X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31113
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel odbywający staż: mgr Marzena Wilk
Opiekun stażu: mgr Robert Gut

Czas odbywania stażu: 01.09.2013r. - 31.05.2016r.
Miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baryczy

§ 7 ust. 2, pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. 1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela
- Karta nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty
IX 2013
Na bieżąco w czasie trwania stażu Zapiski, notatki


2. Nawiązanie i systematyczna współpraca z opiekunem stażu

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

4. Uczestniczenie w pracach organów Ośrodka związanych z realizowaniem podstawowych zadań uczestnictwo w WDN

5.Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
1. Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
3. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu
4. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli, wychowawców
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu- konsultacja, analiza
6. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

1. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.).
2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego

1. Aktywny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych
2.Uczestnictwo w zebraniach zespołów wychowawczych
3. Uczestnictwo w Radach szkoleniowych- WDN


1.Udział w konferencjach, warsztatach, konkursach
2.Tworzenie referatów dla potrzeb Ośrodka

IX 2013


IX 2013


IX 2013


2 x w roku

Cały okres stażu.


Maj 2016


Czerwiec 2016

Cały okres stażu

Zgodnie z harmonogramem pracy stałych zespołów RP


Cały okres stażu Treść kontraktu

Plan rozwoju zawodowego


Harmonogram spotkań
Wnioski z obserwacji

Opracowanie konspektu zajęć
Sprawozdanie

Świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze, itp.
Sprawozdanie.
Wniosek wraz z dokumentacją formalną.

Protokoły z posiedzenia RP, listy obecności w dokumentacji Ośrodka

Zaświadczenia, notatki
§ 7 ust. 2, pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


Lp. Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
2.
1. Diagnoza potrzeb oraz obserwacja i analiza możliwości wychowanków

2. Integracja wychowanków przez ich aktywizacje i uspołecznianie z uwzględnieniem w pracy specyficznych warunków środowiskowych

3. Indywidualna praca z wychowankiem uwzględniająca jego mocne i słabe strony

4.Realizacja zadań wynikających ze statutu oraz specyfiki, typu placówki

5. Budowanie poczucia własnej wartości wychowanków podczas pracy wychowawczej 1. Obserwacja zachowań wychowanków- zbieranie informacji poprzez codzienne kontakty z wychowankami w różnych sytuacjach, kontakty z nauczycielami i wychowawcami, psychologiem, logopedą, opiekunami
2. Stały kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków


1.Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych, pozaszkolnych, wycieczek, konkursów, spotkań z zaproszonymi gośćmi

1. Współpraca w tym zakresie z logopedą i wychowawcą klasy
2.Opracowanie i wdrożenie programu „Przeciwdziałanie agresji”


1.Współpraca z dyrekcją Ośrodka oraz gronem pedagogicznym
2.Realizacja zadań- opiekuńczo wychowawczych wynikających z programu wychowawczego Ośrodka
3.Dostarczanie wychowankom pozytywnych wzorców
4.Organizowanie imprez Ośrodkowych i poza ośrodkowych
5.Organizowanie i współorganizowanie wycieczek, sprawowanie opieki nad wychowankami podczas ich trwania
6.Organizowanie konkursów, zawodów, quizów
7.Uwzględnienie treści ścieżek edukacyjnych w tematyce zajęć- edukacja prozdrowotna- wdrożenie programu „Higiena osobista i otoczenia”. Wykorzystanie w pracy metod aktywizujących.


1.Uczestnictwo w tworzeniu i realizacji programu pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej SOSW
2.Organizowanie zajęć wyzwalających spontaniczną aktywność wychowanków
3.Przeprowadzanie zajęć opierających się na zainteresowaniach wychowanków
4. Eksponowanie prac i osiągnięć dzieci

W czasie trwania stażu

Wynikających z kalendarza imprez szkolnych

W czasie trwania stażu Zapiski w dzienniku wychowawczym,
Kartach obserwacji (diagnoza- prognoza
Tygodniowe plany zajęć

Zapisy w dziennikach

Zapiski w dzienniku

Program ”Przeciwdziałanie agresji”

Konspekty zajęć
Zdjęcia
Kronika Ośrodka

Wystawy w Ośrodku i poza

§ 7 ust. 2, pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Lp. Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
3.
1.Posługiwanie się techniką komputerową

2.Wykorzystanie w pracy telefonu, faksu ksero 1. Opracowanie dokumentacji Ośrodka, pisanie konspektów, sprawozdań
2.Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych
3.Wykorzystywanie Internetu jako źródła informacji
4. Publikowanie planu rozwoju zawodowego, konspektów zajęć, programów w Internecie
5.Korzystanie z poczty internetowej
6.Korzystanie z różnych portali edukacyjnych

1.Utrzymywanie kontaktu telefonicznego z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków, przedstawicielami instytucji
2.Przesyłanie potrzebnych informacji za pomocą faksu
3.Przygotowywanie pomocy dydaktycznych przy użyciu ksero W czasie trwania stażu

§ 7 ust. 2, pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Lp. Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
4. 1.Samodzielne wzbogacanie, studiowanie i aktualizowanie wiedzy zawodowej związanej z pracą w placówce specjalnej

2.Współpraca z psychologiem


3.Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania problemów edukacyjno-wychowawczych 1.Studiowanie literatury
2.Tworzenie biblioteczki wychowawcy- nauczyciela
3.Poszukiwanie artykułów i informacji w Internecie
4.Tworzenie własnego warsztatu pracy
5. Wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi

1.Rozwiązywanie problemów i trudności wychowawczych- wspólne ustalenia

1.Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji, wykorzystywanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej W trakcie stażu

Plany, programy, konspekty zajęć

Zaświadczenia o współpracy, notatki w dzienniku


Zapisy w dzienniku


§ 7 ust. 2, pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.


Lp. Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
5.
1.Poznawanie i stosowanie przepisów-ustaw w praktyce zawodowej


2. Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą funkcjonowania Ośrodka 1.Analiz ustaw: o systemie oświaty opiece społecznej, postępowaniu w sprawach nieletnich
2.Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
3.Stosowanie przepisów w konkretnych sytuacjach


1.Analiza dokumentów placówki:
- Statut Ośrodka
- regulamin pracy
- Program wychowawczy W trakcie trwania stażu

Cały okres stażu Zapiski, notatki własne


Potwierdzenie opiekuna stażu


Plan rozwojowy został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 r., w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli. Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz. 2593 z późniejszymi zmianami.

Plan sporządziła: mgr Marzena Wilk

Zatwierdzam do realizacji:


........................................ ........................................
Data i podpis dyrektora Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.