X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31098
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczycielki przedszkola ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELKI PRZEDSZKOLA
w okresie od 02.09.2013 r. do 31.05.2016 r.
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Podstawa prawna:

- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Główne cele awansu zawodowego:

• Poszerzenie zakresu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji
• Podniesienie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej
• Aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola
• Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Analiza zadań i potrzeb przedszkola
• analiza dokumentacji przedszkola (Statut, Plan pracy, Program Wychowawczy, Programów Nauczania,Program Rozwoju regulaminy itp.)
2. Poznanie procedury awansu zawodowego
analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
• śledzenie zmian dotyczących awansu zawodowego
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
• założenie teczki Awansu zawodowego
3. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji
i wynikających
z nich zadań.
• współpraca z rodzicami
• współpraca z nauczycielami
• uczestnictwo w Radach Pedagogicznych,
• aktywne uczestnictwo w pracach zespołów
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz podejmowanie działań na rzecz podwyższania jakości pracy przedszkola
• udział w rożnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie działań wychowawczo-dydaktycznych związanych z zadaniami przedszkola
• udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
• organizowanie i współorganizowanie uroczystości przedszkolnych
• tworzenie i współtworzenie scenariuszy, regulaminów, projektów, planów
• systematyczne samokształcenie, studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej, psychologicznej, prawa oświatowego
5. Doskonalenie warsztatu, metod i form pracy z dziećmi
• uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach, warsztatach
• uzupełnienie i gromadzenie pomocy dydaktycznych
• rozwijanie zdolności dzieci poprzez zachęcanie i przygotowywanie dzieci do konkursów
• organizowanie różnorodnych wycieczek
• konsultacje z innymi nauczycielami
§ 8 ust. 2 pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
• opracowywaniu dokumentacji i narzędzi
badawczych
• przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi
• wykonywanie dyplomów, podziękowań, itp.
• przygotowanie ankiet dla rodziców, nauczycieli
2. Korzystanie z internetu
Wyszukiwanie informacji, publikacji, materiałów przydatnych do pracy pedagogicznej
• śledzenia zmian w prawie oświatowym
• wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami przez fora internetowe oraz pocztę
• wykorzystanie Internetu w celu prezentowania dzieciom ciekawostek związanych z edukacją

8 ust.2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1.Rozwijanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczeń innym nauczycielom
•prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli
•obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli
• dzielenie się doświadczeniem
•uczestnictwo oraz prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych

2. Upowszechnianie i promowanie ciekawych metod i form pracy
•opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć
•publikacja na stronie przedszkola ciekawostek
•promowanie przedszkola na łamach gazety lokalnej
3. Wspieranie młodych nauczycieli, stażystów, praktykantów
•udostępnienie materiałów dydaktycznych
•pomoc w realizowaniu celów
•dzielenie się doświadczeniem

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Nabywanie umiejętności projektowania działań własnych
•opracowanie i realizowanie programu wychowawczego przedszkola
•opracowanie programu adaptacyjnego
Przedszkola
•współtworzenie programu z zakresu edukacji ekologicznej i zdrowotnej


§ 8 ust. 2 pkt. 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Wspomaganie dziecka zdolnego
•zachęcanie i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dzieci
•opieka nad dziećmi przygotowującymi się do konkursów
2. Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania przedszkola
•udział w szkoleniach
•organizowanie kiermaszu świątecznego
•pozyskiwanie sponsorów
•udział w akcjach charytatywnych

3. Pedagogizacja i wspieranie rodziców w sytuacjach trudnych
•prowadzenie zajęć otwartych
•organizowanie prezentacji , pogadanek dla rodziców
•pomoc rodzicom w miarę potrzeb i możliwości
•systematyczne konsultacje dla rodziców

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e

Wykonywania zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
•nawiązanie współpracy ze specjalistami z PPP
•korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku występujących problemów dydaktyczno-wychowawczych

2.
Współpraca Miejskim Domem Kultury oraz Biblioteką Publiczną
Współpraca ze służbami ratowniczymi
•nawiązanie współpracy, systematyczne spotkania
•zachęcanie do wypożyczani bajek i rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
•uczestniczenie w przedstawieniach w Miejskim Domu Kultury
•uczestniczenie w organizowanych konkursach plastycznych
•organizowanie wycieczek i spotkań z Policją i Strażą Pożarną pozwalających dzieciom nabyć wiadomości o działaniach tych służb
•włączenia służb do współpracy przy realizacji projektów i organizowaniu uroczystości przedszkolnych

§8ust.2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów natury dydaktyczno- wychowawczej
•rozpoznawanie warunków sytuacji rodzinnej dzieci: rozmowy, wywiady, obserwacja
•współpraca z rodzicami
•przygotowanie planu pomocy dzieciom
(ustalenie metod i oddziaływań)
•systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.