X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31691
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel odbywający staż: mgr
Opiekun stażu: mgr

Czas odbywania stażu: 01.09.2013r. - 31.05.2016r.
Miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
§ 7 ust. 2, pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

LP.
DZIAŁALNOŚĆ, ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1.

Poznanie procedury awansu zawodowego.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami)
- Rozporządzenie MENiS 01.12.2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
2. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.
Cały okres stażu
Gromadzenie przepisów, rozporządzeń, wybranych artykułów z prasy oświatowej

2.
Współpraca
z opiekunem stażu.
1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
2. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy z opiekunem stażu.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
4. Ustalenie terminów spotkań
z opiekunem.
5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli- obserwacja zajęć.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.

01.09.3013r.

Do 14.09.2013r.


Scenariusze zajęć, zeszyt obserwacji ucznia, notatki własne
3.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
1. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.).
2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

Cały okres stażu.

Maj 2016

Czerwiec 2016

Świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze, itp.
Sprawozdanie.
Wniosek wraz z dokumentacją formalną.

4.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
1. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez samodzielne studiowanie literatury przedmiotowo-metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej.
3. Wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi.
Cały okres stażu.
Gromadzenie zaświadczeń, świadectw, potwierdzenia, notatki własne, protokoły rad pedagogicznych.
5.
Udział w uroczystościach szkolnych i imprezach środowiskowych
1. Organizacja, współorganizacja i uczestnictwo w uroczystościach szkolnych według harmonogramu obowiązującego w placówce
Cały okres stażu.
Zdjęcia, scenariusze.
6.
Przygotowywanie pomocy i środków dydaktycznych wykorzystywanych
w pracy z dziećmi głęboko upośledzonymi
1. Samodzielne wykonywanie środków i pomocy dydaktycznych.
Cały okres stażu.
Gromadzenie pomocy dydaktycznych.
§ 7 ust. 2, pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

LP.
DZIAŁALNOŚĆ, ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1.
Organizacja warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
1. Analiza Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
2. Analiza orzeczeń PPP.
3. Opracowanie indywidualnych programów rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów zespołu rewalidacyjno -wychowawczego.
4. Dokumentowanie wydarzeń z życia zespołu.
Wrzesień 2013

Październik 2013
Cały okres stażu.

Wnioski z przeprowadzonej analizy programów nauczania.
Orzeczenia PPP.
Indywidualne programy rewalidacyjno-wychowawcze.


2.
Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych
1. Aktywna współpraca z rodzicami uczniów: nawiązanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów – przekazywanie na bieżąco informacji.
2. Współpraca z psychologiem szkolnym.
3. Konsultacje z innymi nauczycielami.
4. Uwzględnianie indywidualnych możliwości ucznia, udzielanie pomocy, wsparcia w rozwiązywaniu problemów, w miarę możliwości.
Cały okres stażu.
Systematycznie prowadzona
i gromadzona dokumentacja,
notatki własne.
3.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
1. Współpraca z różnego typu organizacjami i instytucjami.
2. Współpraca z innymi wychowawcami, pedagogiem, psychologiem szkolnym, wychowawcami internatu, pielęgniarką.
Cały okres stażu.
Notatki własne.
Adnotacje w dziennikach.
4.
Udział w lokalnych imprezach środowiskowych
1. Określenie możliwości udziału w imprezach
Zgodnie z terminarzem
Zaświadczenia, zdjęcia.
5.
Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczną –Pedagogiczną.
2. Wystawianie opinii o uczniu.
3. Współpraca ze specjalistami w celu eliminowania trudności wychowawczych.
4. Wspomaganie działalności wychowawczej rodziny.
Okres stażu
Opinia o uczniu.
Zapisy w dzienniku zajęć.

§ 7 ust. 2, pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

LP.
DZIAŁALNOŚĆ, ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1.
Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.
1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: programy własne, plany pracy, karty informacyjne o uczniu.
3. Komputerowe opracowywanie: scenariuszy i konspektów zajęć, pomocy dydaktycznych, informacji dla rodziców.
4. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
Cały okres stażu.
Plany pracy,
scenariusze,
konspekty itp.

Zaproszenia,
ogłoszenia.
2.
Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.
1. Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i aktów prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.
2. Korzystanie ze stron internetowych.
3. Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.
4. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
5. Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami
6. Dokumentowanie przebiegu stażu.
Wrzesień 2013

Cały okres stażu.
Spis wykorzystanych
stron internetowych.
Dokumentacja stażu w formie elektronicznej.
3.
Publikacje w Internecie.
1. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej:
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej,
- publikacja programów własnych,
- scenariuszy,
- konspektów.
2. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych.
Cały okres stażu.
Zaświadczenie o publikacji.

§ 7 ust. 2, pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

LP.
DZIAŁALNOŚĆ, ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
1. Samodzielne studiowanie literatury
z zakresu: psychologii, pedagogiki, dydaktyki dotyczącej nauczania dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
w stopniu umiarkowanych, znacznym
i głębokim.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej
i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Korzystanie z publikacji i portali internetowych.
4. Wzbogacanie doświadczeń, warsztatu pracy i kompetencji pedagogicznych poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
5. Wdrażanie do pracy propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej
Cały okres stażu.

Zaświadczenia.

Spis stron internetowych.
Potwierdzenie opiekuna stażu.
2.
Współpraca z psychologiem
1. Spotkania - rozwiązywanie problemów i trudności wychowawczych
Cały okres stażu.
Zaświadczenie o współpracy, notatki w dzienniku zajęć.

§ 7 ust. 2, pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

LP.
DZIAŁALNOŚĆ, ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1.
Analiza przepisów prawa oświatowego.
1. Analiza ustaw i rozporządzeń.
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
Cały okres stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu, znajomość przepisów, dokumentacja szkolna.
2.
Analiza dokumentacji regulującej pracę szkoły
1. Analiza dokumentów placówki: Statut Ośrodka, WSO, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki.
Cały okres stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu.
2.
Udział w konstruowaniu i modyfikacji dokumentów szkolnych
1. Opracowanie dokumentacji ucznia.
2. Opracowanie przydzielonych zadań.
3. Opracowanie i realizacja planów pracy rewalidacyjno – wychowawczych.
4. Prowadzenie dzienników zajęć.
Wg planu
Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Wpisy w dziennikach zajęć.

Plan rozwojowy został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 r., w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli. Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz. 2593 z późniejszymi zmianami.

Plan sporządziła: mgr

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
Data i podpis dyrektora Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.