X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31445
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016

GRUPA „Bolka i Lolka”

Grupa liczy 25 osób (18 dziewczynek i 7 chłopców, a pod względem wieku 7 - 4-latków, 18 - 5-latków). Czworo dzieci uczęszcza do przedszkola pierwszy rok.
Frekwencja za I półrocze wynosi ......
Grupa jest bardzo żywa, wesoła, ruchliwa oraz głośna. Dzieci mają bardzo dużo energii, lubią zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, chętnie układają puzzle – układanki, klocki. W grupie mają miejsce konflikty, ale są one krótkotrwałe i dotyczą zwykle sporów o zabawki bądź też pierwszeństwa przy rozdawaniu prac. Pod względem poziomu intelektualnego grupa jest zróżnicowana (są dzieci czytające, przeliczające w pamięci). Kilkoro dzieci wykazuje pewne zdolności manualne, muzyczne czy recytatorskie. Do grupy uczęszcza także kilkoro dzieci wymagających intensywniejszej pracy, głównie z zakresu rozwoju mowy, skupienia uwagi, przestrzegania ustalonych norm i zasad oraz doskonalenia sprawności manualnej. Nowe dzieci bardzo szybko zaadaptowały się do warunków przedszkolnych jak również grupa przyjęła je bardzo dobrze. Jeden chłopiec do dnia dzisiejszego nie może zaklimatyzować się w grupie. Wszelkie starania, zachęcanie do wspólnej zabawy nie przynoszą rezultatów.
W ciągu I półrocza dzieci poznały cyfry 0-9 oraz 14 liter. Większość dzieci rozpoznaje poznane litery a wszystkie dzieci rozpoznają poznane cyfry. Większość dzieci potrafi czytać proste wyrazy, pięcioro dzieci czyta proste zdania w tym jeden 4 latek. Kilkoro dzieci interesuje się pismem i potrafi się podpisać. Dzieci bardzo lubią wykonywać prace indywidualne. W grupie została przeprowadzona obserwacja dzieci 4 letnich i diagnoza dojrzałości szkolnej dzieci 5 letnich, dzięki czemu mogłam poznać swoich wychowanków, ich zainteresowania, mocne i słabe strony oraz zdolności. Kilka dzieci z grupy korzysta
z pomocy logopedycznej oraz uczęszczało na zajęcia z integracji sensorycznej.

Praca opiekuńczo - wychowawczo- dydaktyczna obejmowała realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego” oraz w programach:
- „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci”:
- Program Adaptacyjny;
- Program Profilaktyczny;
- Program Ekologiczny „Cztery Pory Roku”
- Program własny edukacji czytelniczej z elementami bajkoterapii.
Głównym celem naszej pracy jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Współpraca z rodzicami dzieci układa mi się pozytywnie i efektywnie. Rodzice potrafią się zorganizować przy uroczystościach przedszkolnych, chętnie służą pomocą. Frekwencja rodziców na pierwszym zebraniu wyniosła 97% a Mikołajach 100%. Chętnie pomagają również na co dzień przynosząc np. książki do grupy, puzzle, układanki oraz owoce. Rodzice przygotowali upominki na Dzień Chłopca.
Swoimi obserwacjami dzielę się z rodzicami podczas rozmów indywidualnych.

Imprezy i uroczystości przedszkolne, jakie odbyły się w I semestrze z udziałem dzieci:
- Pasowanie na Przedszkolaka, Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka oraz Zabawa Karnawałowa;
W ramach współpracy z instytucjami – dzieci odwiedziły Komisariat Policji, wzięły udział w zajęciach piłkarskich w ramach projektu KINDER AKADEMIA PIŁKARSKA, spotkały się z autorką książek dla dzieci, jak również dwoje dzieci wzięło udział w XIV Rawskim festiwalu piosenki dziecięcej pt: „Wlazł kotek na plotek”.
Dzieci również uczestniczyły w Ogólnopolskiej Akcji „Góra Grosza” oraz wzięły udział w zbiórce nakrętek i butelek.

Mając na uwadze wyszczególnione w podstawie programowej obszary działalności edukacyjnej przedszkola, osiągnięcia grupy przedstawiają się następująco:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci:
Dzieci słuchają i w większości reagują na polecenia nauczyciela, używają zwrotów grzecznościowych w stosunku do siebie i osób dorosłych, nawiązują serdeczne kontakty z rówieśnikami oraz okazują współczucie i zainteresowanie w sytuacjach, gdy komuś stała się krzywda. Pocieszają się wzajemnie, pomagają sobie. Starają się przestrzegać reguł panujących w grupie podczas zajęć czy wspólnej zabawy jak również starają się radzić sobie w różnych sytuacjach. Dzieci potrafią się przedstawić, w większości podać adres. Słuchają utworów literackich (bajkoterapia) w których spotykają się z postaciami prezentującymi postawy negatywne i właściwe, poznają wartości takie jak: dobro i zło. Kilkoro dzieci ma problem z porażkami – reagują złością, płaczem, agresywnym zachowaniem.
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych:
Dzieci sprawnie wykonują czynności samoobsługowe w łazience, szczotkują zęby po obiedzie, doskonalą umiejętności rozbierania się i ubierania. Dzieci właściwie zachowują się przy stole, pełnią dyżury. Dbają o porządek w sali, sprzątają zabawki po skończonej zabawie oraz porządkują miejsce pracy po ukończeniu zajęć plastycznych.
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci:
Dzieci nabywają umiejętności swobodnych wypowiedzi oraz wypowiedzi na określony temat. Chętnie opowiadają treść obrazka, poszerzają zasób słownictwa o nowe wyrazy i pojęcia, wykonują ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia kształtujące narządy mowy. Potrafią werbalnie wyrażać swoje myśli, uczucia i potrzeby – mówią chętnie. Często oglądają książeczki, z ochotą słuchają bajek czytanych przez nauczycielkę. Dzieci szybko opanowały pamięciowo kilka wierszyków i piosenek. Dzieci, które mają trudności z wybrzmiewaniem poszczególnych głosek korzystają z pomocy logopedycznej.
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia:
Dzieci grupują oraz łączą w pary obiekty, pod względem różnych cech, próbują przewidywać skutki różnych działań. Dzieci potrafią ułożyć 4-6 elementową historyjkę obrazkową oraz odczytać treść obrazka. Rozwiązują proste zagadki słowne. Biorą aktywny udział w zabawach badawczych, zabawach konstrukcyjnych, imprezach i uroczystościach przedszkolnych.
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci:
Dzieci doskonalą swoją sprawność ruchową poprzez zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne w których chętnie uczestniczą. Chętnie spędzają czas na świeżym powietrzu, uczestnicząc w grach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym oraz spacerując. Dzieci wiedzą, że warunkiem zdrowia jest przestrzeganie higieny, zdrowe odżywianie oraz aktywność ruchowa. Potrafią uzasadnić konieczność przestrzegania zasad higieny, potrafią wymienić, jakie produkty są zdrowe, a jakie należy ograniczać.
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych:
Dzieci przestrzegają zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym oraz na spacerze. Wiedzą, że nie wolno samemu poruszać się po ulicy, znają bezpieczne miejsca do zabawy, dostrzegają sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci na drodze, wiedzą gdzie należy przechodzić przez ulicę. Wiedzą, że nie należy rozmawiać z nieznajomymi. Potrafią bezpiecznie zorganizować sobie czas podczas zabaw w sali przedszkolnej PAJACYK w patio i na placu przedszkolnym.
7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem:
Dzieci uczestniczyły w przedstawieniach teatralnych organizowanych w przedszkolu, wiedzą jak należy zachować się podczas takich przedstawień oraz brały udział w imprezach przedszkolnych występując na scenie.
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec:
Dzieci chętnie śpiewają piosenki dziecięce jak również niektóre ludowe oraz uczestniczą w zbiorowych tańcach. Słuchają z uwagą muzyki poważnej. Dzieci reagują na umówiony sygnał dźwiękowy, ilustrują piosenki ruchem, tańczą pląsy dla dzieci.
9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne:
Dzieci wykonują prace plastyczne z użyciem różnych technik plastycznych: rysowanie kredką, patykiem, węglem, kredą- na określony bądź dowolny temat, malowanie, układanie
z gotowych elementów i materiału przyrodniczego, stemplowanie, lepienie, wycinanki i wydzieranki, konstruują półprzestrzenie formy z papieru oraz prace plastyczne w małych grupach. Wykonują prace użytkowe (np. upominki okolicznościowe).
W tym obszarze wspomagałyśmy dziecięcą wyobraźnię, rozwijałyśmy zdolności oraz kształtowałyśmy umiejętności twórczego wypowiadania się w różnych formach działalności plastycznej.
Dzieci poznały historię oraz zabytki miasta Biała Rawska oraz zostały zapoznane z historię powstania państwa polskiego.
10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych:
Dzieci przy wykorzystaniu klocków różnego rodzaju uczyły się planowania, projektowania. Podczas zabaw konstrukcyjnych współdziałają ze sobą, wymieniają się doświadczeniami, łączą swoje pomysły, a skutkiem ich działań są ciekawe pod względem konstrukcyjnym budowle. Doskonaliłyśmy umiejętność posługiwania się przyborami i narzędziami. Dzieci bardzo sprawnie posługują się nożyczkami. Potrafią wykonywać prace przestrzenne z papieru, proste orgiami, lepić z plasteliny, tworzyć prace z talerzy papierowych, kubeczków, płatków higienicznych, płyt Cd itd. Rozumieją znaczenie pracy ludzi różnych zawodów.
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń:
Pomagając dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych obserwowaliśmy pogodę w okresie jesienno – zimowym utrwalając przy tym symbole pogody. Dzieci w większości potrafią opisać charakterystyczne zjawiska występujące w danej porze roku.
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt:
W zakresie poszanowania roślin i zwierząt nasi wychowankowie rozpoznali rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak las, park, pole, sad, ogród.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną: Dzieci uczestniczą w zabawach ruchowych doskonaląc orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała. Dzieci posługują się liczebnikami głównymi i porządkowymi w większości w zakresie 10, ćwiczą umiejętność rozróżniania strony lewej i strony prawej, posługują się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni względem siebie, rozpoznają figury geometryczne, tworzą zbiory przedmiotów wg określonych cech, odwzorowują liczebność zbiorów za pomocą liczmanów lub znaków graficznych, dodają na konkretach w zakresie 9, znają stałe następstwo pór roku i dni tygodnia. Rozpoznają znak graficzny cyfry.
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania:
Dzieci słuchają bajek, wierszy i opowiadań, rozmawiają o nich, interesują się książkami, chętnie je oglądają i proszą o ich czytanie. Dzieci łączą w pary obrazki, wyszukują różnice miedzy nimi, składają obrazki podzielone na 4- 6 części, układają puzzle, korzystają z różnych gier i układanek, ćwicząc spostrzegawczość i uwagę. Wykonują ćwiczenia kończyn górnych (zabawy paluszkowe) wykonują prace plastyczne różnymi metodami wg wzoru, prawidłowo trzymają kredkę, ołówek. Nawlekają na sznurek kilka korali. Dzielą wyrazy na sylaby oraz na głoski. Potrafią w większości określić głoskę w nagłosie i wygłosie. Większość dzieci zapamiętała znak graficzny poznanych liter.
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne:
Dzieci znają niektóre role społeczne pełnione przez różne osoby np. policjant itd. Poznały tradycje związane ze świętami. Znają imiona i nazwiska swoich rodziców, rodzeństwa, dziadków i wiedzą czym zajmują się ich rodzice oraz znają nazwę miejscowości zamieszkania jak również niektóre instytucje.
16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
Dzieci uczestniczą 2 razy w tygodniu w zajęciach z języka angielskiego.
17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Nie u wszystkich dzieci pozyskane umiejętności kształtują się na tym samym poziomie.
W każdym z tych obszarów mamy dzieci zdolne i trochę słabsze.
Z niektórymi dziećmi pracujemy indywidualnie, bo w grupie są bardzo rozkojarzone
i niechętne do pracy.

Cele pracy dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej w I półroczu w grupie zostały zrealizowane.
Moje osiągnięcia:
- udana adaptacja nowo przyjętych dzieci;
- pozytywna zmiana zachowania u kilku przedszkolaków;
- przystosowanie dzieci do norm i zasad w grupie;
- większość dzieci rozpoznaje poznane litery a wszystkie dzieci rozpoznają poznane cyfry. - większość dzieci potrafi czytać proste wyrazy, pięcioro dzieci czyta proste zdania w tym jeden 4 latek.
- kilkoro dzieci interesuje się pismem i potrafi się podpisać.
- dzieci bardzo lubią wykonywać prace indywidualne.
- wszystkie dzieci znają znak graficzny cyfr;
- większość dzieci czyta proste wyrazy;
- u większości dzieci skupienie uwagi na zajęciach, aktywny udział podczas zajęć;
- udział w festiwalu piosenki dziecięcej i zdobycie nagród;
- zaangażowanie dzieci w przygotowaniach do uroczystości przedszkolnych;
- chętnie słuchają bajek z elementami bajko terapii;
- dobra współpraca z rodzicami;
- dobry kontakt dzieci z nauczycielem;
- poszerzenie swojego doświadczenia poprzez pracę w grupie 4 - 5 – latków;

Wnioski do dalszej pracy:
- zwracanie uwagi na wypowiadanie się dzieci pełnym zdaniem;
- utrwalać kierunki prawa – lewa strona;
- zwracać uwagę na staranność podczas wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych przygotowujących do pisania;
- doskonalenie warsztatu pracy własnej;
- udział w konkursach;
- praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i słabym;

W I półroczu roku szkolnym 2015/2016 zrealizowałam następujące zadania:
1. Opracowałam roczny plan pracy dla grupy 4 - 5 -latków oraz systematycznie opracowywałam miesięczne plany pracy zgodne z podstawą programową oraz założeniami Programu Rozwoju Przedszkola jak również Programu Profilaktycznego pt: „Wiem kiedy powiedzieć NIE!”, Ekologicznego pt: „Cztery Pory Roku”, Programu Adaptacyjnego oraz Programu własnego.
2. Systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy, na bieżąco gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę oraz organizowałam zaplecze samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych, plansz dydaktycznych, kart pracy, a także scenariuszy zajęć.
3. Prowadziłam dokumentację wychowawcy grupy zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu ( dziennik zajęć, karty obserwacji dzieci, diagnoza dojrzałości dzieci 5 – letnich, zeszyt kontaktów z rodzicami).
4. Aktywnie uczestniczyłam w WDN poprzez udział w Szkoleniowej Radzie Pedagogicznej przeprowadzonej przez koleżankę E. Skoneczną.
5. Poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
6. Prowadziłam zajęcia koleżeńskie z zakresu aktywności muzyczno – ruchowej oraz
przygotowałam „Mikołajki” dla dzieci i rodziców.
7. Przygotowywałam grupę do uroczystości przedszkolnych wynikających
z harmonogramu.
8. Współpracowałam z instytucjami oraz środowiskiem lokalnym przede wszystkim
poprzez:
• Udział w spotkaniu z autorką książek dla dzieci;
• Wyjście na Komisariat Policji w Białej Rawskiej;
• Udział w Festiwalu Piosenki Dziecięcej MDK Rawa Mazowiecka;
• Udział w przedstawieniu teatralnym – organizator Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna Biała Rawska;
9. Prowadziłam zebranie grupowe dla rodziców dzieci. Systematycznie kontaktowałam się z rodzicami, odbywając indywidualne rozmowy dotyczące postępów dzieci a także bieżących problemów. Zachęcałam rodziców do czynnego udziału w pomocy przy organizowaniu uroczystości przedszkolnych. Dążyłam do pedagogizacji rodziców poprzez umieszczanie następujących artykułów na stronie internetowej przedszkola:
10. Prowadziłam obserwację dzieci, wykorzystując arkusz obserwacyjny oraz diagnozę dzieci 5 letnich.
11. Współpracowałam z gazetą lokalną „Głos Rawy” promując poczynania przedszkola
oraz przedszkolaków.
12. Udział w akcji „Góra grosza” oraz zbiórce nakrętek i butelek.
13. Na bieżąco analizowałam podstawowe akty prawne regulujące system oświaty oraz
zapoznawałam się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela na
stopień nauczyciela mianowanego.
14. Prowadziłam stronę internetową przedszkola oraz gazetkę ścienną „Przedszkolaczek”
15. Sprawowałam opiekę nad galerią prac dzieci z gr. Bolka i Lolka”

Sporządziła:
Agnieszka Szymanowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.