X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30773
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

MIĘ I NAZWISKO: mgr Justyna Pawlicka
STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel kontraktowy
MIEJSCE PRACY: Przedszkole Miejskie nr 36 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1.09.2015
PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2018
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
OPIEKUN STAŻU: mgr

Akty prawne:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela (Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 393)

§ 7 ust.1 pkt. 1
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
(Tabela)

1.Uczestniczenie w pracach organów szkoły

- Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym
Wg harmonogramu posiedzeń Rady pedagogicznej
Lista obecności

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
- Organizacja i uczestnictwo w różnych formach upowszechniania kultury (wyjazdy do teatru, kina, muzeum itp.). Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas wycieczek, imprez i wyjść poza przedszkolnych
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku


§ 7 ust.1 pkt 2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu
- Uczestnictwo w radach szkoleniowych i kursach organizowanych na terenie szkoły
Okres stażu
Notatki

2. Udział w różnych formach pozaprzedszkolnego doskonalenia zawodowego
- Udział w konferencjach szkoleniowych i warsztatach metodycznych
Cały okres stażu
Zaświadczenia


§ 7 ust.1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Analiza dokumentacji
- Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli .
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
Okres stażu
Wrzesień 2015
Notatki

2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
- Śledzenie i gromadzenie nowych przepisów prawa oświatowego
Cały okres stażu
Notatki, kserokopie dokumentów


§ 7 ust. 2, pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, analiza zasobów własnych i potrzeb przedszkola.
- Udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.
Okres stażu
Okres stażu
Plan rozwoju, teczka „awansu zawodowego”
Zaświadczenia

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem
- Rozmowa, ustalenie zasad współpracy- zawarcie Kontraktu z opiekunem stażu poprzez ustalenie zakresu obowiązków. Ustalenie terminów spotkań.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – opracowanie scenariuszy zajęć i ich analiza z opiekunem. Określenie mocnych i słabych stron przeprowadzonych zajęć.
09.2015
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Kontrakt,
Harmonogram
Scenariusze zajęć
Scenariusze zajęć

3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności.
- Uczestniczenie w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, szkoleniach.
- Aktywny udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych- WDN,
- Czytanie literatury pedagogicznej, studiowanie interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, śledzenie internetowych portali edukacyjnych m.in. przedszkolak.pl, literka.pl, wychowanieprzedszkolne.pl, men.gov.pl, itp.
- Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- stosowanie w pracy dydaktycznej aktywnych metod nauczania (pedagogika zabawy)
Na bieżąco
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Materiały i opracowania, zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów, notatki
Protokoły Rad Pedagogicznych
Notatki
Scenariusze zajęć potwierdzające stosowanie aktywnych metod pracy.

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy
- Gromadzenie własnych zasobów warsztatowych i metodycznych, materiałów i pomocy dydaktycznych.
Cały okres stażu
Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, uroczystości przedszkolnych, notatki

5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
- Wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami i obserwacji dziecka, miesięczne plany pracy wychowawczo- dydaktycznej.
Cały okres stażu
Dziennik zajęć, plany pracy, teczki: współpracy i obserwacji dziecka

6. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
- Omówienie sprawozdania z opiekunem stażu, naniesienie poprawek
Po zakończeniu stażu
Sprawozdanie


§ 7 ust. 2, pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
- Obserwacja, zbieranie informacji o wychowankach na podstawie rozmowy z rodzicami, informacja o dofinansowaniu wyżywienia przez MOPS, konsultacje, zebrania grupowe z rodzicami, kontakty indywidualne z inicjatywy rodzica.
- Opracowywanie i przeprowadzenie ankiet
Okres stażu
Okres stażu
Notatki, podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności,
ankiety, zeszyt kontaktów z rodzicami
Wzory ankiet

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
- Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi.
Na bieżąco
Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć.

3. Praca z dziećmi w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej
- Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych czy korekcyjno- kompensacyjne, udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej na terenie przedszkola
Okres stażu
Scenariusze, notatki, program pracy z dzieckiem trudnym, zdolnym

4. Współpraca z rodzicami
- Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami- pedagogizacja rodziców, konsultacje indywidualne, uczestnictwo w uroczystościach o charakterze rodzinnym
Okres stażu
Listy obecności, protokoły zebrań, zeszyt konsultacji, scenariusze, zdjęcia, zapisy w dzienniku

5. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami
- Organizowanie dla rodziców spotkań z przedstawicielami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci
Okres stażu
Protokoły spotkań, notatki

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
- Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, organizowanie spotkań i wyjść do środowiska lokalnego (np. biblioteka, pobliskie przedszkola, szkoły podstawowe).
Okres stażu
Protokoły spotkań, zdjęcia, zapisy w dzienniku

7.Organizacja i udział w konkursach wewnątrz- i międzyprzedszkolnych
- Promowanie dzieci zdolnych- rozwijanie zainteresowań, umiejętności poprzez przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w konkursach, turniejach, olimpiadach sportowych
- Opracowywanie regulaminów i przeprowadzanie konkursów dla dzieci z sosnowieckich przedszkoli.
Okres stażu
Okres stażu
Podziękowania
Regulaminy, zdjęcia

8. Przygotowanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych i grupowych.
- Przygotowanie programów artystycznych, wykonywanie dekoracji, upominków.
Według harmonogramu
Scenariusze zajęć, zdjęcia

9. Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki
- Poszukiwanie i znalezienie sponsorów wśród firm, rodziców, znajomych.
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora


§ 7 ust. 2, pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej oraz środków audiowizualnych.
- Opracowanie scenariuszy zajęć, dokumentacji i pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (komputer, DVD, telewizja, Internet, gazeta lokalna, itp.)
- Gromadzenie przepisów oświatowych z portali internetowych
- Tworzenie prezentacji multimedialnych
Na bieżąco
Okres stażu
Dokumentacja
Dokumentacja
Prezentacja

2. Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym
- Zamieszczenie planu na stronie internetowej edux.pl
09.2015
Zaświadczenie

3. Wykonywanie gazetki ściennej dla rodziców
- Redagowanie i wydawanie gazetki informacyjnej dla rodziców
Na bieżąco
Gazetka ściennej

4. Współtworzenie strony internetowej przedszkola.
- Zamieszczanie na stronie internetowej przedszkola aktualnych informacji, zdjęć, artykułów...
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora


§ 7 ust. 2, pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
- Studiowanie literatury przedmiotu, udział w kursach, warsztatach, szkoleniach.
Cały staż
Zaświadczenie o ukończeniu kursów, warsztatów, szkoleń.

2. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie
- Studiowanie literatury przedmiotu
Na bieżąco
Wykaz lektur, notatki

3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
- Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej (Laban, Orff, Sherbone)
Na bieżąco
Udokumentowanie zdobytej wiedzy w praktyce, np.: wpisami do dziennika, itp.


§ 7 ust. 2, pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której
nauczyciel odbywał staż.

PLAN MOŻE BYĆ KORYGOWANY W TRAKCIE TRWANIA STAŻU

Zatwierdzam do realizacji: Plan rozwoju zawodowego sporządziła
mgr Justyna Pawlicka
........................................
data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.