X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31244
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć koła języka włoskiego dla uczniów kl. II i III szkoły podstawowej

Program zajęć koła języka włoskiego
dla uczniów kl. II i III szkoły podstawowej
(I etap edukacyjny)


Spis treści:
1. Ogólna charakterystyka programu ........................................ 2
2. Cele nauczania ........................................ 2
2.1. Cele ogólne ........................................ 2
2.2. Cele szczegółowe ........................................ 2
3. Treści programowe ........................................ 3
4. Metody pracy ........................................ 9
5. Formy pracy ........................................ 9
6. Techniki nauczania ........................................ 9
7. Pomoce dydaktyczne ........................................ 10
8. Ocena osiągnięć uczniów ........................................ 10
9. Ewaluacja programu ........................................ 11


1. Ogólna charakterystyka programu
Program przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej na zajęciach pozalekcyjnych z języka włoskiego dla uczniów kl.2-3 wykazujących chęć zdobycia podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących znajomości języka włoskiego oraz zainteresowania kulturą Włoch. Program zakłada przede wszystkim opanowanie przez uczniów podstawowych wiadomości w zakresie sprawności językowych i kulturoznawczych. Zajęcia oparte będą na ćwiczeniach i umiejętnościach komunikacyjnych, t.j. gry i zabawy a więc pozwolą uczestnikom spożytkować czas wolny w sposób przyjemny. Nadrzędnym zadaniem programu jest aby wczesne zetknięcie dzieci z językiem włoskim było dla nich inspirujące i zachęcało do dalszej nauki. Program zakłada naukę w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

2. Cele nauczania
2.1. Cele ogólne
Nadrzędnym celem realizacji programu jest opanowanie przez uczniów podstaw komunikacyjnych języka, rozwijanie i pobudzanie ciekawości i zainteresowań uczniów oraz zmotywowanie ich do dalszej nauki języka włoskiego.
2.2. Cele szczegółowe
- rozwijanie sprawności językowych ze szczególnym naciskiem na słuchanie i mówienie - utrwalenie słownictwa oraz struktur gramatyczno-leksykalnych poznanych na zajęciach - osłuchanie dzieci z wymową i intonacją języka włoskiego - kształtowanie poprawnej wymowy i intonacji w języku włoskim - rozwijanie umiejętności rozumienia kontekstu - zachęcanie do swobodnej wypowiedzi - wprowadzanie pisowni pojedynczych słów - stopniowe wprowadzanie i rozwijanie umiejętności pisania pojedynczych zdań - oswajanie z pisaniem słów i krótkich zdań - rozwijanie umiejętności czytania na głos - rozwijanie wśród uczniów posiadanych zdolności werbalnych, muzycznych i manualnych - popularyzacja języka włoskiego i motywowanie do jego nauki - aktywne spędzanie wolnego czasu

3. Treści programowe
Tematy Liczba godzin Cele operacyjne
Uczeń: Uwagi o realizacji
W zakresie komunikacji i słownictwa - rozwija umiejętność komunikowania się w języku włoskim
- utrwala i poszerza zakres słownictwa z poszczególnych działów
Benvenuti
(Witamy) 2 - potrafi przedstawić się, podać dane personalne (wiek, skąd pochodzi)
- rozpoznaje zwroty grzecznościowe
- prosi i uzyskuje informacje na swój temat
Alfabet włoski 1 - zna litery alfabetu włoskiego
- potrafi przeliterować swoje imię i nazwisko
Liczebniki główne 1-10 1 - potrafi podać liczebniki 1-10 w języku włoskim
- za pomocą liczebników potrafi podać swój wiek
Kolory 1 - zna podstawowe kolory w języku włoskim
- potrafi nazwać odpowiednie kolory w języku włoskim
Dni tygodnia, miesiące 2 - zna nazwy dni tygodnia i miesięcy w języku włoskim
- potrafi powiedzieć kiedy obchodzi urodziny
Części ciała 1 - zna części ciała w języku włoskim
- potrafi wskazać odpowiednią część ciała na sobie
- prawidłowo reaguje na części ciała podane przez nauczyciela
La mia famiglia
(Moja rodzina) 1 - zna nazwy członków rodziny i potrafi je zapisać
- potrafi wymienić członków swojej rodziny
- tworzy drzewo genealogiczne swojej rodziny
Przybory szkolne 1 - potrafi nazwać i zapisać przybory używane na lekcji
- potrafi określać kolor przyborów szkolnych
- potrafi poprosić o konkretne przybory
Podawanie godzin 1 - zna zasady posługiwania się zegarkiem
- potrafi podać czas
- potrafi zapytać o godzinę w języku włoskim i udzielić odpowiedzi
Pomieszczenia domowe 1 - potrafi wymienić nazwy pomieszczeń i je zapisać
- potrafi zaprojektować swój dom i wymienić znajdujące się w nim pomieszczenia
Elementy wyposażenia domu-meble 1 - zna nazwy mebli i potrafi je zapisać
- potrafi podać położenie mebli
Ubrania 1 - potrafi wymienić i zapisać nazwy ubrań
- potrafi wymienić swoje ubrania, jak również ubrania kolegi / koleżanki a także powiedzieć w jakich są kolorach
- potrafi opisać osobę na ilustracji
Owoce 1 - zna i potrafi wymienić nazwy podstawowych owoców
- potrafi rozróżnić poszczególne owoce i ich kolory
- potrafi opowiedzieć o swoich ulubionych i mniej ulubionych owocach
Warzywa 1 - zna i potrafi wymienić nazwy podstawowych warzyw
- potrafi rozróżnić poszczególne warzywa i ich kolory
- potrafi opowiedzieć o swoich ulubionych i mniej ulubionych warzyw
Produkty spożywcze 2 - potrafi nazwać i zapisać produkty żywnościowe
- potrafi powiedzieć o swoim ulubionym jedzeniu
Zwierzęta domowe 1 - zna i potrafi zapisać nazwy zwierząt domowych
- potrafi wymienić części ciała zwierząt
- na podstawie opisu podanego przez nauczyciela lub z nagrania potrafi odgadnąć o jakie zwierzę chodzi
Zwierzęta dzikie 1 - potrafi nazwać zwierzęta dzikie
- zna części ciała zwierząt
- na podstawie opisu podanego przez nauczyciela lub z nagrania potrafi odgadnąć o jakie zwierzę chodzi
Czynności wykonywane w wolnym czasie 1 - potrafi nazwać czynności wykonywane w wolnym czasie
- potrafi opowiedzieć co lubi robić w wolnym czasie
Che tempo fa?
(Pogoda)
1
- zna wyrażenia opisujące pogodę
- potrafi zapytać o pogodę i podać właściwą odpowiedź
Zabawki 1 - zna nazwy zabawek i potrafi je zapisać
- potrafi opowiedzieć o swojej ulubionej zabawce
- potrafi zapytać kolegę / koleżankę o ulubioną zabawkę
Miejsca w mieście 1 - potrafi wymienić i zapisać miejsca w mieście
- potrafi podać swoje ulubione miejsce
Środki transportu 1 - zna i potrafi zapisać nazwy podstawowych środków transportu
- potrafi powiedzieć jak dostaje się do szkoły
- na podstawie nagrania dźwięków różnych środków transportu potrafi odgadnąć o jaki środek transportu chodzi
Choroby 1 - zna nazwy chorób
- potrafi rozpoznawać i nazwać problemy zdrowotne
Zawody 1 - potrafi nazwać i zapisać nazwy zawodów
- potrafi dopasować odpowiednie zawody do miejsc, w których są wykonywane
- na podstawie zawodu pokazanego za pomocą gestów przez nauczyciela / kolegę potrafi odgadnąć o jaki zawód chodzi
Sport 1 - potrafi nazwa i zapisać dyscypliny sportowe
-potrafi powiedzieć o swoim ulubionym
sporcie / sportowcu
Mikołajki 1 - zna podstawowe zwyczaje dotyczące obchodów Dnia Św.Mikołaja
- potrafi powiedzieć o swoim wymarzonym prezencie
- potrafi pokazać różnice między polskim zwyczajem obchodów Dnia Św.Mikołaja (6.12.) a włoskim-Epifania (06.01), którego to dnia prezenty przynosi wiedźma Beffana - wykonanie pracy projektowej Św. Mikołaja i Beffany oraz swoich wymarzonych prezentów
Natale
(Boże Narodzenie) 1 - zna podstawowe słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia
- zna podstawowe obyczaje dotyczące świąt we Włoszech i w Polsce
- potrafi ukazać różnice między obchodami świąt w Polsce i we Włoszech - słuchanie i śpiewanie kolęd
- wykonywanie kart świątecznych
Walentynki 1 - zna podstawowe słownictwo i zwyczaje związane z obchodami Walentynek w Polsce i we Włoszech -wykonanie kartki walentynkowej
Pasqua
(Wielkanoc) 1 - zna podstawowe słownictwo i symbole związane ze Świętami Wielkanocnymi
- potrafi ukazać różnice między obchodami świąt w Polsce i we Włoszech - wykonanie kart świątecznych
W zakresie gramatyki, słuchania i pisania - przyswaja konkretne wyrażenia i zwroty, nie analizując reguł gramatycznych
- stopniowo poznaje pojęcie rzeczownika, czasownika, przymiotnika, liczebnika, jednak nie uczy się gramatyki w sposób bezpośredni
Czasownik ,,essere’’ 2 - zna odmianę czasownika,,być’’’ przez osoby w l.poj. i w l.mn.
- potrafi napisać krótkie zdania oznajmujące, pytania i przeczenia
Czasownik ,,avere’’ 2 - zna odmianę czasownika ,,mieć’’ przez osoby w l.poj. i w l.mn.
- potrafi napisać krótkie zdania, pytania i przeczenia

Konstrukcja ,,ce / ci sono’’ 2 - potrafi sformułować i zapisać proste zdania z użyciem zwrotów ,,Ce / ci sono’’
- potrafi podać podstawowe przyimki określające położenie (sopra, su, accanto, sotto, ) - potrzebne będą obrazki / ilustracje przedstawiające pomieszczenia domowe z meblami
Czasownik ,,potere’’ / ,,non potere’’ 2 - potrafi utworzyć zdanie oznajmujące i przeczące
- potrafi udzielać informacji na temat swoich umiejętności - potrzebne będą ilustracje, obrazki z osobami wykonującymi różne czynności
Czas teraźniejszy prosty- Il Presente Indicativo 2 - potrafi sformułować i zapisać zdania, pytania i przeczenia
- potrafi zapisać czasowniki opisujące czynności codzienne / regularne
Forma wyrażająca czynność ciągłą-Forma Progressiva 2 - potrafi tworzyć ustnie i pisemnie zdania oznajmujące, pytania i przeczenia

4. Metody pracy
Zajęcia pozalekcyjne, objęte w/w programem, realizowane będą poprzez następujące metody: - metodę Reagowania Całym Ciałem-przydatną do pracy z dziećmi, wykorzystuje ona
ruch w nauce języka. Uczniowie pokazują polecenia nauczyciela za pomocą ruchu /
gestu. Dzieci zachęcone są do pantomimy - komunikacyjną- wykorzystuje się ją w przygotowaniu uczniów do mówienia,
zdobywania informacji w rozmowie - audiolingwalną- polegającą na powtarzaniu za wzorem chóralnie
i indywidualnie słów, wyrażeń, zwrotów i zdań oraz uczenie się na pamięć
wierszyków, rymowanek i piosenek. Metoda ta pozwala rozwijać sprawność
słuchania i mówienia.

5. Formy pracy
- praca indywidualna - praca w parach - praca w grupach

6. Techniki nauczania - karty obrazkowe, plakaty, rekwizyty, filmy DVD - aktywizujące - gry leksykalne typu Bingo, wąż wyrazowy - piosenki, rymowanki - gry pamięciowe, ruchowe - prezentowanie wyrazów rymujących się i poszukiwanie takich par - powtarzanie zwrotów / zdań w formie zabaw, gier, rymowanek, itp. - zadawanie pytań sobie nawzajem i odpowiadanie - opowiadanie o sobie, opisywanie siebie, swojego wyglądu - głośne odczytywanie wyrazów - czytanie na głos krótkiego tekstu - pisanie po śladzie - zabawy w literowanie słów - przepisywanie wyrazów i prostych zdań - podpisywanie obrazków właściwymi wyrazami - sprawdzanie ćwiczeń i porównywanie odpowiedzi w parach - korzystanie ze słowniczków obrazkowych

7. Pomoce dydaktyczne
W realizacji programu niezbędne będą: - pomoce wizualne i materiały autentyczne (karty obrazkowe do przedstawiania słownictwa, rekwizyty, zdjęcia, pocztówki, ilustracje z gazet / czasopism, plakaty,itp.) - kserokopie ćwiczeń, karty pracy - odtwarzacz płyt CD z nagraniami - pomoce dydaktyczne samodzielnie przygotowane przez nauczyciela - zabawki, kukiełki - przybory i materiały plastyczne - słowniczki obrazkowe - tablica multimedialna i rzutnik

8. Ocena osiągnięć uczniów
Program w głównej mierze zakłada usprawnienie i rozwijanie umiejętności językowych, opanowanie przez uczniów podstawowego słownictwa, wyrażeń i zwrotów oraz wiedzy na temat kultury Włoch. Uczeń powinien opanować następujące umiejętności:
1. w zakresie mówienia: - potrafi powtarzać za nauczycielem lub nagraniem pojedyncze słowa, zwroty lub
proste zdania - odpowiada na pytania słowami lub pełnymi wyrażeniami - umie nazwać i krótko opisać, np. zwierzęta, ludzi - potrafi zadawać prosto skonstruowane pytania

2. w zakresie pisania: - przepisuje słowa i zdania z tablicy - uzupełnia luki wyrazowe według podanego wzoru - pisze krótki i prosty tekst według podanego wzoru - poprawnie pisze ze słuchu
3. w zakresie czytania: - czyta pojedyncze wyrazy - rozumie proste polecenia pisemne - czyta głośno proste zdania - czyta prosty, krótki tekst ze zrozumieniem
4. w zakresie słuchania: - właściwie reaguje na polecenia nauczyciela wydawane w języku włoskim - rozumie ogólny sens bajek i historyjek prezentowanych z pomocą gestów/ilustracji, itp. – rozumie ogólny sens nagrań - rozumie sens wypowiedzi kolegów/koleżanek
5. w zakresie wiedzy o Włoszech: - zna charakterystyczne elementy i tradycje związane z obchodami różnych świąt

9. Ewaluacja programu
Dla nauczyciela ewaluacja jest sposobem na sprawdzenie i diagnozę jakości i efektywności realizowanego wraz z uczniami procesu dydaktycznego. Stanowi również źródło informacji na temat pracy i osiągnięć uczniów. Narzędziami pomocnymi przy ewaluacji programu będzie obserwacja postępów uczniów, rozmowy z uczestnikami oraz ich rodzicami. Sugestie i wnioski płynące ze sporządzonego sprawozdania pozwolą modyfikować go i dostosowywać do potrzeb uczniów.

Opracowała: Katarzyna Korycińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.