X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31204
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU

ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Przez cały okres stażu od 01.09.2013r. do 31.05.2016r., który odbywałam w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krasnem, realizowałam zadania ujęte w planie. Napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego, uwzględniając specyfikę i potrzeby szkoły, wyznaczył mi cele i zadania aktywności zawodowej w okresie stażu. Opierałam się głównie na założeniach programu wychowawczego, programu profilaktyki, planu pracy szkoły. Starałam się uwzględnić potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli, czyli środowiska lokalnego.
Okres stażu będący pewnym odcinkiem mojej pracy pedagogicznej, jest okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem i wychowawcą.
Wysiłek włożony w realizację zadań przyniósł mi satysfakcję, przede wszystkim dlatego, że zabiegałam o dobro dzieci, rozpoczynających edukację przedszkolną. Lubię swoją pracę i jestem z niej zadowolona.


& 8 ust. 2, pkt 2

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie
pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

W ramach tego paragrafu przyjęłam następujące zadania do realizacji:

1. Poznałam procedurę awansu zawodowego. Odszukałam i przeanalizowałam akty prawne regulujące kolejne kroki awansu.
2. Podejmowałam działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, realizowaniu zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
3. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi.
4. Zapoznałam się z publikacjami książkowymi i ciekawymi artykułami w czasopismach oświatowych, korzystałam z poradników metodycznych.
5. Na bieżąco wzbogacałam swoją biblioteczkę nauczyciela, kolekcję płyt CD i DVD, inne pozycje o tematyce dydaktyczno-pedagogicznej i społecznej.
6. Ukończyłam studia podyplomowe, brałam udział w szkoleniach, warsztatach,
Konferencjach, e-konferencjach, aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej oraz spotkaniach Zespołu Samokształceniowego Nauczania
Zintegrowanego, którego jestem liderem.
7. Przygotowywałam imprezy i uroczystości szkolne: uroczystość mikołajkową, Dzień
Babci i Dzień Dziadka, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Wiosny, Dzień Patrona,
Brałam współudział w przygotowaniu Festynu Rodzinnego.
8. Organizowałam wycieczki, których jednocześnie byłam kierownikiem: w każdym roku
pod koniec września lub na początku października był wyjazd do sali zabaw „AKMA”
w Pułtusku. 08.05.2014r. zorganizowałam wycieczkę do Warszawy a 02.06.2014r. do
kina „NAREW” w Pułtusku na bajkę „Listonosz Pat” i do Kuźni Kurpiowskiej
w Pniewie.25.05.2015r. i 23.05.2016r – miały miejsce wycieczki do ZOO i Mc Donald
w Płocku a potem uczestnicy wycieczki mile spędzali czas w Centrum Zabaw Happy
Parku w Stróżewku. 08.06.2015r.zorganizowałam wyjazd do gospodarstwa
Agroturystycznego „Chata Pod Dębami” w Karniewie.
9. Kształtowałam postawę ekologiczną u przedszkolaków oraz wspólnie z nimi
się salą przedszkolną. W ramach pracy wychowawczej stwarzałam wychowankom
okazję do poznawania wybranych fragmentów świata przyrody, wdrażając opracowany
przez siebie plan działań ekologicznych. Realizując kolejno założenia planu
dzieciom spacery po okolicy, wyjścia do sadu, ogrodu i na łąkę, gdzie mogły poznawać
przyrodę obcując z nią bezpośrednio. Byłam odpowiedzialna za sprawowanie opieki
nad salą, w której prowadziłam zajęcia. Czułam się zobowiązana do dbania o estetyczny
wygląd i wyposażenie sali, by było w niej kolorowo, przytulnie i podobało się dzieciom.


& 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


W ramach tego paragrafu przyjęłam następujące zadania do realizacji:
1. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
2. Publikacje własne w Internecie.

W okresie stażu, jak i wcześniej, starałam się maksymalnie wykorzystywać oraz doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która pomagała mi w podniesieniu poziomu mojej pracy, a także w podwyższaniu jakości pracy szkoły. Poszukując informacji potrzebnych w pracy własnej, korzystałam z zasobów i możliwości sieci Internet. Odwiedziłam wiele stron internetowych, dotyczących między innymi podręczników, materiałów dodatkowych do zajęć, prawa oświatowego, awansu zawodowego, kursów i szkoleń.
Znajomość technologii komputerowej przyczyniła się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy o tworzenie i opracowywanie wszelkiej dokumentacji zawodowej:
• konspekty;
• rozkłady materiału;
• scenariusze zajęć i uroczystości;
• arkusze obserwacji;
• dyplomy i zaproszenia;
• referaty;
• karty pracy dla dzieci;
• pomoce dydaktyczne do zabaw i zajęć.

W kontaktach z rodzicami: materiały na tablicę informacyjną – zamieszczam najważniejsze informacje dotyczące grupy dzieci.

Wykorzystywanie poczty elektronicznej.

Jedną z postaci utrzymywania kontaktu z różnymi podmiotami, jest używanie przeze mnie takiej formy komunikacji internetowej, jak poczta elektroniczna e-mail. Pozwoliła mi ona na przesyłanie informacji zawartych w różnej formie z innymi nauczycielami, szkołą, ośrodkami doskonalenia zawodowego, wydawnictwami.


& 8 ust. 2 pkt 3


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

W ramach tego paragrafu przyjęłam do realizacji następujące zadania:
1. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami;
2. Swoją wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym dzieliłam się jako opiekun praktyk studenckich.

Na początku marca w roku szkolnym 2013/2014 przydzielono mi rolę opiekuna dwutygodniowej pedagogicznej praktyki studentki z Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie, studiującej na drugim roku pedagogiki – edukacji wczesnoszkolnej.
W roku szkolnym 2015/2016, od czwartego do osiemnastego maja ponownie zostałam opiekunem pedagogicznej praktyki studentki II roku Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, studiującej na kierunku: pedagogika specjalna, specjalność: logopedia i pedagogika wczesnej edukacji dziecka.
Celem tych praktyk była weryfikacja i zastosowanie wiedzy pedagogiczno – psychologicznej i logopedycznej nabytej przez studentki w toku studiów do organizowania zajęć edukacyjnych. Zdobywanie przez studentki praktycznej wiedzy i umiejętności, kształtowanie ich postawy pedagogicznej winno być włączone w proces rozwojowy dzieci.
Jeżeli chodzi o współpracę z innymi nauczycielami, to udostępniłam im scenariusze zajęć, uroczystości i imprez szkolnych oraz dekoracji tematycznych. Podczas wieloletniej pracy przygotowywałam uroczystości dla swojej grupy i byłam współorganizatorem imprez szkolnych. Wiele scenariuszy z tych uroczystości, imprez i zajęć gromadzę w przygotowanej do tego teczce.
Dzieląc się swoimi umiejętnościami i wykorzystując swoje zainteresowanie, wykonywałam w szkole dekoracje okolicznościowe, np. Powitanie Wiosny, Święto Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Patrona. Udostępniałam koleżankom pomysły na prace plastyczne i na konkursy, scenariusze zajęć, rozpowszechniłam strony internetowe oraz materiały które pozyskałam w Internecie a dotyczyły reformy oświaty.
W prawidłowym funkcjonowaniu szkoły nieodzowne jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Nie powinno to wynikać jedynie z obowiązku i konieczności lecz przede wszystkim z potrzeby pomocy i współpracy. Korzyści z tego płynące przyczyniają się do efektywniejszej pracy danej placówki. Mając na uwadze obopólne dobro byłam liderem zespołu samokształceniowego nauczania zintegrowanego. Organizowałam co miesiąc spotkania nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Po każdym spotkaniu był sporządzony protokół. Pisałam semestralne i roczne sprawozdania z pracy zespołu.
Jako członek zespołu zadaniowego, zajmującego się ewaluacją wewnętrzną szkoły, opracowywałam dokumentację związaną z tym zagadnieniem: projekt, harmonogram, raport, niezbędne do tych działań ankiety między innymi dla rodziców i nauczycieli.
Brałam udział w pracach zespołu klasowego i wychowawczego, dzieląc się wiedzą zdobytą na warsztatach, kursach i szkoleniach. Praca w tych zespołach znacząco wpłynęła na sprawne przekazywanie informacji, dotyczących realizacji podjętych zadań. Umożliwiła sprawną weryfikację pojawiających się problemów dydaktycznych i wychowawczych, dotyczących zarówno pojedynczych uczniów, jak i całej klasy bądź grupy. Razem opracowano dokumenty szkolne, wymagania edukacyjne, wymieniano się spostrzeżeniami na temat realizacji programów nauczania. Korzystałam z rad i pomocy innych nauczycieli. Dokonano analizy wyników przeprowadzonych diagnoz, formowano wnioski do dalszej pracy. Dyskutowano nad udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


& 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem w sprawach nieletnich

W ramach tego paragrafu opracowałam oraz wdrożyłam do realizacji projekt „Czytajmy dzieciom – czytanie rozwija wyobraźnię”. Projekt ten obejmował cykl działań zachęcających uczniów do czytania, także innym na głos.
Razem z koleżanką pracującą w bibliotece szkolnej w roku szkolnym 2014/2015 postanowiłyśmy rozbudzić zapał do czytania zarówno u dzieci pewnych siebie, jak i tych mniej wierzących w swoje możliwości. Projekt miał na celu zachęcić dzieci do samodzielnego czytania jak również do czytania innym na głos.
Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych: w grupie 5 i 6-latków, w klasach
I – III Szkoły Podstawowej. Spotkania miały miejsce w bibliotece szkolnej i w klasach, raz lub dwa razy w tygodniu.
Działania realizatorów projektu obejmowały:
• dobór literatury dla dzieci;
• zaproszenie do czytania pracowników parafii, Urzędu Gminy, Straży Pożarnej, Ośrodka Zdrowia, Gminnej Biblioteki, szkoły, rodziców, dziadków i uczniów starszych;
• wspólne zabawy słowne;
• rozmowa z dziećmi po wspólnie przeczytanej książce;
• czytanie z podziałem na role;
• przygotowanie konkursów;
• wystawa prac;
• pozytywne motywowanie do czytania.


Opracowałam oraz wdrożyłam plan adaptacyjny dla czterolatków i pięciolatków.
Główne cele planu adaptacyjnego:
1. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym środowisku.
2. Wspomaganie dzieci do przystosowania się do życia w warunkach przedszkolnych.
3. Przygotowanie rodziców do udzielenia dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie przystosowania.
4. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych dom – przedszkole.

Zadania przedszkola podczas realizacji planu adaptacyjnego:
1. Nawiązanie współpracy z rodzicami, opiekunami w celu włączenia ich w przygotowanie dziecka do roli przedszkolaka.
2. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
3. Wprowadzenie w świat zasad i reguł pomagających w grupie dziecięcej.
4. Ułatwienie dzieciom oraz rodzicom przekroczenia progu dom-przedszkole.

& 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych

W ramach tego paragrafu przyjęłam do realizacji następujące zadania:
1. Pedagogizacja i wsparcie rodziców.
2. Udział w akcjach charytatywnych.

O tym, jak ważna jest współpraca wychowawcy z domem rodzinnym, nie trzeba nikogo przekonywać. Decyduje o niej szereg czynników, a mianowicie: wzajemne postawy, oczekiwania i spostrzeżenia. Najważniejsze jest współdziałanie, wspólne osiąganie celów przez wychowawcę i rodziców. Od wychowawcy rodzice oczekują mądrej opieki, pełnego bezpieczeństwa dla zapewnienia dobrego samopoczucia dziecka, utrwalenia nawyków wpajanych dziecku w domu, indywidualnej pracy z dzieckiem pod kątem rozwoju jego zainteresowań, uzdolnień, możliwości, wzorców w dziedzinie przygotowania dziecka do szkoły, a przede wszystkim jak pracować na etapie przygotowania do nauki czytania i pisania. Dla wychowawcy natomiast warunkiem efektywnej współpracy jest poznanie dzieci i ich środowiska rodzinnego.

Rodzice bardzo żywo interesują się pracą dzieci w oddziale przedszkolnym, dlatego organizuję na bieżąco wystawy prac plastyczno-technicznych, a w „kąciku dla rodziców” cyklicznie przedstawiam informacje na temat, jakie umiejętności dzieci ćwiczą, a także wiersze, opowiadania i piosenki, których uczą się w przedszkolu. Rodzice także bardzo chętnie biorą udział w głośnym czytaniu dzieciom w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, przychodzą w strojach służbowych, opowiadają przy tym o swoim zawodzie i wykonywanej pracy. Przed Bożym Narodzeniem 2014r. mama, która pracuje w zawodzie florystki wyraziła zgodę, aby z grupą 5-latków przeprowadzić zajęcia techniczne, których celem było wykonanie stroika na stół wigilijny.
W ramach współpracy starałam się podnosić świadomość pedagogiczną rodziców. Wygłosiłam szereg referatów na temat związany z głośnym czytaniem i popularyzacją akcji
„ Cała Polska czyta dzieciom”.
Efektem przeprowadzonej pedagogizacji było: ustalenie wspólnie z rodzicami codziennego, głośnego czytania dzieciom w domu co najmniej dwadzieścia minut dziennie.
Na jedno ze spotkań w dniu 24.04.2014r. w trakcie trwania stażu na moje zaproszenie przybyła Pani pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu. Było to spotkanie dla rodziców obu grup przedszkolnych, którego temat brzmiał – „Konsekwencje złego wychowania”.
W dniu 08.11.2013r. na moje zaproszenie odbyło się spotkanie z Panią psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu. Temat spotkania brzmiał: „Trudności wychowawcze – nadpobudliwość psychoruchowa ADHD”. W spotkaniu uczestniczyli rodzice z całej szkoły i wychowawcy klas 0-III.
Każdego roku w październiku Pani logopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu przeprowadza badania przesiewowe i informuje wychowawcę o poziomie mowy każdego dziecka. Natomiast wychowawca udziela informacji rodzicom. W dniu 23.10.2014r. na moja prośbę Pani logopeda przeprowadziła zajęcia logopedyczne w grupie 5-latków. Zajęcia składały się z kilku wariantów: ćwiczenie spostrzegawczości, rozumienie czytanego tekstu, rozumienie poleceń, darcie papieru na kawałki i przenoszenie go do pojemnika za pomocą słomki, ogólnorozwojowe ćwiczenia narządów mowy.
Na jednym ze spotkań z rodzicami dyskusji został poddany referat zatytułowany „Telewizja – wróg czy przyjaciel”. Zwróciłam uwagę rodziców na fakt: jaki wpływ ma częste oglądanie telewizji na rozwój dziecka. Telewizja zabiera dzieciom wolny czas, ukierunkowując uwagę i wypierając inne formy ich aktywność.
W obecnych czasach oprócz telewizji istnieje jeszcze jedno „niebezpieczeństwo”. Jest nim powszechna komputeryzacja. Ten temat także poruszyłam na kolejnym spotkaniu z rodzicami. Opracowałam referat pt. „Gdy komputer staje się niebezpieczny”. Niektórym wydaje się, że komputer – to najwyższe dobro, szczyt techniki. Niestety ten szczyt myśli technicznej nie sprawdza się jeśli mówimy o wychowaniu.
„Zanim dziecko zacznie czytać” – to krótka pogadanka z rodzicami na temat w jaki sposób należy postępować, aby rozbudzić u dzieci miłość do książki na całe życie. Pogadanka odbyła się w oparciu o następujące punkty, które po kolei zostały rozwijane i przedyskutowane:
• dziecko widzi, jak czytamy sami dla siebie i dla własnej przyjemności;
• pozwólmy dziecku uczestniczyć w codziennym korzystaniu z literatury;
• stwórzmy dom przyjazny lekturze;
• ustalmy limit czasowy na oglądanie telewizji i ściśle go przestrzegajmy;
• posiadajmy zawsze jakieś książki w samochodzie.

W czasie mojego stażu przedstawiłam rodzicom jeszcze jeden referat pt. „Jeszcze raz o czytaniu”. Wystąpienie rozpoczęłam od pięknej myśli Stanisława Jachowicza: „Bo cóż milszego jak gdy dziecinie, wcześnie się dobro w sercu rozwinie”. Podczas wystąpienia starałam się udzielić niemalże technicznych wskazówek, jak krok po kroku postępować, aby przyzwyczaić dzieci do częstego kontaktu z literaturą.
Od kilku lat włączam się w akcje prowadzone dla ludzi potrzebujący pomocy. W czasie stażu również zadbałam o to, aby uczniowie nie pozostali obojętni wobec tej grupy ludzi i w miarę możliwości podawali im pomocną dłoń. Wraz z wychowankami uczestniczyłam w akcjach charytatywnych prowadzonych w naszej szkole. Należały do nich:

• zbiórka artykułów spożywczych, przyborów szkolnych i środków czystości do paczek bożonarodzeniowych dla ubogich rodzin z terenu naszej gminy;
• zbiórka plastikowych nakrętek na zakup sprzętu dla osób niepełnosprawnych.

& 8 ust. 2 pkt 4e


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

W ramach tego paragrafu przyjęłam do realizacji następujące zadania:
1. Współpraca z Posterunkiem Policji.
2. Współpraca ze Strażą Pożarną.
3. Współpraca ze Służbą Zdrowia.

Ad.1. Aby dzieci czuły się bezpiecznie na polskich drogach i zanim staną się samodzielnymi uczestnikami ruchu drogowego, należy już dużo wcześniej podjąć działanie na rzecz poznawania umiejętności świadomego przestrzegania zasad ruchu drogowego dla pieszych. W tym celu organizuję spotkania dzieci przedszkolnych z funkcjonariuszem Posterunku Policji w Krasnem. Każdego roku we wrześniu policjant przeprowadza z dziećmi pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Omawia różne sytuacje będące bezpośrednim zagrożeniem dla człowieka. Demonstrują wyposażenie radiowozu oraz sygnały, których używają podczas akcji. Każde dziecko otrzymuje od policjanta znaczek odblaskowy.

Ad.2. Na przełomie kwietnia i maja rozmawiamy z dziećmi o ciężkiej i niebezpiecznej pracy strażaków. Wówczas organizuję wycieczkę do miejscowej strażnicy, aby spotkać się ze strażakami, wcześniej ustalamy termin spotkania. Strażacy wygłaszają pogadanki dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Strażacy na spotkaniu są w pełnym umundurowaniu bojowym, aby dzieci poznały poszczególne jego części składowe, ponieważ każda z nich ma inne przeznaczenie podczas akcji np. gaszenia pożaru. Druhowie pokazują najmłodszym kilka zasad udzielania pierwszej pomocy. Oczywiście w ruch idą wszystkie węże strażackie. Dzieciaki mogą zobaczyć od środka wóz strażacki, a także nim się przejechać na włączonym sygnale.

Ad. 3. Jako wychowawczyni oddziału przedszkolnego współpracowałam z pracownikami służby zdrowia Niepublicznego Zakładu Opieki zdrowotnej „Eskulap” w Krasnem. Co roku organizowałam spotkania z pielęgniarką, która prowadziła w oddziale pogadanki o tematyce prozdrowotnej. Pogadanki poszerzyły wiedzę dzieci w zakresie umiejętności zapobiegania chorobom, rozumienie konieczności przestrzegania higieny osobistej. Dzieci dowiedziały się jak dbać o swoje zdrowie, jak właściwie odżywiać się i jak ważny wpływ dla naszego zdrowia ma zachowanie czystości osobistej i otoczenia.


Podsumowanie


Powyższe sprawozdanie stanowi obraz działań oraz inicjatyw, których realizacji podjęłam się w okresie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Sądzę, że efektem mojej aktywności w ostatnich trzech latach są nowe umiejętności jakie uzyskałam. Szczególnie cenna jest dla mnie umiejętność świadomego planowania oraz organizowania własnej pracy, co moim zdaniem skutkuje wymiernymi korzyściami tak dla dziecka jak i dla szkoły, w której pracuję. Uważam również, że okres stażu przyczynił się do pogłębienia mojej wiedzy z zakresu funkcjonowania szkoły, a to z kolei okazało się przydatne, aby jeszcze lepiej zrozumieć problemy, które spotykam na swojej drodze zawodowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.