X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31232
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli - Promowana jest wartość edukacji

Ankieta skierowana do nauczycieli
1. Czy informuje Pan/i rodziców i uczniów o :
a. ofercie edukacyjnej szkoły - tak - nie
b. celach edukacyjnych i wychowawczych realizowanych przez szkołę - tak - nie
c. działaniach podejmowanych przez szkołę - tak - nie
d. osiągnięciach szkoły - tak - nie

2. W jaki sposób zdaniem Pana/i rodzice i uczniowie są informowani o podejmowanych działaniach? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
- strona internetowa szkoły
- gazetki i wystawy na korytarzach szkolnych
- tablica ogłoszeń
- akademie i uroczystości szkolne
- banery i reklamy szkoły
- ulotki promujące szkołę
- media (prasa lokalna)
- wychowawca przekazuje informacje
- nauczyciele uczący przekazują takie informacje
- na zebraniach z rodzicami
- inne, jakie? ........................................

3. Jakie informacje na temat pracy szkoły zdaniem Pana/i są upowszechniane? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
- konkursy wewnątrzszkolne
- konkursy zewnętrzne np. olimpiady
- zawody sportowe
- projekty unijne realizowane w szkole
- oferta zajęć pozalekcyjnych
- akcje społeczne
- nagrody dla nauczycieli
- nagrody dla uczniów
- stypendia przyznawane uczniom
- inne, jakie? ........................................

4. Czy Pana/i zdaniem rodzice są w wystarczającym stopniu poinformowani o działaniach i efektach pracy szkoły?
- tak
- raczej tak
- nie
Jeśli NIE, to co należało by zmienić ........................................
........................................

5. Czy informuje Pan/i uczniów o zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole?
- tak
- nie, dlaczego? ........................................
........................................

6. Co bierze Pan/i pod uwagę organizując zajęcia pozalekcyjne?
- rozmowy z uczniem
- potrzeby zgłaszane przez uczniów
- rozmowy z rodzicami
- potrzeby zgłaszane przez rodziców
- analizę wyników egzaminów zewnętrznych
- ankiety
- testy na wejście
- inne, jakie? ........................................
7. Czy Pan/i jako nauczyciel i wychowawca promuje wartość edukacji, jako chęć zdobywania i poszerzania wiedzy, rozwijania zainteresowań i zdobywania dobrych ocen?
- tak
- nie, dlaczego? ........................................
........................................

8. Czy zdaniem Pana/i szkoła odpowiednio promuje się w środowisku lokalnym?
- tak
- nie
- nie mam zdania

9. W jakich działaniach edukacyjnych szkoły, istotnych dla promocji wartości edukacji, brał/a lub bierze Pan/i udział? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
- projekty unijne
- dodatkowe zajęcia wyrównawcze
- dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę
- koła zainteresowań
- zawody, turnieje, konkursy
- inne, jakie? ........................................

10. W jakich działaniach wychowawczych szkoły, skutecznych dla promocji wartości edukacji, brał/a lub bierze Pan/i udział ? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
- wycieczki, ogniska
- udział w spektaklach, projekcjach filmów
- zajęcia integracyjne
- akademie i uroczystości szkolne
- udział szkoły w uroczystościach miejskich np. z okazji 11 listopada, 3 maja
- działania profilaktyczne np. organizacja festyn mikołajkowego, akcje Nie palę, akcje w ramach Honorowego Krwiodawstwa
- dni otwarte szkoły
- akcje wolontarystyczne np. zbiórka żywności dla Caritas, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, Góra Grosza, kwesta na cmentarzu
- inne, jakie? ........................................

11. Jakie według Pana/i inne działania należy podejmować, aby skuteczniej promować wartość edukacji?
- ........................................
........................................
- Nie należy nic zmieniać.

12. Czy zdaniem Pana/i w szkole panuje przyjazna atmosfera do uczenia się i rozwijania zainteresowań uczniów?
q tak
q nie, dlaczego? ........................................
Jeśli TAK, proszę zaznaczyć przez jakie działania (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.):
- szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych
- szkolne i międzyszkolne konkursy, zawody i turnieje
- uczestnictwo w imprezach kulturalnych (spektakle, uroczystości miejskie)
- uczestnictwo w akcjach wolontarystycznych na terenie szkoły i miasta
- indywidualne spotkania z nauczycielami
- wsparcie pedagogiczno-psychologiczne
- zajęcia integracyjne
- udział w projektach unijnych
- współpraca z pracodawcami w ramach praktyk, zajęć praktycznych i staży
- wycieczki przedmiotowe
- współpraca z organizacjami i instytucjami z terenu miasta Biała Podlaska
- doradztwo zawodowe
- inne, jakie? ........................................

13. Czy zna Pan/i losy swoich absolwentów absolwentów?
- tak
- nie

14. Czy wykorzystuje Pan/i informacje o losach absolwentów do doskonalenia procesu nauczania lub wychowania?
- tak
- rzadko
- nie

15. Czy podejmuje Pan/i współpracę z absolwentami szkoły?
- tak, często
- tak, czasami
- tak, sporadycznie
- nie, dlaczego? ........................................

Jeśli podejmuje Pan/i współpracę z absolwentami szkoły, to w jakiej formie się to odbywa?
- pomoc przy organizacji imprez szkolnych, klasowych, konkursów
- spotkania w ramach uroczystości szkolnych np. zjazdy absolwentów, święto szkoły
- w czasie spontanicznych odwiedzin i rozmów z absolwentami
- inne - jakie?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.