X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31473
Przesłano:
Dział: Ankiety

Diagnoza stopnia uczniów partycypacji rodziców i ich oczekiwań w współdecydowaniu o szkole

Anonimowa ankieta
„Diagnoza stopnia uczniów partycypacji rodziców i ich oczekiwań w współdecydowaniu o szkole”
Szanowni Państwo!
Ankieta, którą wypełniacie Państwo jest anonimowa, a jej wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie w celu udoskonalenia form i zasad komunikacji z rodzicami, jako partnerami szkoły. Zależy nam bardzo na tym, by stworzyć właściwy klimat współpracy i wzajemnego wsparcia w środowisku szkolnym. Chcielibyśmy wiedzieć także, w jakim stopniu rodzice chcą współdecydować o organizacji działań podejmowanych w szkole i brać za to odpowiedzialność. Proszę o przemyślane i szczere odpowiedzi.
mgr Urszula Goska
Pytanie 1.
Czy chętnie angażuje się Pan/Pani w życie szkoły? (współorganizowanie imprez, akcji, inicjowanie działań samorządowych lub działań na rzecz klasy ).
a) TAK
b)NIE, ponieważ........................................

Pytanie 2.
Jak można zaangażować rodziców do pracy na rzecz społeczności szkolnej?
a) lepiej nagłaśniać akcje,
b) wskazywać potrzeby szkoły,
c) pokazywać efekty tych działań,
d) informować jak największą liczbę osób,
e) zachęcać do działania,
f)pokazywać, że każdy głos jest ważny,
g) nauczyciele powinni wspierać rodziców,
h)przydzielać rodziców do konkretnych zadań
i) inne........................................

Pytanie 3.
W co najchętniej zaangażował/abyś się?

a) pomoc innym ( wolontariat),
b) pomoc uczniom w nauce,
c) przygotowanie imprez szkolnych,
d) organizację zabaw,
e) rozwijanie zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych
f) ........................................
g) ........................................

Pytanie 4.
W jaki sposób Pan(i) współpracuję ze szkołą? (wielokrotność wyboru)

a) udział w uroczystościach klasowych
b) udział w uroczystościach szkolnych
c) praca społeczna na rzecz klasy i szkoły
d) wspieranie finansowe szkoły (opłaty na Rade Rodziców)
e) udział w zebraniach Rady Rodziców
f) pomoc w realizacji imprez szkolnych
g) inne (jakich?)............
h) nie współpracuję ze szkołą


Pytanie 5.
Co przekonałoby Cię do bycia aktywnym na rzecz innych?

a) gdyby mi ktoś zaproponował, zachęcił,
b) jeśli miałbym wsparcie nauczycieli,
c) jeśli ktoś powiedziałby mi, że się nadaję,
d) poczucie, że jestem potrzebny,
e) świadomość, że są ludzie, którzy potrzebują mojego działania
f) inne........................................

Pytanie 6.
Czy interesuje się Pan/Pani tym, co dzieje się w szkole?

a) raczej tak,
b) zdecydowanie tak
c) zdecydowanie nie,
d) raczej nie,
e) nie,

Pytanie 7.
Z jakich form kontaktu ze szkołą najchętniej Pan(i) korzysta? (wielokrotność wyboru)

a) zebrania ogólne
b) indywidualne spotkania
z nauczycielami
c) konsultacje indywidualne
w ustalonym dniu miesiąca
d) spotkania okolicznościowe
e) imprezy środowiskowe
f) kontakty telefoniczne
g) z innych (jakich?)........................................
Pytanie 8.
Czy wie Pan(i) gdzie można uzyskać informacje na temat życia szkoły?

a) TAK
b) NIE

Pytanie 9.
Czy Pan(i) zdaniem szkoła spełnia oczekiwania i wymagania rodziców w zakresie współpracy?

a) TAK
b) NIE

Pytanie 10.
Czy chciała(by) Pan(i) coś zmienić w obszarze współpracy szkoły z rodzicami?
a) TAK (jeśli tak, to co?)........................................
b) NIE

Pytanie 11.
Jakiego wsparcia oczekuje Pan/Pani w zakresie funkcjonowania rodziców w szkole?
a) szkoleń dla rodziców z zakresu radzenia sobie z dzieckiem;
b) ustalania planu wspólnej pomocy mojemu dziecku;
c) szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli dotyczących relacji z rodzicami i funkcjonowania rady rodziców
d) szkoleń dla rodziców na temat relacji ze szkołą/przedszkolem i funkcjonowania rady rodziców
e) materiałów poradnikowych dotyczących współpracy szkoły/przedszkola z rodzicami
f) przykładowych wzorów dokumentów dotyczących rady rodziców
g) szerokiej dyskusji na temat relacji szkoły/przedszkola z rodzicami
h)nie oczekuję żadnego wsparcia
i) inne (jakie?)........................................
Pytanie 12.
Czy chciałby pan/Pani mieć więcej informacji o przebiegu i organizacji procesu nauczania w szkole, np. o wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny, zadawanej pracy domowej?

a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie

Pytanie 13.
Czy uważa Pan/Pani, że Państwa udział, jako rodzica w procesie kształcenia własnego dziecka jest wystarczający?
a) tak
b) nie
c) nie wiem

Pytanie 14.
Czy w Pana/Pani opinii Programy Wychowawczy i Profilaktyki (funkcjonujące w tej szkole) dostosowane są do zaobserwowanych zachowań i potrzeb uczniów?

a) TAK
b) NIE
c) NIE WIEM

Pytanie 15.
W jakich sprawach oczekuje PAN/PANI pomocy od szkoły?
........................................

Pytanie 16.
Czy PANA/PANI zdaniem ta szkoła jest przyjazną instytucją dla rodziców?

a) TAK b) NIE c) TRUDNO POWIEDZIEĆ

Pytanie 17.
Zaznacz, o czym chciałbyś współdecydować w szkole, albo, na co chciałbyś mieć wpływ, a gdzie sięgają oraz powinny sięgać kompetencje Rady Rodziców Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Lp. Sprawa/ działanie Ja -
Tak/nie Rada Rodziców DECYDUJE Rada Rodziców POWINNA DECYDOWAĆ
1. Wybór Przewodniczącego Rady Rodziców
2. Rodzaj zajęć wychowania fizycznego w ramach 2 godzin do wyboru
3. Na normy etyczne obowiązujące w szkole
4. Chciałbym mieć wpływ na wybór wychowawcy i nauczycieli
5. Na rozkład dzwonków i długość przerw
6. Na sposób zagospodarowania holi szkolnych, placu zabaw, świetlicy
7. Na zakup czasopism do czytelni i książek do biblioteki
8. Na ustalanie kryteriów oceniania zachowania
9. Na ustalanie zasad oceniania w szkole
10. Na organizację zajęć pozalekcyjnych, ich rodzaj
11. Na plan wycieczek i wyjść do kina – wybór tytułu filmu, sztuki
12. Na wydatkowanie pieniędzy z funduszu Rady Rodziców
13. Chciałbym opiniować pracę nauczycieli przy ocenianiu ich
14. Na sposób wydatkowania pieniędzy z Rady Rodziców
15. Na wybór koloru malowanych ścian
16. Na organizację lekcji
17. Na opiniowanie nagród i stypendiów przyznawanych w szkole
18. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki
19. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły
20. Opiniowanie działalności stowarzyszeń na terenie szkoły
21. Współdecydowanie w sprawach stroju jednolitego

DZIĘKUJĘ!!!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.