X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31352
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, STARAJACEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: .............
Wykształcenie: Magister Chemii z przygotowaniem pedagogicznym, studia podyplomowe z matematyki
Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany
Nauczany przedmiot: Chemia i Matematyka
Miejsce pracy: ....................
Czas trwania stażu: 01.09.2013r. - 31.05.2016r.

Główne cele awansu zawodowego:
•doskonalenie swoich metod i warsztatu pracy,
•podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno – wychowawczych,
•podniesienie poziomu pracy szkoły oraz wspieranie rozwoju szkoły,
•dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami,
•zdobycie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt. 1

„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.”

Lp.ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY REALIZACJI HARMONOGRAM REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
1.Analiza zadań i potrzeb szkoły.
•analiza dokumentacji szkolnej tj. Statutu Szkoły, Programu dydaktyczno-wychowawczego, profilaktycznego, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, WSO z zachowania..
IX 2013
• uwzględnienie potrzeb szkoły w planie rozwoju

2.Poznanie procedur awansu zawodowego.
•poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli w oparciu o ustawy, rozporządzenia, czasopisma oraz śledzenie zmian dotyczących edukacji,
•opracowanie planu rozwoju zawodowego,
•załażenie teczki – „Awans zawodowy” .
IX 2013
cały okres stażu
•wniosek o rozpoczęcie stażu
•plan rozwoju zawodowego
•zgromadzone dokumenty
3.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
•współpraca z rodzicami,
•współpraca z pedagogiem szkolnym,
•współpraca z nauczycielami,
•uczestnictwo w RP,
•aktywne uczestnictwo w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego.
cały okres stażu
•potwierdzenia
•dokumentacja szkoły
4.Brać czynny udział w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych organizowanych przez OKE.
•udział w przebiegu egzaminu zgodnie z funkcją wyznaczoną przez dyrektora szkoły.
Zgodnie z przydziałem czynności
•zaświadczenie dyrektora
5.Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
•samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej, psychologicznej,
•uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach, warsztatach,
•uzupełnienie i gromadzenie pomocy dydaktycznych,
•opracowanie rozkładu materiału i wymagań do nowego programu nauczania,
•stosowanie w pracy nowoczesnych metod i form pracy celem uatrakcyjnienia zajęć,
•wdrażanie zmian w PSO na podstawie bieżącej analizy własnej pracy,
•konsultacje z innymi nauczycielami.cały okres stażu
•spis literatury
•potwierdzenia
•zdjęcia: gazetek, pomocy dydaktycznych
•rozkład materiału i wymagania
6.Poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz podejmowanie działań na rzecz podwyższania jakości pracy szkoły. •udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie działań edukacyjnych związanych z zadaniami szkoły,
•pomoc w organizowaniu i organizowanie uroczystości szkolnych,
•organizacja wycieczek ,
•analiza wyników sprawdzianów, wyników egzaminów, wyciąganie wniosków do dalszej pracy,
•diagnozowanie poziomu wiedzy uczniów, opracowywanie planów i organizacja zajęć z uczniem słabym i zdolnym,
•praca z uczniem w formie zajęć dodatkowych (konkursy przedmiotowe), cały okres stażu
•zaświadczenia ze szkoleń
•potwierdzenia z imprez, wycieczek, spotkań
•plany zajęć dodatkowych
7.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu.
•opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. V – VI 2016
•sprawozdanie

§ 8 ust. 2 pkt.2

„Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”

Lp.
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY REALIZACJI
HARMONOGRAM REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI

1.Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą.
•opracowanie:
o rozkładu materiału i wymagań z chemii (nowy podręcznik),
o przykładowych konspektów lekcyjnych,
o kartkówek, prac klasowych sprawdzających wiedzę z chemii /matematyki,
o zagadnień i zadań do egzaminów poprawkowych z chemii / matematyki,
o planu rozwoju zawodowego, sprawozdanie,
o analiz, dyplomów,
•wykonanie całej dokumentacji związanej z projektem edukacyjnym z chemii i matematyki,
•prowadzenie lekcji z użyciem narzędzi multimedialnych (rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, programy edukacyjne np. eduROM, encyklopedii multimedialnych),
•wykorzystanie chemicznych stron internetowych podczas prowadzenia lekcji.
cały okres stażu
•rozkład materiału i wymagań z chemii
•konspekty z lekcji
•przykładowe: kartkówki, sprawdziany i raporty, zagadnienia i zadania do egzaminów poprawkowych
•plan rozwoju i sprawozdanie
2.Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych
•prowadzenie szkolnego dziennika elektronicznego (funkcja administratora),
•wypełnianie i drukowanie świadectw ukończenia dla wychowanków cały okres stażu
•adres strony
3.
Zachęcanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej.
•przekazanie uczniom adresów ciekawych stron internetowych o chemii,
•umieszczanie na stronie szkoły zadań między innymi przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z chemii / matematyki,
•zachęcanie uczniów do wykorzystania informacji znajdujących się w internecie w celu wykonania doświadczeń, projektu edukacyjnego,
•opracowywanie prezentacji na zajęciach z uczniem zdolnym cały okres stażu
•potwierdzenia
•zdjęcia i notatka z lekcji,
•projekt edukacyjny
•prezentacje
4.Wykorzystywanie Internetu.
•wzbogacanie swoimi propozycjami szkolnej strony internetowej,
•korzystanie ze stron MEN, OKE, Kuratorium Oświaty w Łodzi itp. cały okres stażu
•potwierdzenia
•adresy stron

§ 8 ust.2 pkt. 3

„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.”

1.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
•aktywna praca w zespole matematyczno - przyrodniczym,
•aktywna współpraca z zespołem wychowawczym,
•konsultacje z innymi nauczycielami,
•otwarte zajęcia dla zainteresowanych nauczycieli,
•opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów,
•opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego i innych utworzonych materiałów,
•współpraca z nauczycielami innych przedmiotów, wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów, szkoleń.
cały okres stażu –
według potrzeb
•potwierdzenia, notatki
•scenariusze i notatki z zajęć
•lista adresów internetowych
•materiały dydaktyczne, scenarisze

2.Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów,
kontraktowych.
•zajęcia dla zainteresowanych nauczycieli stażystów lub kontraktowych. cały okres stażu – według potrzeb •scenariusze i notatki z zajęć
3.Podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.
•dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach z innymi osobami,
cały okres stażu – według potrzeb
•potwierdzenia
•dokumentacja szkolna

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a

„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.”

1.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych i konkursów.
•opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych z chemii,
•opracowanie i przeprowadzenie konkursu chemicznego i matematycznego wg. opracowanego programu,
•praca z uczniem posiadającym zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej – dostosowanie wymagań do możliwości ucznia.
cały okres stażu
•opracowane i zatwierdzone programy
•raporty

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c

„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.”

1.Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce
•opieka nad uczniami przygotowującymi się do testu gimnazjalnego,
•prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do konkursów z chemii / matematyki. cały okres stażu
•program zajęć
•raporty
2.Organizowanie konkurów szkolnych
•zorganizowanie szkolnego konkursu chemicznego i matematycznego
o sprawdzenie i sporządzenie dokumentacji pokonkursowej.
w II semestrach roku szkolnego
•zadania konkursowe
•dokumentacja konkursowa
•regulamin konkursu
•raport pokonkursowy
3.Organizowanie wycieczek
•organizowanie i współorganizowanie wyjazdów do kina,
• zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych, wyjść tematycznych np. na:
o Wystawę do Centrum Kopernika i/lub seans w Planetarium Śląskim, cały okres stażu – według potrzeb •potwierdzenia
•sprawozdania
4.Współpraca z nauczycielami od matematyki i pedagogiem szkolnym
•wykonanie działań w celu lepszego przygotowania uczniów uzdolnionych do konkursu chemicznego,
• porównanie programów nauczania z chemii i matematyki i naniesienie ewentualnych zmian w ramach korelacji przedmiotowej,
• współudział w opracowaniu i wdrażaniu harmonogramów projektów edukacyjnych, wykonywanie działań wynikających z programu profilaktyki, pomoc w przygotowywaniu projektów profilaktycznych np. „Trzymaj formę” , „Szkoła bez przemocy”, współpraca z DPS w Skrzynnie
cały okres stażu – według potrzeb
•potwierdzenia / notatki ze spotkań
•sprawozdania z projektów
5.Opieka nad organizacjami szkolnymi
•opieka nad szkolnym samorządem uczniowskim,
• opieka nad szkolnym wolontariatem. cały okres stażu
•Sprawozdania z działalności
6.Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych
•udział w organizowaniu: Dnia chłopaka, DEN, Andrzejek, Mikołajek, Dnia Kobiet w szkole przez Samorząd szkolny,
•współorganizowanie innych imprez szkolnych cały okres stażu
• Zdjęcia, sprawozdania, scenariusze imprez i uroczystości

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e

„Wykonywania zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.”

1.Współpraca z pedagogiem szkolnym
•spotkania z pedagogiem szkolnym. cały okres stażu – według potrzeb
•notatki ze spotkań
2.Współpraca z nauczycielami / instytucjami w realizacji różnych przedsięwzięć w sprawach uczniów
•udział w spotkaniach,
•współpraca z nauczycielami wspomagającymi,
•aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw śródlekcyjnych - informacja zwrotna do uczących na temat zaobserwowanych podczas dyżurów problemów uczniów.
cały okres stażu – według potrzeb
• notatki ze spotkań
3. Praca na rzecz prezentacji szkoły
„na zewnątrz”

•prowadzenie strony internetowej szkoły,
•przygotowanie akcji Góra Grosza dla uczniów szkoły. cały okres stażu – według potrzeb
•adres strony
• sprawozdania z realizacji
• podziękowania ze strony odpowiednich instytucji

4.Współpraca ze sztabem WOŚP
przygotowanie akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla uczniów szkoły cały okres stażu - według potrzeb
•sprawozdania z realizacji
•potwierdzenia współpracy
5.Współpraca z wydawnictwami szkolnymi
•pozyskiwanie materiałów dydaktycznych. Współpraca z Wydawnictwem Nowa Era i GWO celem pozyskania bezpłatnych nagród dla uczniów biorących udział w wewnątrzszkolnych konkursach chemicznym i matematycznym,
cały okres stażu - według potrzeb
•sprawozdania z konkursów
6. Współpraca z oddziałem przedszkolnym
•przygotowanie akcji „Poczytaj mi” prowadzonej przez uczniów gimnazjum w oddziale przedszkolnym cały okres stażu - według potrzeb
•potwierdzenie udziału w akcji

§ 8 ust. 2 pkt. 5

„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.”

1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów natury dydaktyczno wychowawczej.
•rozpoznawanie warunków sytuacji rodzinnej uczniów/wychowanków: ankiety, rozmowy, wywiady, obserwacja,
• współpraca z innymi wychowawcami, pedagogiem szkolnym, rodzicami,
• systematyczna praca nad rozwiązywaniem problemów cały okres stażu –
według potrzeb
•opis i analiza przypadków
•potwierdzenia / notatki ze spotkań

§ 9 ust.3
Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych

1.Inne osiągnięcia zawodowe
•dokumentowanie osiągnięć zawodowych przed stażem i w okresie stażu Zgodnie z rozporządzeniem

Powyższy plan w trakcie realizacji może ulec modyfikacji lub korekcie

Opracowała: mgr ...............

PODPIS DYREKTORA SZKOŁY PODPIS NAUCZYCIELA

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.