X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30768
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Mirela Stachowiak
nauczyciel kontraktowy
Szkoła Podstawowa w Gołańczy
Nauczany przedmiot: historia
Czas trwania stażu – 01.09.2013 r. do 31. 05.2016 r.


Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego. - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 roku oraz z 14 listopada 2007 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela z dnia 28 stycznia 1982 roku) -VIII – IX 2013 ,wniosek o rozpoczęcie stażu, opracowanie planu rozwoju zawodowego
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy z opiekunem stażu
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem-wrzesień 2013, kontrakt, harmonogram spotkań
3.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. - opracowanie planów wynikowych z historii dla klas IV – VI
- stosowanie aktywnych metod nauczania
- opracowanie pomocy dydaktycznych
- pisanie scenariuszy i konspektów lekcji
- dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań – dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów
- ewaluacja własnych działań,
bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, analiza własnych osiągnięć, uzupełnianie braków
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
- gromadzenie własnej biblioteki przedmiotowej
- samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
- organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych
- podjęcie studiów podyplomowych z języka polskiego
- doskonalenie zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w WDN, kursach, warsztatach
- opracowanie scenariuszy apeli i uroczystości szkolnych
wrzesień 2013,cały okres stażu
(sprawdziany, testy, analiza wyników sprawdzianu kl. VI, podsumowanie badania wyników nauczania, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć ,zaświadczenia, dyplom ukończenia studiów podyplomowych)
4.Publikowanie własnych prac- opublikowanie planu rozwoju zawodowego,publikacje scenariuszy, konspektów
cały staż (kserokopie publikacji)
5.Prowadzenie dokumentacji szkolnej- prowadzenie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych(dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych)

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów. - diagnozowanie środowiska uczniów
- organizowanie spotkań z rodzicami uczniów i pomoc w razie potrzeby
- opracowanie i realizowanie planu wychowawczego klasy w oparciu koncepcję pracy szkoły, potrzeby rodziców
-stały kontakt z rodzicami uczniów i wychowanków
2. Rozpoznawanie problemów wychowawczo- opiekuńczych indywidualnych uczniów w celu udzielenia pomocy uczniom potrzebującym takiej pomocy. - obserwacja ucznia
- rozmowy z wychowawcami na temat zaobserwowanych problemów wychowawczo – opiekuńczych
- rozmowy indywidualne z uczniem
- współpraca z pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami na bieżąco – cały staż( adnotacje w dzienniku i dokumentacji szkolnej)
3. Współpraca z GOK w Gołańczy i Towarzystwem Miłośników Ziemi Gołanieckiej- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez GOK i Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej(cały staż-kserokopie dyplomów)
4.Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów- indywidualizacja nauczania
- przygotowanie do sprawdzianu klas VI
- konsultacje z rodzicami,
- organizowanie pomocy w ramach SPE wg potrzeb plany pracy, (dzienniki zajęć pozalekcyjnych,kserokopie dokumentów)
5. Praca z uczniem zdolnym-praca z uczniami zainteresowanymi historią podczas kółka historycznego
- przygotowanie uczniów do udziału w Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce i Konkursie Wiedzy o Ziemi Gołanieckiej
- udział podopiecznych w akademiach szkolnych
- przygotowanie do sprawdzianu klas VI
- realizacja projektów edukacyjnych: „Szkoła Odkrywców Talentów”, „ Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”.na bieżąco,cały rok szkolny (ksero dyplomów uczniów)

Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
1.Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy komputera
- udział w kursach i szkoleniach
- przygotowanie materiałów dydaktycznych, testów, ankiet, ćwiczeń na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne
- przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową
- wykorzystanie Internetu i zasobów portali edukacyjnych
cały staż-zaświadczenia, scenariusze lekcji, informacje do powielenia, testy, ankiety, dyplomy, dokumentacja przebiegu stażu wykonana przy użyciu komputera
2.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych. - organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
- używanie na lekcjach urządzeń multimedialnych
- korzystanie z Internetu
- czerpanie wiadomości z encyklopedii multimedialnej cały okres stażu scenariusze lekcji, plany wynikowe, testy, materiały do pracy na kółku historycznym

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
1.Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki. - aktywna praca nad samokształceniem poprzez pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki na kursach, szkoleniach oraz warsztatach
- korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej
- warsztaty dla rodziców, pogadanki
- diagnozowanie uczniów z trudnościami w nauce cały okres stażu zaświadczenia
(dokumentacja do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej )

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
- bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
- imprezy klasowe (Dzień Chłopaka, andrzejki, Wigilia, zabawa karnawałowa, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka) i szkolne (Dzień Patrona, Dzień Sportu)
- wycieczki klasowe i szkolne
- pełnienie funkcji opiekuna, opieka nad uczniami w czasie wycieczek, uroczystości
- kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez aktywny udział klasy w akcji „ Tu jest moje miejsce na Ziemi” oraz akcji Dzień Ziemi(na bieżąco wpisy w dzienniku,karty wycieczek)

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
1.Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. - analiza dokumentacji szkolnej
- przeanalizowanie aktów prawnych obowiązujących w szkole
- sporządzenie planu wychowawczego w oparciu o programy szkolne
- przygotowanie planu zajęć kółka historycznego
- udział w pracach komisji w ramach etapu szkolnego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce
(na bieżąco,plan wychowawczy, potwierdzenia)

Podpis nauczyciela kontraktowego ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.