X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31827
Przesłano:
Dział: Ankiety

Indywidualne sytuacje uczniów - ankiety do ewaluacji

ANKIETA DLA RODZICÓW
Szanowni Państwo!
Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety dot. efektywności wspomagania rozwoju uczniów przez szkołę z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Prosimy o zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi w kółku. Ankieta jest anonimowa.
1. Czy Pani/Pana zdaniem, w szkole prowadzone są działania, mające na celu rozpoznawanie indywidualnej sytuacji dziecka?
a) Tak
b) Nie
c) Nie wiem
2. Czy nauczyciele rozmawiają z Panią/Panem o możliwościach i potrzebach Pani/Pana dziecka?
a) Zawsze, gdy jest taka potrzeba
b) Czasami,
c) Nigdy
d) Nie ma takiej potrzeby
3. Czy wychowawca służy radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla Pani/Pana dziecka?
a) Zawsze, gdy jest taka potrzeba
b) Czasami
c) Nigdy
d) Nie ma takiej potrzeby
4. W jaki sposób nauczyciele/wychowawcy wspierają Panią/Pana, kiedy dziecko potrzebuje pomocy? Można zaznaczyć 3 odpowiedzi.
a) Udzielają porady i dają wskazówki do pracy z dzieckiem
b) Oferują udział w zajęciach dodatkowych
c) Organizują pomoc materialną, finansową dla dziecka
d) Wspomagają w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
e) Kierują do pedagoga szkolnego
f) Kierują do instytucji wspierających szkołę, np. poradni, sądu,
g) Pomagają w nawiązywaniu kontaktu z instytucjami wspierającymi szkołę
h) Organizują szkolenia, prelekcje z udziałem specjalistów
5. Czy Pani/Pana zdaniem, nauczyciele respektują i stosują zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w pracy z Pani/Pana dzieckiem?
a) Tak
b) Nie
c) Nie wiem
d) Dziecko nie posiada opinii
6. Czy Pani/Pana zdaniem, w szkole prawidłowo są rozpoznawane możliwości edukacyjne uczniów?
a) Tak
b) Nie
c) Nie wiem
7. Czy Pani/Pana zdaniem, szkoła podejmuje działania, które niosą uczniom pomoc w nauce?
a) Tak
b) Nie
c) Nie wiem
8. Czy Pani/Pana dziecko uczestniczy na terenie szkoły w zajęciach pozalekcyjnych?
a) Tak
b) Nie
c) Nie wiem
9. Jeśli tak, to jakich?
a) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
b) Zajęcia wyrównawcze z ........................................
c) Zajęcia rozwijające uzdolnienia
d) Zajęcia sportowe
e) Zajęcia z pedagogiem
f) Koła zainteresowań
10. Czy jest Pani/ Pan jest zadowolona/y z form pomocy udzielanej dziecku przez szkołę?
a) Tak
b) Nie
11. Czy uważa Pani/Pan, że oferta zajęć dodatkowych w szkole jest wystarczająca dla dziecka?
a) Tak
b) Nie
12. Czy uważa Pani/Pan, że dziecko odnosi sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości?
a) Tak
b) Nie


Ankieta dla uczniów
Drogi Uczniu!
Prosimy Cię o wypełnienie poniższej ankiety. Twoja opinia posłuży nam do oceny efektywności naszej pracy. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o zaznaczenie 1 właściwej odpowiedzi w kółku.
1. Czy uważasz, ze osiągasz sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości?
a) Tak
b) Nie
2. Myśląc o swoich wynikach w nauce, czuję:
a) Pełne zadowolenie z wyników
b) Umiarkowaną radość z osiągnięć
c) Niezadowolenie z wyników
d) Stać mnie na więcej
e) Obojętne mi to
f) Inne, jakie?......................................
3. Jak postrzegasz nauczycieli uczących Cię?
a) Nauczyciele zawsze przekonują mnie, że mogę pokonać przeszkody i nauczyć się rzeczy trudnych
b) Nauczyciele wspierają mnie i motywują do pracy
c) Nauczyciele nie okazują mi wsparcia, nie interesują się mną, są obojętni
d) Nauczyciele podkreślają jedynie moje trudności, krytykują moje niepowodzenia
e) Inne, jakie........................................
4. Czy nauczyciele pomagają Ci, gdy masz problemy w nauce?
a) Tak
b) Nie
c) Nie mam problemów w nauce
5. Czy w szkole są zajęcia dodatkowe, które Cię interesują?
a) Tak
b) Nie
6. Czy uczestniczysz w jakichkolwiek zajęciach dodatkowych w szkole?
a) Tak
b) Nie
7. Jeśli tak, to jakich? Zaznacz wszystkie, w których bierzesz udział.
a) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
b) Zajęcia wyrównawcze z........................................
c) Zajęcia rozwijające uzdolnienia
d) Zajęcia sportowe
e) Zajęcia z pedagogiem
f) Koła zainteresowań
8. Jak często uczęszczasz na te zajęcia?
a) Co tydzień
b) 2-3 razy w miesiącu
c) Jak mi się przypomni
d) Jak mam problem z zaliczeniem danego materiału
e) Inne, jakie?........................................

9. Jaki jest powód uczęszczania przez Ciebie na zajęcia dodatkowe?
a) Chcę się lepiej przygotować do lekcji, zrozumieć temat
b) Mogę się przygotować do poprawy sprawdzianu
c) Osiągam słabe wyniki w nauce i chcę je poprawić
d) Poszerzam swoją wiedzę i zainteresowania
e) Rodzice mi każą
f) Ponieważ traktowane są jako obowiązkowe
10. Czy zajęcia dodatkowe, w których uczestniczysz spełniają Twoje oczekiwania?
a) Tak
b) Nie
11. Jeśli nie, czego w nich brakuje?
........................................
12. Czy myślisz, że udział w zajęciach dodatkowych ma wpływ na poprawę Twoich wyników w nauce?
a) Zdecydowanie tak
b) Tak, nieznacznie
c) Nie zauważyłem/am zmiany
13. Do jakiej części nauczycieli pasuje poniższe stwierdzenie: Nauczyciele pomagają mi się uczyć, gdy mam z czymś trudności?
a) Do wszystkich
b) Do większości
c) Do połowy
d) Do mnie niż połowy
e) Do żadnego
14. Do jakiej części nauczycieli odnosi się poniższe stwierdzenie: Czuję, że nauczyciel wierzy w moje możliwości?
a) Do wszystkich
b) Do większości
c) Do połowy
d) Do mnie niż połowy
e) Do żadnego
15. W szkole mogę liczyć na pomoc w rozwiązywaniu moich problemów i trudnych sytuacji:
a) Tak
b) Nie
16. Z kim najczęściej w szkole rozmawiasz na temat swoich trudności/problemów/potrzeb?
a) Z wychowawcą
b) Z innym nauczycielem niż wychowawca
c) Z pedagogiem szkolnym
d) Z dyrektorem szkoły
e) Z wychowawcą w świetlicy
f) Z nikim nie rozmawiam o swoich problemach i potrzebach
ANKIETA DLA NAUCZYCIELI
Szanowni Państwo!
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety w ramach prowadzonej ewaluacji wewnętrznej dot. efektywności wspomagania uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Wyniki posłużą do oceny efektywności pracy szkoły w badanym obszarze. Ankieta jest anonimowa. Właściwą odpowiedź prosimy zaznaczyć w kółku.
1. Czy uważa Pan/Pani, że w szkole rozpoznawane są indywidualne potrzeby (sytuacje, możliwości) uczniów?
a) Tak
b) Nie
2. Jeśli tak, w jaki sposób Pan/ Pani to robi?
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
3. Czy Pana/i zdaniem, szkoła współpracuje z instytucjami zewnętrznymi i innymi podmiotami świadczącymi pomoc uczniom, w rozpoznawaniu ich sytuacji?
a) Tak
b) Nie
4. Czy uwzględnia Pan/Pani w swojej pracy zalecenia zawarte w opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej?
a) Tak
b) Nie
5. Jeśli tak, to w jaki sposób?
........................................
6. Czy diagnozuje Pan/Pani możliwości edukacyjne uczniów?
a) Tak
b) Nie
7. Jeśli tak, to w jaki sposób ?
a) Obserwacja pracy ucznia na lekcji
b) Badania uczniów klas I na wejściu
c) Sprawdziany wiedzy
d) Odpowiedzi ustne uczniów
e) Analiza egzaminu gimnazjalnego
f) Analiza opinii PPP
g) Uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego
h) Inne, jakie?........................................

8. Jakie działania podejmuje Pan/Pani, w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów? Można wybrać max 3 odpowiedzi.
a) Organizuję zajęcia dodatkowe, jakie?........................................
b) Rozmawiam z uczniem po lekcji, udzielając wskazówki do pracy
c) Stosuję różnorodne metody pracy na lekcji
d) Dostosowuję środki dydaktyczne do potrzeb ucznia
e) Stosuję indywidualne podejście do uczniów
f) Prowadzę indywidualne zajęcia z uczniem
g) Organizuję pomoc koleżeńską w klasie ucznia lub szkole
h) Angażuję ucznia do udziału w pracach na rzecz środowiska klasowego/szkolnego
i) Przygotowuję ucznia do konkursów
j) Kieruję ucznia do specjalisty
k) Współpracuję z rodzicami ucznia
l) Inne, jakie?........................................
9. Kiedy rozmawia Pana/i z rodzicami o możliwościach i potrzebach ich dziecka?
a) przy okazji zebrań
b) przy okazji indywidualnych konsultacji
c) w zależności od oczekiwań i potrzeb rodzica
d) jeśli zauważę problemy, trudności
e) nie podejmuję tego typu działań
f) Inne, jakie?........................................
10. Czy Pana/i zdaniem, szkoła zapewnia warunki do wyrównywania braków i zaległości?
a) Tak
b) Nie
11. Czy uczniowie chętnie korzystają z zajęć dodatkowych oferowanych przez szkołę?
a) Tak
b) Nie
12. Czy Pana/i zdaniem, w szkole prowadzone są działania zapobiegające wykluczeniu uczniów z uwagi na ich sytuację szkolną/ rodzinną/ społeczną?
a) Tak
b) Nie
c) Nie wiem
13. Jeśli tak, to, w jakiej formie?
a) Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
b) Wspieranie uczniów podczas indywidualnych rozmów
c) Włączanie osób z niepełnosprawnością do aktywności w szkole
d) Działania zmierzające do likwidacji fobii szkolnej
e) Prowadzenie zajęć o tolerancji, niepełnosprawności
f) Inne, jakie?.................................
14. Czy działania te są skuteczne?
a) Tak
b) Nie

15. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
........................................
16. Czy Pani zdaniem, w szkole jest wzmacniane poczucie własnej wartości u uczniów? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
........................................
17. Do jakiej części uczniów pasuje poniższe stwierdzenie: Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości:
a) Do wszystkich
b) Do większości
c) Do połowy
d) Do mniej niż połowy
e) Do żadnego

Zespół ds. ewaluacji


Kwestionariusz wywiadu z Dyrektorem Szkoły
1. W jaki sposób w naszej szkole rozpoznaje się indywidualne potrzeby i możliwości uczniów?
2. Jakie formy wsparcia otrzymują uczniowie?
3. Czy dostrzega Pani w czasie obserwacji pracy nauczyciela, że uwzględnia on indywidualne potrzeby i możliwości uczniów w procesie edukacyjnym ? Co na to wskazuje?
4. Czy Pani zdaniem nauczyciele respektują zalecenia PPP? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź. ( jeśli tak, to w jaki sposób, jeśli nie – jaka jest tego przyczyna?)
5. Z jakimi instytucjami współpracuje szkoła w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych uczniów, wspierania ich w trudnej sytuacji i eliminowania zagrożeń?
6. Jakie efekty przynosi ta współpraca?
7. Czy i jak często wpływają do Pani skargi lub wnioski od rodziców dot. pracy nauczycieli?
8. Czy uważa Pani, że uczniowie w szkole otrzymują właściwą opiekę w czasie zdarzeń losowych, wypadków na terenie szkoły?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.