraz nabytych umiejętności podczas prowadzonych i obserwowanych zajęć. Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opinii opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć i pracy z dziećmi. -notatki własne cały okres stażu
IV. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Pogłębianie wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz doskonalenie warsztatu pracy w celu podniesienia jej efektywności. Udział w kursach i szkoleniach. - teczka stażysty 1 V 2016

........................... ........................................
podpis stażysty podpis i pieczęć dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.