X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31868
Przesłano:
Dział: Diagnoza

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w Szkole Podstawowej

Imię i nazwisko dziecka
Rok szkolny
Forma wychowania przedszkolnego* Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
I. Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
w obszarze:
1. Umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej:
1) mocne strony dziecka
Stosuje się do obowiązujących norm społecznych i grzecznościowych. Chętnie i raczej bez konfliktów współpracuje z rówieśnikami. Bardzo często jest organizatorem zabaw i odgrywa w nich rolę „przywódczą”. Potrafi umiejętnie zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych, szybko adoptuje się do nowych sytuacji. Jest pogodne i raczej zaciekawione zajęciami, interesuje się czynnościami szkolnymi, stosuje się do poleceń nauczyciela.

2) zauważone trudności
Chce dominować w kontaktach z dziećmi, jak mu się nie udaję, to obraża się.
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka
Omawiano z dzieckiem wprowadzone zasady i reguły postępowania.

4) wskazówki dla rodziców
Wzmacniać dziecko, zachęcać do wytrwałości, chwalić za starania.

2. Umiejętności matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania:
1) mocne strony dziecka
Dziecko przelicza na konkretach do 20 i podaje prawidłową liczbę przeliczonych elementów. Dodaje i odejmuje na konkretach do 10. Potrafi ustalić równoliczność zbiorów, zna liczebniki porządkowe do dziesięciu, a także zna cyfry. Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne. Potrafi dokonywać prostej klasyfikacji elementów wg przeznaczenia, koloru i wielkości. Rozróżnia i stosuje pojęcia: na, pod, obok, przed, za, rozróżnia kierunki prawo i lewo. Wymienia pory roku, dni tygodnia, nazwy miesięcy. Rozróżnia dźwięki z otoczenia. Potrafi podzielić zdanie na kilka wyrazów, dzieli słowa na sylaby, potrafi dokonać analizy i syntezy prostych wyrazów. Dziecko rozpoznaje większość liter i próbuje je składać w wyrazy. Lubi słuchać opowiadań, czytania książek, rozumie ich treść i potrafi je opowiedzieć. Orientuje się na kartce (góra, dół, lewa, prawa strona), układa szeregi z figur i przedmiotów, dostrzega różnice między obrazkami i znakami. Potrafi wskazać brakujące elementy oraz odnajduje wśród innych takie same. Ma dobrą pamięć wzrokową, np. zapamiętuje kilka elementów znajdujących się na obrazku. Poprawnie trzyma narzędzie pisarskie, sprawnie wydziera, rysuje szlaczki na dużej liniaturze.

2) zauważone trudności
Brak zauważonych trudności

3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka
Dziecko otrzymywało zadania rozwijające umiejętności matematyczne wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Podtrzymywano zainteresowanie czytaniem, prowadzono działania doskonalące percepcję wzrokową i słuchową. Stosowano różnorodne techniki usprawniające motorykę małą i rozluźniające napięcie mięśniowe, m.in. techniki relaksacyjne.

4) wskazówki dla rodziców
Kontynuowanie w domu ćwiczeń prowadzonych w przedszkolu w zakresie liczenia, grafomotoryki,
rozpoznawanie i rozróżnianie liter.

3. Sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej:
1) mocne strony dziecka
Dziecko lubi zabawy ruchowe, sprawnie przyjmuje pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Porusza się zwinnie, ruchy ma płynne, skoordynowane. Dobrze utrzymuje równowagę, rzuca do celu ręką lewą i prawą, po schodach wchodzi ruchem naprzemiennym. Powtarza gesty i ruchy, np. uniesiona ręka, przysiad. Dobrze sobie radzi podczas ćwiczeń typu przetwarzanie obrazu graficznego na obraz ruchowy, np. rysuje w powietrzu koło, falę, linię pionową tak jak na obrazku. Odwzorowuje proste wzory (motywy) graficzne, sprawnie rysuje po śladzie i oburącz. Posługuje się ręką prawą, przy dominującym oku prawym.

2) zauważone trudności
Nie zauważono
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka.
Usprawniano motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową w toku pracy z grupą oraz podczas ćwiczeń indywidualnych. Zachęcano do odwzorowywania na kartce w dużej liniaturze i na kartce w kratkę.


4) wskazówki dla rodziców
Dziecko codziennie powinno ćwiczyć ręce, ale niezbyt długo, aby nie zmęczyły się zbytnio, powinno: wycinać, lepić, rysować, wydzierać, konstruować, przewlekać, malować za pomocą farb, mazaków (mały nacisk i mniejsze zmęczenie rąk), ołówka i różnych kredek, zaleca się bawić z dzieckiem w gry paluszkowe, może także rysować z odpowiednią nasadką albo używać grubszych lub trójkątnych kredek. Dziecko powinno być zachęcane do działań i chwalone za wysiłek.

4. Samodzielności, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych:
1) mocne strony dziecka
Dziecko jest samodzielne przy czynnościach higienicznych, samo je, rozbiera się i ubiera do zajęć ruchowych, a także do wyjścia na powietrze. W razie potrzeby odwraca odzież na prawą stronę, a także samodzielnie poprawia ubranie, aby wyglądać estetycznie (zapina guziki, zasuwa zamek). Zgodnie z ustaleniami składa odzież i odkłada lub zawiesza na swojej półce w szatni. Samodzielnie zakłada obuwie, potrafi umyć ręce i zęby. Utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta przybory i zabawki, jest samodzielne jako dyżurny. Podejmuje decyzje w sprawie rodzaju zabawy i podczas wyboru zabawek. Samodzielnie planuje treść prac plastycznych i stara się bez pomocy wykonywać polecenia nauczyciela. Potrafi wskazać zagrożenia płynące ze świata ludzi, zwierząt i roślin. Wskazuje, co zrobi w sytuacji zagrożenia, a także samo zgłasza złe samopoczucie nauczycielowi.

2) zauważone trudności
Nie zauważono

3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka
Zachęcano i stymulowano dziecko do samodzielności.
4) wskazówki dla rodziców
Nagradzanie za samodzielność i motywowanie do dalszej pracy, wyznaczanie nowych celów.
II. Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania:
1) opis
Dziecko ma dużą potrzebę ruchu – szuka możliwości biegania i skakania. Posiada uzdolnienia plastyczne, dużo i chętnie rysuje. Lubi śpiewać ma dobry słuch i poczucie rytmu.
2) podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu
Zachęcanie dziecka do rozwijania zainteresowań w czasie wolnym od zajęć i zabaw. Było angażowane
w występy na forum przedszkola, motywowanie do dalszej pracy.
3) wskazówki dla rodziców
Warto zapisać dziecko na zajęcia plastyczne lub sportowe.
III. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku:
Dziecko jest aktywne na zajęciach często zgłasza się do odpowiedzi, dobrze skupia swoją uwagę, wypowiada się całymi zdaniami, poprawną polszczyzną, ma duży zasób słow. Lubi opowiadać o wydarzeniach ze swojego życia. Rozumie polecenia złożone, ma doskonałą pamięć wzrokową. Bardzo chętnie pomaga w różnych czynnościach w przedszkolu, lubi pełnić rolę dyżurnego.

(data i podpis nauczyciela) (pieczęć i podpis dyrektora)

* Wpisać odpowiednio: przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego.


MEN-I/54/2

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.