X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31312
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dla rodziców do ewaluacji Koncepcji Pracy Szkoły

Ankieta dla rodziców
Szanowni Państwo, chcąc doskonalić priorytety zawarte w koncepcji pracy szkoły, kierujemy do Państwa ankietę i uprzejmie prosimy o jej wypełnienie. Celem naszych badań jest analiza realizacji koncepcji pracy szkoły w kierunku rozwoju naszych uczniów.
Wybraną odpowiedź prosimy zakreślić kółkiem. W pytaniach wielokrotnego wyboru możliwe jest podanie kilku odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opracowane zbiorczo. Uzyskane informacje służyć mają doskonaleniu pracy szkoły.

1. Czy znana jest Panu/Pani koncepcja pracy szkoły, czy jest akceptowana?
a) znam i akceptuję,
b) znam lecz jej nie akceptuję,
c) nie znam.

2. W jaki sposób zapoznał(a) się Pan(i) z koncepcja pracy szkoły?
a) podczas zebrania z rodzicami,
b) na stronie internetowej szkoły,
c) na tablicy ogłoszeń w szkole,
d) inny sposób, jaki? ........................................

3. Czy szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne Pana/Pani dziecka?
a) zdecydowanie nie,
b) raczej nie,
c) raczej tak,
d) zdecydowanie tak.

4. W jakim stopniu (w skali od 1 do 5) Pana/Pani zdaniem szkoła rozwija w uczniach poniższe cechy? (gdzie 1 oznacza- bardzo słabo rozwija, a 5- bardzo mocno rozwija)
a) ciekawość świata 1 2 3 4 5
b) odpowiedzialność, 1 2 3 4 5
c) optymizm, 1 2 3 4 5
d) tolerancję, 1 2 3 4 5
e) utożsamianie się z wartościami narodowymi, 1 2 3 4 5
f) świadomość własnych praw. 1 2 3 4 5

5. Co Pana/Pani zdaniem szczególnie wyróżnia naszą szkołę w sferze edukacyjnej?
a) różnorodność programów nauczania,
b) różnorodność metod i form pracy z uczniem,
c) sukcesy uczniów odnoszone w różnorodnych konkursach,
d) promowanie czytelnictwa,
e) rozwijanie zainteresowań uczniów,
f) promowanie zdrowego stylu życia,
g) organizowanie spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin edukacyjnych,
h) inne........................................
6. Jak Państwo oceniają stopień w jakim szkoła zapewnienia uczniom:
a) pomoc pedagogiczną, wysoki zadawalający niski
b) pomoc psychologiczną, wysoki zadawalający niski
c) pomoc logopedyczną, wysoki zadawalający niski
d) wychowanie w oparciu o ideały prezentowane przez patrona szkoły,
wysoki zadawalający niski
e) kształtowanie postaw patriotycznych
wysoki zadawalający niski
f) wdrażanie do samorządności, wysoki zadawalający niski
g) kontakt z instytucjami wspierającymi (Policja, MOPS, PPP, MOK),
wysoki zadawalający niski
h) bezpieczeństwo, wysoki zadawalający niski

7. Uważam, że szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo podczas... (możliwość wielokrotnego wyboru).
a) zajęć w klasie,
b) przerw,
c) wycieczek (wyjść) pozaszkolnych,
d) nie zapewnia bezpieczeństwa.

8. Czy według Pana/Pani wiedzy szkoła dysponuje bogatym wyposażeniem zapewniającym wszechstronny rozwój uczniów?
a) tak,
b) nie.

9. Wyposażenie szkoły należy w pierwszej kolejności wzbogacić o: (proszę zaznaczyć tylko 1 odpowiedź).
a) doposażenie klas/pracowni w pomoce dydaktyczne,
b) sprzęt i przybory sportowe,
c) komputery i programy multimedialne,
d) książki i czasopisma,
e) inne ........................................

10. W jaki sposób szkoła najczęściej promuje osiągnięcia uczniów? ( możliwość wielokrotnego wyboru)
a) strona internetowa szkoły,
b) broszura informacyjna,
c) publikacje na temat szkoły w mediach lokalnych,
d) festyn szkolny,
e) dni otwarte,
f) inne ........................................

11. Czy i w jaki sposób angażuje się Pan(i) w realizację koncepcji pracy szkoły? (możliwość wielokrotnego wyboru)
a) nie angażuję się.
b) angażuję się poprzez:
- pomoc przy organizowaniu imprez szkolnych,
- sponsorowanie pomocy dydaktycznych,
- wpłaty na komitet rodzicielski,
- angażowanie się w drobne prace remontowe,
- inne:
........................................

12. Czy i w jaki sposób szkoła zapewnia realizowanie i rozwijanie zainteresowań Pana/Pani dzieci? (możliwość wielokrotnego wyboru)
a) zapewnia, poprzez:
- koła zainteresowań,
- organizowanie konkursów,
- udostępnianie materiałów i pomocy dydaktycznych,
- inne
........................................
b) nie zapewnia.

13. Na co szkoła powinna zwrócić szczególną uwagę w celu podniesienia jakości kształcenia i wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia?
........................................

14. Co w naszej szkole jest wartościowe (godne kontynuacji) ?
a) bogata oferta kół zainteresowań,
b) dobrze wyposażona pracownia komputerowa,
c) organizowanie imprez, festynów szkolnych,
d) bogata oferta organizowanych wycieczek,
e) dobrze wykwalifikowana kadra,
f) współpraca z rodzicami (właściwy przepływ informacji),
g) inne
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.