X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31490
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Kingi Jaszewskiej
nauczycielki Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kościerzynie
ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy

L.p.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY
REALIZACJI
§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego związanych z awansem zawodowym
wrzesień 2013

wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego
2.

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym
Zaproszenie przedstawicieli władz, rodziców i innych gości na zorganizowane przez szkołę imprezy o charakterze sportowym
w okresie stażu
opis i analiza
3.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu
uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
Udział w warsztatach metodycznych
udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
samodzielne studiowanie fachowej literatury
okres stażu
opis i analiza
4.
Współorganizowanie sportowych imprez szkolnych, miejskich, powiatowych
opracowanie regulaminów imprez sportowych
przygotowanie scenariuszy imprez szkolnych,
w okresie stażu,
opis i analiza
§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji, materiałów dla uczniów ,rodziców i pracowników szkoły
opracowywanie planów nauczania i planów pracy, opracowanie wymagań edukacyjnych, konstruowanie testów i ankiet
wykorzystanie wiedzy i umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy:
- plany pracy
- dyplomy
korzystanie ze strony MENiS (zmiany w przepisach)
w okresie stażu,
opis i analiza
2.
Publikowanie w internecie własnych opracowań np. planu rozwoju zawodowego, planów wynikowych oraz programów edukacyjnych.
współpraca z nauczycielem informatyki
w okresie stażu,
adres strony internetowej
3.
Obsługa elektronicznego dziennika.
sprawne korzystanie z programu e-dziennik,
w czasie stażu,
opis i analiza

4.
Motywowanie uczniów do korzystania z komputera, Internetu oraz tablicy interaktywnej.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem środków multimedialnych
w okresie stażu
opis i analiza
§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i
nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1.
Udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
aktywny udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych,
szkolenia planowane w ramach WDN,
w okresie stażu,
opis i analiza,

2.
Udział w zewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
udział w konferencjach metodycznych, warsztatach,
udział w różnych kursach,
w okresie stażu,
opis i analiza,

3.
Praca na rzecz Zespołu Nauczycieli Wychowania Fizycznego
aktywna praca w zespole nauczycieli wychowania fizycznego:
- prowadzenie dokumentacji,
- przygotowanie materiałów
- sprawozdania z zawodów sportowych
w okresie stażu,

opis i analiza,
4.
Dzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem
opracowanie zestawu gier i zabaw dla dzieci klas I-III
prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego w klasach I-III
w okresie stażu,
w miarę potrzeb
opis i analiza,
§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1.
Opracowanie programu dla klas I-III z wychowania fizycznego
napisanie programu,
zatwierdzenie go na radzie pedagogicznej,
umieszczenie programu w bibliotece szkolnej,
wdrożenie programu,
II rok stażu
(1 lekcja w miesiącu)
opis i analiza
2.
Opracowanie i wdrożenie programu „Jak skutecznie walczyć z otyłością” w klasach I-III gimnazjum
napisanie programu
zatwierdzenie go na radzie pedagogicznej,
umieszczenie go w bibliotece szkolnej,
wdrożenie programu w ramach zajęć fakultatywnych
II-III rok stażu

opis i analiza

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1.
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
diagnozowanie środowiska

rozmowy z nauczycielami, rodzicami

w okresie stażu

w okresie stażu

opis i analiza

opis i analiza
2.
Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez uczniów
prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w
ramach zajęć pozalekcyjnych dla klas IV-VI dziewcząt
w okresie stażu
opis i analiza
3.
Organizowanie imprez, wycieczek,, konkursów
organizacja różnych imprez dla uczniów np. Mikołajki, Dzień Dziecka
współorganizacja i organizacja wycieczek szkolnych, autokarowych, rowerowych i pieszych
organizacja międzyszkolnych zawodów w piłkę siatkową
współorganizacja Dnia Sportu

w okresie stażu,
opis i analiza
§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1.
Współpraca ze strukturami samorządowymi w zakresie organizacji zawodów sportowych na terenie miasta
Pomoc w organizacji przy współpracy KUKS „Remus" zawodów sportowych na terenie miasta np, Uliczne Biegi Kościerskie

w okresie stażu

opis i analiza

2.

Współpraca z pedagogiem szkolnym

Konsultacje i współorganizacja pomocy uczniom potrzebującym pomocy np. zbiórka odzieży dla dzieci

w okresie stażu

opis i analiza

3.

Współpraca z Policją

Zorganizowanie spotkania z policjantem na temat: „Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły” dla klas I-III szkoły podstawowej

w okresie stażu

opis i analiza


4.

Udział w różnych akcjach społecznych

nawiązanie współpracy z instytucjami prywatnymi w celu pozyskania sponsorów w organizacji paczek świątecznych

w okresie stażu

opis i analiza

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki tupu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


1.


Rozpoznanie, opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych


opis dwóch problemów:
- ucznia wykazującego niechęć do aktywności sportowej,
- ucznia zdolnego
Zdiagnozowanie wybranych problemów, ustalenie środków zaradczych, wyciągnięcie wniosków

III rok stażu


opis i analiza

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ....................................
miejscowość, data podpis i pieczę dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.