X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31485
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Irena Langer

Nazwa i adres placówki :ZSP Publiczne Przedszkole nr2
w Miasteczku Śląskim 42-610
ul. Harcerska nr 5

Czas trwania stażu : 01.09.2013 – 31.05.2016

Plan opracowany na podstawie :
1.Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r .-Karta nauczyciela (tekst jednolity DZ.U.z 2003r Nr 118,poz 1112 ze zmianami)
2.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260 , poz.2593)(Zmiany :Dz.U. z 2007 r. Nr.214,poz 1580)

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej ,wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie pracy szkoły.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Poznanie procedury
awansu zawodowego i odbycie stażu
1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
2.Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
3.Opracowanie planu rozwoju zawodowego
4.Dokumentowanie realizacji planu
5.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
IX.2013r


IX.2013r

IX.2013r

Okres stażu


VI.2016
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Zgromadzone zaświadczenia, potwierdzenia ,
dokumenty,
scenariusze zajęć, zdjęcia itp.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji
1.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach ,szkoleniach , warsztatach ,
umożliwiających poszerzanie zakresu działań edukacyjnych ,wychowawczych i opiekuńczych
2.Nauka języka niemieckiego
3 .Uczestnictwo w kursie komputerowym
Okres stażu
Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo
Organizowanie konkursów przedszkolnych i między przedszkolnych
1.Opracowanie regulaminu konkursu.
2.Rozesłanie ogłoszeń
3.Wyłonienie zwycięzców
4.Pozyszkanie środków na nagrody
Okres stażu
Regulaminy konkursów Potwierdzenia dyrektora
Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach organizowanych w przedszkolu oraz przez inne placówki
Kierowanie przygotowaniami wychowanków do uczestnictwa w konkursach ,stymulowanie ich aktywności twórczej
Okres stażu
Zdobyte dyplomy nagrody .Potwierdzenia dyrektora

§8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Wykorzystanie technologii informacyjnej i własnych umiejętności posługiwania się komputerem
1.Założnie poczty elektronicznej przedszkola
2.Przeszkolenie dwu pracowników w zakresie obsługi programu RCP Maluch(nauczyciel, intendent)
3.Wprowadzenie do komunikacji z rodzicami poczty elektronicznej

IX.2014

XII.2015


IX-X .2015

Potwierdzenia dyrektora, adres poczty elektronicznej
Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia pomocy dydaktycznych i dokumentacji
1.Tworzeniae pomocy graficznych
2.Wykorzystanie edytora tekstu do tworzenia niezbędnych materiałów
związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą oraz awansem zawodowym
Okres stażu
Wykonane pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, dyplomy, ankiety,
Plan Rozwoju Zawodowego, sprawozdanie z jego realizacji i inna dokumentacja
Potwierdzenie dyrektora

Wykorzystanie
internetu , jako dodatkowego żródła
wiedzy
1.Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”
2.Korzystanie z zasobów sieci
Okres stażu
Teksty publikacji
Potwierdzenia
Adresy stron

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
1.Prowadzenie koleżeńskich zajęć otwartych dla nauczycieli
2.Opracowanie i udostepnienie w bibliotece przedszkolnej scenariuszy zajęć, uroczystości i innych materiałów dydaktycznych
3.Pełnienie funkcji opiekuna stażu
dla nauczyciela starającego się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Okres stażu
Scenariusze zajęć ,uroczystości
Potwierdzenia dyrektora
Kontrakt , itp.
Dzielenie się swoją wiedzą poprzez publikacje
1.Publikacje na stronach internetowych –opracowanych samodzielnie lub w zespole scenariuszy zajęć oraz uroczystości
Okres stażu
Potwierdzenia dyrektora ,adresy stron

§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych , opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą ,pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Opracowanie programu wychowawczego przedszkola
1.Współtworzenia programu
2.Wdrożenie programu
3.Opracowanie narzędzi badan i sporządzenie raportu efektywności realizowanego programu
IX.2013

2015/2016
Program
Narzędzia badawcze
Sprawozdanie
Potwierdzenie dyrektora
Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia odziaływań wychowawczych
1.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
2.Współpraca z rodzicami
*prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
*pedagogizacja rodziców i organizacja spotkań z specjalistami:
Pedagogiem , psychologiem , logopedą
*organizowanie spotkań integrujących środowisko rodzinne i przedszkolne:
Spotkanie opłatkowe ,
Dzień Rodziny ,Dzień Babci i Dziadka , Mikołaj z rodzicami, Jasełka, Bal
*Zachęcanie rodziców do współtworzenia środowiska przedszkolnego poprzez wykonywanie prac na rzecz grupy i placówki
Okres stażu
Protokoły zebrań Scenariusze imprez
Zdjęcia
Zaświadczenia
Potwierdzenia dyrektora

§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły ,w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych ,wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Zorganizowanie w przedszkolu” Koła małego podróżnika”
1.Organizowanie wycieczek przedszkolnych ,pełnienie roli kierownika wycieczki
2.Zaprojektowanie i zorganizowanie w przedszkolu „Kącika Podróżnika”
*zaprojektowanie sylwety patrona kącika
*zorganizowanie konkursu wymyśl imię dla podróżnika
*systematyczne wystawianie zdjęci pamiątek z podróży
*założenie księgi podróżnika
Okres stażu
Zaświadczenie, karty wycieczki
Potwierdzenie dyrektora ,zdjęcia
Zorganizowanie we współpracy kącika artysty estradowego
1.Pozyskanie środków finansowych
2.Zakup sprzętu nagłaśniającego

Okres stażu
Zdjęcia potwierdzenia dyrektora

§ 8 ust.2 pkt4.e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty ,pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami ,instytucjami lub innymi podmiotami
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Aktywna i systematyczna współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami

1.Współpraca z Szkołą Podstawowa *udział w konkursach ,zajęciach i innych imprezach organizowanych w szkole
2.Współpraca z OSP Żyglin
*organizowanie pogadanek ,pokazów gaszenia oraz sprzętu gaśniczego
*przygotowanie występów z okazji święta strażaków
3.Współpraca z komisariatem w Tarnowskich Górach
*zapoznanie dzieci ze specyfiką pracy policjanta
*spotkanie z rodzicami uwrażliwienie opiekunów dzieci na bezpieczną drogę do przedszkola
4.Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Tarnowskich Górach
5.Współpraca z MOK Miasteczko Śląskie
*udział w przedstawieniach
*udział w organizowanych konkursach
*współpraca z MOSiR Miasteczko Śląskie
6.Współpraca z MOPS w Miasteczku Śląskim
*pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej
7.współpraca z pedagogiem szkolnym ,logopedą, oraz terapeutom
8.Współpraca z przedstawicielem górników Żyglina Pawłem D.
9.Współpraca z Nadleśnictwem Świerklaniec
*organizacja spotkań z leśniczym
*wycieczki po las obserwacja przyrody
10.Współpraca z teatrem:
*”Bajka „z Nowego Sącza

*”Skrzat” z Krakowa
*”Pinokio” z Nowego Sącza
*teatrem iluzji „Forini”
11.Akademią Aqafrch
12.Zakładem fryzjerskim „IRENKA”
W ZYGLINIE
13.Piekarnią państwa N.
14.Orkiestrą dęta z Żyglina
Okres stażu
Potwierdzenia
Zaświadczenia
Zdjęcia
Potwierdzenia
dyrektora

§8 ust.2 pkt .4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Promocja placówki w środowisku
1.Piknik rodzinny impreza integrująca środowisko lokalne z środowiskiem przedszkolnym
2.Coroczny udział w Kiermaszu Świątecznym w Miasteczku Śląskim
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
Zdjęcia
scenariusze
Opieka nad wolontariatem
1.Organizacja pracy dla byłych wychowanków placówki
*zaszczepienie wśród młodych ludzi ochoty do prac społecznych
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
Umowy
Zachęcenie rodziców do pracy na rzecz placówki
1.Pomoc w przygotowaniach uroczystości
2.Pomc w przygotowaniu kiermaszu
Okres stażu
Zdjęcia
Potwierdzenia dyrektora
§8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych ,wychowawczych lub innych , z uwzględnieniem specyfiki i typu szkoły
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dokumentacja
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych
1.Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych
2.Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych
3.Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Okres stażu
Opis i analiza przypadków
Ewaluacja

Opracowała Irena Langer

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.