X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31708
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

ANEKS DO PLANU
ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego
Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
Monika Jankowska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Aneks został napisany z powodu zmiany stanowiska pracy od dnia 1 września 2015r.
Czas trwania stażu:01.09.2013r.- 31.05.2016r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli • analiza dokumentów prawa oświatowego, śledzenie stron internetowych MENiS
• opracowanie aneksu planu rozwoju zawodowego

• sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
rok szkolny 2015/2016
wrzesień 2015r.

maj 2016r. • notatki

• aneks do planu rozwoju zawodowego
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
2. Analiza dokumentacji szkolnej
• Statut Szkoły, Program Wychowawczy,
Szkolny Program Profilaktyki oraz WSO
rok szkolny 2015/2016
• notatki
3. Tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych • praca w zespole opracowującym zmiany
w programie wychowawczym szkoły oraz programie profilaktyki
wrzesień 2015r. • potwierdzenia

Poszerzanie wiedzy
i umiejętności oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy • aktywny udział w wewnątrzszkolnym
i zewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
• uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty)
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej i psychologicznej
• udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli
• konsultacje z innymi nauczycielami
• dbanie o wystrój sali lekcyjnej
• systematyczne wykonywanie wystawy prac dzieci
• uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
rok szkolny 2015/2016

rok szkolny 2015/2016
• zaświadczenia

• zaświadczenia

• zestawienie bibliografii

• potwierdzenia

• notatki
• gazetki ścienne
• gazetki ścienne
• potwierdzenia udziału w spotkaniach

5. Współpraca z innymi nauczycielami • organizacja imprez o charakterze klasowym, szkolnym i środowiskowym
• organizacja wycieczek, wyjść tematycznych
• organizacja konkursów klasowych
• korzystanie z doświadczenia innych nauczycieli
rok szkolny 2015/2016
• scenariusze imprez

• ogłoszenia o konkursach, dyplomy
6. Praca z uczniami posiadającymi orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego
• dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia

rok szkolny 2015/2016 • program edukacyjny dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
7.

Podejmowanie działań na rzecz podwyższania jakości pracy szkoły oraz działań promujących placówkę • pozyskiwanie sponsorów na rzecz poprawy bazy placówki


rok szkolny 2015/2016 • potwierdzenia

8.
Współpraca z rodzicami
• pedagogizacja rodziców

• wspólne organizowanie spotkań integracyjnych dla dzieci i ich rodziców
• organizowanie ogólnych i indywidualnych spotkań z rodzicami


rok szkolny 2015/2016

• pisemne potwierdzenie rodziców
• karty wycieczki, zdjęcia

• dziennik lekcyjny
9.
Opracowanie kryteriów systemu oceniania
(zgodnie z WSO) • zapoznanie z kryteriami oceniania uczniów
i stosowanie ich na lekcjach rok szkolny 2015/2016 • tablice informacyjne (tablica monitorująca zachowanie uczniów, tablica oceniająca aktywność na lekcji)
10. Realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczyciela wychowawcy
w celu integracji społeczności klasowej

• imprezy klasowe (np. andrzejki, wigilia klasowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki)
• obchody urodzin dzieci w klasie
• wycieczki
• indywidualne i grupowe rozmowy z dziećmi
i rodzicami
• rozpoznawanie trudnej sytuacji uczniów (kontakt
z pedagogiem, psychologiem, rodzicami dziecka)


rok szkolny 2015/2016 • zapisy w dzienniku, zdjęcia, scenariusze imprez

• karty wycieczek, zdjęcia

• poświadczenia


§ 8 ust. 2 pkt 2
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Termin

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.

Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej

• prowadzenie dokumentacji stażu
• organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
• przygotowanie elementów graficznych do dekoracji klasy
• opracowanie indywidualnych kart pracy dla uczniów
• opracowanie i przygotowanie dyplomów, scenariuszy imprez, regulaminów konkursów
i podziękowań
• opracowanie opinii uczniów
• wykorzystanie podczas zajęć prezentacji multimedialnych
• opracowanie scenariuszy zajęć otwartych
• opracowanie oceny opisowej uczniów rok szkolny 2015/2016

• notatki, wydruki, dyplomy, scenariusze imprez

• scenariusz zajęć otwartych
• ocena opisowa
2. Korzystanie ze środków audiowizualnych • oglądanie filmów i bajek (DVD)
• słuchanie bajek, utworów muzycznych z CD rok szkolny 2015/2016
3. Korzystanie z zasobów internetowych • korzystanie z publikacji zawartych na portalach edukacyjnych w celu doskonalenia własnej pracy
• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
• tworzenie warsztatu pracy nauczyciela wspomagającego poprzez śledzenie nowych wydawnictw oraz witryn www rok szkolny 2015/2016 • notatki, sprawozdanie
4. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych
• współpraca z administratorem strony internetowej szkoły (przekazywanie sprawozdań z konkursów, imprez oraz zdjęć, w celu zamieszczenia ich na stronie szkoły) rok szkolny 2015/2016 • strony internetowe (wydruki)

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Termin
Lp. Zadania Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
• przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla
nauczycieli stażystów lub nauczycieli kontraktowych rok szkolny 2015/2016 • konspekty, scenariusze
2. Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami • opracowanie i udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy zajęć, imprez, programów i pomocy dydaktycznych
• dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach
i szkoleniach z innymi nauczycielami
• uczestniczenie w zebraniach zespołu do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej
• ścisła współpraca z nauczycielami uczącymi w klasie, w której jestem wychowawcą na bieżąco

rok szkolny 2015/2016 • potwierdzenie nauczycieli


• potwierdzenie nauczycieli

• potwierdzenie pedagoga

• potwierdzenie nauczycieli


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.

Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu zajęć socjoterapeutycznych • realizacja zajęć socjoterapeutycznych w oparciu o własny program
rok szkolny 2015/2016 • zatwierdzenie programu przez dyrektora
• dziennik zajęć socjoterapeutycznych
2. Opracowanie programu zajęć integracyjnych
i wychowawczych dla zespołu klasowego • realizacja programu wg ustalonego w nim harmonogramu
• imprezy klasowe, wycieczki rok szkolny 2015/2016 • zatwierdzenie programu przez dyrektora
• dziennik, karty wycieczek

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych:


Lp.
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Organizacja zajęć warsztatowych dla uczniów • przeprowadzenie warsztatów z filcowania II 2016r. • lista uczestników
• scenariusze warsztatów
• zdjęcia
2. Organizowanie konkursów szkolnych • zorganizowanie szkolnego konkursu na „Najpiękniejszą pocztówkę bożonarodzeniową” XII 2015 • ogłoszenia o konkursie
• dyplomy
3. Organizacja oraz udział w akcjach i uroczystościach szkolnych zorganizowanych dla szkoły i środowiska • aktywny udział w akcji WOŚP
• udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

• współorganizacja z wychowawcami klas I Uroczystości Pasowania na Ucznia
I 2016r.
rok szkolny 2015/2016
X 2015r. • scenariusz imprezy, zdjęcia
• kronika, zdjęcia

• scenariusze imprez, zdjęcia
4. Praca z uczniem zdolnym
i słabym • indywidualna i grupowa praca z uczniami mającymi problemy w nauce
• indywidualna i grupowa praca z uczniami zdolnymi
• dodatkowe zajęcia pozalekcyjne wg. potrzeb rok szkolny 2015/2016 • dziennik zajęć pozalekcyjnych


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami:

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym
• współpraca z pedagogiem i psychologiem
• współpraca z biblioteką
• współpraca z policją
• współpraca z nadleśnictwem
• współpraca z higienistką szkolną
• współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
• współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Starogardzie Gd.
• współpraca z Radą Rodziców
• współpraca z Samorządem Uczniowskim Szkoły rok szkolny 2015/2016 • notatki
• kronika szkolna
• strona internetowa szkoły


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


Lp.
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych • zdiagnozowanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• poznanie sytuacji rodzinnej uczniów
• współpraca z wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem
• ustalenie metod pracy i form pomocy
• opis analiza efektów podjętych działań rok szkolny 2015/2016

stosownie do potrzeb • uwagi, spostrzeżenia

• notatki ze spotkań
• potwierdzenia nauczycieli


• dołączony opis i analiza przypadków

Powyższy plan w trakcie realizacji może ulec modyfikacji lub korekcie.

Opracowała: Monika Jankowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.