X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31092
Przesłano:

Program praktyk zawodowych - technik ekonomista

Spis treści

1. Podstawy prawne........................................ 4
2. Cele i zadania praktyki zawodowej........................................ 4
3. Organizacja praktyki zawodowej........................................ 4
3.1. Miejsce praktyki zawodowej........................................ 4
3.2. Grupa docelowa i liczebność........................................4
3.3. Terminy praktyk........................................4
3.4. Wymiar godzinowy praktyki zawodowej ........................................4
3.5. Bezpośredni nadzór nad prawidłowością prowadzenia zajęć....................................4
3.6. Ogólne założenia praktyki zawodowej........................................5
4. Środki dydaktyczne/ wyposażenie stanowisk pracy........................................5
5. Uszczegółowione efekty kształcenia........................................7
6. Zadania do zrealizowania ........................................ 9
Załączniki........................................10
Rozkład materiału ........................................ 10
Regulamin praktyki zawodowej........................................ 13
Ankieta ewaluacyjna........................................ 16


1. Podstawy prawne

Program praktyki zawodowej jest zgodny z Programem nauczania dla zawodu Technik Ekonomista o nr w szkolnym zestawie programów 331403/2012, Rozporządzeniem MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

2. Cele i zadania praktyki zawodowej

Celem praktyki zawodowej jest pogłębianie wiadomości i doskonalenie umiejętności nabytych podczas zajęć lekcyjnych oraz przygotowanie uczących się do wykonywania przyszłych zadań zawodowych.
Praktyka zawodowa ma umożliwić łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną, w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy ekonomisty. Zadaniem praktyki zawodowej jest także kształtowanie odpowiedzialności za wykonaną pracę, ćwiczenie samodyscypliny i umiejętności organizacji pracy własnej oraz przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista z kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

3. Organizacja praktyki zawodowej

3.1. Miejsce praktyki zawodowej: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica, 76-200 Słupsk, ul. Partyzantów 24
3.2. Grupa docelowa i liczebność: klasa II A, II C (gr. I – 28 osób, gr. II – 27 osób)
3.3. Terminy praktyk: 06 – 31.10.2014 r.
Grupa I: 06 - 17.10.2014 r.
Grupa II: 20 - 31.10.2014 r.
3.4. Wymiar godzinowy praktyki zawodowej: 80 godzin (8 godz. dziennie, 40 godz. tygodniowo).
3.5. Bezpośredni nadzór nad prawidłowością prowadzenia zajęć: dyrektor szkoły oraz kierownik szkolenia praktycznego.

3.6. Ogólne założenia praktyki zawodowej
Praktyki zawodowe służą pogłębianiu i rozszerzaniu wiadomości i umiejętności uzyskanych na zajęciach edukacyjnych w szkole. Uczniowie zdobędą umiejętności dotyczące: procedury zakładania firmy, sporządzania dokumentów, obsługi użytkowych programów komputerowych niezbędnych przy prowadzeniu firmy, promowania przedsiębiorstwa i jego produktów. Praktyki zawodowe przygotują uczniów do kierowania pracą innych, wykształcą umiejętność pracy
i współdziałania w zespole, autoprezentacji. Wzmocnią poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia i uczciwość. Praktyki w szkole odbywać się będą w wymiarze
2 tygodni w pracowni symulacyjnej. Codziennie uczniowie będą otrzymywać zadania do samodzielnego zrealizowania, ewentualnie w grupach. Do tego celu wykorzystują wyposażenie i materiały biurowe oraz oprogramowanie komputerowe. Uczniowie będą systematycznie oceniani zgodnie z kryteriami ocen zawartymi w regulaminie.

4. Środki dydaktyczne, wyposażenie stanowisk pracy
4.1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni
− komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu oraz drukarki sieciowej, pakiet programów do tworzenia prezentacji oraz m.in. do wspomagania operacji finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec ZUS,
− drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,
− projektor multimedialny
− ekran projekcyjny,
− tablica szkolna,
− tablica multimedialna,
− apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
4.2. Opis wyposażenia stanowisk w pracowni
W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.
a. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia;
− materiały biurowe: skoroszyty, segregatory.
b. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
− komputer podłączony do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i do drukarki sieciowej, pakiet programów biurowych, program do tworzenia prezentacji oraz m.in. programy do: wspomagania operacji finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec ZUS.
c. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni
− druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia i płac;
− formularze dokumentów księgowych, sprawozdań statystycznych oraz jednostkowego sprawozdania finansowego;
− zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, wzorcowy plan kont z komentarzem,
− podręczniki z zakresu ekonomii, rachunkowości oraz prawa gospodarczego,
− słowniki, encyklopedie ekonomiczne i prawne.


5. Uszczegółowione efekty kształcenia

8.1. Praktyki zawodowe w dziale: zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Poziom wymagań programowych Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania
A.35.1(2)15 określić zadania statutowe jednostki organizacyjnej; P B  Struktura organizacyjna jednostki.
- Forma prawna jednostki organizacyjnej i regulaminy wewnętrzne.
- Mechanizm obiegu dokumentów w jednostce organizacyjnej.
- Formy i techniki zaopatrzenia.
- Dokumentacja gospodarki magazynowej.
- Dokumentacja zakupu i sprzedaży.
- Dokumentacja środków pieniężnych.
- Dokumentacja pracownicza.
- Działania marketingowe.
- Współpraca jednostki organizacyjnej z otoczeniem.
- Rozliczenia z instytucjami publicznoprawnymi.
A.35.1(3)8 rozpoznać formę organizacyjno-prawną jednostki organizacyjnej, w której odbywa praktyki zawodowe; P B
A.35.1(3)9 odczytać powiązania z komórkami organizacyjnymi na podstawie struktury organizacyjnej jednostki; P C
A.35.1(7)4 rozróżnić dokumenty sporządzane w dziale zaopatrzenia; P B
A.35.1(7)5 sporządzać dokumenty występujące w praktyce gospodarczej działu zaopatrzenia; P C
A.35.1(7)6 rozróżnić dokumenty sporządzane w dziale handlowym; P B
A.35.1(7)7 sporządzać dokumenty występujące w praktyce gospodarczej działu handlowego; P C
A.35.1(7)8 rozróżnić dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze związane ze środkami pieniężnymi; P B
A.35.1(11)10 zidentyfikować przepisy prawa w zakresie różnych podatków; P A
A.35.1(11)11 rozróżniać rodzaje podatków; P B
A.35.1(11)12 zaliczać podatki odprowadzane przez jednostkę organizacyjną do właściwej grupy podatków według klasyfikacji podatków w polskim systemie podatkowym; P C
A.35.1(11)13 zaliczać podatki odprowadzane przez jednostkę organizacyjną do podatków obciążających koszty działalności jednostki i zmniejszających wynik brutto jednostki; P C
A.35.1(11)14 obliczyć podatki obciążające koszty działalności jednostki organizacyjnej; P C
A.35.1(11)15 identyfikować ulgi i zwolnienia podatkowe; P C
A.35.1(12)9 dobrać formularz deklaracji podatkowej do rodzaju podatku; P C
A.35.1(12)10 powiązać zapisy w rejestrze zakupu i sprzedaży faktur VAT z zapisami w deklaracji VAT 7; P C
A.35.2(2)9 rozróżnić dokumentację pracowniczą; P B
A.35.2(7)8 zidentyfikować cel sporządzenia deklaracji rozliczeniowej – ZUS DRA; P A
A.35.2(7)9 wyjaśnić różnicę między deklaracją ZUS DRA, a imiennym raportem miesięcznym ZUS RCA; P C
A.35.2(7)10 określić termin składania deklaracji rozliczeniowych i opłaty składek; P C
A.35.2(8)2 powiązań informacje z karty przychodów pracownika z naliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych; P C
A.35.2(10)3 obsługiwać programy komputerowe do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych stosowane w jednostce organizacyjnej; P C
A.35.3(9)4 obsługiwać programy komputerowe do obliczeń, analiz i sprawozdań oraz z systemu e-statystyki stosowane w jednostce organizacyjnej; P C
Planowane zadania
Sporządzanie dokumentów w programie do prowadzenia gospodarki magazynowej i sprzedaży
Sporządzanie dokumentów środków pieniężnych w programie komputerowym
Sporządzanie deklaracji VAT 7 w programie komputerowym
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Praktyki zawodowe w dziale programowym „ Praktyki zawodowe w dziale zaopatrzenia, zbytu oraz płac i rachuby” mogą odbywać się w wymiarze 3 tygodni, 7 godzin dziennie. Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych przez uczniów, szkolny opiekun praktyk zawodowych powinien omówić: rodzaje i sposób sporządzenia dokumentacji związanej z praktykami zawodowymi np.: skierowanie, umowa o praktykę zawodową, protokół egzaminacyjny, regulamin praktyk zawodowych, zakres programu praktyk zawodowych i sposób prowadzenia zapisów w dzienniczku praktyk lub w jego odpowiedniku np. w karcie praktyk.
Praktyki zawodowe maja służyć pogłębianiu i rozszerzaniu wiadomości i umiejętności uzyskanych na zajęciach edukacyjnych w szkole. Praktyki zawodowe powinny również przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wzmacniać poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia i uczciwość. Praktyki zawodowe mogą się odbywać w jednostce organizacyjnej lub w przedsiębiorstwie symulacyjnym w szkole. Jednostka organizacyjna może dokonać korekty programu ze względu na specyfikę prowadzonej działalności.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominująca metoda będą ćwiczenia praktyczne poprzedzone pokazem z objaśnieniem
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny odbywać się na samodzielnym stanowisku pracy.
Środki dydaktyczne
Struktura organizacyjna jednostki. Formularze dokumentów: magazynowych, sprzedaży, środków pieniężnych, związanych z zatrudnieniem pracownika. Oprogramowanie do prowadzenia gospodarki magazynowej i sprzedaży.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceny efektów kształcenia dokonuje zakładowy opiekun praktyk zawodowych w miejscu jej odbywania. Kryteria oceny powinny uwzględniać:
- pracowitość, punktualność, etykę zawodową, kulturę osobistą, rzetelność w wykonywaniu zleconych zadań, wykorzystanie wiadomości i umiejętności uzyskanych w szkole, systematyczność zapisów w dzienniczku praktyk zawodowych lub w ich odpowiedniku.
Sprawdzenie efektów kształcenia może się odbywać na podstawie: prac wykonanych przez praktykantów np.: sporządzonych dokumentów, wydruków prac wykonanych w programie finansowo – księgowym, obserwacji pracy wykonywanej przez praktykantów i testów praktycznych.
Ocena końcowa powinna być zapisana w dokumencie wskazanym przez szkołę np. w dzienniczku praktyk zawodowych lub w protokole egzaminacyjnym.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
- dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb praktykanta,
- dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości praktykanta.


* Źródło: Program nauczania dla zawodu technik ekonomista o strukturze przedmiotowej, KOWEZIU (fragment).

6. Zadania zawodowe do zrealizowania

1) Określenie zadań statutowych jednostki organizacyjnej.
2) Określenie i wybór formy organizacyjno-prawnej jednostki organizacyjnej.
3) Sporządzenie dokumentów związanych ze zgłoszeniem działalności gospodarczej.
4) Opracowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i zakresów czynności poszczególnych komórek organizacyjnych.
5) Opracowanie regulaminów:
- Regulamin pracy
- Regulamin wynagradzania
6) Zapoznanie z dokumentami występującymi w przedsiębiorstwie i ich obiegiem.
7) Określenie zakresu współpracy jednostki organizacyjnej z otoczeniem.
- Kontrahenci
- Instytucje ubezpieczeniowe
- Banki
- Urząd Skarbowy
8) Zatrudnienie pracowników i sporządzenie dokumentacji.
9) Obliczanie wynagrodzeń.
10) Przygotowanie produkcji pod względem konstrukcyjnym i technologicznym.
11) Prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowej.
12) Prowadzenie gospodarki magazynowej.
13) Organizowanie zbytu produktów.
14) Prowadzenie działalności marketingowej przedsiębiorstwa.
15) Dokumentowanie obrotu środkami pieniężnymi.
16) Prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych.

Rozkład materiału – Załącznik 1.

Dzień Temat Dział Temat z podstawy programowej
1
Zapoznanie z regulaminem praktyki zawodowej oraz systemem oceniania wiedzy i umiejętności uczniowskich. Omówienie zasad prowadzenia dokumentacji praktyki zawodowej. Zajęcia organizacyjne.
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Bezpieczne wykonywanie pracy.
Wybór rodzaju działalności gospodarczej (grupy opracowują prezentacje multimedialne poszczególnych rodzajów działalności oraz dokonują wyboru). Zakładanie działalności gospodarczej A.35.1(2)15
Wybór formy organizacyjno – prawnej przedsiębiorstwa symulacyjnego (metodą burzy mózgów). A.35.1(3)8
Zgłoszenie działalności gospodarczej do ewidencji (uczniowie korzystając z bazy internetowej wybierają odpowiednią formę rejestracji działalności gospodarczej). A.35.1(3)8
Sporządzenie wniosku CEiDG. A.35.1(3)8
2 Opracowanie schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa symulacyjnego (praca w grupach, wybór najlepszej struktury) Organizacja przedsiębiorstwa A.35.1(3)9
Opracowanie zakresu czynności dla poszczególnych komórek i stanowisk pracy ( praca w grupach przy wykorzystaniu Internetu) A.35.1(3)9
Zastosowanie pakietu Excel do prezentacji danych. A.35.1(2)15
Zastosowanie pakietu Word i PowerPoint do prezentacji danych. A.35.1(2)15
3 Projektowanie pieczątki. Analiza ofert, sporządzenie umowy z usługodawcą na wykonanie pieczątki. Organizacja przedsiębiorstwa A.35.1(3)9
Opracowanie regulaminu pracy dla wybranego przedsiębiorstwa symulacyjnego. (wykorzystanie bazy internetowej).
Opracowanie regulaminu wynagradzania pracowników wraz z załącznikami (taryfikator kwalifikacyjny i tabela płac). A.35.1(3)9
Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów. (dokumenty magazynowe, kasowe, kadrowe, handlowe)
Określenie zakresu współpracy przedsiębiorstwa symulacyjnego z bankami, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi w tym ZUS. (wykorzystanie bazy internetowej) A.35.1(3)9
4 Sporządzanie listu motywacyjnego, CV, kwestionariusza osobowego. Kadry i płace A.35.2(2)9
Prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych. A.35.2(2)9
Sporządzanie umów o pracę. A.35.2(2)9
Sporządzanie list płac: administracyjno-biurowych, produkcyjnych, pracowników zarządu. A.35.2(10)3
5 Opracowanie projektów wyrobów gotowych. Organizacja procesu gospodarczego
Opracowanie procesu technologicznego produkcji wyrobów.
Wykonanie prototypu wyrobu gotowego.
Ustalenie norm zużycia materiałów i norm pracochłonności.
6 Opracowanie procedur wprowadzania nowych produktów na rynek. Marketing A.35.1(7)6
Opracowanie planów kampanii promocyjnej. A.35.1(7)7
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej (z zakresu reklamy, promocji sprzedaży, public relation, sprzedaż osobista). A.35.1(7)7
7 Wybór dostawcy w oparciu o internetowe oferty. Organizacja procesu gospodarczego A.35.1(7)4
Sporządzanie umów dostawy z kontrahentami. A.35.1(7)5
Sporządzanie zamówień. A.35.1(7)6
Sporządzenie ofert wraz z cennikami. A.35.1(7)7
8 Sporządzanie faktur sprzedaży. Rozrachunki A.35.1(7)8
A.35.2(7)8
A.35.2(7)9
A.35.2(7)10
A.35.2(10)3
Wystawianie dokumentów magazynowych. PZ, WZ.
Sporządzanie dokumentów obrotu pieniężnego. (polecenia przelewu)
Wprowadzenie danych identyfikacyjnych przedsiębiorstwa symulacyjnego do programu PŁATNIK
Sporządzanie deklaracji ZUS RCA i ZUS DRA
9 Identyfikowanie przepisów prawa w zakresie podatków dotyczących przedsiębiorstwa symulacyjnego na podstawie internetowej bazy aktów prawnych. Rozrachunki A.35.1(11)10
Klasyfikowanie podatków związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa symulacyjnego. A.35.1(11)11
A.35.1(11)12
A.35.1(11)13
Obliczanie podatków związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem symulacyjnym A.35.1(11)14
A.35.1(11)15
Sporządzanie deklaracji podatkowych.( wykorzystując program finansowo-księgowy) A.35.1(12)9
A.35.1(12)10
A.35.2(10)3
10 Przeprowadzenie analiz z zakresu prowadzonej działalności przedsiębiorstwa symulacyjnego. Analiza i sprawozdawczość A.35.3(9)4
Sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności przedsiębiorstwa symulacyjnego.
Podsumowanie pracy i ocena praktyki zawodowej.

Regulamin praktyki zawodowej - Załącznik 2


REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ
ZORGANIZOWANEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH
W SŁUPSKU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Termin odbywania praktyki ustala dyrektor szkoły.
2. Dobowy wymiar godzin praktyki zawodowej uczniów nie może przekraczać 8 godzin zegarowych.
3. Zakres umiejętności i wiadomości nabywanych przez uczniów podczas praktyki określa program nauczania dla zawodu.
4. W trakcie praktyki zawodowej uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad określonych w Statucie Szkoły oraz Regulaminie Praktyki Zawodowej.
5. Na zakończenie praktyki uczeń otrzymuje ocenę, która jest wpisywana na świadectwie szkolnym.

§ 2. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

1. Uczeń ma prawo do:
1.1. Zapoznania z programem i regulaminem praktyki zawodowej.
1.2. Zapoznania z zasadami i kryteriami oceniania praktyki.
1.3. Poznania zasad pracy na poszczególnych stanowiskach.
1.4. Uzyskania informacji o ocenie z praktyki wraz z uzasadnieniem.
1.5. Właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej.
2. Obowiązki ucznia podczas praktyki zawodowej:
2.1. Zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu praktyki.
2.2. Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej wykonywanie określonych zadań zawodowych w teczce opisanej imieniem i nazwiskiem.
2.3. Przebywanie na terenie szkoły podczas wykonywania zadań zawodowych.
2.4. Dostosowanie się do ustalonego harmonogramu dnia.
2.5. Systematyczne uczęszczanie na zajęcia i nie spóźnianie się.
2.6. Usprawiedliwianie wszelkich nieobecności na podstawie zwolnienia lekarskiego.
2.7. Rzetelne i dokładne wykonywanie wszystkich zadań zawodowych.
2.8. Stosowanie się do zasad savoir vivre, w tym przestrzeganie zasad w zakresie właściwego ubioru i stosowania odpowiedniego słownictwa.

§ 3. SANKCJE ZA NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ UCZNIA
Z OBOWIĄZKÓW PODCZAS PRAKTYKI ZAWODOWEJ
1. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z praktyki zawodowej w przypadku niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu a zwłaszcza w razie:
a) samowolnego opuszczenia miejsca odbywania zajęć;
b) braku zwrotu wymaganej dokumentacji praktyki;
c) łamania dyscypliny podczas wykonywania zadań zawodowych;
d) nie podporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym;
e) uzyskania ocen niedostatecznych za poszczególne działania związane z wykonywaniem zadań zawodowych.
2. Otrzymanie oceny niedostatecznej z praktyki zawodowej jest równoznaczne z koniecznością odpracowania zajęć, w terminie i miejscu ustalonym przez dyrektora szkoły.
3. W przypadku opuszczenia przez ucznia 50% + 1 godzina praktyki uczeń może być nieklasyfikowany. Nieklasyfikowanie ucznia jest równoznaczne z koniecznością odpracowania zajęć, w terminie i miejscu ustalonym przez dyrektora szkoły.
§ 4. ZADANIA NAUCZYCIELA

1. Zapoznanie uczniów z programem i regulaminem praktyki zawodowej.
2. Zapoznanie uczniów z wymaganiami wynikającymi z programu praktyki oraz kryteriami oceny.
3. Zapoznanie uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach.
4. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku roboczym.
5. Przydzielanie uczniom zadań wynikających z programu zajęć.
6. Poinformowanie ucznia o propozycji oceny z praktyki zawodowej.

§ 5. ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA

1. Ocena z praktyki zawodowej obejmuje następujące elementy:
a) oceny cząstkowe za wykonywanie określonych zadań zawodowych. Do ustalenia ocen cząstkowych przyjmuje się następujące zasady
• stopień opanowania umiejętności programowych podczas wykonywania zadań
L.p. Skala % ocena
1 0-44 niedostateczny
2 45-59 dopuszczający
3 60-74 dostateczny
4 75-89 dobry
5 90-95 bardzo dobry
6 96-100 celujący

b) umiejętność pracy w zespole
c) przestrzeganie regulaminu pracy i zasad bhp
d) przestrzeganie zasad kultury osobistej i zawodowej
e) ocenę za prowadzenie teczki z dokumentacją
f) ocenę za frekwencję ustaloną wg poniższych zasad

lp. Skala % obecności ocena
1 0 - 49 niedostateczny
2 50 - 59 dopuszczający
3 60 - 74 dostateczny
4 75 - 89 dobry
5 90 - 95 bardzo dobry
6 96 - 100 celujący

Ankieta ewaluacyjna – Załącznik 3.


Ankieta ewaluacyjna dla uczniów –praktyka zawodowa
Zaznacz X właściwą odpowiedź

1. Czy praktyka zawodowa zrealizowana w szkole spełniła Twoje oczekiwania.
- tak
- nie
- częściowo
- nie wiem
* Jeżeli nie to dlaczego ........................................
........................................
........................................
2. Czy realizowane zadania zawodowe mogą okazać się przydatne np. w przyszłej pracy zawodowej, podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie?
- tak
- nie
- nie wiem
3. Jakie zadania zawodowe najbardziej Ci odpowiadały?
- ........................................
- ........................................
- ........................................
4. Jakie zadania zawodowe sprawiły ci największą trudność?
- ........................................
- ........................................
- ........................................
5. Czy podczas zajęć byłeś oceniany sprawiedliwie, zgodnie z poznanymi kryteriami oceniania?
- tak
- nie
- czasami tak/czasami nie
6. Czy zajęcia prowadzone były według wcześniej ustalonego harmonogramu zajęć?
- tak
- nie
- nauczyciel modyfikował harmonogram w zależności od potrzeb
- nie było harmonogramu zajęć
7. Czy czas przeznaczony na realizację określonych zadań zawodowych był wystarczający?
a. tak
b. nie/ czasu było za mało
c. nie/ czasu było za dużo
8. Czy nauczyciel odpowiadał na pytania/wyjaśniał wątpliwości związane z wykonywaniem zadań zawodowych?
a. tak, zawsze
b. czasami
c. nigdy


9. Czy odpowiadała Ci forma zajęć – zespół 2-osobowy wykonujący zadania na stanowisku pracy:
- tak
- nie, wolę pracować sam
- nie, wolałbym aby........................................
10. Co należałoby zmienić/poprawić (refleksja po zakończeniu praktyki)
........................................
11. Pozytywnie oceniam........................................
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.