X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31345
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

mgr Katarzyna Weiss
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim
czas trwania stażu: 01.09.2013 – 31.05.2016

Podstawa prawna opracowania planu rozwoju:
§ 8,ust.2, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004r.


§ 8 ust.2 pkt 1

„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”
Zadania:
1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
Formy realizacji:
- studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli
- wymiana doświadczeń z koleżankami i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów
- gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu: słowniki, literatura, lista stron internetowych, itp.
2. Udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
Formy realizacji:
- uczestniczenie w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli
- udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne
3. Rozwijanie zainteresowań i motywowanie młodzieży do nauki języka obcego
Formy realizacji:
- praca indywidualna z uczniem zdolnym
(m.in. przygotowanie uczniów do matury na poziomie rozszerzonym)
- przygotowanie uczniów do udziału w pozaszkolnych konkursach języka angielskiego
- organizowanie i przeprowadzanie szkolnych konkursów języka angielskiego, konkursów kultury krajów anglojęzycznych
- współorganizowanie Europejskiego Dnia Języków Obcych
- Współorganizowanie Dnia Św. Patryka
4. Prowadzenie pomiaru dydaktycznego
Formy realizacji:
- badanie wyników nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i/lub czwartej
5. Pogłębianie wiedzy i umiejętności wychowawczych
Formy realizacji:
- studiowanie literatury dotyczącej kwestii wychowawczych
- opracowanie planu wychowawczego klasy zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły
- uczestnictwo w szkoleniach
6. Współpraca z rodzicami
Formy realizacji:
- przeprowadzanie zebrań i indywidualnych spotkań z rodzicami
- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów mających problemy w nauce i sprawiających problemy wychowawcze
- pedagogizacja rodziców
- kontaktowanie rodziców z pedagogiem szkolnym

§ 8 ust.2 pkt 2

„Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”
Zadania:
1. Umiejętne posługiwanie się komputerem w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Formy realizacji:
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych i wychowawczych przy pomocy różnych programów komputerowych
2. Wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej
Formy realizacji:
- wykorzystanie Internetu do kontaktu z innymi nauczycielami, wydawnictwami językowymi, instytucjami
- korzystanie z internetowych serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka obcego, słowników i programów multimedialnych w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych
- prowadzenie zajęć z użyciem komputera i Internetu
3. Publikowanie swoich prac w Internecie.
Formy realizacji:
- zamieszczanie scenariuszy lekcji oraz planu rozwoju zawodowego w portalach edukacyjnych

§ 8 ust.2 pkt 3

„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”
Zadania:
1. Udział w pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych
Formy realizacji:
- wzajemna wymiana doświadczeń
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami
Formy realizacji:
- prowadzenie lekcji koleżeńskich dla pozostałych nauczycieli języków obcych
- udostępnianie własnych materiałów i pomocy dydaktycznymi oraz materiałów ze szkoleń innym nauczycielom
3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli w ramach lekcji otwartych
Formy realizacji:
- dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem

§ 8 ust.2 pkt 4b

”Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych”
Zadania:
1. Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego
Formy realizacji:
- udział w szkoleniu egzaminatorów OKE
2. Pełnienie funkcji egzaminatora OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego
Formy realizacji:
- wykonywanie zadań członka zespołu egzaminacyjnego

§ 8 ust.2 pkt 4c

„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”
Zadania:
1. Współorganizowanie uroczystości szkolnych i klasowych
Formy realizacji:
- znalezienie odpowiednich scenariuszy
- przygotowanie uczniów do udziału w akademiach

§ 8 ust.2 pkt 4e

„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”
Zadania:
1. Prowadzenie zbiórki środków opieki i karmy na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szerokiej k/Jastrzębia Zdroju
2. Prowadzenie zbiórki odzieży i innych przedmiotów na rzecz Domu Dziecka w Gorzyczkach
Formy realizacji:
- przeprowadzenie akcji wśród uczniów na terenie szkoły
3. Kontynuowanie współpracy z wydawnictwami językowymi
Formy realizacji:
- pozyskiwanie darmowych pomocy dydaktycznych, książek, filmów w języku obcym do biblioteki szkolnej
- otrzymywanie darmowych nagród książkowych dla uczniów w ramach szkolnych konkursów językowych, Europejskiego Dnia Języków Obcych i Dnia Św. Patryka
4. Kontynuowanie współpracy z księgarnią językową
Formy realizacji:
- uzyskiwanie zniżek dla uczniów za zakup podręczników oraz książek do biblioteki szkolnej
- otrzymywanie gratisowych pozycji do biblioteki szkolnej

§ 8 ust.2 pkt 5

„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”
Zadania:
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym
Formy realizacji:
- spotkania z pedagogiem z własnej inicjatywy
- obowiązkowe spotkania z pedagogiem dotyczące uczniów z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- podejmowanie działań wynikających z potrzeb wychowanków
2. Współpraca z rodzicami
Formy realizacji:
- rozmowy indywidualne

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.
Opracowała:


P.S. Ja wykonałam plan w formie tabeli. Po każdym zadaniu i formach realizacji umieściłam rubrykę „sposoby dokumentowania”, czyli certyfikaty, zaświadczenia, scenariusze lekcji, potwierdzenia spotkań lub rozmów, adnotacje w dzienniku lekcyjnym itp. Jednak obecnie nie jest konieczne umieszczanie tego typu potwierdzeń w teczce.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.